Skovrydningsfrie indkøb i Region Hovedstaden

Region Hovedstaden har udarbejdet en handlingsplan for skovrydningsfrie indkøb. Planen er en del af indsatsen for grønne indkøb, som skal nedbringe miljø- og klimabelastningen fra indkøb hos regionens hospitaler og institutioner.

Kortlægning, markedsdialog og undervisning i grønne indkøb for nøglemedarbejdere i organisationen er blandt de værktøjer, som skal i brug.

  • Opdateret 28. november 2022

Med syv hospitaler i Region Hovedstaden og et samlet indkøbsbudget på ca. 17 milliarder kroner om året har regionen et varekatalog med ca. 100.000 unikke varenumre fra ca. 16.000 leverandører. Det er politisk besluttet, at de grønne indkøb skal styrkes fra 2021, og der er et særligt ønske om, at regionens indkøb ikke bidrager til unødig skovrydning af især regnskoven.

Koncernindkøb i Region Hovedstaden har ansvar for at sætte de nødvendige initiativer i gang. Derfor er der nu udarbejdet en handlingsplan, så indsatsen for afskovningsfrie indkøb implementeres i hele organisationen.

Rasmus Nielsen er specialkonsulent for Bæredygtig omstilling og Grønne Indkøb i Region Hovedstaden og har været pennefører for handlingsplanen. Han understreger, at regionen har en holistisk tilgang til miljømæssig bæredygtighed. Det betyder, at der tages hensyn til både lokale miljøbelastninger, globale miljøpåvirkninger, samt toksikologiske påvirkninger af miljø og mennesker.

Indkøb er årsag til 80-90 % af regionens samlede klimabelastning, og indsatsen for grønne indkøb har derfor et særligt fokus på at nedbringe udledningen af drivhusgasser, men handler også om andre miljøparametre, fx uønsket kemi. I forhold til skovrydningsfrie indkøb er klimahensynet selvfølgelig centralt, men også hensyn til fx biodiversitet spiller ind, siger han.

Intern proces, markedsdialog og ekstern høring

Handlingsplanen for skovrydningsfrie indkøb bygger på undersøgelser af, hvilke miljøkrav det er muligt at stille til de relevante produktgrupper. Arbejdet har både involveret de medarbejdere, som står for indkøb af de pågældende produktgrupper, og dem der skal være med til at implementere planen, fx en gruppe af køkkenpersonale, som arbejder på at omlægge til mere klimavenlige fødevarer.

For flere af produktgrupperne har vi endnu ikke overblik over markedet, fx hvilke krav vi kan stille til leverandørerne, og hvad det vil komme til at koste. I handlingsplanen er der derfor lagt op til flere undersøgelser og markedsdialog, hvor vi skal se på, hvordan vi kan gøre det omkostningseffektivt og praktisk muligt. Den proces er en forudsætning for at kunne opstille konkrete mål, siger Rasmus Nielsen.

Handlingsplanen har også været sendt i ekstern høring hos flere eksperter og NGO’er for at få den fagligt kvalificeret og sikre at indsatserne har alle væsentlige forhold med. Fx har feedback fra organisationen Verdens Skove betydet, at der er blevet tilføjet en indsats om udfasning af biomasse til regionens varme- og elforsyning.

FSC-certificering

Indsatserne i forhold til papirvarer, emballage, møbler og andre produkter af træ eller træfibre har krav til leverandører om FSC-certificering og udfasning af ikke-certificerede produkter. På mange papirvarer som fx kontorpapir, toiletpapir og tørrepapir findes der allerede i dag et stort vareudbud og på papir/pap-emballage vil kommende udbud omfatte de fællesnordiske emballagekrav, som er ved at blive udviklet. . Tilsvarende krav stilles til brug af træ i alt nybyggeri og i alle kontrakter om håndværksydelser.

