Trafiklys og trafikskilte

 • Opdateret 20. oktober 2023

Krav

EU GPP-kriterier for vejbelysning og trafiksignaler - basis

Publiceret d. 10.12.2018

1.1 Definition og anvendelsesområde 

 • Vejbelysning: Disse kriterier vedrører indkøb af belysningsudstyr til:  
 • vejbelysning i nye belysningsanlæg  
 • eftermontering af nye armaturer på eksisterende belysningsanlæg  
 • eftermontering af nye lyskilder eller nyt kontroludstyr på eksisterende armaturer eller  
 • simpel udskiftning af lyskilder, lamper eller armaturer til samme type i eksisterende belysningsanlæg.  

I overensstemmelse med standard EN 13201-1 henviser udtrykket "vejbelysning" til faste belysningsanlæg, der har til formål at skabe god synlighed for brugere af udendørs offentlige trafikområder i mørke for at understøtte trafiksikkerheden, trafikstrømmen og den offentlige sikkerhed. Det omfatter specifikt ikke belysningsanlæg til tunneler, betalingsanlæg, kanaler og sluser, parkeringspladser, erhvervs- og industriområder, sportsanlæg, monumenter og bygningsfacader. Følgende tekniske definitioner anvendes som hjælp til at anvende kriterierne (den tekniske rapport indeholder flere oplysninger og yderligere tekniske definitioner): "armaturvirkningsgrad": forhold mellem lysstrøm fra armaturet (i lumen) og elforbrug (i watt)

Trafiklys: Omfatter røde, gule og grønne cirkulære lyssignaler med en diameter på 200 mm og 300 mm til vejtrafik i overensstemmelse med standard EN 12368. Transportable signallys er specifikt udelukket.  

De væsentligste miljøpåvirkninger 

De væsentligste miljøpåvirkninger af vejbelysning og trafiksignaler fra levetidsperspektivet er sammenfattet i nedenstående tabel, som er baseret på den tilgængelige videnskabelige dokumentation (yderligere oplysninger findes i den tekniske rapport). Samme tabel præsenterer også EU's GPP- strategi for afbødning eller begrænsning af disse virkninger.  

De væsentligste miljøpåvirkninger i vejbelysningens levetid Forslag til EU's strategi for grønne offentlige indkøb af vejbelysning 
CO2-emissioner og andre drivhusgasemissioner som følge af elforbrug ved vejbelysning  Indkøb af armaturer, lamper eller lyskilder, der overstiger mindstekravene til armaturvirkningsgrad 
Emission af forsurende gasser som følge af elforbrug ved vej belysning  Fremme af anvendelsen af lysdæmpning og måling for at sikre, at et givet belysningsanlægs energiforbrug kan optimeres Og overvåges i realtid 
Tab af stjernesynlighed forårsaget af opadgående lys fra uafskærmede lysarmaturer og refleksion fra jorden  Krav om, at alle armaturer skal have en opadgående armaturvirkningsgrad på 0,0 % og, ved anvendelse af omfattende kriterier, sikring af, at 97 % af alt lys ligger inden for en nedadgående vinkel på 75,50 i forhold til det lodrette plan for at begrænse generende lys og blænding 
Forstyrrelser af natteaktive arters adfærd med potentielt skadelige virkninger på biodiversiteten, især ved blåt lys Tilskyndelse til obligatorisk lysdæmpning i kritiske områder og fastsættelse af grænser for andelen af blåt lys (G-indeks) i lyset fra lyskilden/armaturet 
Ringe ressourceeffektivitet i tilfælde, hvor produkter eller komponenter skal udskiftes inden udløbet af deres angivne levetid som følge af f.eks. anvendelse af (billigere) LED- chips af lavere kvalitet og problemer med reparation eller dårlig installation  Indkøb af holdbart og formålstjenligt vejbelysningsudstyr, der kan repareres og er dækket af en garanti eller en udvidet garanti 
  Fastsættelse af mindstekrav til den person, der er ansvarlig for at godkende 
belysningsanlægget

Miljøpåvirkningernes rækkefølge afspejler ikke nødvendigvis deres betydning.

Yderligere oplysninger om vejbelysnings og trafiksignalers miljøpåvirkninger findes i den tekniske rapport.  

Foreløbig vurdering af den eksisterende belysningsinfrastruktur og installering af dedikerede målere

Genstand 

Kriteriet i punkt 3.1 vedrører specifikt vurderingen og revisionen af den eksisterende vejbelysningsinfrastruktur, lyskilder, hjælpeudstyr og registre over vedligeholdelse og elforbrug.  

Bestemmelser om kontraktens opfyldelse (CPC) 
CPC1. Foreløbig vurdering af den eksisterende belysningsinfrastruktur og installering af dedikerede målere  

(Samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

(Denne kontrakt bør betragtes som en selvstændig indledende procedure. Den er ikke direkte knyttet til senere indkøb af vejbelysningsudstyr eller til EU's GPP-kriterier, der er fastsat senere i dette dokument. Denne foreløbige vurdering bør kun finde anvendelse, når den ordregivende myndighed konstaterer, at der er behov for at forbedre kendskabet til de eksisterende installerede vejbelysningsaktiver, når der er behov for at installere specifikke målere til måling af vejbelysningens elforbrug, eller hvis den ordregivende myndighed beslutter ikke at bruge internt personale til at foretage denne vurdering)  

De i øjeblikket installerede vejbelysningsaktiver, som den ordregivende myndighed har identificeret inden for et bestemt område, skal vurderes for så vidt angår følgende aspekter:  

 • kortlægning af lyskilder og tildeling af entydige ID-numre (hvis dette ikke allerede er gjort)  
 • armaturmodel, udbytte, opadgående armaturvirkningsgrad og installationsår (når der foreligger oplysninger herom)  
 • lyskildeteknologi, mærkeeffekt, korreleret farvetemperatur (CCT) og installationsår  
 • tilstedeværelse/fravær af lysdæmpere.  

Hele belysningsnetværket skal inddeles i delområder (hvis den ordregivende myndighed ikke allerede tidligere har gjort det), og hvert delområde skal vurderes for at afgøre, om der foretages specifikke målinger af vejbelysningens elforbrug.

I tilfælde, hvor der ikke er installeret specifikke målere, skal der installeres nye målere og, om nødvendigt, forgreningsdåser.

Når der er installeret passende målere, skal der føres registre over det elforbrug, der kan henføres til vejbelysningen i hvert af de definerede delområder. Den ordregivende myndighed skal bruge disse oplysninger som udgangspunkt for eventuelle fremtidige cost-benefit-analyser, når den overvejer indkøb af nyt belysningsudstyr.

Udvælgelseskriterier (SC) og relevante bestemmelser vedrørende kontraktens opfyldelse (CPC) 

Genstand 

Kriterierne i punkt 3.2 vedrører specifikt projekterings- og/eller installationsteamets kompetencer og erfaring inden for de tjenesteydelser og/eller bygge- og anlægsarbejder, der skal leveres. Disse udvælgelseskriterier kan helt eller delvist anvendes på kontrakter, som vedrører de emner, der er defineret nedenfor i punkt 3.3 (indkøb af energieffektivt vejbelysningsudstyr), punkt 3.4 (indkøb af udstyr til mindre lysforurenende vejbelysning) og punkt 3.5 (indkøb af holdbart vejbelysningsudstyr af god kvalitet).  

Udvælgelseskriterier (SC) 
SC1. Projekteringsteamets kompetencer  

(Samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

(Gælder, når der anmodes om belysningsprojektering i udbudsbekendtgørelsen)  

Tilbudsgiveren skal dokumentere, at projekteringen vil blive kontrolleret og godkendt af personale med følgende minimumserfaring og minimumskvalifikationer:  

 • mindst tre års erfaring med belysningsprojektering, dimensionering af elektriske kredsløb og elektriske distributionsnet  
 • involvering i projekteringen af mindst tre forskellige udendørs belysningsanlæg  
 • et certificeret kompetenceniveau i brugen af belysningsprojekteringssoftware til beregning af effekttæthedsindikatoren (PDI) og indikatoren for det årlige energiforbrug (AECI) (f.eks. European Lighting Expert-certifikat)  
 • erfaring med anvendelse af valideret belysningsberegningssoftware (f.eks. ifølge CIE 171, tabeller over vejbelægningers refleksion eller andre relevante standarder)  
 • besiddelse af en egnet erhvervsmæssig kvalifikation inden for belysningsteknik eller medlemskab af et fagligt organ inden for belysningsprojektering.  

Verifikation: Tilbudsgiveren skal fremlægge en liste over den eller de personer, der vil være ansvarlig(e) for projektet, hvis kontrakten tildeles til den pågældende tilbudsgiver, med angivelse af deres uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer, relevante projekteringserfaring med reelle projekter og, hvis det er relevant, erfaring med og navnet på eventuel anvendt belysningsprojekteringssoftware. Listen bør omfatte personer, der er ansat af underleverandører, hvis projekteringsarbejdet vil blive givet i underentreprise.  

Den ordregivende myndighed kan efter eget skøn acceptere erfaring på mindre end tre belysningsanlægsprojekter, hvis projekteringens/-projekteringernes omfang var tilstrækkeligt stort (dvs. mindst svarende til 70 % af omfanget af den projektering, der er genstand for udbuddet), og varigheden var tilstrækkeligt lang (dvs. mindst tre år).  

SC2. Installationsteamets kompetencer  

(Samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

(Gælder, når den ordregivende myndigheds eget vedligeholdelsespersonale ikke er ansvarligt for installationen)  

Tilbudsgiveren skal dokumentere, at installationsarbejdet vil blive planlagt, kontrolleret og godkendt af personale med følgende minimumserfaring og minimumskvalifikationer:  

 • mindst tre års relevant erfaring med installation af udendørs belysningssystemer  
 • involvering i installationen af mindst tre forskellige installationsprojekter  
 • relevante faglige kvalifikationer inden for elektroteknik og medlemskab af en faglig organisation, der er relevant for det arbejde, de udfører  
 • (f.eks. certificeret belysningstekniker). Listen over relevante installerede belysningssystemer og "projektets relative omfang" bør indberettes. 

Verifikation: Tilbudsgiveren skal fremlægge en liste over den eller de personer, der vil være ansvarlig(e) for installationen af anlægget, hvis kontrakten tildeles til den pågældende tilbudsgiver, med angivelse af deres uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer, oplysninger om uddannelse og relevant installationserfaring i reelle projekter. Listen bør omfatte personer, der er ansat af underleverandører, hvis installationsarbejdet vil blive givet i underentreprise. Den ordregivende myndighed kan efter eget skøn acceptere erfaring på mindre end tre belysningsinstallationer, hvis bygge- og anlægsarbejdernes omfang var tilstrækkeligt stort (dvs. mindst svarende til 70 % af omfanget af det installationsprojekt, der er genstand for udbuddet), og varigheden var tilstrækkeligt lang (dvs. mindst tre år).  

Bestemmelser om kontraktens opfyldelse (CPC) 
CPC2. Sikring af tilstrækkeligt kvalificeret personale til at udføre de opgaver, der er genstand for kontrakten  

(Gælder for SC1 og SC2)  

(Samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Den valgte tilbudsgiver (ordremodtageren) skal sikre, at det personale, der er nævnt i den indgivne dokumentation for overensstemmelse med SC1 og/eller SC2, rent faktisk er involveret i det arbejde, der er omfattet af kontrakten. Hvis det personale, der oprindeligt var afsat til projektet, ikke er til rådighed, skal ordremodtageren underrette den ordregivende myndighed herom og stille en eller flere afløsere med tilsvarende eller større erfaring og kompetencer til rådighed. Dokumentation for erstatningspersonalets kvalifikationer skal indsendes på samme måde som beskrevet i SC1 og/eller SC2, alt efter hvad der er relevant.  

Energieffektivt belysningsudstyr 

Genstand 

Kriterierne i punkt 3.3 vedrører specifikt indkøb af energieffektivt vejbelysningsudstyr til: nye belysningsanlæg, renovering af eksisterende belysningsanlæg, eftermontering af nye armaturer på eksisterende anlæg eller eftermontering af nye lyskilder eller kontroludstyr på eksisterende armaturer. AECI-kriteriet (TS4) omfatter også indgåelse af kontrakter om projektering.  

Tekniske specifikationer (TS) 
TS1. Armaturvirkningsgrad:  

(Gælder, når lyskilder eller armaturer skal udskiftes i et eksisterende belysningsanlæg, og der ikke foretages ny projektering. Disse ambitionsniveauer bør ikke anvendes, når der også stilles krav om en korreleret farvetemperatur på ≤ 2 700 K)  

Det belysningsudstyr, der skal installeres, skal have en armaturvirkningsgrad, som er højere end den relevante referenceværdi, der er anført nedenfor.  

År for udbud* Armaturvirkningsgrad (lm/W)
2018-2019 120
2020-2021 137
2022-2023 155

Verifikation: Tilbudsgiveren skal indgive en fotometrisk standardfil, som er kompatibel med almindelig lysplanlægningssoftware, og som indeholder tekniske specifikationer for armaturets virkningsgrad og energiforbrug, målt ved hjælp af pålidelige, nøjagtige, reproducerbare og avancerede målemetoder. Metoderne skal være i overensstemmelse med de relevante internationale standarder, såfremt sådanne foreligger.  

* På grund af den hurtige teknologiske udvikling inden for LED-baseret belysnings virkningsgrad foreslås det, at de referenceværdier for udbud, der er angivet her, skal stige i løbet af de kommende seks år for at undgå, at de bliver forældede, før EU's GPP-kriterier skal revideres igen.  

TS2. Kompatibilitet med lysdæmpere  

(Finder anvendelse på alle udbud)  

(Samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Belysningsanlægget skal være kompatibelt med lysdæmpere og give mulighed for programmeret afbrydelse i perioder med begrænset trafik om natten.  

Verifikation: Tilbudsgiveren skal redegøre for, hvordan det påtænkte belysningsanlæg er kompatibelt med programmeret lysdæmpning og afbrydelse. Denne redegørelse skal omfatte eventuel relevant dokumentation fra fabrikanten/fabrikanterne af de lyskilder og armaturer, som tilbudsgiveren foreslår at anvende.  

I tilfælde, hvor kontroludstyr ikke er integreret i armaturet, skal det af dokumentationen fremgå, hvilke grænseflader der kan anvendes til lysdæmpningen.  

Dokumentationen skal også indeholde oplysninger om, hvilke lysdæmpningsmetoder der er kompatible, f.eks.:  

 • lysdæmpning baseret på en forudindstillet periode med forventet begrænset trafik om natten  
 • lysdæmpning i begyndelsen af perioden for overdimensionerede belysningsanlæg for at kompensere for den gradvist faldende lysafgivelse  
 • variabel lysdæmpning for at opretholde en målbelysningsstyrke under skiftende vejrforhold.  
TS3. Minimumskrav til lysdæmpning  

(Finder anvendelse på alle udbud, medmindre det står klart, at lysdæmpere ville give anledning til højere samlede ejerskabsomkostninger. De ordregivende myndigheder bør tydeligt definere de ønskede lysdæmpningsfunktioner i udbudsbekendtgørelsen)  

Alle lyskilder og armaturer skal være forsynet med fuldt funktionelle lysdæmpere, som kan programmeres til mindst et forudindstillet lysdæmpningsniveau på ned til mindst 50% af den maksimale lysafgivelse.  

Verifikation: Tilbudsgiveren skal fremlægge dokumentation fra fabrikanten (fabrikanterne) af de lyskilder og armaturer, der foreslås anvendt af tilbudsgiveren, som viser, at de er kompatible med lysdæmpere.  

Dokumentationen skal også indeholde oplysninger om den anvendte lysdæmpning, f.eks.:  

 • forudindstillet lysdæmpning eller  
 • varierende lysdæmpning baseret på vejrforhold eller  
 • trafikmængde.  

Dokumentationen skal også indeholde en effektkurve over lysafgivelse i forhold til strømforbrug og oplysninger om den maksimale lysdæmpning og vejledning i, hvordan man programmerer og omprogrammerer lysdæmperne.  

