Bæredygtigt indkøb af plastemballage og engangsplastprodukter

Vejledning til bæredygtige indkøb af plastemballager og engangsplastprodukter til inspiration til indkøbere (udgivet oktober 2021)

 • Opdateret 9. oktober 2023

Vejledningen henvender sig til indkøbere og udbudsansvarlige i både offentlige institutioner og private virksomheder, som ønsker at købe bæredygtige plastemballager og engangs plastprodukter. Vejledningen giver en række gode råd til, hvordan indkøbet kan tilrettelægges og prioriteres. 

Vejledningens opbygning og råd følger principperne i cirkulær økonomi og affaldshierarkiet: Du tager udgangspunkt i organisationens behov for de pågældende produkter og vurderer, om behovet kan opfyldes på en anden og bedre måde, som nedsætter forbruget af produkterne og øger muligheden for genbrug og genanvendelse. 

 

Denne vejledning er udarbejdet af en temagruppe om plastemballager og engangsplastprodukter under Forum for Bæredygtige Indkøb i 2019. Vejledningen er opdateret i september 2021. Temagruppen var bredt sammensat af deltagere fra leverandører og indkøbere fra både det offentlige og det private.

Vejledningen har 3 afsnit: 

 1. Afklar behovet og overvej om produktet er nødvendigt – kan du gentænke behovet, så plastemballagen eller engangsplastproduktet kan undværes eller forbruget reduceres?
 2. Undersøg alternativer til produktet og kend værdikæden – kan markedet levere bæredygtige alternativer til det ønskede produkt, og ved du hvilken bortskaffelse, der forudsættes?
 3. Stil produktkrav, der øger muligheder for genbrug og genanvendelse – hvilke bæredygtighedskrav skal plastemballagen og engangsplastproduktet opfylde
 4. for at øge mulighederne for genbrug og genanvendelse af materialerne?


Og 2 bilag:

1. Lovgivning – oversigt over kommende EU-mål for genanvendelsen af plastemballager, kommende EU-krav til engangsplastprodukter og eksempler på produkter, som er
omfattet af reglerne, samt danske lovkrav.

2. Hvis du vil vide mere – oversigt over mere viden og værktøjer, herunder Plastindustriens designguide for genbrug og genanvendelse af plastemballager. Desuden har
Plastindustrien sammen med Århus Kommune udarbejdet et eksempel på hvordan vejledningens gode råd kan anvendes i praksis i indkøbssituationer. Hent vejledningen her.

Set i et miljø- og ressourceperspektiv opnår du den største gevinst ved helt at undgå forbruget eller reducere det til et minimum. Derfor er første skridt at afklare internt hvilket behov, der er for de plastemballager og engangsplastprodukter, som du allerede køber eller overvejer at købe. 

Du kan være med til at gentænke indkøbet af plastemballager og engangsplastprodukter ved at undersøge om din organisations behov kan opfyldes på anden vis end gennem yderligere indkøb. Måske kan der ændres på procedurer og arbejdsgange, så forbruget undgås eller minimeres, og du derved både opnår en miljømæssig gevinst og sparer penge.

Her er det en god idé at se på, om organisationen  bruger produkter, som fra 2021 er eller bliver omfattet af forbuddet for engangsplastprodukter eller andre krav i EU’s engangsplastdirektiv. Forbuddet omfatter også engangsplastprodukter af biobaseret og bionedbrydelig plast. 

Nederst på siden finder du: 

 • I bilag 1 finder du en tidslinje, der giver et overblik over nuværende og kommende lovkrav, som du skal være opmærksom på, når du køber engangsplastprodukter. 
 • Du kan læse mere om hvad biobaseret og bionedbrydelig plast er i bilag 2.

Her er et par gode råd til, hvordan du kan minimere forbruget af plastemballager og engangsplastprodukter: 

 • Undgå indkøb af overflødige plastemballager og engangsplastprodukter. Det kan f.eks. være, at mindre ændringer i arbejdsgange eller adfærd kan ændre behovet for produkterne. Det er ikke nødvendigvis en fordel blot at udskifte plasten til et andet materiale, da det også påvirker miljø og klima eller kan have en udfordring, når det bliver til affald. 
 • Reducer materialeforbruget mest muligt ved at vælge produkter, der kan genbruges. For produktgrupper, hvor genbrug ikke er muligt minimere vægt og omfang. Husk stadig at have mulighed for genanvendelse i fokus. 
 • Stil krav om, at leverandøren pakker produkterne ud og tage plastemballagen med tilbage. Du kan også kræve, at leverandøren dokumenterer, at emballagen håndteres på forsvarlig vis – helst til genbrug eller i det mindste til genanvendelse (hvis muligt).

