Sociale klausuler

Anvendelse af sociale klausuler i udbud og indkøb kan bidrage til social bæredygtighed og forhindre eller mindske uønskede sociale virkninger.

Sociale klausuler kan bidrage til social inklusion af mennesker som, har vanskeligt ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

 • Opdateret 14. november 2022

Ved anvendelse af sociale klausuler i udbud og indkøb kan det bidrage til en bæredygtig udvikling og opnå sociale fordele ligesom uønskede sociale virkninger kan undgås eller mindskes i udførelsen af kontrakten. Sociale klausuler kan bidrage til social inklusion af mennesker som har vanskeligt ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Sociale hensyn i indkøb kan kombineres med grønne kriterier for at få en bredere tilgang til bæredygtighed i offentlige indkøb

Fra 1. juli 2022 skal ordregivere i visse kontrakter indføre krav om, at virksomheder der udfører kontrakten anvender personer under oplæring ved kontraktens gennemførelse. Personer under oplæring kan fx være lærlinge, elever, praktikanter eller anden for for oplæring. Kravet gælder for visse bygge- og anlægskontrakter og tjenesteydelseskontrakter, der udføres i Danmark. Kontraktens skal have en varighed på minimum 6 måneder i offentlige bygge- og anlægsprojekter og overstige tærskelværdien i udbudsloven. For tjenesteydelser udført i Danmark skal kontrakten have en varighed på minimum 6 måneder og en kontraktværdi på minimum 5 mio. kr.

Kravet skal være knyttet til kontraktens genstand og i overensstemmelse med principperne om ligebehandling, gennemsigtighed og proportionalitet. Kravet må ikke føre til diskrimination af virksomheder fra lande med andre oplæringssystemer end i Danmark.

Pligten om anvendelse af personer under oplæring gælder ikke hvis det udgør en sikkerhedsrisiko, ikke er egnet til at gennemføre kontrakten, eller hvis det strider mod anden lovgivning.

Ved at sætte krav om positive sociale resultater i offentlige udbud og kontrakter kan offentlige indkøbere fremme social inklusion og dermed beskæftigelsesmuligheder, opkvalificering omskoling, etisk handel og design m.m. Det kan også være med til at sikre menneskerettigheder eller arbejdstagerrettigheder.

En social klausul fastsætter de krav, som fremmer de ønskede sociale hensyn.

Her kan du finde inspiration til sociale hensyn i udbud fordelt på persongrupper

Teksteksempel til indsættelse i udbudsbekendtgørelsen

Leverandøren skal sikre, at mindst x stillinger, der anvendes til at opfylde denne kontrakt, besættes med medarbejdere ansat på særlige vilkår.

Ved medarbejdere på særlige vilkår forstås personer under 65 år med varige og væsentlige begrænsninger i arbejdsevnen.

Leverandøren kan vælge at besætte ledige stillinger på særlige vilkår med arbejdstagere fra andre EU-lande, som tilhører en persongruppe, der svarer til den ovennævnte.

Leverandøren kan ikke opfylde sin forpligtelse til at foretage ansættelser på særlige vilkår ved at overføre medarbejdere, som ved kontraktens indgåelse er ansat hos leverandøren, til den udbudte kontrakt. [Denne bestemmelse kan udelades, hvis det tillades, at stillingerne besættes med medarbejdere ansat på særlige vilkår, der i forvejen er ansat ved leverandøren]