TS4. Indikator for årligt energiforbrug (AECI)  

(Finder anvendelse ved projektering af et nyt belysningsanlæg, eller når der er behov for ny projektering som følge af renoveringen af et eksisterende belysningsanlæg eller eftermonteringen af nye armaturer. Den ordregivende myndighed skal være særligt opmærksom på de tal, der er angivet for vedligeholdelsesfaktoren og nytteydelsen fra projekteringsvirksomheden/tilbudsgiveren, og sikre, at de er realistiske og begrundede)  

(Samme krav for centrale og omfattende kriterier, om end PDI-referenceværdierne er højere for den omfattende tilgang – se teknisk bilag I)  

Den ordregivende myndighed skal forelægge tekniske tegninger af vejlayoutet og de områder, der skal belyses, samt krav til belysningsstyrke/luminans. For veje i klasse M skal den ordregivende myndighed definere vejbelægningens refleksionskoefficient, som tilbudsgiverne skal anvende i deres beregninger af luminansen. Som bistand til tilbudsgiverne i deres vurdering af vedligeholdelsesfaktorerne bør den ordregivende myndighed definere, med hvilken hyppighed armaturerne vil blive rengjort. For så vidt angår den gennemsnitlige opretholdte belysningsstyrke/luminans som defineret af den ordregivende myndighed, skal AECI-værdi i projekteringen være i overensstemmelse med nedenstående ligning:  

AECIprojektering ≤ PDIref x Em x FD x T x 0,001  

Hvor: 

PDI er effekttæthedsindikatoren i enheder på W.lx-1.m-2 

Em er den maksimale opretholdte belysningsstyrke (lx) 

FD er lysdæmpningsfaktoren for enhver programmeret lysdæmpning T er driftstiden (h.yr-1

0,001 er antallet af kW i 1W  

Den anvendte PDI-ref-værdi afhænger af vejbredden og det år, der er anført i teknisk bilag I. Lavere PDI-ref-værdier end dem, der er opført i teknisk bilag I, er berettigede i tilfælde, hvor der også er angivet lyskilder med en korreleret farvetemperatur på ≤ 2 700 K.  

Verifikation: Tilbudsgiveren skal angive, hvilken belysningssoftware der er anvendt til at beregne PDI-værdien, og angive en klar beregning, hvor værdierne for armaturvirkningsgraden, vedligeholdelsesfaktoren og nyttefaktoren i deres projektering fremgår. Resultaterne af beregningen skal omfatte målegitteret og de beregnede værdier for belysningsstyrken/luminansen.  

TS5. Måling  

(Gælder for alle udbud, hvor belysningsanlægget endnu ikke er forsynet med en specifik måler)  

Den ordregivende myndighed skal angive eventuelle specifikke tekniske krav til målesystemet i udbudsbekendtgørelsen. Tilbudsgiveren skal give oplysninger om det foreslåede måleudstyr og det hjælpeudstyr, der måtte være nødvendigt for at overvåge belysningsanlæggets elforbrug, for det belysningsanlæg, som er genstand for udbudsbekendtgørelsen.  

Verifikation: Tilbudsgiveren skal fremlægge de tekniske specifikationer for målesystemet og give klare anvisninger i, hvordan systemet fungerer og vedligeholdes. For hver kontrolzone skal der fremlægges et kalibreringscertifikat, som opfylder kravene i direktiv 2004/22/EF om måleinstrumenter.  

TS6. Effektfaktor  

(Gælder ved indkøb af LED-armaturer)  

Effektfaktoren for det armatur, der skal installeres, skal være på ≥ 0,90.  

Verifikation: Tilbudsgiveren skal fremlægge en erklæring om, at kriteriet for det belysningsudstyr, som den pågældende har til hensigt at levere, er opfyldt, understøttet af en erklæring fra fabrikanten og resultater af test udført i overensstemmelse med IEC 61000-3-2.  

Tildelingskriterier (AC)  
AC1. Forbedret armaturvirkningsgrad  

(Gælder for TS1)  

(Samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Tilbudsgivere, som er i stand til at levere lyskilder eller armaturer, der opfylder mindstekravet til lysudbytte som defineret i TS1, tildeles op til X point. Det højeste antal point (X) tildeles til tilbuddet med det højeste lysudbytte, og point tildeles proportionalt til andre tilbud, hvis lyskilder eller armaturer opfylder mindstekravene i TS1, men ikke når op på det højeste buds værdi.  

AC2. Forbedret indikator for årligt energiforbrug  

(Gælder for TS4)  

(Samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Tilbudsgivere, der er i stand til at levere anlæg med en lavere AECI-værdi end grænseværdien som defineret i TS4, tildeles op til X point. Det højeste antal point (X) tildeles til tilbuddet med den laveste AECI-værdi, og point tildeles proportionalt til andre tilbud, hvis anlæg ligger under grænseværdien i TS4, men ligger over værdien i buddet med det laveste energiforbrug.  

Bestemmelser om kontraktens opfyldelse (CPC) 
CPC3. Lysdæmpning  

(Gælder for TS2 og TS3)  

(Samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Hvis ordremodtageren af en eller anden grund ændrer lyskilder og/eller armaturer til andre dem, der er anført i det valgte tilbud, skal de nye lyskilder og/eller armaturer mindst  

 • være lige så kompatible med lysdæmpere som de oprindelige  
 • have samme programmerbare fleksibilitet  
 • kunne opnå mindst den samme maksimale lysdæmpning og  
 • have en tilsvarende effektkurve.  

Aftale herom indgås ved, at der forelægges tilsvarende dokumentation fra fabrikanten/fabrikanterne af de nye lyskilder og/eller armaturer, som kan begrunde valget af nye armaturer og/eller lyskilder.  

CPC4. Ibrugtagning og korrekt betjening af belysningskontroludstyr  

(Gælder for TS2 og TS3)  

(Samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Den udvalgte tilbudsgiver (ordremodtageren) skal sikre, at nye eller renoverede belysningssystemer og kontrolsystemer fungerer efter hensigten.  

 • Alt kontroludstyr, der reagerer på dagslys, skal kalibreres, så det sikres, at belysningen afbrydes, når der er tilstrækkeligt dagslys.  
 • Alle trafiksensorer skal afprøves for at bekræfte, at de registrerer køretøjer, cykler og fodgængere, alt efter hvad der er relevant.  
 • Det skal dokumenteres, at alle tidsindstillede afbrydere, CLO-drivere og lysdæmpere opfylder alle relevante specifikationer som defineret af den ordregivende myndighed i udbudsbekendtgørelsen.  

Hvis belysningskontroludstyret efter ibrugtagningen af systemet ikke ser ud til at opfylde de relevante krav ovenfor, skal ordremodtageren justere og/eller rekalibrere det uden yderligere omkostninger for den ordregivende myndighed.  
Ordremodtageren skal forelægge en rapport om, hvordan de relevante justeringer og kalibreringer er foretaget, og hvordan indstillingerne kan anvendes. 

Bemærk: I forbindelse med store offentlige værker skal det nye eller renoverede anlæg eventuelt blot være kompatibelt med de eksisterende kontrolsystemer, der anvendes til det belysningsnetværket generelt. Disse bestemmelserne vedrørende kontraktens opfyldelse skal i givet fald også henvise til kontroludstyrets kompatibilitet med det eksisterende kontrolsystem.  

CPC5. Levering af oprindeligt specificeret belysningsudstyr  

(Gælder for TS1-6 og AC1-2)  

(Samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Ordremodtageren skal sikre, at belysningsudstyret (herunder lyskilder, armaturer og kontroludstyr) er installeret som specificeret i det oprindelige udbud. Hvis ordremodtageren ændrer belysningsudstyret i forhold til det, der er angivet i den oprindelige udbudsbekendtgørelse, skal der redegøres skriftligt for denne ændring, og eventuelt erstatningsudstyr skal have samme eller et højere niveau end det, der er fastsat i de tekniske specifikationer for det oprindelige belysningsudstyr (f.eks. armaturvirkningsgrad, lysdæmpningsfunktioner, RULO osv.). Ordremodtageren skal under alle omstændigheder forelægge en tidsplan for det faktisk installerede belysningsudstyr sammen med fabrikantens fakturaer eller følgesedler i et tillæg. Hvis der er installeret alternativt belysningsudstyr, skal der fremlægges testresultater og -rapporter om lysudbytte fra fabrikanten/fabrikanterne for eventuelle nye lyskilder og armaturer sammen med relevant dokumentation for eventuelt nyt belysningskontroludstyr.  

Belysningsudstyr med lav lysforurening  

Genstand  

Kriterierne i punkt 3.4 vedrører specifikt indkøb af vejbelysningsudstyr med lav lysforurening til: nye belysningsanlæg, renovering af eksisterende belysningsanlæg, eftermontering af nye armaturer på eksisterende anlæg eller eftermontering af nye lyskilder eller kontroludstyr på eksisterende armaturer.  

Tekniske specifikationer (TS) 
TS7. Armaturvirkningsgrad i opadgående retning (RULO) og skæmmende belysning 

(Gælder for alle kontrakter, hvor der købes nye armaturer)  

Alle indkøbte armaturmodeller skal have en RULO-værdi på 0,0 %. Hvis det er nødvendigt at bruge en bomvinkel, enten for at optimere fordelingen af lysmaster eller på grund af pladsmæssige begrænsninger i forbindelse med anbringelsen af lysmaster, opretholdes RULO-værdien på 0,0 %, selv når armaturet vippes til den krævede vinkel.  

Verifikation: Tilbudsgiveren skal fremlægge en eller flere fotometriske filer, herunder den tabel over den fotometriske styrke, der anvendes til at beregne RULO-værdien i overensstemmelse med EN 13032-1, EN 13032-2, EN 13032-4, bilag D til IEC 62722-1 eller andre relevante internationale standarder. I tilfælde, hvor armaturerne ikke er monteret horisontalt, skal den fotometriske dokumentation påvise: 

 • at vipning med den samme vippevinkel, som skal anvendes for armaturet, stadig giver en RULO-værdi på 0,0 %, eller  
 • at armaturet er forsynet med ekstra afskærmning, og at det afskærmede armatur har en RULO-værdi på 0,0%, når det vippes med den projekterede monteringsvinkel.  
TS8. Gene  

(CCT-værdien er direkte knyttet til den menneskers opfattelse og bør derfor specificeres, når der er risiko for gener for mennesker)  

(Samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

I boligområder skal lyskilders korrelerede farvetemperatur være på ≤ 3 000 K for at mindske risikoen for gener for mennesker, og lyskilderne skal være forsynet med et lysdæmpnings- eller afbrydelsesprogram*.  

Verifikation: Tilbudsgiveren skal, hvis der anmodes herom, angive lysspektret for alle de lyskilder, der skal leveres. Tilbudsgiveren skal indgive målinger for den korrelerede farvetemperatur, der er indberettet i henhold til CIE 15. Ved lysdæmpning skal tilbudsgiveren give nærmere oplysninger om de foreslåede lysdæmpere og dæmpningsevnen, der som minimum skal give mulighed for lysdæmpning eller afbrydelse baseret på et astronomisk ur. 

* I henhold til den ordregivende myndigheds specifikationer (eventuelt defineret i TS3, hvis TS3 indgår i udbudsbekendtgørelsen).  

TS9. Miljørelateret lysforurening og stjernesynlighed  

(G-indeksværdien er direkte forbundet med indholdet af blåt lys og bør derfor specificeres, når der er risiko for lysforurening med indvirkning på vildtlevende dyr eller stjernesynligheden)  

I parker, haver og områder, der af den ordregivende myndighed anses for at være miljøfølsomme, skal G-indekset være på ≥ 1,5*. 

Der skal implementeres et lysdæmpningsprogram** for parker og haver, som er åbne om natten.  

Der skal anvendes et afbrydelsesprogram på alle relevante lukketider for parker og haver.  

Et lysdæmpnings- og/eller afbrydelsesprogram** skal implementeres for alle andre miljøfølsomme områder.  

Verifikation: Tilbudsgiveren skal forelægge målinger af G-indekset***.  

* Hvis det ikke er muligt at beregne G-indekset, kan den korrelerede farvetemperatur anvendes vejledende, idet det altid er underforstået, at den ikke er fuldstændigt anvendelig som måleenhed for blåt lys. Et G-indeks på ≥ 1,5 svarer generelt (men ikke altid) til en korreleret farvetemperatur på ≤ 3 000 K.  

** I henhold til den ordregivende myndigheds specifikationer (eventuelt defineret i TS3, hvis TS3 indgår i udbudsbekendtgørelsen).  

*** G-indekset kan hurtigt og let beregnes ved hjælp af de samme fotometriske data, som anvendes til beregning af den korrelerede farvetemperatur, ved hjælp af et Excel-regneark.

Holdbart belysningsudstyr af god kvalitet  

Genstand 

Kriterierne i punkt 3.5 vedrører specifikt indkøb af holdbart vejbelysningsudstyr af god kvalitet til: nye belysningsanlæg, renovering af eksisterende belysningsanlæg, eftermontering af nye armaturer på eksisterende anlæg eller eftermontering af nye lyskilder eller kontroludstyr på eksisterende armaturer.  

Tekniske specifikationer (TS) 
TS10. Levering af instrukser  

(Finder anvendelse, når udstyret og/eller kontroludstyret i det specifikke belysningsanlæg, udbudsbekendtgørelsen omhandler, adskiller sig fra det normalt installerede udstyr i det belysningsnetværk, der drives af den ordregivende myndighed) 

(Samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Tilbudsgiveren skal fremlægge følgende oplysninger om installationen af nye eller renoverede belysningssystemer:  

 • vejledning i, hvordan armaturer demonteres  
 • vejledning i, hvordan lyskilder udskiftes (hvis relevant), og hvilke lyskilder der kan anvendes i armaturerne uden at reducere energieffektiviteten  
 • vejledning i betjening og vedligeholdelse af belysningskontroludstyret  
 • vejledning i, hvordan lysdæmpere, der reagerer på dagslys, rekalibreres og justeres, og  
 • for så vidt angår tidsindstillede afbrydere, vejledning i, hvordan afbrydelsestidspunkterne justeres, og rådgivning om, hvordan belysningsbehovet bedst opfyldes uden en overdreven stigning i energiforbruget.  

Verifikation: Tilbudsgiveren skal fremlægge en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt, understøttet af eksempler på skriftlig vejledning, som vil blive givet til den ordregivende myndighed, hvis kontrakten tildeles til den pågældende tilbudsgiver.  

TS11. Nyttiggørelse af affald  

(Samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Tilbudsgiveren skal træffe passende miljøforanstaltninger for at reducere og nyttiggøre det affald, der fremkommer ved installationen af et nyt eller renoveret belysningssystem.  

Alle brugte emner (lyskilder, armaturer og kontroludstyr) skal sorteres fra og sendes til nyttiggørelse i overensstemmelse med WEEE-direktivet6. Alle andre affaldsmaterialer, der forventes genereret, og som kan genvindes, skal indsamles og indleveres til de relevante faciliteter.  

Verifikation: Tilbudsgiveren skal fremlægge oplysninger om de anvendte affaldshåndteringsprocedurer og identificere egnede anlæg, hvortil affald af elektrisk og elektronisk udstyr og andre genanvendelige materialer kan transporteres med henblik på sortering, genanvendelse og varmegenvinding, alt efter hvad der er relevant.  

TS12. Produktets levetid, reservedele og garanti  

(De tærskler, der er defineret her, gælder for LED-baserede lyskilder og armaturer)  

Alle LED-baserede lyskilder skal have en nominel levetid ved 25 °C på:  

 • 6 000 timer (L96)  
 • 50 000 timer (L70) (projekteret)  
 • 3 000 timer (C0) eller 6 000 timer (C10)  
 • 50 000 timer (C50) (projekteret)  

Reparation eller levering af relevante reservedele til LED-moduler, der pludselig svigter, skal være omfattet af en garanti på fem år fra datoen for installationen.  

Verifikation: Testdata vedrørende lyskildens opretholdte lysafgivelse skal leveres af et ILAC-akkrediteret laboratorium, som opfylder IES LM-80* for faktiske data og IES TM-21* for projekterede data.  

Tilbudsgiveren skal fremlægge en kopi af den minimumsgaranti på fem år, der skal underskrives, hvis buddet antages.  

Ordremodtageren skal fremlægge en kopi af den garanti, der finder anvendelse, hvis buddet antages, og give de nødvendige kontaktoplysninger (som minimum telefon og e-mail) til håndtering af eventuelle spørgsmål eller eventuelle krav.  

