Gode råd om grønne arealer i udbud er nu klar

Forums temagruppe om udbud af etablering og drift af grønne arealer er nu afsluttet. Resultatet er en række gode råd, som indkøberne kan bruge som inspiration i udbudsprocesser. I temagruppen var der dog bred enighed om, at der mangler sammenlignelige tal på området og en fælles definition af, hvad der kan kaldes miljøvenligt

  • Opdateret 10. juli 2023

 

Forums temagruppe om udbud af etablering og drift af grønne arealer er nu afsluttet. Resultatet er en række gode råd, som indkøberne kan bruge som inspiration i udbudsprocesser. I temagruppen var der dog bred enighed om, at der mangler sammenlignelige tal på området og en fælles definition af, hvad der kan kaldes miljøvenligt.

Kommunerne sender løbende opgaver i udbud om etablering og vedligeholdelse af grønne områder som fx park- og haveanlæg, moser, søer, enge, kirkegårde og idrætsanlæg. Men hvilke miljøkriterier kan de offentlige indkøbere stille i udbuddene, så opgaverne bliver løst på den mest bæredygtige måde?

Det satte en af Forums temagrupper sig sammen for at undersøge over fire møder i 2018. Deltagerne talte både anlægsgartnere, maskinleverandører, entreprenører og offentlige og private drifts og - udbudsfolk. Resultatet er en samling råd til indkøbere, driftsfolk og udbudskonsulenter, der skal udbyde drift eller etablering af grønne områder som beplantning, vedligehold af græs/åbne arealer og ukrudtsbekæmpelse. Du finder de gode råd her.

Behov for sammenlignelige tal

Selvom der nu foreligger en række gode råd til inspiration, så er en af hovedkonklusionerne fra temagruppens arbejde, at der generelt mangler sammenlignelige miljønøgletal og fælles definitioner af, hvad der er miljøvenligt.

- Sat på spidsen kan man sige, at der er 98 kommuner og lige så mange forskellige definitioner af, hvad der er miljøvenligt. Det betyder, at både udbydere og leverandører hver gang der er et udbud kan komme til at bruge rigtigt meget tid på at være dialog for at finde et fælles fodslag. Det er en ineffektiv måde at gøre det på, og i temagruppen var der bred enighed om, at det bør der gøres noget ved, siger Bente Mortensen, der var tovholder for gruppen i sin egenskab af miljøkonsulent for Danske Anlægsgartnere.

I virkeligheden er det en meget lavpraktisk øvelse at lave den slags beregninger: Man vurderer for eksempel, hvor meget CO2 i stedet for hvor meget brændstof eller hvor meget gas, der bliver brugt, eller hvor meget energi der skal bruges pr. m2, når man skal bekæmpe ukrudt bedst muligt. Den slags miljøvurderinger er lavet før, men det kræver selvfølgelig at nogen tager initiativ til at lave dem, og at der er midler til det, forklarer Bente Mortensen.

En anden konklusion, som også er afspejlet i de gode råd, handler om at være kritisk over for de tal og værdier, som bliver oplyst i en udbudsproces.

Der skal være tale om virkelige tal, ikke skrivebordstal. Når man fx har med maskiner at gøre, så stammer tallene ofte fra afprøvninger på laboratorier. Dem kan udbyderne ikke bruge til så meget, og det ved leverandørerne godt. Derfor ligger de ofte inde med nogle mere reelle tal, som måske er målt på en anden måde, siger Bente Mortensen.

Alle processer skal være tænkt igennem

Netop fordi der ikke umiddelbart findes en standardiseret måde at opgøre om et tiltag objektivt set er mere miljøvenligt end et andet, så anbefaler temagruppen, at man benytter sig af mest fordelagtige tilbud og giver point for miljøtiltag. Her kan man fx skele til Københavns Kommunes udbud af drift af grønne områder, hvor det er politisk besluttet at miljøhensyn skal vægte med 25 %.

Vi stiller nogle mindstekrav, og så beder vi tilbudsgiverne redegøre for, hvordan de har tænkt sig at nedbringe firmaets miljøbelastning ved udførelse af de leverancer, som de skal give kommunen, fortæller Ole Suadicani, der er fagansvarlig i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning.

 Hvis et firma fx skal levere planter til kommunen, så skal de fortælle os, hvad de vil gøre med restprodukterne. Ender de på bålet eller bliver de skilt ad, så potterne og jorden kan genbruges? Vi vil gerne have, at alle processer er tænkt igennem. Hvis firmaet skal løse opgaver for os, hvor de skal køre på græsarealer, har de så tænkt på at bruge specielle græsdæk, så de ikke efterlader skader, der betyder, at vi skal bruge ekstra brændstof og mandetimer på at køre ud og reparere det? Uanset hvor lille leverancen er, så vil der altid være miljøaspekter, som der skal tages højde for, siger Ole Suadicani.

Han erkender, at metoden kan lade sig gøre, fordi Københavns Kommune kan trække på en stor faglig kapacitet, hvor det er muligt at indhente og samtænke viden om drift, indkøb, miljø og jura, når udbudskravene skal formuleres. Derfor er han også enig i, at der er et behov for nogle nøgletal, som Forums temagruppe efterspørger.

Det kunne bestemt være interessant at have nogle standarder til at vurdere forskellige typer maskiner som fejemaskiner, motorsave, græsslåmaskiner og hækkeklipper på deres miljøbelastning. Det ville give os nogle minimumsmål at arbejde med og samtidig ville det være et klart signal til leverandørerne, siger Ole Suadicani.

 

Uddrag fra "Gode råd til udbud af etablering og drift af grønne områder"

Definér hvad I forstår ved miljøvenlig. Inden udbuddet offentliggøres, er det vigtigt at have defineret, hvordan miljøvenlig drift af området realiseres bedst, med fokus på plejen af de forskellige elementer (fx fælledgræs, skove, blomstereng). Ved ukrudtsbekæmpelse kan afbrænding således både være en miljøvenlig og billig løsning til nogle opgaver, ligesom de mindst miljøskadelige pesticider, der indeholder pelargonsyrer kan anvendes helt tæt ved vandløb og kan derfor være mere miljø- og arbejdsmiljøvenlige til bekæmpelse af bjørneklo end brug af maskiner.

Hent inspiration til krav på her på siden under kravkategorien 'Vej, park og grønne områder'

Brug markedsdialog. Inden du udformer dit udbudsmateriale, bør du indgå i dialog med potentielle tilbudsgivere. Brug markedsdialogen som et værktøj, til at undersøge hvad markedet kan levere og til at få indblik i de forskellige muligheder for at løse og udføre opgaven. Det er helt centralt at høre, hvordan potentielle leverandører selv foreslår at nedsætte miljøbelastningen, og samtidig anspore markedet til at udvikle grønne løsninger. Vær dog opmærksom på, at der kan være forskel på de miljønøgletal leverandørerne oplyser og de tal, som viser sig ved praktisk brug.

Hent inspiration til markedsdialog i Forums Vejlednings- og inspirationskatalog

Miljømærkede have- og parkprodukter

Der findes en række miljømærkede haveredskaber både til parken og den mindre have. Til disse produkter er der krav til, at materialerne ikke må indeholde miljøskadelige stoffer, og at de skal være effektive og hensigtsmæssige for naturen.

Se sortimentet af miljømærkede produkter inden for have og park her

Artiklen blev udgivet d.6 februar 2019