Du kan få inspiration i Forums andre værktøjer og guides f.eks. den  ansvarlige indkøber eller TCO værktøjer og guides.

Næste skridt er at undersøge, om der findes bæredygtige alternativer til de plastemballager og engangsplastprodukter, som du fortsat ønsker at købe. Da markedet for disse produkter er i rivende udvikling, er det en god idé at gå i dialog med dine leverandører og andre aktører om, hvilke produkter de kan tilbyde.

For alternativer til de engangsprodukter, der bliver forbudte fra 3. juli 2021 (se bilag 1), kan fokus rettes mod genbrug, som er at foretrække frem for substitution til andre engangsprodukter i fx pap. For engangsprodukter bør efterspørges, at de indeholder genanvendte materialer, og at de kan genavendes efter endt brug. Stil gerne konkrete krav om fx minimum 10-30% genanvendt materiale.

For at kunne stille de rette spørgsmål og krav til leverandørerne i forbindelse med et bæredygtigt indkøb kan det være nyttigt at kende værdikæden for plastprodukterne. Her er et par gode råd til, hvordan du kan undersøge, hvad der sker med produkterne efter brug: 

 • Undersøg om de brugte plastprodukter eller de alternative materialer kan udsorteres særskilt, hvilket er vigtigt, hvis de skal kunne genanvendes. De krav, du stiller til udsortering bør hænge sammen med de affaldsordninger, som du leverer til, så plastmaterialerne rent faktisk bliver genanvendt.
 • Find ud af hvilke ordninger din kommune har, hvis du er omfattet af kommunens affaldsordning.
 • Find ud af om der foreligger sorteringsanvisninger fra modtageren af din virksomheds plastaffald, hvis du afsætter dit affald til en privat indsamler. Din kommune kan være behjælpelig med klassificering af plast-affaldet.
 • Afsøg muligheden for at få penge for dit plastaffald. Kan din organisation udsortere plast i rene fraktioner, er der ofte mulighed for at sælge dit affald til genanvendelse eller komme gratis af med det.

I Danmark ender mange plastemballager og engangsplast-produkter efter brug i et affaldsforbrændingsanlæg, men Danmark og EU har målsætninger og initiativer, der skal sikre større udsortering af plast til genanvendelse.

Engangsplastprodukter bruges typisk ikke igen. Du anbefales derfor så vidt muligt at købe produkter, der kan bruges flere gange, som alternativ til engangsplastprodukter. Det gælder også for plastemballager, der kan genbruges flere gange eller andre emballagematerialer, som kan genanvendes, når de ender som affald.

Mange plasttyper kan dog heldigvis genanvendes, hvis plasten ikke er sammensat af flere forskellige plasttyper eller materialer. Her er et par gode råd til, hvordan du kan stille krav til plastemballager og engangsplastprodukter:

 • Køb plastprodukter, som er omfattet af ordninger, hvor leverandøren tager plastprodukterne retur til genbrug eller genanvendelse.
 • Stil krav om, at genanvendelsesmuligheder og plasttype er angivet på produktet, f.eks. hvordan det udsorteres til genanvendelse. 
 • Køb plastprodukter af kun én polymer som f.eks. produkter af 100 % PE – det øger mulighederne for genanvendelse.
 • Stil krav om at biobaseret plast er fremstillet, så det ikke belaster naturen og biodiversitet ved at få dokumentation på, hvor det kommer fra og gerne ved en uafhængig certificering. 
 • Køb plastemballager af PET, PE (HDPE og LDPE) eller PP, hvis de skal sorteres med husholdningsaffaldet til genanvendelse. Andre plasttyper kan også genanvendes, hvis de sorteres fra i større mængder. Du kan se symbolerne på nogle af de syv forskellige plasttyper herunder. PET: Polyethylen terephthalete HDPE (også benævnt PE-HD): High density polyethylen LDPE (også benævnt PE-LD): Low density polyethylen PP: Polypropylen 
 • Stil krav om, at plastemballager og engangsplastprodukter er fremstillet ved brug af helt eller delvist genanvendte plastmaterialer, fx 10% genanvendt rPET (recycled polyethylenterephthalat) og hvis muligt gerne mere. rPET bør dog kun anvendes til fødevareemballager. 
 • Køb så vidt muligt miljømærkede plastemballager og engangsplastprodukter (f.eks. Svanemærket2 eller tilsvarende). 
 • Stil krav om, at etiketter og lim ikke forringer genanvendelsen, f.eks. etiketter i folie, plast eller papir med lim, der nemt kan fjernes. Du kan evt. orientere dig om anvisninger fra modtageren af dit plastaffald. I Svanemærket og EU-Blomsten er der fx konkrete kriterier for etiketter – se f.eks krav 026 om rengøringsmidler. Se også designguide fra Plastindustrien og fra Rethink Plastic. 
 • Undgå så vidt muligt plastikemballager og -produkter indeholdende PVC, laminater eller kompositter. Efterspørg emballager og produkter, som let kan adskilles efter endt brug da dette øger sandsynligheden for at de kan genanvendes. 
 • Stil krav om, at plastemballager og engangsplastprodukter ikke må indeholde stoffer, som findes på EU’s kandidatliste3 over uønskede stoffer. Se fx på emballagen om der gives anbefaling til, hvordan den skal håndteres for genanvendelse. Plastemballager til fødevarer og kosmetisk produkter skal i forvejen overholde lovgivning på området.
   

EU’s plaststrategi EU’s plaststrategi 4 har fokus på reduktion af miljøpåvirkningen fra plastaffald og hvordan vi bliver bedre til at genanvende plastaffald gennem et velfungerende marked. For eksempel skal alle plastemballager i 2030 designes, så de kan genbruges eller let kan genanvendes og mindst 50 % af alt plastaffald skal genanvendes.

Engangsplastdirektivet EU har vedtaget et direktiv 5 om reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning. Formålet med direktivet er at begrænse mængden af plastaffald, der havner i hav og natur, og udgangspunktet for direktivet er en optælling af plastaffald på en række europæiske strande.

Direktivet, der er trådt i kraft, indeholder bl.a. et forbud mod en række engangsplastprodukter i 2021, som også omfatter engangsplastprodukter af bioplast.

Direktivets krav til de forskellige engangsplastprodukter samt frister for overholdelse kan ses i nedenstående oversigt.

For at komme i mål med øget genanvendelse og bl.a. leve op til det udvidede producentansvar, har Plastindustrien i et bredt samarbejde med øvrige interessenter udviklet en designguide for genbrug og genanvendelse af plastemballager som kan bruges til dialog mellem producenter, påfyldere af emballage og indkøbere.

Hent designguide for genbrug og genanvendelse af plastemballager her

Eksempler på konkrete krav til plastemballager

Fælles nordiske kriterier for mere bæredygtig emballage i sundhedssektoren

De organisationer, der har ansvar for offentlige grønne indkøb i sundhedssektoren både på regionalt og nationalt niveau i de nordiske lande, er gået sammen om at udvikle Fælles Nordiske kriterier for mere Bæredygtig Emballage i Sundhedssektoren. De fælles nordiske kriterier bidrager til at reducere CO2-udledningerne gennem reduktion af materialespild, design for genanvendelse samt brug af genanvendte eller bæredygtige ressourcer.

Kriterierne inde holder et bibliotek af krav og dertil hørende dokumentationskrav, som kan anvendes direkte i udbudsprocesser, samt en vejledning i hvordan man kan arbejde med kravene i udbudsprocessen for at modne markedet. Kravene til emballage i sundhedssektoren er overordnet i overensstemmelse med generelle emballagekrav. Kravene tager dog også hensyn til forhold som f.eks. krav til sterile produkter.

Find inspiration i Københavns Kommunes grønne opslagsværk

Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune har truffet en række beslutninger om miljø- og klimakrav i Københavns Kommunes udbud og indkøb, som alle forvaltninger er forpligtet til at overholde, når de laver udbud og indkøb, herunder også krav til plastemballage.

Resultatet er det grønne opslagsværk, som indeholder alle de miljø- og klimakrav, som Borgerrepræsentationen har besluttet skal være en del af udbudsmaterialet – enten i form af et kontraktvilkår, som mindstekrav i en kravspecifikation eller som et tildelingskriterium. Find det grønne opslagsværk på Københavns Kommunes hjemmeside.