Af klarhedshensyn skal garantien mindst dække omkostningerne til reparation eller udskiftning af defekte LED-moduldele inden for en rimelig tidsramme, efter at fejlen er meddelt (skal defineres af den ordregivende myndighed i udbudsbekendtgørelsen), enten direkte eller via andre udpegede personer. Reservedele bør være de samme som de oprindelige dele, men hvis dette ikke er muligt, kan der anvendes tilsvarende reservedele med samme eller et højere præstationsniveau.  

Garantien skal ikke omfatte følgende: 

 • (a.) fejldrift som følge af hærværk, ulykker eller ekstreme vejrforhold  
 • (b.) lyskilder eller armaturer, som har været anvendt i længere tid under unormale forhold (f.eks. med den forkerte netspænding), for så vidt dette kan bevises af ordremodtageren.  

* Opdateres til LM-84 og TM 28, når disse udgaver offentliggøres.  

TS13. Mulighed for reparation  

(Samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Tilbudsgiveren skal sikre, at det er praktisk muligt for en fagmand at få adgang til komponenter (f.eks. lyskilde, LED-modul, driver), når armaturet er taget i brug.  

Komponenterne skal kunne identificeres, tilgås og flyttes uden at beskadige komponenten eller armaturet.  

Udskiftning af komponenter skal kunne ske på stedet (dvs. i armaturets monteringshøjde) uden værktøj (dvs. "plug and play") eller med en af følgende typer skruetrækkere: standard, Pozidriv, Phillips, Torx, indstiksnøgle eller ringgaffelnøgle.  

Verifikation: Tilbudsgiveren skal fremlægge en teknisk vejledning, der omfatter en eksploderet tegning af armaturet, som illustrerer de dele, der kan tilgås og udskiftes. Det skal desuden anføres, hvilke dele der er omfattet af serviceaftaler under garantien.  

TS14. Tæthedsgrad (IP-klassificering)  

(Samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Armaturer til veje i klasse M og C skal have et optisk system med en IP-klassificering på IP65 eller højere, afhængigt af de lokale forhold. Armaturer til veje i klasse P skal have en IP-klassificering på IP55 eller højere afhængigt af de lokale forhold.  

Verifikation: Tilbudsgiveren skal fremlægge tekniske specifikationer, der dokumenterer, at dette kriterium er opfyldt, i henhold til IEC 60598-1, afsnit 9.  

Bemærk: De test for indtrængning af støv, faste genstande og vand, der er specificeret i IEC 60598-1, er på grund af armaturernes tekniske egenskaber ikke alle identiske med testene i IEC 60529. Standardens bilag J indeholder en redegørelse for IP-klassificeringssystemet.  

TS15. Kontroludstyrets fejlrate  

Det specificerede kontroludstyrs fejlrate skal være lavere end 0,2 % pr. 1 000 timer og være dækket af en garanti på otte år for kontroludstyr.  

Verifikation: Tilbudsgiveren skal fremlægge en erklæring om, at ovennævnte fejlrate for det kontroludstyr, vedkommende har til hensigt at levere, er overholdt. Erklæringen skal understøttes af relevante testprocedurer i henhold til industriens standarder.  

TS16. Mærkning af LED-armaturer  

(Gælder, når der installeres nye LED-armaturer)  

(Samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

De armaturer, der foreslås installeret af tilbudsgiveren, skal som minimum være påført følgende tekniske oplysninger:  

 • fabrikantens navn, kode, serienummer og fremstillingsdato  
 • indgangseffekt  
 • lysstrøm ved 25 °C  
 • RULO  
 • CIE-fluxkoder 
 • korreleret farvetemperatur (CCT) 
 • G-indeks 
 • angivelse af lysdæmpningsteknologi (hvis relevant).  

Oplysningerne bør fremgå på armaturet og om muligt også på en del af lysmasten, der er tilgængelig fra jordniveau. Tilbudsgiveren skal angive, præcis hvordan denne information vil blive vist (f.eks. på en etiket med en QR-kode, en etiket med skriftlige oplysninger eller en metalplade med gravering).  

Verifikation: Tilbudsgiveren skal fremlægge en prøvebeskrivelse af den etiket, der vil blive anvendt på belysningsudstyret, hvis buddet antages.  

Tildelingskriterier (AC)  
AC3. Udvidet garanti  

(Gælder for TS12)  

(Samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Der tildeles højst X point til tilbudsgivere, der er villige til at yde indledende garantier, der går ud over de minimumsgarantiperioder, der er fastsat i TS12, og hvis omkostninger allerede er inkluderet i tilbudsprisen. Point tildeles afhængigt af den periode, hvormed garantien overstiger minimumskravene, som følger:  

 • Mindst + 1 år: 0,2X point  
 • Mindst + 2 år: 0,4X point  
 • Mindst + 3 år: 0,6X point  
 • Mindst + 4 år: 0,8X point  
 • Mindst + 5 år eller derover: X point  

Tilbudsgiverne kan også vælge at give tilbud om udvidede garantier, som ikke er inkluderet i tilbudsprisen, men der gives ikke point herfor. I sådanne tilfælde opkræves der ikke betaling for en forlænget garanti før det sidste år i den oprindelige garantiperiode, hvorefter den ordregivende myndighed foretager årlige betalinger til ordremodtageren i begyndelsen af hvert år i den udvidede garantiperiode.  

Desuden vil den ordregivende myndighed have mulighed for at acceptere eller afvise tilbuddet om en udvidet garanti indtil det sidste år i den oprindelige garantiperiode. Omkostningerne ved den udvidede garanti vil være de oprindeligt foreslåede plus inflation.  

Bestemmelser om kontraktens opfyldelse (CPC) 
CPC7. Forpligtelse til at genanvende og transportere affald til egnede områder  

(Gælder for TS11)  

(Samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Ordremodtageren skal fremlægge en tidsplan for indsamlingen af affald i projektperioden. Desuden skal ordremodtageren give nærmere oplysninger om enhver sortering, der er blevet foretaget inden transporten til passende steder, som er identificeret i det oprindelige bud, eller til andre egnede steder, hvor affald kan sorteres, behandles, genanvendes og eventuelt varmegenvindes. 

Der skal fremlægges leveringsbeviser som dokumentation for levering.  

CPC8. Mærkning af LED-armaturer  

(Gælder for TS16)  

(Samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Ordremodtageren forpligter sig til at levere etiketter til de leverede armaturer, der som minimum omfatter de i TS16 angivne oplysninger.  

Belysningsudstyr til trafiksignaler  

Genstand 

Kriterierne i punkt 4.1 vedrører specifikt indkøb af belysningsudstyr til trafiksignaler og omkostningerne til drift og vedligeholdelse heraf inden for en fastsat tidsramme.  

Tekniske specifikationer (TS) 
TS1. Levetidsomkostninger (LCC)  

(Samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Levetidsomkostningerne beregnes på grundlag af de af den ordregivende myndighed fastsatte specifikationer, herunder:  

 • tidsrammen (f.eks. otte år)  
 • en fortegnelse over de krævede trafiksignaler (f.eks. røde, gule og grønne cirkulære lyssignaler, grønne pilformede lyssignaler, stop- lyssignaler til fodgængere og gå-lyssignaler til fodgængere)  
 • den gennemsnitlige cyklus for hvert trafiksignal (f.eks. rødt signal 55 %, gult signal 2 %, grønt signal 43 %) og  
 • elektricitetstaksten (f.eks. 0,12 EUR/kWh). 

Tilbudsgiveren skal fremlægge følgende oplysninger med henblik på vurderingen af levetidsomkostningerne:  

 • det tidsrum, hvori pærerne er omfattet af den garanti, der dækker pludselige svigt  
 • lyskildens nominelle levetid (dvs. det tidspunkt, hvor lyskildens lysafgivelse forventes at falde til 70 % af den oprindelige lysafgivelse)  
 • anskaffelsesprisen for lyskilder (både i begyndelsen og i forbindelse med den nødvendige udskiftning i løbet af den fastlagte tidsramme)  
 • udgifter til indkøb af eventuelt tilbehør  
 • udgifter til indkøb af eventuelle lysmaster, fundamenter og nye elektriske forbindelser og  
 • installationsomkostningen (antal arbejdstimer ganget med timepris plus eventuelle udgifter til løfteudstyr osv.).  
Verifikation

Den ordregivende myndighed skal forsyne tilbudsgiverne med en fælles regnearkbaseret omkostningsberegner for levetidsomkostninger, hvor de oplysninger, der kræves af den ordregivende myndighed, allerede er indtastet. 
Tilbudsgiveren skal indsende en kopi af det udfyldte regneark sammen med en erklæring om, at disse omkostninger som minimum er gyldige i et bestemt tidsrum, som dækker den oprindelige tidsplan for opfyldelsen af kontrakten efter udvælgelsen af ordremodtageren.  

TS2. Produktets levetid, reservedele og garanti  

(De tærskler, der er defineret her, gælder for LED-baserede lyskilder og armaturer)  

Alle LED-baserede lyskilder skal have en nominel levetid ved 25 °C på:  

 • 6 000 timer (L96)  
 • 50 000 timer (L70) (projekteret)  
 • 3 000 timer (L0C0) eller 6 000 timer (C10)  
 • 50 000 timer (C50) (projekteret)  

Reparation eller levering af relevante reservedele til LED-moduler, der pludselig svigter, skal være omfattet af en garanti på fem år fra datoen for installationen.  

Verifikation

Test og verifikation foretages af et ILAC-akkrediteret laboratorium, som opfylder IES LM-80* for faktiske data og IES TM-21* for projekterede data.  

Tilbudsgiveren skal fremlægge en kopi af den minimumsgaranti på fem år, der skal underskrives, hvis buddet antages.  

Ordremodtageren skal fremlægge en kopi af den garanti, der finder anvendelse, hvis buddet antages, og give de nødvendige kontaktoplysninger (som minimum telefon og e-mail) til håndtering af eventuelle spørgsmål eller eventuelle krav.  

Af klarhedshensyn skal garantien mindst dække omkostningerne til reparation eller udskiftning af defekte LED-moduldele inden for en rimelig tidsramme, efter at fejlen er meddelt (skal defineres af den ordregivende myndighed i udbudsbekendtgørelsen), enten direkte eller via andre udpegede personer. Reservedele bør være de samme som de oprindelige dele, men hvis dette ikke er muligt, kan der anvendes tilsvarende reservedele med samme eller et højere præstationsniveau.  

Garantien skal ikke omfatte følgende:  

 1. a)  fejldrift som følge af hærværk, ulykker eller ekstreme vejrforhold  
 2. b)  lyskilder eller armaturer, som har været anvendt i længere tid under unormale forhold (f.eks. med den forkerte netspænding), for så vidt dette kan bevises af ordremodtageren.  

* Opdateres til LM-84 og TM 28, når disse udgaver offentliggøres.  

Tildelingskriterier (AC) 
AC1. Laveste levetidsomkostninger  

(Gælder for TS1)  

(Samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Der tildeles højst X point til den tilbudsgiver, hvis forslag viser sig at have de laveste levetidsomkostninger.  Andre tilbudsgivere gives point afhængigt af deres levetidsomkostningers forhold til de laveste levetidsomkostninger ved hjælp af følgende formel:  

Points awarded to tender A = X * lowest LCC of all tenders / LCC of tender A 

Verifikation

Når alle bud er modtaget, skal den ordregivende myndighed kunne afgøre, hvilket tilbud der er forbundet med de laveste levetidsomkostninger, og bruge dette til at bestemme, hvor mange point hvert tilbud skal tildeles.  

AC2. Udvidet garanti  

(Gælder for TS2)  

(Samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Der tildeles højst X point til tilbudsgivere, der er villige til at yde indledende garantier, der går ud over de minimumsgarantiperioder, der er fastsat i TS2, og hvis omkostninger allerede er inkluderet i tilbudsprisen. Point tildeles afhængigt af den periode, hvormed garantien overstiger minimumskravene, som følger:  

 • Mindst + 1 år: 0,2X point  
 • Mindst + 2 år: 0,4X point  
 • Mindst + 3 år: 0,6X point  
 • Mindst + 4 år: 0,8X point  
 • Mindst + 5 år eller derover: X point  

Tilbudsgiverne kan også vælge at give tilbud om udvidede garantier, som ikke er inkluderet i tilbudsprisen, men der gives ikke point herfor. I sådanne tilfælde opkræves der ikke betaling for en forlænget garanti før det sidste år i den oprindelige garantiperiode, hvorefter den ordregivende myndighed foretager årlige betalinger til ordremodtageren i begyndelsen af hvert år i den udvidede garantiperiode. 
Desuden vil den ordregivende myndighed have mulighed for at acceptere eller afvise tilbuddet om en udvidet garanti indtil det sidste år i den oprindelige garantiperiode. Omkostningerne ved den udvidede garanti vil være de oprindeligt foreslåede plus inflation.  

AC3. Lysdæmpere  

(Finder anvendelse på alle udbud, medmindre det står klart, at lysdæmpere ville give anledning til højere samlede ejerskabsomkostninger. De ordregivende myndigheder bør tydeligt definere de ønskede lysdæmpningsfunktioner i udbudsbekendtgørelsen) 

(Samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Der tildeles point til tilbudsgivere, der specificerer lyskilder og armaturer med fuldt funktionelle lysdæmpere, som kan programmeres med henblik på lysdæmpning i perioder med begrænset trafik om natten.  

Verifikation

Tilbudsgiveren skal fremlægge dokumentation fra fabrikanten (fabrikanterne) af de lyskilder og armaturer, der foreslås anvendt af tilbudsgiveren, som viser, at de er kompatible med lysdæmpere. 

Dokumentationen skal også indeholde en effektkurve over lysafgivelse i forhold til strømforbrug og oplysninger om den maksimale lysdæmpning og vejledning i, hvordan man programmerer og omprogrammerer lysdæmperne.  

Beregning af levetidsomkostninger er et yderst relevant emne i forbindelse med vejbelysning. Den dominerende levetidsomkostning for de traditionelle HID-teknologier har altid været elforbrug i brugsfasen. LED-teknologier er mere effektive, men selv om omkostningerne herved er faldet hurtigt i løbet af de seneste fem år, er de også dyrere at købe. Derfor skal de offentlige myndigheder være i stand til at træffe den bedste objektive beslutning for dem ud fra et økonomisk perspektiv. Dette spørgsmål er særligt følsomt, da omdannelsen af et vejbelysningsanlæg fra HID til LED typisk kræver en høj kapitaludgift, der er større end en offentlig myndigheds årlige vejbelysningsbudget. Det kan derfor være en forudsætning for at opnå finansiering til at konvertere til et LED-anlæg, at der dokumenteres lavere levetidsomkostninger.  

Der er gennemført en række sammenligninger af levetidsomkostningerne i amerikanske byer, som er begyndt at anvende LED-teknologier til vejbelysningsanlæg. Visse af disse er kort beskrevet nedenfor.  