Teksteksempel til indsættelse i kontrakten/ kontraktudkastet

 • Leverandøren skal sikre, at mindst x stillinger, der anvendes til at opfylde denne kontrakt, besættes med medarbejdere ansat på særlige vilkår.
 • Ved medarbejdere på særlige vilkår forstås personer under 65 år med varige og væsentlige begrænsninger i arbejdsevnen.
 • Leverandøren kan vælge at besætte ledige stillinger på særlige vilkår med arbejdstagere fra andre EU-lande, som tilhører en persongruppe, der svarer til den ovennævnte. [Denne bestemmelse kan udelades, hvis ordregiver ikke ønsker at føre kontrol med, hvorvidt den sociale forpligtelse er opfyldt, og hvilke sanktioner der vil være for manglende overholdelse]
 • Leverandøren kan ikke opfylde sin forpligtelse til at foretage ansættelser på særlige vilkår ved at overføre medarbejdere, som ved kontraktens indgåelse er ansat hos leverandøren, til den udbudte kontrakt. [Denne bestemmelse kan udelades, hvis det tillades, at stillingerne besættes med medarbejdere ansat på særlige vilkår, der i forvejen er ansat ved leverandøren]

Teksteksempel til indsættelse i udbudsbekendtgørelsen

Leverandøren skal sikre, at mindst x stillinger, der anvendes til at opfylde denne kontrakt, besættes med medarbejdere fra særlige grupper. Ved medarbejdere fra særlige grupper forstås arbejdstagere, der har været ledige i mere end x måneder i de sidste y år, og som:

 • kun vanskeligt kan opnå beskæftigelse på normale løn- og arbejdsvilkår,
 • har begrænsninger i arbejdsevnen eller
 • har været ude for ændringer i sine forhold, fx i form af sygdom, arbejdsløshed eller samlivsophør, som bevirker, at vedkommende ikke har mulighed for at skaffe det nødvendige til sin egen eller familiens forsørgelse.

Leverandøren kan vælge at besætte stillinger med medarbejdere fra særlige grupper med arbejdstagere fra andre EU-lande, som tilhører en persongruppe, der svarer til den ovennævnte.

Leverandøren kan ikke opfylde sin forpligtelse til at foretage ansættelser af medarbejdere fra særlige grupper ved at overføre medarbejdere, som ved kontraktens indgåelse er ansat hos leverandøren, til den udbudte kontrakt. [Kan undlades, hvis det tillades, at stillingerne besættes med medarbejdere fra særlige grupper, der i forvejen er ansat ved leverandøren]

Teksteksempel til indsættelse i kontrakten/kontraktudkastet

 • Leverandøren skal sikre, at mindst x stillinger, der anvendes til at opfylde denne kontrakt, besættes med medarbejdere fra særlige grupper.
 • Ved medarbejdere fra særlige grupper forstås arbejdstagere, der har været ledige i mere end x måneder i de sidste y år, og som:
  • kun vanskeligt kan opnå beskæftigelse på normale løn- og arbejdsvilkår
  • har begrænsninger i arbejdsevnen eller
  • har været ude for ændringer i sine forhold, fx i form af sygdom, arbejdsløshed eller samlivsophør, som bevirker, at vedkommende ikke har mulighed for at skaffe det nødvendige til sin egen eller familiens forsørgelse.
 • Leverandøren kan vælge at besætte stillinger med medarbejdere fra særlige grupper med arbejdstagere fra andre EU-lande, som tilhører en persongruppe, der svarer til den ovennævnte.
 • Leverandøren kan ikke opfylde sin forpligtelse til at foretage ansættelser af medarbejdere fra særlige grupper i henhold til afsnit 2 ved at overføre medarbejdere, som ved kontraktens indgåelse er ansat hos leverandøren, til den udbudte kontrakt. Kan undlades, hvis det tillades, at stillingerne besættes med medarbejdere fra særlige grupper, der i forvejen er ansat ved leverandøren.
 • Såfremt leverandøren ikke på egen hånd kan ansætte medarbejdere fra særlige grupper, skal leverandøren rette henvendelse til X og anmode om at få formidlet sådanne medarbejdere.
 • Hvis leverandøren kan påvise, at leverandøren ikke har kunnet besætte stillinger med medarbejdere fra særlige grupper, og ikke kan få formidlet medarbejdere fra særlige grupper fra X, bortfalder kravet.
 • Leverandøren skal på ordregiverens anmodning dokumentere, at kravet om ansættelse af medarbejdere fra særlige grupper er opfyldt. Kan undlades, hvis ordregiver ikke ønsker at føre kontrol med, hvorvidt den sociale forpligtelse er opfyldt, og hvilke sanktioner der vil være for manglede overholdelse.]
 • Leverandøren skal give meddelelse til ordregiveren, hvis en stilling, som skal besættes fra den særlige gruppe, ikke har kunnet besættes i en periode på mere end x uger. Kan undlades, hvis ordregiver ikke ønsker at føre kontrol med, hvorvidt den sociale forpligtelse er opfyldt, og hvilke sanktioner der vil være for manglede overholdelse.]
 • Hvis der opstår uenighed om, hvorvidt leverandørens manglende ansættelse af medarbejdere fra særlige grupper er berettiget, kan ordregiveren forlange en uddybende redegørelse fra leverandøren. Hvis ordregiveren fortsat finder leverandørens handling uberettiget, kan ordregiveren meddele dette til leverandøren med tilkendegivelse af, at manglende ansættelse af sådanne medarbejdere vil blive betragtet som misligholdelse af kontrakten. Tilsvarende gælder, hvis leverandøren ikke overholder pligten til at dokumentere, at kravet om beskæftigelse af x stillinger er opfyldt. Sker der fortsat misligholdelse fra leverandørens side, er ordregiver berettiget til efter påkrav at kræve en bod på x kr. pr. påbegyndt uge, indtil leverandøren har dokumenteret, at kravet om beskæftigelse af x stillinger er opfyldt. {Kan undlades, hvis ordregiver ikke ønsker at føre kontrol med, hvorvidt den sociale forpligtelse er opfyldt, og hvilke sanktioner der vil være for manglede overholdelse.]

