Arbejdsklausuler

Ved arbejdsklausuler forstås bestemmelser om løn- og ansættelsesforhold.

 • Opdateret 10. juli 2023

Arbejdsklausuler anvendes i praksis ved bygge- og anlægskontrakter og tjenesteydelseskontrakter for ydelser, hvor arbejdet udføres i Danmark. Derimod anvendes arbejdsklausuler ikke i forhold til kontrakter, der angår ydelser udført uden for Danmarks grænser. Arbejdsklausuler anvendes kun ved køb af varer, der kræver særlig tilvirkning - fx køb af uniformer, der sys specielt til at opfylde den pågældende ordre.

Når du formulerer arbejdsklausuler, er der en række forhold, du skal være opmærksom på.

I henhold til 'Cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter' skal det sikres, at ansatte, der arbejder i virksomheder, som udfører tjenesteydelser for offentlige myndigheder og ordregivere, får sædvanlige løn- og arbejdsvilkår ved brug af arbejdsklausuler, jf. ILO konvention nr. 94 om brug af arbejdsklausuler i offentlige kontrakter. Statslige myndigheder (ministerier, styrelser mv.) skal anvende arbejdsklausuler i alle kontraktforhold om bygge- og anlægsarbejder, fabrikation og udførelse eller ydelse af tjenester uanset kontraktens størrelse.

Ved arbejdsklausuler forstås bestemmelser om løn- og ansættelsesforhold.

Der kan være flere årsager til at anvende arbejdsklausuler, fx at bidrage til ordentlige løn- og arbejdsvilkår, at imødegå/undgå at blive associeret med social dumping, at sikre leverandører lige vilkår.

Social dumping betegner normalt forhold, hvor lønmodtagere har løn- og arbejdsvilkår under sædvanligt dansk niveau. Vilkår på sædvanligt dansk niveau kan betegnes som vilkår, som mindst svarer til de mest repræsentative parters landsdækkende overenskomst for det pågældende faglige område.

Anvendelse af arbejdsklausuler, skal fremgå af udbudsbekendtgørelsen eller udbudsbetingelserne.

Hvis du skriver arbejdsklausulen ind i udbudsmaterialet, skal det stå i “udkast til kontrakt” og ikke et vilkårligt sted i udbudsmaterialet. Så viser du tydeligt, at det er et vilkår, som leverandøren skal opfylde i forbindelse med kontraktens udførelse.

Kravet skal afledes af en ordning reguleret i lov eller anden relevant retskilde, og arbejdsklausulen skal være sagligt begrundet.

Herudover skal man være opmærksom på:

 • Kravet skal angå levering af de tjenesteydelser eller udførelse af de bygge- og anlægsopgaver, som kontrakten handler om.<
 • Kravet skal fremgå af udbudsbekendtgørelsen eller udbudsmaterialet.
 • Arbejdsklausulen må ikke diskriminere udenlandske leverandører eller arbejdstagere

Derudover skal det fremgå af kontrakten:

 • Hvilken dokumentation for at arbejdsklausulen er overholdt, som kræves.
 • Hvilke sanktioner leverandører eller underleverandører kan blive pålagt, hvis de ikke overholder arbejdsklausulen eller dokumentationskravene.
 • Hvad skal der ske, hvis leverandøren ikke overholder arbejdsklausulen?
 • Hvordan afgør vi evt. uenighed om, hvorvidt kravet er opfyldt?
 • Vil vi bruge bodsbestemmelser, hvis arbejdsklausulen ikke er opfyldt?

Du kan læse mere om udbud og kontrakter med arbejdsklausuler nedenfor. Endvidere henvises til de mere detaljerede krav (og undtagelser) ved anvendelse af arbejdsklausuler i Cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter med tilhørende vejledning. ILO’s Konvention kan findes som bilag 1 til cirkulæret.

Statslige myndigheder skal altid foretage en konkret vurdering i de enkelte udbud – uanset om myndigheden selv har vedtaget eller er underlagt retningslinjer for, hvordan I skal bruge arbejdsklausuler. Tag evt. udgangspunkt i disse spørgsmål:

 • Hvilke generelle retningslinjer er vi underlagt som myndighed?
 • Har vi selv fastlagt retningslinjer for brug af arbejdsklausuler i vores organisationsudbuds- eller indkøbspolitik?