 • Portland har investeret 18,5 mio. USD i at udskifte 45 000 HPS-lyskilder med LED-lyskilder med et 50 % lavere energiforbrug – hvilket har ført til besparelser på 1,5 mio. USD om året i form af reducerede energi- og vedligeholdelsesomkostninger. Det svarer til en tilbagebetalingsperiode på otte år, når diskonteringssatserne indregnes (Portland, 2015).  
 • Los Angeles har investeret 57 mio. USD i at udskifte 140 000 HPS-lyskilder med LED-lyskilder med et 3 % lavere energiforbrug (Los Angeles, 2013). Man forventede oprindeligt, at energibesparelserne ville ligge på omkring 40 %, men fremskridtene inden for LED-teknologi forud for projektet resulterede i større besparelser. Der kunne desuden observeres hurtigt faldende enhedsomkostninger (f.eks. faldt omkostningerne mellem marts og september 2012 fra 495 USD til 309 USD). Der forventes årlige besparelser på 2,5 mio. USD alene i vedligeholdelsesomkostninger på grund af den lavere fejlrate for LED-lyskilder (0,2 % for LED mod 10 % for HPS). Sammen med besparelser på 7,5 mio. USD i elomkostninger bør de samlede årlige besparelser på 10 mio. USD resultere i en tilbagebetalingsperiode på fem til seks år. Ifølge dokumentet i ovenstående link bør der dog udvises forsigtighed ved indkøb af LED-løsninger, da det kunne konstateres, at kun 84 ud af 244 LED-enheder levede op til de kvalitetskrav, der var fastsat på vejbelysningskontorets websted (Bureau of Street Lighting, 2018).  
 • Charlotte County foretog i 2016 en beregning af omkostningerne til at ændre deres 2145lyskilder fra HPS- til LED-belysning. Vedligeholdelsesomkostningerne på daværende tidspunkt blev anslået til mellem 28 og 55USD pr. lyskilde afhængigt af typen. Elomkostningerne ved en HPS-lyskilde beløb sig til omkring 12 USD/måned, mens man antog, at elomkostningerne til en LED-lyskilde ville beløbe sig til 6 USD/måned (en reduktion på 50 %). De aktuelle omkostninger til energi og vedligeholdelse (for HPS) lå på henholdsvis  
 • 310 000 USD og 80 000 USD. De angivne omkostninger for de forskellige typer armaturer var som følger: Cobra-hoved (HPS: 345 USD, LED: 780 USD) og dekorativt hoved (HPS: 1 200 USD, LED: 1 800 USD). Man antog, at en HPS-lyskilde ville blive udskiftet hvert femte år, og at LED-strømforsyningsenheden (150 USD) også ville blive udskiftet hvert femte år, samt at det optiske LED-modul (750 USD) ville skulle udskiftes hvert 20. år. Det blev konkluderet, at omkostningerne til HPS og LED var de samme over en periode på 20 år, men at de faldende LED-omkostninger snart ville gøre denne teknologi den økonomisk mere rentable løsning.  
 • I Minnesota (Chanrassen) anslog Swanson og Carlson i 2012 en simpel tilbagebetalingstid på 8-12 år ved konvertering fra HID- til LED-belysning (Swanson og Carlson, 2012) og en levetid på seks år (21 000 timer) og 22 år (78 000 timer) for henholdsvis HID- og LED-lyskilder (baseret på 3 550 timers drift om året). Ifølge forfatterne varierede prisen for køb af LED-armaturer betydeligt afhængigt af den krævede effektivitet, ordrens størrelse og forsyningskædens længde. For partier på 500 armaturer lå priserne fra 250 USD til 1 325 USD pr. LED-armatur. Omkostningerne til en ny HPS-lyskilde blev anslået til 11 USD og en ny lysmast til 800 USD. Omkostningerne til installation af en ny HPS-lyskilde eller et nyt LED- armatur blev anslået til 110 USD og installation af en ny lysmast til 1 500 USD. Der blev anslået en besparelse på 60 % i energiforbrug for LED-lyskilden, og de samlede omkostninger til drift af heraf blev skønnet til 220 USD over en periode på 22 år. Der blev anvendt forskellige diskonteringssatser på 2 %, 4 % og 8 % og en elektricitetstakst på 0,046 USD/kWh, og tre forskellige leasingpriser blev taget i betragtning. I næsten alle tilfælde var LED-løsningen billigere end HID-løsningen set fra et LCC-perspektiv. Jo højere diskonteringssats, jo mindre attraktiv var LED-løsningen.  
 • I Phoenix blev det i 2013 overvejet at udskifte næsten 95 000 HPS-lyskilder til LED-lyskilder (Silby, 2013). Over en periode på ti år overvejede man HPS- og LED-lyskilder med følgende egenskaber: energiomkostninger pr. lyskilde pr. år (HPS: 72,36 USD, LED: 32,88 USD), omkostninger til armatur (HPS: 250 USD, LED: 475 USD), installation af armatur (HPS: 29 USD, LED: 29 USD) og lyskildens levetid (HPS: 20 000 timer, LED: 50 000 timer). Det blev konkluderet, at LED-belysningen var ca. 20 % billigere over en periode på ti år. For Phoenix svarede dette til ca. 5 mio. USD om året efter udskiftning af hele systemet. For en investering på 1 mio. USD blev der beregnet en simpel tilbagebetalingstid på ni år.  

Eksempler på en række forskellige udbudsscenarier er medtaget i teknisk bilag IV til den tekniske rapport, der ledsager disse EU-kriterier for grønne offentlige indkøb. Scenarierne bruger LCC-beregneren fra den svenske nationale myndighed for offentlige indkøb. Læsere, der er interesseret i at se flere eksempler på levetidsomkostninger i forbindelse med indkøb af vejbelysning, kan finde flere oplysninger i den tekniske rapport.  

EU GPP-kriterier for vejbelysning og trafiksignaler udvidet

Publiceret d. 10.12.2018

1.1 Definition og anvendelsesområde 

 • Vejbelysning: Disse kriterier vedrører indkøb af belysningsudstyr til:  
 • vejbelysning i nye belysningsanlæg  
 • eftermontering af nye armaturer på eksisterende belysningsanlæg  
 • eftermontering af nye lyskilder eller nyt kontroludstyr på eksisterende armaturer eller  
 • simpel udskiftning af lyskilder, lamper eller armaturer til samme type i eksisterende belysningsanlæg.  

I overensstemmelse med standard EN 13201-1 henviser udtrykket "vejbelysning" til faste belysningsanlæg, der har til formål at skabe god synlighed for brugere af udendørs offentlige trafikområder i mørke for at understøtte trafiksikkerheden, trafikstrømmen og den offentlige sikkerhed. Det omfatter specifikt ikke belysningsanlæg til tunneler, betalingsanlæg, kanaler og sluser, parkeringspladser, erhvervs- og industriområder, sportsanlæg, monumenter og bygningsfacader. Følgende tekniske definitioner anvendes som hjælp til at anvende kriterierne (den tekniske rapport indeholder flere oplysninger og yderligere tekniske definitioner): "armaturvirkningsgrad": forhold mellem lysstrøm fra armaturet (i lumen) og elforbrug (i watt)

Trafiklys

Omfatter røde, gule og grønne cirkulære lyssignaler med en diameter på 200 mm og 300 mm til vejtrafik i overensstemmelse med standard EN 12368. Transportable signallys er specifikt udelukket.  

De væsentligste miljøpåvirkninger 

De væsentligste miljøpåvirkninger af vejbelysning og trafiksignaler fra levetidsperspektivet er sammenfattet i nedenstående tabel, som er baseret på den tilgængelige videnskabelige dokumentation (yderligere oplysninger findes i den tekniske rapport). Samme tabel præsenterer også EU's GPP- strategi for afbødning eller begrænsning af disse virkninger.  

De væsentligste miljøpåvirkninger i vejbelysningens levetid Forslag til EU's strategi for grønne offentlige indkøb af vejbelysning 
CO2-emissioner og andre drivhusgasemissioner som følge af elforbrug ved vejbelysning  Indkøb af armaturer, lamper eller lyskilder, der overstiger mindstekravene til armaturvirkningsgrad 
Emission af forsurende gasser som følge af elforbrug ved vej belysning  Fremme af anvendelsen af lysdæmpning og måling for at sikre, at et givet belysningsanlægs energiforbrug kan optimeres Og overvåges i realtid 
Tab af stjernesynlighed forårsaget af opadgående lys fra uafskærmede lysarmaturer og refleksion fra jorden  Krav om, at alle armaturer skal have en opadgående armaturvirkningsgrad på 0,0 % og, ved anvendelse af omfattende kriterier, sikring af, at 97 % af alt lys ligger inden for en nedadgående vinkel på 75,50 i forhold til det lodrette plan for at begrænse generende lys og blænding 
Forstyrrelser af natteaktive arters adfærd med potentielt skadelige virkninger på biodiversiteten, især ved blåt lys Tilskyndelse til obligatorisk lysdæmpning i kritiske områder og fastsættelse af grænser for andelen af blåt lys (G-indeks) i lyset fra lyskilden/armaturet 
Ringe ressourceeffektivitet i tilfælde, hvor produkter eller komponenter skal udskiftes inden udløbet af deres angivne levetid som følge af f.eks. anvendelse af (billigere) LED- chips af lavere kvalitet og problemer med reparation eller dårlig installation  Indkøb af holdbart og formålstjenligt vejbelysningsudstyr, der kan repareres og er dækket af en garanti eller en udvidet garanti 
  Fastsættelse af mindstekrav til den person, der er ansvarlig for at godkende 
belysningsanlægget

 Miljøpåvirkningernes rækkefølge afspejler ikke nødvendigvis deres betydning.

Yderligere oplysninger om vejbelysnings og trafiksignalers miljøpåvirkninger findes i den tekniske rapport.  

Foreløbig vurdering af den eksisterende belysningsinfrastruktur og installering af dedikerede målere

Genstand 

Kriteriet i punkt 3.1 vedrører specifikt vurderingen og revisionen af den eksisterende vejbelysningsinfrastruktur, lyskilder, hjælpeudstyr og registre over vedligeholdelse og elforbrug.  

Bestemmelser om kontraktens opfyldelse (CPC) 
CPC1. Foreløbig vurdering af den eksisterende belysningsinfrastruktur og installering af dedikerede målere  

(Samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

(Denne kontrakt bør betragtes som en selvstændig indledende procedure. Den er ikke direkte knyttet til senere indkøb af vejbelysningsudstyr eller til EU's GPP-kriterier, der er fastsat senere i dette dokument. Denne foreløbige vurdering bør kun finde anvendelse, når den ordregivende myndighed konstaterer, at der er behov for at forbedre kendskabet til de eksisterende installerede vejbelysningsaktiver, når der er behov for at installere specifikke målere til måling af vejbelysningens elforbrug, eller hvis den ordregivende myndighed beslutter ikke at bruge internt personale til at foretage denne vurdering)  

De i øjeblikket installerede vejbelysningsaktiver, som den ordregivende myndighed har identificeret inden for et bestemt område, skal vurderes for så vidt angår følgende aspekter:  

 • kortlægning af lyskilder og tildeling af entydige ID-numre (hvis dette ikke allerede er gjort)  
 • armaturmodel, udbytte, opadgående armaturvirkningsgrad og installationsår (når der foreligger oplysninger herom)  
 • lyskildeteknologi, mærkeeffekt, korreleret farvetemperatur (CCT) og installationsår  
 • tilstedeværelse/fravær af lysdæmpere.  

Hele belysningsnetværket skal inddeles i delområder (hvis den ordregivende myndighed ikke allerede tidligere har gjort det), og hvert delområde skal vurderes for at afgøre, om der foretages specifikke målinger af vejbelysningens elforbrug.

I tilfælde, hvor der ikke er installeret specifikke målere, skal der installeres nye målere og, om nødvendigt, forgreningsdåser.

Når der er installeret passende målere, skal der føres registre over det elforbrug, der kan henføres til vejbelysningen i hvert af de definerede delområder. Den ordregivende myndighed skal bruge disse oplysninger som udgangspunkt for eventuelle fremtidige cost-benefit-analyser, når den overvejer indkøb af nyt belysningsudstyr.

Udvælgelseskriterier (SC) og relevante bestemmelser vedrørende kontraktens opfyldelse (CPC) 

Genstand 

Kriterierne i punkt 3.2 vedrører specifikt projekterings- og/eller installationsteamets kompetencer og erfaring inden for de tjenesteydelser og/eller bygge- og anlægsarbejder, der skal leveres. Disse udvælgelseskriterier kan helt eller delvist anvendes på kontrakter, som vedrører de emner, der er defineret nedenfor i punkt 3.3 (indkøb af energieffektivt vejbelysningsudstyr), punkt 3.4 (indkøb af udstyr til mindre lysforurenende vejbelysning) og punkt 3.5 (indkøb af holdbart vejbelysningsudstyr af god kvalitet).  

Udvælgelseskriterier (SC) 
SC1. Projekteringsteamets kompetencer  

(Samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

(Gælder, når der anmodes om belysningsprojektering i udbudsbekendtgørelsen)  

Tilbudsgiveren skal dokumentere, at projekteringen vil blive kontrolleret og godkendt af personale med følgende minimumserfaring og minimumskvalifikationer:  

 • mindst tre års erfaring med belysningsprojektering, dimensionering af elektriske kredsløb og elektriske distributionsnet  
 • involvering i projekteringen af mindst tre forskellige udendørs belysningsanlæg  
 • et certificeret kompetenceniveau i brugen af belysningsprojekteringssoftware til beregning af effekttæthedsindikatoren (PDI) og indikatoren for det årlige energiforbrug (AECI) (f.eks. European Lighting Expert-certifikat)  
 • erfaring med anvendelse af valideret belysningsberegningssoftware (f.eks. ifølge CIE 171, tabeller over vejbelægningers refleksion eller andre relevante standarder)  
 • besiddelse af en egnet erhvervsmæssig kvalifikation inden for belysningsteknik eller medlemskab af et fagligt organ inden for belysningsprojektering.  
Verifikation 

Tilbudsgiveren skal fremlægge en liste over den eller de personer, der vil være ansvarlig(e) for projektet, hvis kontrakten tildeles til den pågældende tilbudsgiver, med angivelse af deres uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer, relevante projekteringserfaring med reelle projekter og, hvis det er relevant, erfaring med og navnet på eventuel anvendt belysningsprojekteringssoftware. Listen bør omfatte personer, der er ansat af underleverandører, hvis projekteringsarbejdet vil blive givet i underentreprise.  

Den ordregivende myndighed kan efter eget skøn acceptere erfaring på mindre end tre belysningsanlægsprojekter, hvis projekteringens/-projekteringernes omfang var tilstrækkeligt stort (dvs. mindst svarende til 70 % af omfanget af den projektering, der er genstand for udbuddet), og varigheden var tilstrækkeligt lang (dvs. mindst tre år).  

SC2. Installationsteamets kompetencer  

(Samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

(Gælder, når den ordregivende myndigheds eget vedligeholdelsespersonale ikke er ansvarligt for installationen)  

Tilbudsgiveren skal dokumentere, at installationsarbejdet vil blive planlagt, kontrolleret og godkendt af personale med følgende minimumserfaring og minimumskvalifikationer:  

 • mindst tre års relevant erfaring med installation af udendørs belysningssystemer  
 • involvering i installationen af mindst tre forskellige installationsprojekter  
 • relevante faglige kvalifikationer inden for elektroteknik og medlemskab af en faglig organisation, der er relevant for det arbejde, de udfører  
 • (f.eks. certificeret belysningstekniker). Listen over relevante installerede belysningssystemer og "projektets relative omfang" bør indberettes. 
Verifikation

Tilbudsgiveren skal fremlægge en liste over den eller de personer, der vil være ansvarlig(e) for installationen af anlægget, hvis kontrakten tildeles til den pågældende tilbudsgiver, med angivelse af deres uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer, oplysninger om uddannelse og relevant installationserfaring i reelle projekter. Listen bør omfatte personer, der er ansat af underleverandører, hvis installationsarbejdet vil blive givet i underentreprise. Den ordregivende myndighed kan efter eget skøn acceptere erfaring på mindre end tre belysningsinstallationer, hvis bygge- og anlægsarbejdernes omfang var tilstrækkeligt stort (dvs. mindst svarende til 70 % af omfanget af det installationsprojekt, der er genstand for udbuddet), og varigheden var tilstrækkeligt lang (dvs. mindst tre år).  

Bestemmelser om kontraktens opfyldelse (CPC) 
CPC2. Sikring af tilstrækkeligt kvalificeret personale til at udføre de opgaver, der er genstand for kontrakten  

(Gælder for SC1 og SC2)  

(Samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Den valgte tilbudsgiver (ordremodtageren) skal sikre, at det personale, der er nævnt i den indgivne dokumentation for overensstemmelse med SC1 og/eller SC2, rent faktisk er involveret i det arbejde, der er omfattet af kontrakten. Hvis det personale, der oprindeligt var afsat til projektet, ikke er til rådighed, skal ordremodtageren underrette den ordregivende myndighed herom og stille en eller flere afløsere med tilsvarende eller større erfaring og kompetencer til rådighed. Dokumentation for erstatningspersonalets kvalifikationer skal indsendes på samme måde som beskrevet i SC1 og/eller SC2, alt efter hvad der er relevant.  

Energieffektivt belysningsudstyr 

Genstand 

Kriterierne i punkt 3.3 vedrører specifikt indkøb af energieffektivt vejbelysningsudstyr til: nye belysningsanlæg, renovering af eksisterende belysningsanlæg, eftermontering af nye armaturer på eksisterende anlæg eller eftermontering af nye lyskilder eller kontroludstyr på eksisterende armaturer. AECI-kriteriet (TS4) omfatter også indgåelse af kontrakter om projektering.  