Teksteksempel til indsættelse i udbudsbekendtgørelsen

Leverandøren skal sikre, at mindst x stillinger, der anvendes til at opfylde denne kontrakt, besættes med arbejdstagere, der har været ledige i mere end x måneder i de sidste y år.

Leverandøren kan ikke opfylde sin forpligtelse til at ansætte arbejdstagere, der har været ledige i mere end x måneder i de sidste y år ved at overføre medarbejdere, som ved kontraktens indgåelse er ansat hos leverandøren, til den udbudte kontrakt [Bestemmelsen kan undlades, hvis det tillades, at stillingerne besættes med medarbejdere, der i forvejen er ansat ved leverandøren.]

Teksteksempel til indsættelse i kontrakten/ kontraktudkastet

 • Leverandøren skal sikre, at mindst x stillinger, der anvendes til at opfylde denne kontrakt, besættes med arbejdstagere, der har været ledige i mere end x måneder i de sidste y år.
 • Leverandøren kan ikke opfylde sin forpligtelse til at ansætte arbejdstagere, der har været ledige i mere end x måneder i de sidste y år i henhold til afsnit 1 ved at overføre medarbejdere, som ved kontraktens indgåelse er ansat hos leverandøren, til den udbudte kontrakt. kan undlades, hvis det tillades, at stillingerne besættes med medarbejdere, der i forvejen er ansat ved leverandøren.
 • Såfremt leverandøren ikke kan ansætte arbejdstagere, der har været ledige i mere end x måneder i de sidste y år, skal leverandøren rette henvendelse til X og anmode om at få formidlet sådanne arbejdstagere.
 • Hvis leverandøren kan påvise, at leverandøren ikke på egen hånd har kunnet besætte stillinger med arbejdstagere, der har været ledige i mere end x måneder i de sidste y år, og ikke kan få formidlet arbejdstagere fra X, bortfalder kravet.
 • Leverandøren skal på ordregiverens anmodning dokumentere, at kravet om ansættelse af arbejdstagere, der har været ledige i mere end x måneder i de sidste y år, er opfyldt. [Kan undlades, hvis ordregiver ikke ønsker at føre kontrol med, hvorvidt den sociale forpligtelse er opfyldt, og hvilke sanktioner der vil være for manglede overholdelse.]
 • Leverandøren skal give meddelelse til ordregiveren, hvis en stilling, som skal besættes med en arbejdstager, der har været ledig i mere end x måneder i de sidste y år, ikke har kunnet besættes i en periode på mere end x uger. [Kan undlades, hvis ordregiver ikke ønsker at føre kontrol med, hvorvidt den sociale forpligtelse er opfyldt, og hvilke sanktioner der vil være for manglede overholdelse.]
 • Hvis der opstår uenighed om, hvorvidt leverandørens manglende ansættelse af arbejdstagere, der har været ledige i mere end x måneder i de sidste y år, er berettiget, kan ordregiveren forlange en uddybende redegørelse fra leverandøren. Hvis ordregiveren fortsat finder leverandørens handling uberettiget, kan ordregiveren meddele dette til leverandøren med tilkendegivelse af, at manglende ansættelse af sådanne arbejdstagere vil blive betragtet som misligholdelse af kontrakten. Tilsvarende gælder, hvis leverandøren ikke overholder pligten til at dokumentere, at kravet om beskæftigelse af x stillinger er opfyldt. Sker der fortsat misligholdelse fra leverandørens side, er ordregiver berettiget til efter påkrav at kræve en bod på x kr. pr. påbegyndt uge, indtil leverandøren har dokumenteret, at kravet om beskæftigelse af x stillinger er opfyldt. [Kan undlades, hvis ordregiver ikke ønsker at føre kontrol med, hvorvidt den sociale forpligtelse er opfyldt, og hvilke sanktioner der vil være for manglede overholdelse.]

