20% mindre CO2 med ny vognpark

Fredericia kommune har mange biler. Måske endda lidt for mange. Sådan lød konklusionen, efter at kommunen havde lavet et grundigt tjek af dens vognpark i forbindelse med et bæredygtigt transportoptimeringsprojekt.

  • Opdateret 14. november 2022

I 2010-11 gennemførte Fredericia Kommune et transportoptimeringsprojekt, hvor hele kommunens vognpark blev kortlagt og analyseret i detaljer med det formål at undersøge muligheden for omkostningsneutralt at introducere elbiler i vognparken. Projektet blev gennemført i tæt samarbejde med elbil-projektet etrans, Trafikstyrelsen og Dansk Transportoptimering. Resultatet var positivt. Foreløbig er de første fem elbiler indkøbt, hvilket svarer til 5 % af de biler, som umiddelbart lader sig erstatte af elbiler, og Fredericia Kommune er ved at indsamle erfaringer med brugen af dem.

Projektet udvidede sig til at handle om meget andet end elbiler, og konklusionen på projektet var helt entydig: Fredericia Kommune kunne få en betydelig økonomisk og miljømæssig besparelse ved at håndtere hele transportområdet samlet. CO2-reduktionspotentialet viste sig at være 20 % på den interne transport, og ved en optimering af vognparken ville det være muligt at opnå en økonomisk besparelse sideløbende med, at der blev indfaset og indkøbt elbiler.

Delebiler en del af løsningen

I forlængelse af transportoptimeringsprojektet har Fredericia Kommune set på mulighederne for at implementere en delebilordning omfattende elbiler i Fredericia. Tanken er, at både kommunen som virksomhed, private virksomheder og borgere skal deltage i ordningen.

En delebilordning kan bidrage positivt til på sigt at implementere elbiler hos kommunens borgere. Desuden skal ordningen integreres, så kommunale brugere kan anvende elbiler, hvor det både er hensigtsmæssigt og lader sig gøre arbejdsmæssigt. Ideen er endnu ikke realiseret.

Der er indtil videre stor tilfredshed med forsøget med elbiler. ”Elbilen er en spændende teknologi, der sparer os for både CO2-udslip og trafiklarm, og samtidig er den med til at fremme produktionen af grøn energi. Det er ren win-win for alle,” siger Lars Ejby Pedersen, der var formand for Teknisk Udvalg i Fredericia Kommune, da elbilforsøget kørte.

Økonomi og teknisk formåen skabte skepsis

Fredericia Kommune havde i starten sin tvivl om muligheden for at indføre elbiler. Det skyldtes både økonomi og usikkerhed omkring elbilens tekniske formåen. Men det har også handlet om medarbejdernes skepsis, da elbilerne er baseret på en ny teknologi, som de færreste kender og er fortrolige med. Derfor har vejen mod indførelsen af dem i høj grad været et spørgsmål om ihærdige medarbejdere, der brænder for ideen, samt en solid opbakning fra relevante chefer.

En optimering af vognparken vil muliggøre, at kommunens CO2-udledning på den interne transport bliver reduceret med 20 %.

Økonomiske besparelser og miljøgevinster

Det var et mere omfattende arbejde at gennemføre kortlægningen af vognparken end forventet, men til gengæld viste kortlægningen, at besparelsespotentialet var ganske stort. Fredericia Kommunes besparelsespotentiale er på op mod 25 % af de årlige omkostninger på den kommunale vognpark. Det betyder, at det alt andet lige ville være muligt at indfase op mod 10 % elbiler i vognparken uden at tilføre ekstra midler til området. En optimering af vognparken vil samtidig muliggøre, at kommunens CO2-udledning på den interne transport bliver reduceret med 20 %. 

Fredericia Kommune satte i november 2011 gang i realiseringen af en række af anbefalingerne fra kortlægningen af den kommunale vognpark. Undervejs har det vist sig, at ikke hele besparelsespotentialet kan udnyttes pt. på grund af økonomiske besparelser. Det ændrer imidlertid ikke ved, at projektet afføder betydelige besparelser i driften af den kommunale vognpark – og samtidig betydelige miljøgevinster.

“Fredericia kommune har et besparelsespotentiale på op mod 25 % af omkostningerne til vognparken om året.”

Fremtiden står på indkøb af el-cykler 

Fredericia Kommune planlægger nu at gennemføre transportvaneundersøgelser og en fremadrettet mobilitetsplan med henblik på at identificere muligheden for at indføre flere cykler og el-cykler til dækning af dele af det resterende transportbehov. 

Samtidig overvejes det at etablere en decideret ”cykelservice”, så de tekniske og praktiske barrierer for cykeltransport sænkes mest muligt. Derudover undersøges mulighederne for gasdrevne køretøjer i lyset af både de miljømæssige og økonomiske hensyn.

Casen er udarbejdet:
Af temagruppen Transport under Forum for Bæredygtige Indkøb i samarbejde med Center for Grøn Transport og Transportens Innovations Netværk i 2015

Mere information:
Kontakt Fredericia Kommune, Natur & Milj.
Gitte Frydensberg Davidsen
Tlf.: 72 10 75 11 el. 25 46 04 20
Mail: gitte.davidsen@fredericia.dk