Du skal også være opmærksom på, at statslige ordregivere/virksomheder (herunder selskaber, som er ejet af statslige myndigheder og ikke er i konkurrence) skal bruge arbejdsklausuler ved bygge- og anlægsarbejder, fabrikation og ydelse eller udførelse af tjenester uanset beløbets størrelse.

Mange kommuner har generelle retningslinjer for, hvordan de skal bruge arbejdsklausuler i deres indkøbs- eller udbudspolitik. I de retningslinjer er det ofte fastsat, i hvilke typer af kontrakter I bruger arbejdsklausuler. Det er oftest bygge-, anlægsopgaver og tjenesteydelser, der bliver fremhævet i kommunale udbudspolitikker. Undersøg derfor, om I har sådanne retningslinjer.

Skriv bestemmelser ind, der giver mulighed for at kontrollere, om arbejdsklausulen er opfyldt, herunder hvornår og hvordan du vil indhente dokumentation og hvilke kompetencer og ressourcer der er nødvendige for at gennemgå og vurdere dokumentation. Hvis du kræver dokumentation, forpligter du dig nemlig også til at forholde dig til den.

Ordregiver skal til enhver tid kunne udbede sig relevant dokumentation for, at løn- og arbejdsvilkår for arbejdstagerne lever op til den forpligtelse, som arbejdsklausulen fastsætter. Fx at ordregiver efter anmodning fremskaffer relevant dokumentation såsom løn- og timesedler, lønregnskab og ansættelseskontrakter fra såvel egne som eventuelle underleverandørers arbejdstagere. Ordregiver kan til brug for sin vurdering af, om leverandøren eller underleverandører har overholdt klausulen søge rådgivning hos relevante arbejdsgiver- og/eller arbejdstagerorganisationer.

Det skal fremgå af kontrakten, hvordan du kan håndhæve og kontrollere, om arbejdsklausulen er overholdt, og hvad der sker, hvis det ikke er tilfældet.

Hvis I holder et opstartsmøde, kan det være en god ide at understrege, hvor vigtigt det er at overholde arbejdsklausulen. Her kan du fortælle, hvilke konsekvenser det har, hvis arbejdsklausulen ikke bliver overholdt. Måske skal emnet indgå som fast tema til evalueringsmøder med leverandørerne?

Der skal i kontrakten være klare retningslinjer for, hvem der foretager kontrol. Det kan f.eks. være alle ansatte hos ordregiver eller en enkelt udpeget person.

Hvis du har brug for hjælp til at vurdere, om leverandør eller underleverandør overholder klausulen, kan du søge rådgivning hos relevante arbejdsgiver- og/eller arbejdstagerorganisationer.

På hvert dialog-møde mellem ordregiver og leverandør kan du have et statuspunkt, der handler om at opfylde det sociale krav. Det kan være på faste årlige leverandørmøder eller på mere hyppige statusmøder, f.eks. byggemøder på et bygge-/anlægsprojekt.

Du kan foretage kontrolbesøg der, hvor opgaven udføres – f.eks. på byggepladsen for at se, om der anvendes elever.

Overvej fx, om kontrakten skal ophæves og udbydes igen eller om der kun kræves en bod. Ved større byggeprojekter, hvor du eksempelvis ved siden af arbejdsklausulen har krævet, at der blev ansat elever til at udføre opgaven, kan det fx være uhensigtsmæssigt at skulle ophæve hele kontrakten. I sådan et tilfælde er det nok mere proportionalt, at indarbejde bestemmelser med mulighed for at opkræve en bod. Fastsæt bodens størrelse med tanke på, at det er en bi-forpligtelse, der er overtrådt.

Eksempel på arbejdsklausul

Et eksempel på arbejdsklausuler vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder kan ses i 'Standardbetingelser for leverandører af bygge- og anlæg, drifts- og tjenesteydelser til Odense Kommune'

Cirkulære og vejledning om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter

Du kan læse mere om krav og undtagelser) ved anvendelse af arbejdsklausuler i 'Cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter med tilhørende vejledning'.

ILO’s Konvention om brug af arbejdsklausuler kan findes som bilag 1 til cirkulæret.

Fandt du ikke, hvad du ledte efter?

Send os ønsker til krav og kriterier, som du ønsker, at produktsiden skal indeholde. Du kan også foreslå en temagruppe, som Forum for Bæredygtige Indkøb kan arbejde med.

Giv os feedback