Teksteksempel til indsættelse i udbudsbekendtgørelsen

Leverandøren skal sikre, at mindst x stillinger, der anvendes til at opfylde denne kontrakt, i relation til de opgaver som er beskrevet nedenfor, besættes med elever.

Ved elever forstås en arbejdstager, med hvem leverandøren indgår eller har indgået en uddannelsesaftale. Uddannelsesaftalen skal indgås som led i et uddannelsesforløb, som eleven følger, og skal være rettet mod, at eleven opnår personlige, sociale og faglige kvalifikationer, som understøtter elevens uddannelsesforløb, og som giver grundlag for beskæftigelse på arbejdsmarkedet.

Uddannelsesforløb i medfør af lovbekendtgørelse nr. 987 af 16. august 2010 om erhvervsgrunduddannelser m.v. og i medfør af lovbekendtgørelse nr. 171 af 2. marts 2011 om erhvervsuddannelser anses at opfylde ovenstående krav til uddannelsesforløb.

Leverandøren kan indgå uddannelsesaftaler om uddannelsesforløb i medfør af andre tilsvarende uddannelsesordninger i EU, herunder med elever fra andre EU-lande, som opfylder ovenstående krav til et uddannelsesforløb.

Leverandøren kan ikke opfylde sin forpligtelse til at beskæftige elever ved at overføre personer, som ved kontraktens indgåelse er ansat hos leverandøren, til den udbudte kontrakt [Denne bestemmelse kan udelades, hvis det tillades, at praktikpladser besættes med personer, der i forvejen har en uddannelsesaftale med leverandøren.]