Tekniske specifikationer (TS) 
TS1. Armaturvirkningsgrad:  

(Gælder, når lyskilder eller armaturer skal udskiftes i et eksisterende belysningsanlæg, og der ikke foretages ny projektering. Disse ambitionsniveauer bør ikke anvendes, når der også stilles krav om en korreleret farvetemperatur på ≤ 2 700 K)  

Det belysningsudstyr, der skal installeres, skal have en armaturvirkningsgrad, som er højere end den relevante referenceværdi, der er anført nedenfor.  

År for udbud*  Armaturvirkningsgrad 1m/W 
2018-2019  130 
2020-2021 147 
2022-2023 165 
Verifikation

Tilbudsgiveren skal indgive en fotometrisk standardfil, som er kompatibel med almindelig lysplanlægningssoftware, og som indeholder tekniske specifikationer for armaturets virkningsgrad og energiforbrug, målt ved hjælp af pålidelige, nøjagtige, reproducerbare og avancerede målemetoder. Metoderne skal være i overensstemmelse med de relevante internationale standarder, såfremt sådanne foreligger.  

* På grund af den hurtige teknologiske udvikling inden for LED-baseret belysnings virkningsgrad foreslås det, at de referenceværdier for udbud, der er angivet her, skal stige i løbet af de kommende seks år for at undgå, at de bliver forældede, før EU's GPP-kriterier skal revideres igen.  

TS2. Kompatibilitet med lysdæmpere  

(Finder anvendelse på alle udbud)  

(Samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Belysningsanlægget skal være kompatibelt med lysdæmpere og give mulighed for programmeret afbrydelse i perioder med begrænset trafik om natten.  

Verifikation

Tilbudsgiveren skal redegøre for, hvordan det påtænkte belysningsanlæg er kompatibelt med programmeret lysdæmpning og afbrydelse. Denne redegørelse skal omfatte eventuel relevant dokumentation fra fabrikanten/fabrikanterne af de lyskilder og armaturer, som tilbudsgiveren foreslår at anvende.  

I tilfælde, hvor kontroludstyr ikke er integreret i armaturet, skal det af dokumentationen fremgå, hvilke grænseflader der kan anvendes til lysdæmpningen.  

Dokumentationen skal også indeholde oplysninger om, hvilke lysdæmpningsmetoder der er kompatible, f.eks.:  

 • lysdæmpning baseret på en forudindstillet periode med forventet begrænset trafik om natten  
 • lysdæmpning i begyndelsen af perioden for overdimensionerede belysningsanlæg for at kompensere for den gradvist faldende lysafgivelse  
 • variabel lysdæmpning for at opretholde en målbelysningsstyrke under skiftende vejrforhold.  
TS3. Minimumskrav til lysdæmpning  

(Finder anvendelse på alle udbud, medmindre det står klart, at lysdæmpere ville give anledning til højere samlede ejerskabsomkostninger. De ordregivende myndigheder bør tydeligt definere de ønskede lysdæmpningsfunktioner i udbudsbekendtgørelsen)  

Alle lyskilder og armaturer skal være forsynet med fuldt funktionelle lysdæmpere, som kan programmeres til mindst to forudindstillede lysdæmpningsniveauer på ned til mindst 10 % af den maksimale lysafgivelse.  

Verifikation

Tilbudsgiveren skal fremlægge dokumentation fra fabrikanten (fabrikanterne) af de lyskilder og armaturer, der foreslås anvendt af tilbudsgiveren, som viser, at de er kompatible med lysdæmpere.  

Dokumentationen skal også indeholde oplysninger om den anvendte lysdæmpning, f.eks.:  

 • forudindstillet lysdæmpning eller 
 • varierende lysdæmpning baseret på vejrforhold eller trafikmængde.  

Dokumentationen skal også indeholde en effektkurve over lysafgivelse i forhold til strømforbrug og oplysninger om den maksimale lysdæmpning og vejledning i, hvordan man programmerer og omprogrammerer lysdæmperne.  

TS4. Indikator for årligt energiforbrug (AECI)  

(Finder anvendelse ved projektering af et nyt belysningsanlæg, eller når der er behov for ny projektering som følge af renoveringen af et eksisterende belysningsanlæg eller eftermonteringen af nye armaturer. Den ordregivende myndighed skal være særligt opmærksom på de tal, der er angivet for vedligeholdelsesfaktoren og nytteydelsen fra projekteringsvirksomheden/tilbudsgiveren, og sikre, at de er realistiske og begrundede)  

(Samme krav for centrale og omfattende kriterier, om end PDI-referenceværdierne er højere for den omfattende tilgang – se teknisk bilag I)  

Den ordregivende myndighed skal forelægge tekniske tegninger af vejlayoutet og de områder, der skal belyses, samt krav til belysningsstyrke/luminans. For veje i klasse M skal den ordregivende myndighed definere vejbelægningens refleksionskoefficient, som tilbudsgiverne skal anvende i deres beregninger af luminansen. Som bistand til tilbudsgiverne i deres vurdering af vedligeholdelsesfaktorerne bør den ordregivende myndighed definere, med hvilken hyppighed armaturerne vil blive rengjort. For så vidt angår den gennemsnitlige opretholdte belysningsstyrke/luminans som defineret af den ordregivende myndighed, skal AECI-værdi i projekteringen være i overensstemmelse med nedenstående ligning:  

AECIprojektering ≤ PDIref x Em x FD x T x 0,001  

Hvor: 

PDI er effekttæthedsindikatoren i enheder på W.lx-1.m-2 

Em er den maksimale opretholdte belysningsstyrke (lx) 

FD er lysdæmpningsfaktoren for enhver programmeret lysdæmpning T er driftstiden (h.yr-1

0,001 er antallet af kW i 1W  

Den anvendte PDI-ref-værdi afhænger af vejbredden og det år, der er anført i teknisk bilag I. Lavere PDI-ref-værdier end dem, der er opført i teknisk bilag I, er berettigede i tilfælde, hvor der også er angivet lyskilder med en korreleret farvetemperatur på ≤ 2 700 K.  

Verifikation

Tilbudsgiveren skal angive, hvilken belysningssoftware der er anvendt til at beregne PDI-værdien, og angive en klar beregning, hvor værdierne for armaturvirkningsgraden, vedligeholdelsesfaktoren og nyttefaktoren i deres projektering fremgår. Resultaterne af beregningen skal omfatte målegitteret og de beregnede værdier for belysningsstyrken/luminansen.  

TS5. Måling  

(Gælder for alle udbud, hvor belysningsanlægget endnu ikke er forsynet med en specifik måler)  

Den ordregivende myndighed skal angive eventuelle specifikke tekniske krav til målesystemet i udbudsbekendtgørelsen.  

Tilbudsgiveren skal give oplysninger om det foreslåede måleudstyr og det hjælpeudstyr, der måtte være nødvendigt for at overvåge belysningsanlæggets elforbrug, for det belysningsanlæg, som er genstand for udbudsbekendtgørelsen.  

Måleapparatet skal kunne registrere data 24 timer i døgnet, som senere kan downloades manuelt eller ved fjernadgang.  

Verifikation

Tilbudsgiveren skal fremlægge de tekniske specifikationer for målesystemet og give klare anvisninger i, hvordan systemet fungerer og vedligeholdes. For hver kontrolzone skal der fremlægges et kalibreringscertifikat, som opfylder kravene i direktiv 2004/22/EF om måleinstrumenter.  

TS6. Effektfaktor  

Effektfaktoren for det armatur, der skal installeres, skal være på ≥ 0,95.  

Verifikation

Tilbudsgiveren skal fremlægge en erklæring om, at kriteriet for det belysningsudstyr, som den pågældende har til hensigt at levere, er opfyldt, understøttet af en erklæring fra fabrikanten og resultater af test udført i overensstemmelse med IEC 61000-3-2.  

Tildelingskriterier (AC)  
AC1. Forbedret armaturvirkningsgrad  
(Gælder for TS1)  

(Samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Tilbudsgivere, som er i stand til at levere lyskilder eller armaturer, der opfylder mindstekravet til lysudbytte som defineret i TS1, tildeles op til X point. Det højeste antal point (X) tildeles til tilbuddet med det højeste lysudbytte, og point tildeles proportionalt til andre tilbud, hvis lyskilder eller armaturer opfylder mindstekravene i TS1, men ikke når op på det højeste buds værdi.  

AC2. Forbedret indikator for årligt energiforbrug  
(Gælder for TS4)  

(Samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Tilbudsgivere, der er i stand til at levere anlæg med en lavere AECI-værdi end grænseværdien som defineret i TS4, tildeles op til X point. Det højeste antal point (X) tildeles til tilbuddet med den laveste AECI-værdi, og point tildeles proportionalt til andre tilbud, hvis anlæg ligger under grænseværdien i TS4, men ligger over værdien i buddet med det laveste energiforbrug.  

Bestemmelser om kontraktens opfyldelse (CPC) 
CPC3. Lysdæmpning  
(Gælder for TS2 og TS3)  

(Samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Hvis ordremodtageren af en eller anden grund ændrer lyskilder og/eller armaturer til andre dem, der er anført i det valgte tilbud, skal de nye lyskilder og/eller armaturer mindst  

 • være lige så kompatible med lysdæmpere som de oprindelige  
 • have samme programmerbare fleksibilitet  
 • kunne opnå mindst den samme maksimale lysdæmpning og  
 • have en tilsvarende effektkurve.  

Aftale herom indgås ved, at der forelægges tilsvarende dokumentation fra fabrikanten/fabrikanterne af de nye lyskilder og/eller armaturer, som kan begrunde valget af nye armaturer og/eller lyskilder.  

CPC4. Ibrugtagning og korrekt betjening af belysningskontroludstyr  
(Gælder for TS2 og TS3)  

(Samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Den udvalgte tilbudsgiver (ordremodtageren) skal sikre, at nye eller renoverede belysningssystemer og kontrolsystemer fungerer efter hensigten.  

 • Alt kontroludstyr, der reagerer på dagslys, skal kalibreres, så det sikres, at belysningen afbrydes, når der er tilstrækkeligt dagslys.  
 • Alle trafiksensorer skal afprøves for at bekræfte, at de registrerer køretøjer, cykler og fodgængere, alt efter hvad der er relevant.  
 • Det skal dokumenteres, at alle tidsindstillede afbrydere, CLO-drivere og lysdæmpere opfylder alle relevante specifikationer som defineret af den ordregivende myndighed i udbudsbekendtgørelsen.

Hvis belysningskontroludstyret efter ibrugtagningen af systemet ikke ser ud til at opfylde de relevante krav ovenfor, skal ordremodtageren justere og/eller rekalibrere det uden yderligere omkostninger for den ordregivende myndighed.  
Ordremodtageren skal forelægge en rapport om, hvordan de relevante justeringer og kalibreringer er foretaget, og hvordan indstillingerne kan anvendes. 

Bemærk

I forbindelse med store offentlige værker skal det nye eller renoverede anlæg eventuelt blot være kompatibelt med de eksisterende kontrolsystemer, der anvendes til det belysningsnetværket generelt. Disse bestemmelserne vedrørende kontraktens opfyldelse skal i givet fald også henvise til kontroludstyrets kompatibilitet med det eksisterende kontrolsystem.  

CPC5. Levering af oprindeligt specificeret belysningsudstyr  
(Gælder for TS1-6 og AC1-2)  

(Samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Ordremodtageren skal sikre, at belysningsudstyret (herunder lyskilder, armaturer og kontroludstyr) er installeret som specificeret i det oprindelige udbud. Hvis ordremodtageren ændrer belysningsudstyret i forhold til det, der er angivet i den oprindelige udbudsbekendtgørelse, skal der redegøres skriftligt for denne ændring, og eventuelt erstatningsudstyr skal have samme eller et højere niveau end det, der er fastsat i de tekniske specifikationer for det oprindelige belysningsudstyr (f.eks. armaturvirkningsgrad, lysdæmpningsfunktioner, RULO osv.). Ordremodtageren skal under alle omstændigheder forelægge en tidsplan for det faktisk installerede belysningsudstyr sammen med fabrikantens fakturaer eller følgesedler i et tillæg. Hvis der er installeret alternativt belysningsudstyr, skal der fremlægges testresultater og -rapporter om lysudbytte fra fabrikanten/fabrikanterne for eventuelle nye lyskilder og armaturer sammen med relevant dokumentation for eventuelt nyt belysningskontroludstyr.  

CPC6. De faktiske energieffektivitets- og belysningsniveauers overensstemmelse med de i tilbuddet angivne niveauer  

(Anbefales kun til store anlæg med en betydelig mængde installeret effekt i ikke-bymæssige miljøer)  

Hvis det er relevant, udvælger den ordregivende myndighed et egnet ikke-bymæssigt delområde, hvor armaturet placeres i overensstemmelse med den fotometriske PDI-undersøgelse, til fotometriske in situ- målinger (i henhold til EN 13032-2) og målinger af energiforbruget (i henhold til EN 13201-5) i en aftalt periode på en uge.  

Det udvalgte delområde skal være uden væsentlig interferens på belysningen fra træer, busstoppesteder eller parkerede køretøjer og fra baggrundslys fra reklameskilte eller bygninger.  

For så vidt angår veje i klasse M med krav til luminans, skal det være acceptabelt at indgive oplysninger om belysningsstyrke i stedet, hvis der er grund til at antage, at virkningen af vejbelægningens reelle refleksion afviger væsentligt fra de antagelser, der ligger til grund for projekteringen.  

De parametre, der påvirker den usikkerhed, der er forbundet med målingerne af belysningsstyrken, i bilag F til EN 13201-4 bør tages i betragtning. Det er tilrådeligt at anvende automatiske systemer til måling af belysningsstyrken og indgå aftale om belysningsstyrke- og datapunkttolerancerne, inden projektet indledes (forslag: ± 10 %).  

I den samme periode på en uge måles og/eller beregnes spidseffekten i W og/eller energiforbruget i kWh for de relevante lyskilder. De på stedet målte PDI- og AECI-værdier skal ligge på ± 10 % af AECI-værdien og ± 15 % af PDI-værdien i projekteringen.  

Bemærk: Konsekvenserne af manglende overholdelse af projekteringens PDI- og/eller AECI-værdier bør defineres i udbudsbekendtgørelsen. Der kan være tale om følgende muligheder:  

 • Afhjælpende foranstaltninger skal gennemføres uden yderligere omkostninger for den ordregivende myndighed.  
 • Der fastsættes økonomiske sanktioner i forhold til graden af manglende overholdelse (eventuelt i forhold til forventede ekstra elektricitetsomkostninger i en bestemt periode forårsaget af det dårligere fungerende anlæg).  

I tilfælde, hvor den manglende overholdelse bestrides, kan ordremodtageren gentage målingerne i samme delområde eller, hvis der kan argumenteres for, at delområdet ikke var egnet til måling, vælge et andet delområde. Den ordregivende myndighed skal ikke afholde omkostningerne ved eventuelle yderligere målinger.  

Hvis anlæggets præstationer faktisk er bedre end projekteret, kan der anvendes finansielle bonusser, hvis den ordregivende myndighed vælger at fastsætte sådanne i udbudsbekendtgørelsen.  

Belysningsudstyr med lav lysforurening  

Genstand  

Kriterierne i punkt 3.4 vedrører specifikt indkøb af vejbelysningsudstyr med lav lysforurening til: nye belysningsanlæg, renovering af eksisterende belysningsanlæg, eftermontering af nye armaturer på eksisterende anlæg eller eftermontering af nye lyskilder eller kontroludstyr på eksisterende armaturer.  

Tekniske specifikationer (TS) 
TS7. Armaturvirkningsgrad i opadgående retning (RULO) og skæmmende belysning 

(Gælder for alle kontrakter, hvor der købes nye armaturer. I situationer, hvor blænding eller skæmmende lys er et problem, bør den ordregivende myndighed overveje at fastsætte et krav om C3- fluxkoder)  

Alle indkøbte armaturmodeller skal have en RULO-værdi på 0,0 % og en C3-fluxkode på ≥ 97 ifølge de fotometriske data.  

Hvis det er nødvendigt at bruge en bomvinkel, enten for at optimere fordelingen af lysmaster eller på grund af pladsmæssige begrænsninger i forbindelse med anbringelsen af lysmaster, opretholdes RULO-værdien på 0,0 %, selv når armaturet vippes til den krævede vinkel.  

