Indkøb er en nøgle til et lavere klimaaftryk i Region Midtjylland

I Region Midtjylland er man nu for alvor gået i gang med at sætte indkøb af varer og tjenesteydelser under klima-luppen. Regionens første klimaregnskab afslører nemlig, at disse indkøb står for størstedelen af regionens samlede klimaaftryk.

Næste skridt er at udvælge og analysere klimaaftrykket i de enkelte led i leverandørkæderne for udvalgte kategorier og at gå i dialog med markedet for at finde et realistisk niveau for krav i fremtidige udbud.

 

  • Opdateret 19. januar 2023

Hvor stort er vores samlede klimaaftryk? Hvad er kilderne til det? Og hvordan sætter vi bedst ind? Det har Region Midtjylland sat sig for at finde ud af, og tidligere på året blev regionens første klimaregnskab (for 2017) offentliggjort.

Resultatet af klimaregnskabet

Regnskabet kortlægger klimapåvirkningen af regionens årlige aktiviteter, blandt andet dén som er forbundet med fremstilling af indkøbte varer og tjenesteydelser. Og netop denne del viser sig at udgøre det største klimatryk. Mens transport og energiforbrug står for henholdsvis 8 og 7 %, så tegner indkøb af varer og tjenesteydelser sig for hele 70 % af den samlede påvirkning.

Resultatet kommer ikke bag på bæredygtighedskoordinator i Indkøb & Medicoteknik Christian Leth Christensen, der har været regionens tovholder på udarbejdelsen af klimaregnskabet, men han vurderer, at procentfordelingen er kommet som en overraskelse andre steder i organisationen.

Det har givet stof til eftertanke for Regionsrådet, hvor meget indkøb og tjenesteydelser egentlig fylder i det samlede klimaregnskab, men det er jo også derfor, vi har fået rapporten udarbejdet. Vi står med en stor samfundsmæssig og global udfordring og ansvar, og her kan vi igennem indkøb være med til at gøre en forskel ved at samarbejde med og stille krav til leverandørkæden, siger Christian Leth Christensen.

Medicin fylder i klimaregnskabet

Klimaregnskabet viser, at Region Midtjyllands aktiviteter i 2017 medførte et klimaaftryk på 592.000 tons CO2. Det svarer til 30.000-35.000 danskeres klimaaftryk. Af klimaregnskabet fremgår det også, at tjenesteydelser bidrager med den største del af indkøbenes klimaaftryk. Det er en bred kategori, som både dækker over håndværkerydelser, rengøring og andre serviceydelser.

På andenpladsen ligger indkøb af læge- og sygefaglige produkter. Den tredjestørste kategori er indkøb af medicin, og herefter kommer varer som for eksempel kontorartikler, beklædning, møbler, IT-udstyr.

At klimaaftrykket fra tjenesteydelser ligger så højt, kan hænge sammen med det omfattende sygehusbyggeri, der foregår i regionen i disse år. Det bliver vi først klogere på senere, men den største overraskelse er nok, at indkøb af medicin fylder meget i forhold til, hvad den budgetmæssigt fylder. Det er et af de områder vi sammen med Amgros (Regionernes lægemiddelorganisation), begynder at se på nu. Der er tale om et globalt marked, hvor vi skal finde realistiske påvirkningsmuligheder, så det er et stort felt at tage fat på, siger Christian Leth Christensen.

Markedsdialogen

Markedsdialog er en forudsætning

På baggrund af klimaregnskabet er Region Midtjylland i øjeblikket i gang med en detaljeret analyse af, hvordan de enkelte varegrupper belaster klimaet. Målet er at udvikle metoder til at nedbringe klimaaftrykket i forbindelse med kommende udbud.

Blandt indkøb af varer og tjenesteydelser er der 10-15 kategorier, der især fylder. Heraf er Region Midtjylland nu i gang med af folde 3 af kategorierne ud for at identificere, hvor i leverandørkæden de største klimapåvirkninger kommer fra. Hvilke kategorier, der er valgt ud, afhænger af flere faktorer: De skal fylde noget CO2-mæssigt i regnskabet. Det skal være kategorier, hvor regionens udbudsplaner viser, at der vil komme udbud inden for en rimelig tidshorisont. Og så skal markedet være modent til at gå i dialog.

Udover medicinen kigger vi også på ortopædkirurgien og kirurgiske instrumenter. Får vi her analyseret os frem til, at der er en meget stor påvirkning fra produktionen eller transporten, så vil vi gå i dialog med leverandørerne om det område, og om det er noget vi i fællesskab kan arbejde på at reducere påvirkningen fra. Det kan altså være, at vi ikke kan stille meget konkrete krav allerede i næste udbudsrunde, for vi skal helst ikke ende i en situation, hvor vi enten ikke har leverandører, eller at der kun er en enkelt leverandør, der kan leve op til kravene, siger Christian Leth Christensen.

Indtil videre er der ikke i Region Midtjylland planer om at udarbejde et nyt klimaregnskab for 2018, men i det vedtagne budget for 2019 står der, at man vil undersøge mulighederne for at tilslutte sig initiativet om at blive Klimaregion. Indtil videre er det kun Region Nordjylland, der som Klimaregion har forpligtet sig til en årlig CO2-reduktion på 2 %.

Se Region Midtjyllands Klimaregnskab 2017 her. Klimabelastningen fordelt på forbrugsområder fremgår af tabel 3 på side 12.

Om Region Midtjyllands klimaregnskab

Til at udarbejde klimaregnskabet er der benyttet en metode, hvor klimapåvirkningen fra alle led af værdikæden i fremstillingen af en specifik vare eller tjeneste bliver medregnet. For eksempel medregnes i indkøb af medicin klimapåvirkningen relateret til medicinalvirksomhedens processer, såvel som klimapåvirkningen ved dyrkning og forarbejdning af majs til glukose osv. Klimaregnskabet er udarbejdet af konsulenter fra NIRAS, og beregningen bygger på regionens regnskabsdata, der kobles med nationale input-output statistikker som relateres til miljøpåvirkninger i livscyklusdatabaser.

Artiklen er udgivet 24. oktober 2018