Teksteksempel til indsættelse i kontrakten/ kontraktudkastet

 • Leverandøren skal sikre, at mindst x stillinger, der anvendes til at opfylde denne kontrakt, i relation til de opgaver som er beskrevet nedenfor, besættes med elever.
 • Ved elever forstås en arbejdstager, med hvem leverandøren indgår eller har indgået en uddannelsesaftale. Uddannelsesaftalen skal indgås som led i et uddannelsesforløb, som eleven følger, og skal være rettet mod, at eleven opnår personlige, sociale og faglige kvalifikationer, som understøtter elevens uddannelsesforløb, og som giver grundlag for beskæftigelse på arbejdsmarkedet.
 • Uddannelsesforløb i medfør af lovbekendtgørelse nr. 987 af 16. august 2010 om erhvervsgrunduddannelser m.v. og i medfør af lovbekendtgørelse nr. 171 af 2. marts 2011 om erhvervsuddannelser anses at opfylde ovenstående krav til uddannelsesforløb.
 • Leverandøren kan indgå uddannelsesaftaler om uddannelsesforløb i medfør af andre tilsvarende uddannelsesordninger i EU, herunder med elever fra andre EU-lande, som opfylder ovenstående krav til et uddannelsesforløb.
 • Stillinger, som besættes med elever, skal ske i relation til følgende opgaver, der er knyttet til kontraktens udførelse: [Indsæt opgaver, fx tømrerarbejde, VVS arbejde mv.].
 • Leverandøren kan ikke opfylde sin forpligtelse til at beskæftige elever i henhold til afsnit 2 i kontrakten ved at overføre personer, som ved kontraktens indgåelse er ansat hos leverandøren, til den udbudte kontrakt. [Denne bestemmelse kan undlades, hvis det tillades at praktikpladser besættes med personer, der i forvejen har en uddannelsesaftale med leverandøren]
 • Kan leverandøren ikke på egen hånd ansætte elever kan leverandøren rette henvendelse til [erhvervsskole] og anmode om at få formidlet elever i medfør af lovbekendtgørelse nr. 987 af 16. august 2010 om erhvervsgrunduddannelse m.v. og i medfør af lovbekendtgørelse nr. 171 af 2. marts 2011 om erhvervsuddannelser, som anses at opfylde ovenstående krav til uddannelsesforløb.
 • Hvis leverandøren kan påvise, at leverandøren ikke har kunnet indgå uddannelsesaftaler til besættelse af stillinger med elever, herunder heller ikke efter anvisning fra [erhvervsskole], bortfalder vilkåret.
 • Leverandøren skal på ordregiverens anmodning dokumentere, at kravet om beskæftigelse af x stillinger er opfyldt [Denne bestemmelse kan undlades, hvis ordregiver ikke ønsker at kræve dokumentation for opfyldelse eller oplyse om sanktioner]
 • Leverandøren skal give meddelelse til ordregiveren, hvis en stilling, som skal besættes med elever, ikke har kunnet besættes i en periode på mere end x uger. Kan undlades, hvis ordregiver ikke ønsker at kræve dokumentation for opfyldelse eller oplyse om sanktioner.
 • Hvis der opstår uenighed om, hvorvidt leverandørens manglende besættelse af stillinger med elever er berettiget, kan ordregiveren forlange en uddybende redegørelse fra leverandøren. Hvis ordregiveren fortsat finder leverandørens handling uberettiget, kan ordregiveren meddele dette til leverandøren med tilkendegivelse af, at manglende besættelse af stillinger med elever vil blive betragtet som misligholdelse af kontrakten. Tilsvarende gælder hvis leverandøren ikke overholder pligten til at dokumentere, at kravet om beskæftigelse af X stillinger er opfyldt. Sker der fortsat misligholdelse fra leverandørens side, er ordregiver berettiget til efter påkrav at kræve en bod på x kr. pr begyndt uge, indtil leverandøren har dokumenteret, at kravet om beskæftigelse af x stillinger er opfyldt. [Kan undlades, hvis ordregiver ikke ønsker at kræve dokumentation for opfyldelse eller oplyse om sanktioner]

Ordregiver kan, i forbindelse med indkøb af visse tjenesteydelser forbeholde deltagelsen i udbuddet for socialøkonomiske virksomheder. Der er tale om en række specifikt opregnede tjenesteydelseskontrakter inden for sundheds- og socialvæsenet, uddannelse, biblioteker, arkiver, museer og andre kulturelle tjenesteydelser samt sportstjenesteydelser og tjenesteydelser til private husstande.

Ordregiver kan desuden stille krav om, at det alene er beskyttede værksteder eller bestemte socialøkonomiske virksomheder, der kan deltage i et udbud efter udbudslovens afsnit II.

