Udbud og kandidatlistestoffer

  • Opdateret 29. august 2023

Du som ordregiver må gerne stille krav til din leverandør om særligt problematiske indholdsstoffer i artikler i dit udbud. Hvis leverandøren sælger artikler/artikeldele med særligt problematiske stoffer, der er oplyst på REACH's kandidatliste, er leverandøren forpligtet til at oplyse ordregiver og det europæiske kemiagentur, ECHA, om det. Kandidatlisten opdateres to gange årligt. Den seneste liste kan findes her. 

Indeholder artiklen/artikeldelene mere end 0,1% af et af de særligt problematiske stoffer, skal leverandøren informere om det, og evt. vejlede om sikkert brug. Det gælder uafhængigt af, om artiklen/artikeldelene er produceret i EU eller uden for EU.

REACH definerer en artikel som en genstand, der under fremstillingen har fået en særlig form, overflade eller design, der i højere grad end den kemiske sammensætning bestemmer dens funktion. Det betyder, at de fleste genstande, som vi omgiver os med i det daglige, er artikler eller sammensatte artikler, f.eks. skruer, pakninger, møbler, tøj, sko, elektronik, køkkengrej, legetøj, biler, cykler og diverse emballager.

Ved kemiske blandinger gælder det, at ordregiver kun har ret til at få information fra leverandøren om kandidatlistestoffer i emballagen, som jo netop vil være defineret som en "artikel".

Læs mere om forpligtelsen på ECHA's hjemmeside.

Ordregiver kan sikre sig at artiklerne i indkøbet ikke indeholder særligt problematiske stoffer ved at sende et følgerbrev til leverandøren af ordren og få leverandøren til at udfylde en leverandørerklæring. 

Find danske og engelske skabeloner til formuleringen af følgerbrevet til leverandøren og leverandørerklæring under nedenstående tjekliste. 

Tjekliste for indkøbere og leverandører

Både leverandører og indkøbere skal bidrage til et effektivt informationsflow gennem hele leverandørkæden fra producenten eller importøren af en artikel og hele vejen ud til slutbrugeren. Tjeklisten her kan hjælpe dig med at sikre, at du får den information, du skal bruge: 

Undersøg om informationspligten om kandidatlistestoffer gælder for dine varer

  • Nogle af stofferne på kandidatlisten anvendes i mange helt almindelige varer. De mest almindeligt anvendte blødgørere til plastprodukter er for eksempel på kandidatlisten. Du kan derfor begynde med at undersøge, om der er stoffer på kandidatlisten, som er særlig relevante for din branche. Flere brancheforeninger har lister over kandidatlistestoffer, der er eller kan være relevante for branchens artikler. Sådanne lister er dog IKKE er udtømmende.

Spørg dine leverandører om der er kandidatlistestoffer i varerne  

  • Det er vigtigt, at du får den information, som du skal bruge for at kunne overholde dine informationspligter. Hvis du vil importere varer fra lande uden for EU bør du på forhånd sikre dig, at du får de oplysninger om eventuelle kandidatlistestoffer i varen, som du skal bruge for at kunne levere varen videre i EU.

Vurdér om der behov for at vejlede om sikker brug  

  • Hvis en artikel indeholder mere end 0,1 % af et kandidatlistestof, skal du informere dine kunder og ECHA om det og om nødvendigt også angive, hvordan artiklen skal anvendes sikkert. 

Etablér et internt system, der sikrer, at du kan levere information om alle kandidatlistestoffer i alle de varer, du leverer til alle kunder 

  • Hvis du sælger mange forskellige artikler, kan det være et stort arbejde at sikre, at du altid kan levere information om kandidatlistestoffer i hver enkelt artikel. Du kan forsøge at nedbringe mængden af information, som skal håndteres, ved at bede dine leverandører sørge for, at artiklerne ikke indeholder stoffer på kandidatlisten eller stoffer, der kan være på vej ind på listen.

Tjek om du har pligt til at anmelde kandidatlistestoffer i artikler til ECHA. 

  • For importører og producenter af artikler er der en pligt til at anmelde kandidatlistestoffer i artikler til ECHA, hvis den samlede mængde i alle artikler overstiger 1 ton pr. år og er beregnet til frigivelse under normal anvendelse. Det skal ske senest et halvt år efter, at et stof er optaget på kandidatlisten.

Hold dig opdateret om nye stoffer på kandidatlisten. 

  • Listen opdateres løbende med nye stoffer. Derfor er det, vigtigt at du holder dig opdateret om hvilke stoffer, der er på vej ind på listen, da informationspligten gælder fra den dag stoffet står på listen. Du kan holde dig orienteret via ECHA's Registry of SVHC intentions until outcome eller tilmelde dig ECHAs nyhedsbrev.