De nye affaldscontainere i Randers er lavet af borgernes plastaffald

 • Opdateret 3. januar 2023

Randers Kommune har indgået en 4-årig indkøbsaftale på affaldsbeholdere med et krav om, at produktionen af de nye affaldsbeholdere skal bestå af mindst 40 % oparbejdet husstandsindsamlet plast fra de randrusianske husholdninger. De 40 % svarer til den mængde plast, Randers Kommune kan garantere at kunne levere i i kontraktperioden. Plasten består typisk af emballageplast fra fx fødevarer, plejeprodukter og rengøringsmidler. Når de nye beholdere er udtjente, vil de indgå i produktionen af nye beholdere.

Borgerne i Randers Kommune har taget de første beholdere i brug og i løbet af kontraktperioden har Randers Kommune mulighed for at købe 45.000 beholdere. 

- Når vi køber nye affaldsbeholdere til at stille hos borgerne, er det ret store mængder plast, vi køber. Derfor er det oplagt, at vi stiller krav til, hvor den plast kommer fra. Og når vi nu selv står med alt den plast, vi har samlet ind, så skal vi selvfølgelig have lukket det kredsløb, siger Allan Asp Poulsen, der er leder af Affald & Genbrug til Kommunens hjemmeside.

Randers Kommune ønskede at vise potentialet i at genbruge egen plast fra husholdningerne til produktion af affaldscontainer. Det skete med udgangspunkt i Randers Kommunes klima-, natur- og miljøpolitik, hvor der står:

 • Vi vil skabe lokale og nationale ressourcekredsløb ved at fremme genanvendelsen af vores ressourcer. 
 • Med vores indkøbspolitik vil vi aktivt skubbe til den grønne omstilling og motivere leverandører og markedet. 
 • Vi vil være vækstcentrum for cirkulær udnyttelse af nationale fokusmaterialer som plast.
   

 

Markedsdialog

Randers Kommune inviterede virksomheder fra branchen til markedsdialog. Formålet med var at supplere og kvalificere Randers Kommunes foreløbige strategi for det kommende udbud, herunder i videst muligt omfang at understøtte sammenhængen mellem krav, betingelser, markedet og teknologi.

Forud for markedsdialogen udarbejdede Randers Kommune et dokument, der satte rammen for dialogen. Dokumentet beskriver baggrunden, leverancen der påtænkes udbudt og den forventede proces for udbuddet af affaldscontainere baseret på husstandsindsamlet genanvendeligt plast samt den praktiske afvikling af markedsdialogen. 

Et dialogmøde varede maksimalt to timer og omhandlede følgende hovedemner:

 • Definition af ”husstandsindsamlet genanvendeligt plast”
 • Teknologier og metoder til sortering og genanvendelse af husstandsindsamlet genanvendeligt plast, med særligt fokus på
  • Klimaplanens krav om min. 60 % genanvendelse
  • De forskellige plasttyper, hård som blød plast
  • Snitflade til Randers Kommunes egne procedurer for for-sortering af det husstandsindsamlede plast.
 • Teknologier og metoder til produktion af nye affaldscontainere baseret på den husstandsindsamlede genanvendelige plast.
 • Praktiske erfaringer med plastprodukter baseret på genanvendeligt/genbrugt plast, herunder naturligvis med særligt fokus på affaldscontainere, hvor der stilles krav til fx høj brudstyrke, ensartet udseende og farve mv.
 • Metoder for anvendelse af evt. overskydende genanvendeligt plast – dvs. den plast der ikke indgår i produktionen af nye affaldscontainere
 • Miljø og bæredygtighed i produktionen af affaldscontainere baseret på husstandsindsamlet genanvendeligt plast – hvordan reduceres det samlede klimaaftryk mest muligt
 • Totaløkonomi i produktion af affaldscontainere baseret på husstandsindsamlet genanvendeligt plast – forhold der kan påvirke såvel positivt som negativt
 • Tidsperspektivet for det kommende udbud, herunder eventuelle udfordringer ved den skitserede tidsplan med kontraktindgåelse i marts 2021 og første leverancer primo 2022
 • Øvrige opmærksomhedspunkter og betragtninger
 • Ikke alle leverandører på markedet er i stand til selv at kunne levere den samlede leverance.
 • Markedet forstår Randers Kommunes miljømæssige ambitioner med dette projekt, ikke mindst sammenholdt med Klimaplanens krav om udbud af behandling af husstandsindsamlet plast samt sikring af samlet genanvendelsesgrad. 
 • Markedet indikerede at en samlet opgaveløsning vil være muligt under forudsætning af at flere virksomheder arbejder sammen. 