Verifikation

Tilbudsgiveren skal fremlægge en eller flere fotometriske filer, herunder den tabel over den fotometriske styrke, der anvendes til at beregne RULO-værdien i overensstemmelse med EN 13032-1, EN 13032-2, EN 13032-4, bilag D til IEC 62722-1 eller andre relevante internationale standarder.  

I tilfælde, hvor armaturerne ikke er monteret horisontalt, skal den fotometriske dokumentation påvise: 

 • at vipning med den samme vippevinkel, som skal anvendes for armaturet, stadig giver en RULO-værdi på 0,0 % og en C3-fluxkode på ≥ 97, eller  
 • at armaturet er forsynet med ekstra afskærmning, og at det afskærmede armatur har en RULO-værdi på 0,0 % og en C3-fluxkode på ≥ 97, når det vippes med den projekterede monteringsvinkel.  
TS8. Gene  

(CCT-værdien er direkte knyttet til den menneskers opfattelse og bør derfor specificeres, når der er risiko for gener for mennesker)  

(Samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

I boligområder skal lyskilders korrelerede farvetemperatur være på ≤ 3 000 K for at mindske risikoen for gener for mennesker, og lyskilderne skal være forsynet med et lysdæmpnings- eller afbrydelsesprogram*.  

Verifikation

Tilbudsgiveren skal, hvis der anmodes herom, angive lysspektret for alle de lyskilder, der skal leveres. Tilbudsgiveren skal indgive målinger for den korrelerede farvetemperatur, der er indberettet i henhold til CIE 15.  

Ved lysdæmpning skal tilbudsgiveren give nærmere oplysninger om de foreslåede lysdæmpere og dæmpningsevnen, der som minimum skal give mulighed for lysdæmpning eller afbrydelse baseret på et astronomisk ur. 

* I henhold til den ordregivende myndigheds specifikationer (eventuelt defineret i TS3, hvis TS3 indgår i udbudsbekendtgørelsen).  

TS9. Miljørelateret lysforurening og stjernesynlighed  

(G-indeksværdien er direkte forbundet med indholdet af blåt lys og bør derfor specificeres, når der er risiko for lysforurening med indvirkning på vildtlevende dyr eller stjernesynligheden. Ordregivende myndigheder bør være bevidste om, at armaturer, der opfylder dette krav, sandsynligvis ikke opfylder TS1 for armaturvirkningsgrad)  

I parker, haver og områder, der af den ordregivende myndighed anses for at være miljøfølsomme, eller ethvert område inden for en radius af 30 km fra et astronomiobservatorium i byerne eller inden for en radius af 100 km fra et af de store optiske astronomiobservatorier, skal G-indekset være på ≥ 2,0 *. Der skal implementeres et lysdæmpningsprogram** for parker og haver, som er åbne om natten. Der skal anvendes et afbrydelsesprogram på alle relevante lukketider for parker og haver. Der skal implementeres et lysdæmpnings- og/eller afbrydelsesprogram** for andre miljøfølsomme områder eller områder inden for de definerede radier af relevante optiske observatorier.  

Verifikation

Tilbudsgiveren skal forelægge målinger af G-indekset***.  

* Hvis det ikke er muligt at beregne G-indekset, kan den korrelerede farvetemperatur anvendes vejledende, idet det altid er underforstået, at den ikke er fuldstændigt anvendelig som måleenhed for blåt lys. Et G-indeks på  

 • ≥ 2,0 svarer generelt (men ikke altid) til en korreleret farvetemperatur på  
 • ≤ 2 700 K.  

** I henhold til den ordregivende myndigheds specifikationer (eventuelt defineret i TS3, hvis TS3 indgår i udbudsbekendtgørelsen).  

*** G-indekset kan hurtigt og let beregnes ved hjælp af de samme fotometriske data, som anvendes til beregning af den korrelerede farvetemperatur, ved hjælp af et Excel-regneark.

Holdbart belysningsudstyr af god kvalitet  

Genstand 

Kriterierne i punkt 3.5 vedrører specifikt indkøb af holdbart vejbelysningsudstyr af god kvalitet til: nye belysningsanlæg, renovering af eksisterende belysningsanlæg, eftermontering af nye armaturer på eksisterende anlæg eller eftermontering af nye lyskilder eller kontroludstyr på eksisterende armaturer.  

Tekniske specifikationer (TS) 
TS10. Levering af instrukser  

(Finder anvendelse, når udstyret og/eller kontroludstyret i det specifikke belysningsanlæg, udbudsbekendtgørelsen omhandler, adskiller sig fra det normalt installerede udstyr i det belysningsnetværk, der drives af den ordregivende myndighed) 

(Samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Tilbudsgiveren skal fremlægge følgende oplysninger om installationen af nye eller renoverede belysningssystemer:  

 • vejledning i, hvordan armaturer demonteres  
 • vejledning i, hvordan lyskilder udskiftes (hvis relevant), og hvilke lyskilder der kan anvendes i armaturerne uden at reducere energieffektiviteten  
 • vejledning i betjening og vedligeholdelse af belysningskontroludstyret  
 • vejledning i, hvordan lysdæmpere, der reagerer på dagslys, rekalibreres og justeres, og  
 • for så vidt angår tidsindstillede afbrydere, vejledning i, hvordan afbrydelsestidspunkterne justeres, og rådgivning om, hvordan belysningsbehovet bedst opfyldes uden en overdreven stigning i energiforbruget.  
Verifikation

Tilbudsgiveren skal fremlægge en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt, understøttet af eksempler på skriftlig vejledning, som vil blive givet til den ordregivende myndighed, hvis kontrakten tildeles til den pågældende tilbudsgiver.  

TS11. Nyttiggørelse af affald  

(Samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Tilbudsgiveren skal træffe passende miljøforanstaltninger for at reducere og nyttiggøre det affald, der fremkommer ved installationen af et nyt eller renoveret belysningssystem.  

Alle brugte emner (lyskilder, armaturer og kontroludstyr) skal sorteres fra og sendes til nyttiggørelse i overensstemmelse med WEEE-direktivet6. Alle andre affaldsmaterialer, der forventes genereret, og som kan genvindes, skal indsamles og indleveres til de relevante faciliteter.  

Verifikation

Tilbudsgiveren skal fremlægge oplysninger om de anvendte affaldshåndteringsprocedurer og identificere egnede anlæg, hvortil affald af elektrisk og elektronisk udstyr og andre genanvendelige materialer kan transporteres med henblik på sortering, genanvendelse og varmegenvinding, alt efter hvad der er relevant.  

TS12. Produktets levetid, reservedele og garanti  

(De tærskler, der er defineret her, gælder for LED-baserede lyskilder og armaturer)  

Alle LED-baserede lyskilder skal have en nominel levetid ved 25 °C på:  

 • 6 000 timer (L96)  
 • 100 000 timer (L70) (projekteret)  
 • 3 000 timer (C0) eller 6 000 timer (C10)  
 • 100 000 timer (C50) (projekteret)  

Reparation eller levering af relevante reservedele til LED-moduler, der pludselig svigter, skal være omfattet af en garanti på 7 år fra datoen for installationen.  

Verifikation

Testdata vedrørende lyskildens opretholdte lysafgivelse skal leveres af et ILAC-akkrediteret laboratorium, som opfylder IES LM-80* for faktiske data og IES TM-21* for projekterede data.  

Tilbudsgiveren skal fremlægge en kopi af den minimumsgaranti på 7 år, der skal underskrives, hvis buddet antages.  

Ordremodtageren skal fremlægge en kopi af den garanti, der finder anvendelse, hvis buddet antages, og give de nødvendige kontaktoplysninger (som minimum telefon og e-mail) til håndtering af eventuelle spørgsmål eller eventuelle krav.  

Af klarhedshensyn skal garantien mindst dække omkostningerne til reparation eller udskiftning af defekte LED-moduldele inden for en rimelig tidsramme, efter at fejlen er meddelt (skal defineres af den ordregivende myndighed i udbudsbekendtgørelsen), enten direkte eller via andre udpegede personer. Reservedele bør være de samme som de oprindelige dele, men hvis dette ikke er muligt, kan der anvendes tilsvarende reservedele med samme eller et højere præstationsniveau.  

Garantien skal ikke omfatte følgende: 

 • (a.) fejldrift som følge af hærværk, ulykker eller ekstreme vejrforhold  
 • (b.) lyskilder eller armaturer, som har været anvendt i længere tid under unormale forhold (f.eks. med den forkerte netspænding), for så vidt dette kan bevises af ordremodtageren.  

* Opdateres til LM-84 og TM 28, når disse udgaver offentliggøres.  

TS13. Mulighed for reparation  

(Samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Tilbudsgiveren skal sikre, at det er praktisk muligt for en fagmand at få adgang til komponenter (f.eks. lyskilde, LED-modul, driver), når armaturet er taget i brug.  

Komponenterne skal kunne identificeres, tilgås og flyttes uden at beskadige komponenten eller armaturet.  

Udskiftning af komponenter skal kunne ske på stedet (dvs. i armaturets monteringshøjde) uden værktøj (dvs. "plug and play") eller med en af følgende typer skruetrækkere: standard, Pozidriv, Phillips, Torx, indstiksnøgle eller ringgaffelnøgle.  

Verifikation

Tilbudsgiveren skal fremlægge en teknisk vejledning, der omfatter en eksploderet tegning af armaturet, som illustrerer de dele, der kan tilgås og udskiftes. Det skal desuden anføres, hvilke dele der er omfattet af serviceaftaler under garantien.  

TS14. Tæthedsgrad (IP-klassificering)  

(Samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Armaturer til veje i klasse M og C skal have et optisk system med en IP-klassificering på IP65 eller højere, afhængigt af de lokale forhold. Armaturer til veje i klasse P skal have en IP-klassificering på IP55 eller højere afhængigt af de lokale forhold.  

Verifikation

Tilbudsgiveren skal fremlægge tekniske specifikationer, der dokumenterer, at dette kriterium er opfyldt, i henhold til IEC 60598-1, afsnit 9.  

Bemærk: De test for indtrængning af støv, faste genstande og vand, der er specificeret i IEC 60598-1, er på grund af armaturernes tekniske egenskaber ikke alle identiske med testene i IEC 60529. Standardens bilag J indeholder en redegørelse for IP-klassificeringssystemet.  

TS15. Kontroludstyrets fejlrate  

Det specificerede kontroludstyrs fejlrate skal være lavere end 0,2 % pr. 1 000 timer og være dækket af en garanti på otte år for kontroludstyr.  

Verifikation

Tilbudsgiveren skal fremlægge en erklæring om, at ovennævnte fejlrate for det kontroludstyr, vedkommende har til hensigt at levere, er overholdt. Erklæringen skal understøttes af relevante testprocedurer i henhold til industriens standarder.  

TS16. Mærkning af LED-armaturer  

(Gælder, når der installeres nye LED-armaturer)  

(Samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

De armaturer, der foreslås installeret af tilbudsgiveren, skal som minimum være påført følgende tekniske oplysninger:  

 • fabrikantens navn, kode, serienummer og fremstillingsdato  
 • indgangseffekt  
 • lysstrøm ved 25 °C  
 • RULO  
 • CIE-fluxkoder 
 • korreleret farvetemperatur (CCT) 
 • G-indeks 
 • angivelse af lysdæmpningsteknologi (hvis relevant).  

Oplysningerne bør fremgå på armaturet og om muligt også på en del af lysmasten, der er tilgængelig fra jordniveau. Tilbudsgiveren skal angive, præcis hvordan denne information vil blive vist (f.eks. på en etiket med en QR-kode, en etiket med skriftlige oplysninger eller en metalplade med gravering).  

Verifikation

Tilbudsgiveren skal fremlægge en prøvebeskrivelse af den etiket, der vil blive anvendt på belysningsudstyret, hvis buddet antages.  

Tildelingskriterier (AC)  
AC3. Udvidet garanti  
(Gælder for TS12)  

(Samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Der tildeles højst X point til tilbudsgivere, der er villige til at yde indledende garantier, der går ud over de minimumsgarantiperioder, der er fastsat i TS12, og hvis omkostninger allerede er inkluderet i tilbudsprisen. Point tildeles afhængigt af den periode, hvormed garantien overstiger minimumskravene, som følger:  

 • Mindst + 1 år: 0,2X point  
 • Mindst + 2 år: 0,4X point  
 • Mindst + 3 år: 0,6X point  
 • Mindst + 4 år: 0,8X point  
 • Mindst + 5 år eller derover: X point  

Tilbudsgiverne kan også vælge at give tilbud om udvidede garantier, som ikke er inkluderet i tilbudsprisen, men der gives ikke point herfor. I sådanne tilfælde opkræves der ikke betaling for en forlænget garanti før det sidste år i den oprindelige garantiperiode, hvorefter den ordregivende myndighed foretager årlige betalinger til ordremodtageren i begyndelsen af hvert år i den udvidede garantiperiode.  

Desuden vil den ordregivende myndighed have mulighed for at acceptere eller afvise tilbuddet om en udvidet garanti indtil det sidste år i den oprindelige garantiperiode. Omkostningerne ved den udvidede garanti vil være de oprindeligt foreslåede plus inflation.  

Bestemmelser om kontraktens opfyldelse (CPC) 
CPC7. Forpligtelse til at genanvende og transportere affald til egnede områder  
(Gælder for TS11)  

(Samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Ordremodtageren skal fremlægge en tidsplan for indsamlingen af affald i projektperioden. Desuden skal ordremodtageren give nærmere oplysninger om enhver sortering, der er blevet foretaget inden transporten til passende steder, som er identificeret i det oprindelige bud, eller til andre egnede steder, hvor affald kan sorteres, behandles, genanvendes og eventuelt varmegenvindes. 

Der skal fremlægges leveringsbeviser som dokumentation for levering.  

CPC8. Mærkning af LED-armaturer  
(Gælder for TS16)  

(Samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Ordremodtageren forpligter sig til at levere etiketter til de leverede armaturer, der som minimum omfatter de i TS16 angivne oplysninger.  

Belysningsudstyr til trafiksignaler  

Genstand 

Kriterierne i punkt 4.1 vedrører specifikt indkøb af belysningsudstyr til trafiksignaler og omkostningerne til drift og vedligeholdelse heraf inden for en fastsat tidsramme.  

Tekniske specifikationer (TS) 
TS1. Levetidsomkostninger (LCC)  

(Samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Levetidsomkostningerne beregnes på grundlag af de af den ordregivende myndighed fastsatte specifikationer, herunder:  

 • tidsrammen (f.eks. otte år)  
 • en fortegnelse over de krævede trafiksignaler (f.eks. røde, gule og grønne cirkulære lyssignaler, grønne pilformede lyssignaler, stop- lyssignaler til fodgængere og gå-lyssignaler til fodgængere)  
 • den gennemsnitlige cyklus for hvert trafiksignal (f.eks. rødt signal 55 %, gult signal 2 %, grønt signal 43 %) og  
 • elektricitetstaksten (f.eks. 0,12 EUR/kWh). 

Tilbudsgiveren skal fremlægge følgende oplysninger med henblik på vurderingen af levetidsomkostningerne:  

 • det tidsrum, hvori pærerne er omfattet af den garanti, der dækker pludselige svigt  
 • lyskildens nominelle levetid (dvs. det tidspunkt, hvor lyskildens lysafgivelse forventes at falde til 70 % af den oprindelige lysafgivelse)  
 • anskaffelsesprisen for lyskilder (både i begyndelsen og i forbindelse med den nødvendige udskiftning i løbet af den fastlagte tidsramme)  
 • udgifter til indkøb af eventuelt tilbehør  
 • udgifter til indkøb af eventuelle lysmaster, fundamenter og nye elektriske forbindelser og  
 • installationsomkostningen (antal arbejdstimer ganget med timepris plus eventuelle udgifter til løfteudstyr osv.).  
Verifikation

Den ordregivende myndighed skal forsyne tilbudsgiverne med en fælles regnearkbaseret omkostningsberegner for levetidsomkostninger, hvor de oplysninger, der kræves af den ordregivende myndighed, allerede er indtastet. 
Tilbudsgiveren skal indsende en kopi af det udfyldte regneark sammen med en erklæring om, at disse omkostninger som minimum er gyldige i et bestemt tidsrum, som dækker den oprindelige tidsplan for opfyldelsen af kontrakten efter udvælgelsen af ordremodtageren.  

