Gladsaxe Kommune går efter økologiske og bæredygtige fødevarer – et udbud med skarpe miljøkrav

Når der foretages udbud på fødevarer til daginstitutioner og skoler i Gladsaxe er miljø og bæredygtighed i fokus. Alt fra den enkelte leverandørs sortiment af økologiske produkter og årstidens råvarer til ressourceforbrug og transport har betydning, når kommunen skal finde sin leverandør.

  • Opdateret 19. oktober 2023

Gladsaxe er en af de danske kommuner, som går forrest og stiller ambitiøse miljøkrav, når der foretages udbud og indkøb. Det seneste eksempel på Gladsaxes dedikerede arbejde med bæredygtige indkøb er et netop gennemført udbud på levering af fødevarer til kommunens daginstitutioner og skoler.

Gladsaxe Kommune

Antal indbyggere: 67.34
Antal ansatte: 5.493
Årlig indkøbssum: ca. 700. mio. kr.

Læs om grønne indkøb i Gladsaxe Kommune her: https://gladsaxe.dk/kommunen

Markedsdialogen – det grundige forarbejde betaler sig

Gladsaxe Kommune har lagt mange ressourcer i udbuddets indledende fase. For at opnå føling med markedet har kommunen fra begyndelsen været i dialog med en række forskellige fødevareleverandører. Markedsdialogen er konkret foregået gennem deltagelse på fødevaremesser og ved afholdelse af samtaler med udvalgte leverandører. Udbyttet har givet en solid baggrundsviden om, hvad markedet er i stand til at levere. Som udbudskonsulent i Gladsaxe Kommune, Anne Christine Lønborg, udtrykker det, er markedsdialogen et vigtigt element i udbudsprocessen, så der ikke stilles krav i udbudsmaterialet, som ingen leverandører er i stand til at leve op til.

“Det er vanskeligt at beskrive et stort sortimentsudbud – det tager lang tid at kravspecificere ca. 600 varenumre – men det giver i sidste ende den bedste kvalitet og de bedste priser.” – Anne Christine Lønborg, Udbudskonsulent.

I det hele taget er det en god idé at lægge tid og kræfter i udbudsmaterialet. Et godt og gennemarbejdet udbud giver nemlig i sidste ende de mest attraktive tilbud – både hvad angår kvalitet og økonomi.

Ifølge Anne Christine Lønborg er det netop det grundige forarbejde med at kravspecificere varenumre og angive det forventede forbrug af de enkelte varer, som har medbragt den årlige besparelse på 650.000 kr. Som Anne udtrykker det, er det både udfordrende og tidskrævende at kravspecificere store sortimentsudbud, men det dedikerede forarbejde giver på sigt kommunen de bedste resultater.

Kravspecificeringen - ansvarlige og grønne krav. 

I udbuddets kravspecifikation har kommunen indskrevet en række minimumskrav til miljø og bæredygtighed, som tilbudsgivere har været forpligtet at efterleve for at komme i betragtning til opgaven.

Udvalgte krav

Sortimentsførende

Der er stillet basiskrav om, at leverandøren skal være sortimentsførende inden for de tilbudte økologiske produkter og årstidens frugt/grønt. 

Ingen gensplejsede ingredienser

Der er stillet krav om, at de leverede fødevarer på kontrakten ikke må indeholde gensplejsede ingredienser.

Krav om miljøhensyn ved brug af råstoffer og køretøjer

Den tekniske specifikation beskriver ligeledes, at leverandøren skal sikre miljøhensyn ved brug af råstoffer og køretøjer, der volder mindst mulig forurening og skade på miljøet. 

Krav til emballage

Hvad angår ressourceforbruget er der herunder stillet krav om, at emballagen så vidt muligt skal bestå af genanvendeligt eller bionedbrydeligt materiale, så den kan recirkulere. Overemballering skal undgås, og leverandøren skal tage transportemballage retur, såfremt den enkelte daginstitution eller skole ønsker dette.

Krav til anvendte køretøjer

For at begrænse forurening fra fødevaretransporten har Gladsaxe Kommune også stillet krav til de anvendte køretøjer. 
Der er konkret sat krav om, at de benyttede køretøjer på kontrakten som minimum skal være Euronorm 4, eller alternativt monteret med et godkendt partikelfilter, hvis køretøjet er Euronorm 3 eller mindre. Alle nyindkøbte lastbiler og varebiler skal som minimum overholde Euronorm 6. Desuden er leverandøren forpligtet til at følge Trafikstyrelsens anbefalinger om energimærkning ved indkøb af nye køretøjer.

Økologi – dokumentation for økologiprocenten

I Gladsaxe har alle madproducerende daginstitutioner og skoler som minimum bronzemærket gennem certificeringsordningen ”Det Økologiske Spisemærke” – mens langt størstedelen af daginstitutionerne i kommunen har sølvmærket. Pt. har 37 daginstitutioner sølvmærket og 2 har guldmærket. For at opnå gode betingelser for at føre regnskab med økologiprocenten i de enkelte daginstitutioner og skoler, er der i udbudsmaterialet også stillet krav om, at leverandøren skal levere dokumentation for, hvor stor en andel af de leverede fødevarer der er økologiske.

Helt konkret er det blevet indskrevet som et krav i udbuddets kravspecifikation, at der skal fremsendes statistik til den enkelte daginstitution eller skole med opgørelser over institutionens/skolens økologiprocent enten pr. måned eller pr. kvartal målt i kilo eller i kroner.

For Gladsaxe Kommune er det vigtigt at føre kontrol med økologiprocenten, så man kan sikre, at den enkelte leverandør lever op til sine forpligtelser på kontrakten, og så det er muligt at følge med i, hvordan det går med omlægningen til økologi i kommunen.

Resultatet af udbuddet 

Foruden at sikre de yngste generationer kvalitetsrige og sunde fødevarer – produceret og leveret efter miljørigtige principper – har det nye fødevareudbud også medført en anden positiv effekt for kommunen. En mærkbar økonomisk besparelse.

“Det nye fødevareindkøb giver kommunen en samlet årlig besparelse på 650.000 kr. ved en udbudt omsætning på 7,4 millioner kr. årligt”, udtaler Anne Christine Lønborg, udbudskonsulent i Gladsaxe Kommune.

Casen er udarbejdet:
Maj 2020