Udbudsdesign

Ifølge udbudslovens ”opdel eller forklar” princip (udbudslovens § 49, stk. 2) er ordregiver forpligtet til at vurdere, om det er hensigtsmæssigt at opdele en kontrakt i delkontrakter. Hvis en kontrakt ikke opdeles, skal Ordregiver i udbudsmaterialet oplyse baggrunden herfor. Opdeles en kontrakt i delkontrakter, skal alle delkontrakter udbydes efter reglerne i udbudslovens afsnit II.

Valg af udbudsdesign

Randers Kommune havde to muligheder at vælge imellem:

 1. To separate udbud af hhv. affaldssortering og håndtering af plast og et udbud af fremstillingen af affaldsbeholdere og leveringen heraf.
 2. Ét samlet udbud af henholdsvis affaldssortering og håndtering herunder nedbrydningen af det genanvendelige plast til granulat samt fremstillingen af affaldsbeholdere og leveringen heraf. 

Randers Kommune valgte mulighed 2 med følgende begrundelse:

Det en fordel, at Randers Kommune ved et samlet udbud indgår aftale med én leverandør, der får ansvaret for den samlede opgave fordi:

 1. En fuldt gennemsigtig kontraktstruktur uden risiko for at evt. tvister mellem oparbejder og producent falder tilbage på Randers Kommune og påvirker den samlede leverance og opgaveudførelse
 2. Overholdelse af Klimaplanens krav om udbud af behandling af husstandsindsamlet plast
 3. Mulighed for fuld dokumentation for anvendelsen af det husstandsindsamlede plast samt genanvendelsesprocenten
 4. Mulighed for at understøtte Randers Kommunes ambitioner på miljøområdet gennem samarbejde med én hovedansvarlig kontraktpart for så vidt angår husstandsindsamlet plast

Kravspecificeringen

I udbuddet var der en række mindstekrav vedrørende opgavens omfang og krav i forhold til produktion og levering af affaldsbeholderne. Dertil var der mindstekrav til den anvendte plast.

Mindstekrav til plast

1.1. I denne kravspecifikation er plast defineret som ”husstandsindsamlet plast fra husstande i Randers Kommune” og følger Miljøstyrelsens vejledninger om sorteringskriterier for husholdningsaffald.

1.2. Plasten består typisk af emballageplast fra fx fødevarer, plejeprodukter og rengøringsmidler.
Randers Kommune kalder denne fraktion for mix-plast. Den aktuelle analyse på tidspunktet for udarbejdelse af nærværende udbud viser, at mix-plast pt. består af følgende:

 • 52 % PE/PP. Fordelt på: 45 % PE, 25 % PP, 30 % Mix PE/PP bestående af fines og folie.
 • 33 % PET-fraktion. Fordelt på: 84 % PET, 7 % ABS, 9 % flerlagsplast.
 • 15 % ”Slam”. Bestående af organisk materiale, lim, labels, sand, glas mm.

OBS! Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at der kan forekomme udsving/ændringer i sammensætningen, jf. Kontraktens pkt. 2.1.4.

1.3. Ønsker tilbudsgiver selv at foretage analyser af mix-plasten, stiller Ordregiver det antal baller af mix-plast til rådighed, som tilbudsgiver måtte ønske. Tilbudsgiver afholder udgifterne til transport og analyse af plasten.
 

2.1. Tilbudsgiver skal dokumentere, hvor resterne af den samlede mængde mix-plast genanvendes samt til hvad. Tilbudsgiver skal genanvende minimum 60 % af den samlede mængde mix-plast i henhold til Affaldsbekendtgørelsen, BEK nr. 224 af 08/03/2019 og Affaldsaktørbekendtgørelsen, BEK nr. 1753 af 27/12/2018.

 • Tilbudsgiver skulle angive hvor stor en andel af den enkelte affaldsbeholder (inkl. skillevæg, låg og beholderkrop), som blev fremstillet af husstandsindsamlet plastaffald fra Randers Kommune.     
 • Tilbudsgiver skulle angive og dokumentere, hvor stor en andel af det husstandsindsamlede plastaffald, der garanteres genanvendt pr. ton, udover mindstekravet på en genanvendelsesgrad på minimum 60 %.  
 • Tilbudsgiver skulle angive mængden af hjælpestoffer og jomfrueligt plast, der anvendes til produktion af affaldsbeholdere, skillevæg og låg.

Resultatet af udbuddet

Tre ud af fire prækvalificerede tilbudsgivere valgte at give et indledende tilbud. Virksomheden MV Plast vandt kontrakten.

Prototyper af affaldsbeholderen er støbt i Kina og testet hos DTU. Efterfølgende er støbeværktøjet, der vejer omkring 10 tons fragtet til og opstillet i Randers.

Borgerne i Randers Kommune har taget de første beholdere i brug og i løbet af kontraktperioden har Randers Kommune mulighed for at købe 45.000 beholdere.

Artiklen er udgivet 4. januar 2023