TS2. Produktets levetid, reservedele og garanti  

(De tærskler, der er defineret her, gælder for LED-baserede lyskilder og armaturer)  

Alle LED-baserede lyskilder skal have en nominel levetid ved 25°C på:  

 • 6 000 timer (L96)  
 • 100 000 timer (L70) (projekteret)  
 • 3 000 timer (L0C0) eller 6 000 timer (C10)  
 • 100 000 timer (C50) (projekteret)  

Reparation eller levering af relevante reservedele til LED-moduler, der pludselig svigter, skal være omfattet af en garanti på 7 år fra datoen for installationen. 

Verifikation

Test og verifikation foretages af et ILAC-akkrediteret laboratorium, som opfylder IES LM-80* for faktiske data og IES TM-21* for projekterede data.  

Tilbudsgiveren skal fremlægge en kopi af den minimumsgaranti på syv år, der skal underskrives, hvis buddet antages.  

Ordremodtageren skal fremlægge en kopi af den garanti, der finder anvendelse, hvis buddet antages, og give de nødvendige kontaktoplysninger (som minimum telefon og e-mail) til håndtering af eventuelle spørgsmål eller eventuelle krav.  

Af klarhedshensyn skal garantien mindst dække omkostningerne til reparation eller udskiftning af defekte LED-moduldele inden for en rimelig tidsramme, efter at fejlen er meddelt (skal defineres af den ordregivende myndighed i udbudsbekendtgørelsen), enten direkte eller via andre udpegede personer. Reservedele bør være de samme som de oprindelige dele, men hvis dette ikke er muligt, kan der anvendes tilsvarende reservedele med samme eller et højere præstationsniveau.  

Garantien skal ikke omfatte følgende:  

 • (a.) fejldrift som følge af hærværk, ulykker eller ekstreme vejrforhold  
 • (b.) lyskilder eller armaturer, som har været anvendt i længere tid under unormale forhold (f.eks. med den forkerte netspænding), for så vidt dette kan bevises af ordremodtageren.  

* Opdateres til LM-84 og TM 28, når disse udgaver offentliggøres.  

Tildelingskriterier (AC) 
AC1. Laveste levetidsomkostninger  
(Gælder for TS1)  

(Samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Der tildeles højst X point til den tilbudsgiver, hvis forslag viser sig at have de laveste levetidsomkostninger. 

Andre tilbudsgivere gives point afhængigt af deres levetidsomkostningers forhold til de laveste levetidsomkostninger ved hjælp af følgende formel:  

Points awarded to tender A = X * lowest LCC of all tenders/ LCC of tender A 

Verifikation

Når alle bud er modtaget, skal den ordregivende myndighed kunne afgøre, hvilket tilbud der er forbundet med de laveste levetidsomkostninger, og bruge dette til at bestemme, hvor mange point hvert tilbud skal tildeles.  

AC2. Udvidet garanti  
(Gælder for TS2)  

(Samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Der tildeles højst X point til tilbudsgivere, der er villige til at yde indledende garantier, der går ud over de minimumsgarantiperioder, der er fastsat i TS2, og hvis omkostninger allerede er inkluderet i tilbudsprisen. Point tildeles afhængigt af den periode, hvormed garantien overstiger minimumskravene, som følger:  

 • Mindst + 1 år: 0,2X point  
 • Mindst + 2 år: 0,4X point  
 • Mindst + 3 år: 0,6X point  
 • Mindst + 4 år: 0,8X point  
 • Mindst + 5 år eller derover: X point  

Tilbudsgiverne kan også vælge at give tilbud om udvidede garantier, som ikke er inkluderet i tilbudsprisen, men der gives ikke point herfor. I sådanne tilfælde opkræves der ikke betaling for en forlænget garanti før det sidste år i den oprindelige garantiperiode, hvorefter den ordregivende myndighed foretager årlige betalinger til ordremodtageren i begyndelsen af hvert år i den udvidede garantiperiode. Desuden vil den ordregivende myndighed have mulighed for at acceptere eller afvise tilbuddet om en udvidet garanti indtil det sidste år i den oprindelige garantiperiode. Omkostningerne ved den udvidede garanti vil være de oprindeligt foreslåede plus inflation.  

AC3. Lysdæmpere  

(Finder anvendelse på alle udbud, medmindre det står klart, at lysdæmpere ville give anledning til højere samlede ejerskabsomkostninger. De ordregivende myndigheder bør tydeligt definere de ønskede lysdæmpningsfunktioner i udbudsbekendtgørelsen) 

(Samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Der tildeles point til tilbudsgivere, der specificerer lyskilder og armaturer med fuldt funktionelle lysdæmpere, som kan programmeres med henblik på lysdæmpning i perioder med begrænset trafik om natten.  

Verifikation

Tilbudsgiveren skal fremlægge dokumentation fra fabrikanten (fabrikanterne) af de lyskilder og armaturer, der foreslås anvendt af tilbudsgiveren, som viser, at de er kompatible med lysdæmpere. Dokumentationen skal også indeholde en effektkurve over lysafgivelse i forhold til strømforbrug og oplysninger om den maksimale lysdæmpning og vejledning i, hvordan man programmerer og omprogrammerer lysdæmperne.  

Beregning af levetidsomkostninger er et yderst relevant emne i forbindelse med vejbelysning. Den dominerende levetidsomkostning for de traditionelle HID-teknologier har altid været elforbrug i brugsfasen. LED-teknologier er mere effektive, men selv om omkostningerne herved er faldet hurtigt i løbet af de seneste fem år, er de også dyrere at købe. Derfor skal de offentlige myndigheder være i stand til at træffe den bedste objektive beslutning for dem ud fra et økonomisk perspektiv. Dette spørgsmål er særligt følsomt, da omdannelsen af et vejbelysningsanlæg fra HID til LED typisk kræver en høj kapitaludgift, der er større end en offentlig myndigheds årlige vejbelysningsbudget. Det kan derfor være en forudsætning for at opnå finansiering til at konvertere til et LED-anlæg, at der dokumenteres lavere levetidsomkostninger.  

Der er gennemført en række sammenligninger af levetidsomkostningerne i amerikanske byer, som er begyndt at anvende LED-teknologier til vejbelysningsanlæg. Visse af disse er kort beskrevet nedenfor.  

 • Portland har investeret 18,5 mio. USD i at udskifte 45 000 HPS-lyskilder med LED-lyskilder med et 50 % lavere energiforbrug – hvilket har ført til besparelser på 1,5 mio. USD om året i form af reducerede energi- og vedligeholdelsesomkostninger. Det svarer til en tilbagebetalingsperiode på otte år, når diskonteringssatserne indregnes (Portland, 2015).  
 • Los Angeles har investeret 57 mio. USD i at udskifte 140 000 HPS-lyskilder med LED-lyskilder med et 3 % lavere energiforbrug (Los Angeles, 2013). Man forventede oprindeligt, at energibesparelserne ville ligge på omkring 40 %, men fremskridtene inden for LED-teknologi forud for projektet resulterede i større besparelser. Der kunne desuden observeres hurtigt faldende enhedsomkostninger (f.eks. faldt omkostningerne mellem marts og september 2012 fra 495 USD til 309 USD). Der forventes årlige besparelser på 2,5 mio. USD alene i vedligeholdelsesomkostninger på grund af den lavere fejlrate for LED-lyskilder (0,2 % for LED mod 10 % for HPS). Sammen med besparelser på 7,5 mio. USD i elomkostninger bør de samlede årlige besparelser på 10 mio. USD resultere i en tilbagebetalingsperiode på fem til seks år. Ifølge dokumentet i ovenstående link bør der dog udvises forsigtighed ved indkøb af LED-løsninger, da det kunne konstateres, at kun 84 ud af 244 LED-enheder levede op til de kvalitetskrav, der var fastsat på vejbelysningskontorets websted (Bureau of Street Lighting, 2018).  
 • Charlotte County foretog i 2016 en beregning af omkostningerne til at ændre deres 2145lyskilder fra HPS- til LED-belysning. Vedligeholdelsesomkostningerne på daværende tidspunkt blev anslået til mellem 28 og 55USD pr. lyskilde afhængigt af typen. Elomkostningerne ved en HPS-lyskilde beløb sig til omkring 12 USD/måned, mens man antog, at elomkostningerne til en LED-lyskilde ville beløbe sig til 6 USD/måned (en reduktion på 50 %). De aktuelle omkostninger til energi og vedligeholdelse (for HPS) lå på henholdsvis  
 • 310 000 USD og 80 000 USD. De angivne omkostninger for de forskellige typer armaturer var som følger: Cobra-hoved (HPS: 345 USD, LED: 780 USD) og dekorativt hoved (HPS: 1 200 USD, LED: 1 800 USD). Man antog, at en HPS-lyskilde ville blive udskiftet hvert femte år, og at LED-strømforsyningsenheden (150 USD) også ville blive udskiftet hvert femte år, samt at det optiske LED-modul (750 USD) ville skulle udskiftes hvert 20. år. Det blev konkluderet, at omkostningerne til HPS og LED var de samme over en periode på 20 år, men at de faldende LED-omkostninger snart ville gøre denne teknologi den økonomisk mere rentable løsning.  
 • I Minnesota (Chanrassen) anslog Swanson og Carlson i 2012 en simpel tilbagebetalingstid på 8-12 år ved konvertering fra HID- til LED-belysning (Swanson og Carlson, 2012) og en levetid på seks år (21 000 timer) og 22 år (78 000 timer) for henholdsvis HID- og LED-lyskilder (baseret på 3 550 timers drift om året). Ifølge forfatterne varierede prisen for køb af LED-armaturer betydeligt afhængigt af den krævede effektivitet, ordrens størrelse og forsyningskædens længde. For partier på 500 armaturer lå priserne fra 250 USD til 1 325 USD pr. LED-armatur. Omkostningerne til en ny HPS-lyskilde blev anslået til 11 USD og en ny lysmast til 800 USD. Omkostningerne til installation af en ny HPS-lyskilde eller et nyt LED- armatur blev anslået til 110 USD og installation af en ny lysmast til 1 500 USD. Der blev anslået en besparelse på 60 % i energiforbrug for LED-lyskilden, og de samlede omkostninger til drift af heraf blev skønnet til 220 USD over en periode på 22 år. Der blev anvendt forskellige diskonteringssatser på 2 %, 4 % og 8 % og en elektricitetstakst på 0,046 USD/kWh, og tre forskellige leasingpriser blev taget i betragtning. I næsten alle tilfælde var LED-løsningen billigere end HID-løsningen set fra et LCC-perspektiv. Jo højere diskonteringssats, jo mindre attraktiv var LED-løsningen.  
 • I Phoenix blev det i 2013 overvejet at udskifte næsten 95 000 HPS-lyskilder til LED-lyskilder (Silby, 2013). Over en periode på ti år overvejede man HPS- og LED-lyskilder med følgende egenskaber: energiomkostninger pr. lyskilde pr. år (HPS: 72,36 USD, LED: 32,88 USD), omkostninger til armatur (HPS: 250 USD, LED: 475 USD), installation af armatur (HPS: 29 USD, LED: 29 USD) og lyskildens levetid (HPS: 20 000 timer, LED: 50 000 timer). Det blev konkluderet, at LED-belysningen var ca. 20 % billigere over en periode på ti år. For Phoenix svarede dette til ca. 5 mio. USD om året efter udskiftning af hele systemet. For en investering på 1 mio. USD blev der beregnet en simpel tilbagebetalingstid på ni år.  

Eksempler på en række forskellige udbudsscenarier er medtaget i teknisk bilag IV til den tekniske rapport, der ledsager disse EU-kriterier for grønne offentlige indkøb. Scenarierne bruger LCC-beregneren fra den svenske nationale myndighed for offentlige indkøb. Læsere, der er interesseret i at se flere eksempler på levetidsomkostninger i forbindelse med indkøb af vejbelysning, kan finde flere oplysninger i den tekniske rapport.  

Find alle EU's GPP kriterier

Ved at sætte krav om positive sociale resultater i offentlige udbud og kontrakter kan offentlige indkøbere fremme social inklusion og dermed beskæftigelsesmuligheder, opkvalificering omskoling, etisk handel og design m.m. Det kan også være med til at sikre menneskerettigheder eller arbejdstagerrettigheder.

En social klausul fastsætter de krav, som fremmer de ønskede sociale hensyn.

Find muligheder til specifik krav tekst 

Krav til samfundsansvar

Man kan vælge at stille overordnede krav til leverandørens samfundsansvarlighed, herunder menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og miljø. 

Disse krav kan fremgå i et særskilt ansvarlighedsbilag, som kan være del af de aftaler, der indgås med leverandørerne. Kravene bør bygge på OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder og FN’s Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv. 

Eksempelvis er et ansvarlighedsbilag altid en del af alle SKI-aftaler. Læs SKI’s ansvarlighedsbilag her.

1. Indledning

Ved opfyldelsen af Kontrakten forpligter Leverandøren sig til at vise samfundsansvar. Leverandøren viser samfundsansvar og skaber værdi for både virksomhed og samfund ved i dialog med sin interessenter at håndtere sociale, miljømæssige og etiske udfordringer i overensstemmelse med internationalt anerkendte retningslinjer og principper for ansvarlig virksomhedsadfærd. 

2. Internationalt anerkendte principper

Leverandøren anses ved opfyldelsen af Kontrakten at vise samfundsansvar ved at overholde de nedenfor i punkt 3-5 nævnte krav. Kravene baserer sig på de internationalt anerkendte retningslinjer og principper for ansvarlig virksomhedsadfærd, der er nævnt i punkt 2.1-2.3 og de konventioner, som ligger til grund for principperne. 

2.1 FN’s Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv 

FN’s Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv) blev vedtaget af FN’s Menneskerettighedsråd i juni 2011. FN’s Vejledende Principper udstikker vejledende principper for, hvordan stater og virksomheder skal agere for at sikre, at der ikke sker menneskerettighedskrænkelser i forbindelse med virksomheders aktiviteter.  

Principperne kan hentes på OHCHR’s hjemmeside

2.2 OECD Retningslinjer for Multinationale Virksomheder

OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder er en internationalt anerkendt referenceramme for virksomheders globale ansvarlighed, der indarbejder en lang rækker internationale standarder og principper, herunder FNs Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv (jf. punkt 2.1) og ILOs trepartserklæring om principper for multinationale virksomheder og socialpolitik. 

Retningslinjerne fastlægger, hvad der forventes af virksomheder globalt og nationalt uanset, hvor de opererer, hvad angår at sikre respekt for menneske- og arbejdstagerrettigheder, internationale miljøstandarder og retningslinjer for antikorruption mv. 

OECD’s Retningslinjer er ikke begrænset til kun at omfatte multinationale virksomheder, men alle virksomheder uanset størrelse.

Retningslinjerne kan hentes på OECD’s hjemmeside

2.3 OECDs due diligence vejledning for ansvarlige forsyningskæder for mineraler fra konfliktramte områder og højrisikoområder 

OECD’s due-diligence vejledning for ansvarlige forsyningskæder for mineraler fra konfliktramte områder og højrisikoområder giver detaljerede anbefalinger og hjælp til virksomheder med henblik på at respektere menneskerettighederne og undgå at bidrage til konflikt gennem deres aktiviteter.  

Vejledningen kan hentes på OECD’s hjemmeside

2.4 Mæglings- og Klageinstitutionen for Ansvarlig Virksomhedsadfærd

Mæglings- og Klageinstitutionen for Ansvarlig Virksomhedsadfærd (NCP Danmark) har til opgave at behandle sager om overtrædelser af 'OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder' (jf. punkt 2.2) og udbrede kendskabet til Retningslinjerne. Institutionen er også OECD’s kontaktpunkt i Danmark. Institutionens virksomhed er reguleret i lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. (lov nr. 546 af 18/06/2012)

NCP Danmark kan på baggrund af en klage eller af egen drift behandle sager vedrørende mulige overtrædelser af 'OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder', der enten er begået i Danmark eller vedrører en dansk virksomhed (gælder både offentlige og private virksomheder), statslige eller regionale myndigheder.

Læs mere på NCP Danmarks hjemmeside

3. Materielle krav til leverandøren

3.1 Menneskerettigheder

Leverandøren forpligter sig til ved opfyldelsen af Kontrakten at sikre overholdelsen af grundlæggende menneskerettigheder som fastlagt i FNs Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv.