Skovrydningsfri kød, kaffe og kakao

Skovrydningsfrie indkøb af fødevarer er ifølge Rasmus Nielsen det sværeste indsatsområde, da det i højere grad end de øvrige områder kræver markedsmodning. En af indsatserne handler derfor om at skabe dialog med regionens nuværende fødevaregrossister for at støtte dem i at fravælge kødproducenter, der er direkte forbundet med skovrydning, samt generel markedsdialog for at modne markedet til kommende dokumentationskrav om bæredygtigt produceret foderproteiner.

Indtil næste udbudsrunde vil vi samarbejde med vores leverandører om at udarbejde en liste over uønskede kødproducenter. I alle fremtidige udbud vil vi også stille et mindstekrav om, at kødproduktion skal være afskovningsfri. Vi skal finde ud af, hvordan kravet konkret kan formuleres, men det kan fx være at leverandørerne skal kunne dokumentere, at sojafoder, der er anvendt til kødproduktion, er ansvarligt produceret,siger Rasmus Nielsen.

Indsatserne på fødevareområdet indebærer også en kortlægning af hvilke andre fødevareindkøb, der indeholder soja og palmeolie. I samarbejde med regionens køkkener skal særlige kritiske fødevareindkøb udfases. Samtidig skal markedet afsøges for alternative produkter, der forårsager mindre skovrydning, så regionen i kommende udbud kan stille krav om brug af certificeret bæredygtige ingredienser. Endelig vil markedsdialogen med fødevaregrossisterne også omfatte skovrydningsfri kaffe og kakao.

Samarbejde er en forudsætning for den grønne omstilling

Handlingsplanen for skovrydningsfrie indkøb er kun et ud af i alt 17 indsatsområder i Region Hovedstadens koncernhandlingsplan for Grønne Indkøb. Ifølge Rasmus Nielsen gør den meget regulerede sundhedssektor og den begrænsede adgang til hospitalerne det svært for leverandørerne at indhente de informationer, som er grundlaget for at kunne skabe nye forretningsmodeller og redesignede produkter.

Derfor arbejder Koncernindkøb systematisk med at udvikle koncepter, der kan styrke et tæt samarbejde med producenter og leverandører, hvilket er en forudsætning for den grønne omstilling.

Konceptet Grøn Living Lab er i gangsat, hvor der samarbejdes med klinikken og leverandører om dels reduktion i forbruget af produkter og implementering af grønne produktvarianter

Vejen til at opnå store reduktioner i sundhedsvæsnets miljø- og klimaaftryk går gennem omstillingsprojekter, innovationsprojekter og udbudskrav, der understøtter omstilling til cirkulær økonomi. Her skal vi gå efter løsninger, der reducerer materialeforbruget gennem genbrug og lang produktlevetid.

Undervisning og videndeling

Region Hovedstaden vil bruge udbudsprocesserne til at præge og modne markedet. Det kræver, at alle medarbejderne i Koncernindkøb har en basisviden om grønne indkøb. Derfor er der udviklet et undervisningsforløb i grønne indkøb for udbudskonsulenter, ledere og produktspecialister. I april-maj i år har alle 70 medarbejdere i Koncernindkøb gennemført undervisningen, som er foregået i samarbejde med Region Midtjylland.

Vi samarbejder generelt med de andre regioner om grøn omstilling og bliver inspireret af hinanden. Inden for grønne indkøb er der mange områder at tage fat på, så det er godt, at vi kan fordele arbejdet mellem os. I Region Hovedstaden har vi valgt at gå forrest med de skovrydningsfrie indkøb og håber, at vores erfaringer kan gøre det nemmere for andre. Vi lægger derfor handlingsplanen frem så både offentlige og private organisationer har mulighed for helt eller delvist at kopiere den, slutter Rasmus Nielsen.

Læs Handlingsplan for Region Hovedstadens skovrydningsfrie indkøb

 

Handlingsplanen indeholder indsatser inden for fødevarer, byggeri og renovering, transport, forbrugsvarer og produkter som papirvarer, møbler og tekstiler. Læs hele handlingsplanen, som stadig er i proces: Handlingsplan afskovningsfrie indkøb - Region Hovedstaden

 

Artiklen blev udgivet d. 1 juni 2021