Forskellen mellem de to muligheder er, at den første mulighed kun relaterer sig til en række opregnede tjenesteydelser og kan indgås efter mere fleksible fremgangsmåde (light-regimet). Den anden mulighed kan anvendes i alle slags udbud, men skal overholde de strengere regler, som gælder for udbud over udbudslovens tærskelværdier. Det er dog Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at denne mulighed også kan benyttes ved indkøb under tærskelværdierne.

Ordregiver skal angive i udbudsbekendtgørelsen eller forhåndsmeddelelsen, hvis der er tale om reserverede kontrakter

Hvor reserverede kontrakter under light-regimet er begrænset til visse specifikke tjenesteydelseskontrakter, som nævnt ovenfor er muligheden for at reservere kontrakter i forbindelse med indkøb over tærskelværdierne derimod finde anvendelse på alle typer af kontrakter.

I forbindelse med indkøb over tærskelværdierne kan ordregiver reservere deltagelsen i udbudsproceduren for bestemte virksomheder. Det er ifølge udbudsloven et krav, at der er tale om

 • beskyttede værksteder eller
 • virksomheder, hvis hovedformål er social og faglig integration af handikappede eller dårligt stillede personer.

Det er uden betydning, hvordan virksomheden er organiseret. Afgørende er alene, om de lever op til ét af ovennævnte krav. Med handikappede forstås personer som på baggrund af arten eller omfanget af deres handikap, ikke kan udøve erhvervsmæssig virksomhed på normale vilkår. Dårligt stillede personer kan være ledige og personer, der tilhører dårligt stillede mindretal, eller grupper, der på anden vis er marginaliseret. Dette kan eksempelvis være misbrugere.

Det er endvidere et krav, at mindst 30 pct. af de beskæftigede hos virksomheden er enten handikappede eller dårligt stillede personer. De 30 pct. skal beregnes ud fra antal beskæftigede eller ansatte i virksomheden. Hvis virksomheden har fem ansatte, og to er omfattet af førnævnte persongruppe, vil kravet derfor være opfyldt. Det er ved opgørelsen underordnet, om der er tale om hel- eller deltidsansatte. Det er endvidere Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at personer ansat i løntilskud eller i fleksjob også indgår i forbindelse med beregningen.

Du kan læse mere om anvendelse af reserverede kontrakter i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Vejledning om udbudsreglerne.

Virksomheder der opfylder betingelserne omfattet af lov om registrering af socialøkonomiske virksomheder, kan byde ind på reserverede kontrakter og hvis de i øvrigt kan opfylde følgende betingelser:

1. Organisationens formål skal være at varetage offentlige tjenesteydelsesopgaver med tilknytning til levering af tjenesteydelserne, som er omfattet af reserverede kontrakter.

2. Organisationens udbytte skal geninvesteres for at opfylde egne målsætninger. I de tilfælde, hvor udbyttet udloddes eller omfordeles, skal dette ske på baggrund af deltagelsesorienterede hensyn. En geninvestering kan bestå i, at der sker en investering i virksomheden, fx ved køb af nyt udstyr, gennemførelse af et udviklingsprojekt, ved køb af ejendom m.v. Der kan også ske investering i andre socialøkonomiske virksomheder eller velgørende organisationer.

3. Ledelses- og ejerskabsstrukturen i organisationen er baseret på principper om medarbejderejerskab eller deltagelse eller krav om aktiv deltagelse af medarbejdere, brugere eller interessenter. Dette kan eksempelvis være opfyldt ved at sikre medarbejderrepræsentation i virksomhedens bestyrelse, eller ved at brugere og interessenter inddrages aktivt i forbindelse med planlægningen af virksomhedens aktiviteter.

4. Organisationen må ikke have fået tildelt en kontrakt for de pågældende tjenesteydelser af den pågældende ordregiver efter reglerne om reserverede kontrakten inden for de seneste tre år.

Du kan læse mere om anvendelse af sociale klausuler i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens 'Vejledning om sociale klausuler i udbud' fra december 2018.

Læs mere om reserverede kontrakter i Vejledning om udbudsreglerne