Leverandøren indestår for, at Leverandøren ved opfyldelsen af Kontrakten til enhver tid overholder gældende lovgivning om forbud mod forskelsbehandling på grund af hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap og national, social eller etnisk oprindelse, hvilket blandt andet indebærer:

 • At det leverede og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om eliminering af diskrimination er respekteret, således som dette princip bl.a. har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 111 om diskrimination. 
 • At det leverede og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til ligeløn er respekteret, således som dette princip bl.a. har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 100. 

Leverandøren forpligter sig til ved opfyldelsen af Rammeaftalen at sikre overholdelsen af grundlæggende menneskerettigheder som fastlagt i 'UN Guiding Principles on Business and Human Rights'.

3.2 Arbejdstagerrettigheder

Leverandøren forpligter sig til ved opfyldelsen af Kontrakten at sikre overholdelsen af de grundlæggende arbejdstagerrettigheder som fastlagt i OECD Retningslinjer for Multinationale Virksomheder og FNs Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv og ILOs trepartserklæring om principper for multinationale virksomheder og socialpolitik, hvilket blandt andet indebærer: 

 • At de leverede Produkter og dele heraf ikke er produceret i strid med det generelle forbud imod tvangsarbejde, således som dette blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 29 og 105.
 • At de leverede Produkter og dele heraf ikke er produceret i strid med det generelle forbud imod anvendelse af børnearbejde, således som dette blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 138 og 182.
 • At de leverede Produkter er produceret under forhold, hvor de generelle principper om retten til organisationsfrihed og retten til kollektive forhandlinger er sikret, således som dette princip blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 87, 98 og 135.
 •  At de leverede Produkter og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til rimelig aflønning er overholdt, således som dette princip blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 26 og 131 og FN's Menneskerettighedserklærings artikel 23, stk. 3.
 • At de leverede Produkter og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til rimelige arbejdstider er overholdt, således som dette princip blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 1 og 30 samt FN's Menneskerettighedserklærings artikel 24.
 • At de leverede Produkter og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til et sikkert og sundt arbejdsmiljø er overholdt, således som dette princip blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 155.
3.3 Arbejdsklausul

Leverandøren skal ved udførelse af tjenesteydelser, herunder i form af eventuelle tilknyttede serviceydelser, sikre, at ansatte hos Leverandøren og eventuelle underleverandører, som medvirker til at opfylde Kontrakten, er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Ved ”medvirker til at opfylde Kontrakten” forstås arbejde udført i Danmark med henblik på Kontraktens opfyldelse.

Leverandøren og eventuelle underleverandører skal sikre, at de ansatte får oplysninger om de vilkår, der følger af arbejdsklausulen.

3.4 Miljø

Leverandøren forpligter sig ved opfyldelsen af Kontrakten til at medvirke til at værne om natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet. Der sigtes hermed særligt til, at Leverandøren ved produktion og levering af de af Rammeaftalen omfattede Produkter/Ydelser på god vis søger:

 • At forebygge og bekæmpe forurening af luft, vand, jord og undergrund samt vibrations- og støjulemper.
 • At anvende hygiejnisk begrundede processer af betydning for miljøet og for mennesker.
 • At begrænse anvendelse og spild af råstoffer og andre ressourcer, at fremme anvendelsen af renere teknologi.
 • At fremme genanvendelse og begrænse problemer i forbindelse med affaldsbortskaffelse. Der lægges herved vægt på, hvad der er opnåeligt ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik, herunder mindre forurenende råvarer, processer og anlæg og de bedst muligt forureningsbekæmpende foranstaltninger.

Leverandøren forpligter sig således til ved opfyldelsen af Kontrakten at medvirke til at værne natur og miljø, som fastlagt i 'OECD Guidelines for Multinational Enterprises'.

3.5 Antikorruption

Leverandøren forpligter sig ved opfyldelsen af Kontrakten til at afholde sig fra at bestikke eller på anden måde uretmæssigt påvirke offentlige embedsmænd, domstole og/eller private parter.

Leverandøren forpligter sig således ved opfyldelsen af Kontrakten til at afholde sig fra alle former for korruption. 

Ved korruption forstås aktiv bestikkelse som defineret i artikel 3 i Konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater, og artikel 2, stk. 1 i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EU-Tidende 2003, nr. L 192, side 54) og bestikkelse som defineret i den nationale ret i Leverandørens medlemsstat eller hjemland eller i det land, hvor Leverandøren er etableret.

4. Krav om risikobaseret due diligence

4.1 Indledning

Kravene om risikobaseret due diligence baserer sig navnlig på FNs Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv og OECDs retningslinjer for Multinationale Virksomheder  

Risikobaseret due diligence indebærer, at virksomheden aktivt og systematisk undersøger risikoen for overtrædelser af de internationalt anerkendte retningslinjer i forbindelse med virksomhedens forretningsaktiviteter, både hos virksomheden selv og hos andre virksomheder, som den har indflydelse på, fx leverandører. Endvidere omfatter begrebet due diligence, at virksomheden træffer foranstaltninger til at forebygge risikoen for sådanne overtrædelser. 

Virksomhederne skal ifølge retningslinjerne konkret identificere, forebygge, afbøde og redegøre for aktuelle og potentielle overtrædelser og negative påvirkninger på mennesker, miljø og samfund. 

Retningslinjerne omfatter både overtrædelser, som virksomheden forårsager eller medvirker til, eller som er direkte forbundet med virksomhedens operationelle aktiviteter, Produkter eller serviceydelser

4.2 Generelt

Leverandøren forpligter sig ved opfyldelse af Kontrakten til at udvise risikobaseret due diligence i relation til kravene i punkt 3. Leverandøren skal således undersøge risikoen for overtrædelse af kravene i punkt 3 i forbindelse med Leverandørens forretningsaktiviteter, både hos Leverandøren selv og hos andre virksomheder, som den har indflydelse på, f.eks. underleverandører, og træffe foranstaltninger til at forebygge risikoen for sådanne overtrædelser ved opfyldelse af Kontrakten.

Ansvaret for at respektere menneskerettighederne gælder for alle virksomheder uanset deres størrelse, sektor, operationel kontekst, ejerskab og struktur. Imidlertid kan virksomhederne have varierende mulighed for at arbejde med menneskerettighederne som følge af ovenfornævnte faktorer.  

Leverandørens indsats skal derfor være proportional med blandt andet faktorer som virksomhedens størrelse. Små og mellemstore virksomheder kan have mindre kapacitet såvel som flere uformelle processer og ledelsesstrukturer end større virksomheder. Men nogle små og mellemstore virksomheder vil kunne forårsage stor indvirkning på menneskerettighederne, der vil kunne kræve dertil svarende forholdsregler. Alvoren af en negativ indvirkning skal bedømmes ud fra dens omfang, rækkevidde og ubodelige karakter. 

Leverandører, der er større virksomheder, anses under alle omstændigheder for at udvise nødvendig omhu, hvis Leverandøren sikrer følgende fire grundlæggende tiltag i relation til de af Kontrakten omfattede produkter eller dele heraf:

 1. Politik, der overordnet beskriver Leverandørens holdning til ansvarlig leverandørstyring.
 2. Risikovurdering, der omfatter løbende vurdering af aktuelle og potentielle indvirkninger relateret til Leverandørens aktiviteter og relationer til det under Kontrakten leverede.
 3. Implementering af politik for ansvarlig leverandørstyring, der bl.a. med udgangspunkt i risikovurderingen omfatter monitorering af udvalgte underleverandørers aktiviteter og løbende forbedringer. Leverandøren bør skride til øjeblikkelig handling, hvis der konstateres grove krænkelser af grundlæggende rettigheder og internationale miljøstandarder.
 4. Rapportering om indsatsen og dens resultater.

Leverandøren kan udvise nødvendig omhu på anden vis, som er tilpasset Leverandørens indsats set ud fra en pragmatisk tilgang og under hensyntagen til de konkrete forhold og Leverandørens ressourcer.

4.3 Mineraler og metaller fra konfliktramte og højrisikoområder

Leverandørens indsats skal derfor være proportional med blandt andet faktorer som virksomhedens størrelse. Små og mellemstore virksomheder kan have mindre kapacitet såvel som flere uformelle processer og ledelsesstrukturer end større virksomheder. Men nogle små og mellemstore virksomheder vil kunne forårsage stor indvirkning på menneskerettighederne, der vil kunne kræve dertil svarende forholdsregler. Alvoren af en negativ indvirkning skal bedømmes ud fra dens omfang, rækkevidde og ubodelige karakter. 

Leverandøren forpligter sig ved opfyldelsen af Kontrakten til i sine forretningsmæssige systemer at integrere OECDs due diligence-retningslinjer for ansvarlige forsyningskæder for mineraler fra konfliktramte områder og højrisikoområde i form af den i guiden nævnte "Five-Step Framework for Risk-Based Due Diligence in the Mineral Supply Chain", jf. annex I til guiden. 

Disse forpligtelser medfører, at Leverandøren for de af Kontrakten omfattede Produkter eller dele heraf i overensstemmelse med OECDs due diligence-retningslinjer for ansvarlige forsyningskæder for mineraler fra konfliktramte områder og højrisikoområde skal: 

 1. Etablere stærke forretningsmæssige systemer, som understøtter retningslinjerne,
 2. Identificere og håndtere risici i leverandørkæden,
 3. Udarbejde og implementere en strategi som svar på identificerede risici,
 4. Understøtte uafhængige tredjeparts audits i leverandørkæden, og
 5. Foretage offentlig rapportering om Leverandørens due diligence
 6. Dokumentation

Ud over dokumentation for opfyldelse af de i Kontraktens fastlagte specifikke krav til Produktets egenskaber vil [jeres organisation] som hovedregel ikke anmode om nærmere dokumentation for, at Leverandøren ved opfyldelsen af Rammeaftalen lever op til kravene i dette bilag.

5. Dokumentation

5.1 Dokumentation – særligt om arbejdsklausuler

[Jeres organisation] kan til enhver tid udbede sig relevant dokumentation for, at løn- og arbejdsvilkår for arbejdstagerne lever op til den forpligtelse, som arbejdsklausulen i punkt 3.3. fastsætter.

[Jeres organisation] kan kræve, at Leverandøren – efter skriftligt påkrav herom – inden for 10 arbejdsdage fremskaffer relevant dokumentation såsom løn- og timesedler, lønregnskab og ansættelseskontrakter fra såvel egne som eventuelle underleverandørers arbejdstagere.

[Jeres organisation] kan til brug for sin vurdering af, om Leverandøren eller underleverandører har overholdt klausulen søge rådgivning hos relevante arbejdsgiver- og/eller arbejdstagerorganisationer.

5.2 Dokumentation – i øvrigt

Leverandøren skal til hver en tid, og senest 30 Dage efter [jeres organisation]’s skriftlige anmodning herom, opfylde dokumentationskravene jf. punkt 5.2.1-5.2.3.

5.2.1 Erklæring fra Leverandørens ledelse

Heri erklæres det, at Leverandøren ved opfyldelse af Kontrakten løbende sikrer overholdelsen af ovennævnte krav til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø, antikorruption og due diligence.

5.2.2 Beskrivelse af praktiske tiltag

Heri beskrives de tiltag, som Leverandøren har gennemført med henblik på at sikre overholdelsen af de nævnte krav. Denne beskrivelse kan omfatte en beskrivelse af påtagne forpligtelser, implementerede systemer og andre iværksatte tiltag.

5.2.3 Beskrivelse af resultatmålinger

Heri beskrives, hvorledes resultatet af iværksatte tiltag måles. Dette kan ske ved brug af standarder så som Global Reporting Initiative's standarder for rapportering eller de standarder, der er fastlagt i EU’s Non-Financial Reporting Directive (NFRD), som forventeligt snart bliver erstattet af Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).  

[Jeres organisation] accepterer naturligvis også andre bevistyper, der opfylder de i nærværende punkt 5 fastlagte dokumentationskrav.

6. Leverandørens ansvar

Som anført ovenfor er Leverandøren efter Kontrakten alene forpligtet til at sikre overholdelsen af de i punkt 3, 4 og 5 nævnte krav "ved opfyldelsen af Kontrakten". Leverandørens ansvar angår således alene det under Kontrakten leverede.

Ved vurderingen af, hvorvidt en Leverandør kan holdes ansvarlig for en opfyldelse af Kontrakten, som strider mod de nævnte krav, lægges der bl.a. vægt på, om Leverandøren har udvist ”due diligence” i forhold til, hvad der med rimelighed kan forventes af Leverandøren ud fra den kontekst, Leverandøren opererer i. Due diligence afhænger af den pågældende Leverandørs størrelse, forretningsmæssige sammenhæng og kompleksitet, overtrædelsens alvor, om årsagen til overtrædelsen er uden for evt. kontrol og indflydelse, om der består en afhængighed af de pågældende varer eller tjenesteydelser og endelig perspektivet i forhold til den pågældende overtrædelse ved afbrydelse af et samarbejde eller indkøb, dvs. om en afbrydelse af samarbejdet forværrer eller forbedrer situationen. 

7. Procedure ved konkret begrundet mistanke

Såfremt der opstår konkret begrundet mistanke om, at Leverandørens opfyldelse af Kontrakten strider mod de i punkt 3 og 4 nævnte krav, skal Leverandøren straks efter [jeres organisation]’s anmodning herom fremsende en skriftlig redegørelse indeholdende følgende punkter:

 1. Afvisning eller bekræftelse af den konkret begrundede mistanke.
 2. Redegørelse for de omhandlede forhold samt ved bekræftelse af mistanken en handlingsplan for, hvorledes der kan rettes op på situationen, herunder hvilke foranstaltninger Leverandøren sætter i værk for at påvirke forholdet, herunder at mindske risikoen for, at tilsvarende situationer opstår.

Redegørelsen kan i relevant omfang omfatte dokumentation for, under hvilke produktionsprocesser og/eller -metoder de varer og/eller tjenesteydelser, der indgår til opfyldelsen af Kontrakten, er tilvirket, samt fornøden dokumentation for hvilke materialer, der indgår i Produkterne .Derudover skal der være en angivelse af hvorledes en part har mulighed for at søge genoprejsning og udbedring af eventuelle skader, såfremt en sag om negativ indvirkning af menneskerettighederne måtte opstå (jf. FNs Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv nr. 29). Endvidere skal Leverandøren redegøre for, hvorvidt årsagen til mistanken er uden for evt. kontrol og indflydelse, om der består en afhængighed af de pågældende varer eller tjenesteydelser og endelig perspektivet i forhold til den pågældende overtrædelse ved afbrydelse af et samarbejde eller indkøb, dvs. om en afbrydelse af samarbejdet forværrer eller forbedrer situationen. 

Konkret begrundet mistanke kan bl.a. anses at foreligge, såfremt Leverandøren indbringes for Mæglings- og Klageinstitutionen for Ansvarlig Virksomhedsadfærd (NCP Danmark), jf. lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd, eller et andet nationalt kontaktpunkt i et andet land, eller i øvrigt gøres til genstand for retsforfølgning for overtrædelser af de i punkt 3 og 4 nævnte krav ved Leverandørens opfyldelse af Kontrakten, uanset i hvilket land retsforfølgelsen finder sted. 

Leverandøren skal derfor af egen drift straks kontakte [jeres organisation], hvis Leverandøren bliver opmærksom på, at der foreligger overtrædelse af punkt 3 og 4, eller hvis Leverandøren indbringes for NCP Danmark, jf. lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd, eller et andet nationalt kontaktpunkt i et andet land, eller i øvrigt gøres til genstand for retsforfølgning for overtrædelser af de i punkt 3 og 4 nævnte krav ved Leverandørens opfyldelse af Kontrakten og i den forbindelse af egen drift fremsende redegørelse og dokumentation som ovenfor anført. 

[Jeres organisation] vil på baggrund af overnævnte skriftlige redegørelse og dokumentation mv. foretage en konkret vurdering af den enkelte sag, hvorunder alle relevante forhold vil blive taget i betragtning.

Fandt du ikke hvad du ledte efter?

Send os ønsker til krav og kriterier som du ønsker produktsiden skal indeholde. Du har også mulighed for at ønske en temagruppe, som Forum for Bæredygtige Indkøb kan arbejde med.

Giv os feedback