Offentlige grønne områder

 • Opdateret 5. februar 2024

Krav

POGI

POGI krav er obligatoriske for POGI medlemmer og bruges til inspiration for andre.

Publiceret 01.11.2016 (under revidering i 2022)

Bæredygtigt træ

Træ og træbaserede produkter skal leve op til statens regler for bæredygtigt træ, som fastsat i ”Cirkulære om sikring af bæredygtigt træ i statens aftaler om vareindkøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder”

Læs cirkulære om sikring af bæredygtigt træ

Miljørigtigt træprodukt

Træbaserede produkter skal leve op til kriterierne for Svanemærket, EU-Blomsten eller tilsvarende, hvori der bl.a. stilles krav om bæredygtig skovdrift og kemikalieindhold i produktet. 

Læs Miljøstyrelsens vejledning "Sikring af bæredygtigt træ i offentlige aftaler om vareindkøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder"

Læs om FSC-certificering

Læs om PEFC-certificering

Læs Svanens og Blomstens kriterier for byggeri

EU GPP-kriterier for vedligeholdelse af offentlige områder – basis 

Publiceret d. 13.11.2019

1.1 Definition og anvendelsesområde 

Produktgruppen "vedligeholdelse af offentlige områder" omfatter følgende offentlige områder: 

 • gader, veje og boulevarder 
 • cykelstier 
 • fodgængerområder, herunder fortove, trapper, gangtunneller, torve osv. 
 • anlagte haver og parker 
 • springvand, søer og damme. 

Produktgruppen "vedligeholdelse af offentlige områder" omfatter ikke: 

 • naturlige parker og skove 
 • havne, kanaler, kystlinjer osv. 

Produktgruppen "vedligeholdelse af offentlige områder" omfatter følgende aktiviteter: 

 • udskiftning af befæstelse og gademøbler 
 • reparation eller udskiftning af vandingssystemer, springvand, gadeskilte, gademøbler og mekanisk udstyr (f.eks. låger) 
 • vedligeholdelse af spildevandsanlæg 
 • malerarbejde. 

Produktgruppen "vedligeholdelse af offentlige områder" omfatter følgende kategorier og deres relevante koder i det fælles glossar for offentlige kontrakter (CPV). CPV-koderne fastlægger et fælles klassifikationssystem for offentlige indkøb for at standardisere de referencer, der anvendes af ordregivende myndigheder og ordregivere til at beskrive indkøbskontrakter. Kategorierne i produktgruppen "vedligeholdelse af offentlige områder" og deres relevante CPV-koder omfatter følgende: 

Kategori 1: "Køb af rengøringsmidler til udendørs brug og udendørs rengøringstjenester": 

 • "Rengøringsmidler til udendørs brug omfatter følgende":  
  • universalrengøringsmidler  
  • materialer til vintervedligeholdelse (sne- og isrydning) CPV-kode 44113910-7 o spredning af salt CPV-kode 34927100-2 
  • forsyninger/tilbehør/mekaniske dele, f.eks. børster, ruller osv. 
  • materialer til vintervedligeholdelse (sne- og isrydning) CPV-kode 44113910-7  
  • spredning af salt CPV-kode 34927100-2 
  • forsyninger/tilbehør/mekaniske dele, f.eks. børster, ruller osv. 
 • "Udendørs rengøringstjenester": Tjenesterne defineres som nedenfor og som tjenester omfattet af følgende CPV-koder:  
  • gaderengøring og -fejning svarende til CPV-kode 90610000: 
   • mekanisk og manuel fejning af fortove, cykelstier, veje (asfalt og befæstelse) og vejsider (vejkant, kantsten og grønne områder)  
  • rengøring af affaldsbeholdere svarende til CPV-kode 90918000: 
   • fjernelse af affald fra jorden 
   • indsamling og sortering af affald fra beholdere 
  • mekanisk og manuel vandspuling svarende til CPV-kode 42924730, trykvandsrenseapparater, og CPV-kode 42924740-8 højtryksrensere: 
   • facade- og overfladerensning 
  • fjernelse af graffiti svarende til CPV-kode 90690000:  
   • fjernelse af graffiti 
  • snerydning svarende til CPV-kode 90620000 og isrydning svarende til CPV-kode 90630000:  
   • fjernelse af sne og is fra fortove, cykelstier og veje 
  • rengøring af springvand, søer og damme 
  • rengøring efter naturlige vejrbegivenheder (f.eks. storm eller kraftig regn/sne). 

Kategori 2: "Køb af haveartikler og gartnerydelser": 

 • "Haveartikler" omfatter følgende: o jordforbedringsmidler 
  • Prydplanter 
  • Vandingssystemer 
  • herbicider og pesticider. 
 • "Gartnerydelser": Tjenesterne defineres som nedenfor og som tjenester omfattet af følgende CPV-koder: 
  • træbeskæring svarende til CPV-kode 77341000 
  • hækklipning svarende til CPV-kode 77342000 
  • plantning og udskiftning af planter og træer: svarende til CPV-kode 77330000, tjenester i forbindelse med blomsterarrangementer; 03121100, levende planter, blomsterløg, rødder, podekviste og stiklinger; 03440000, skovbrugsprodukter; 03441000, planter, græs, mos og lav til pynteformål; 03451000, planter; 03451100, vækster til udplantning; 03451200, blomsterløg; 03451300, buske; 03452000, træer; 77314100, anlæg af græsplæner; 77315000, såning 
  • Gødskning 
  • ukrudtsbekæmpelse og anvendelse: delvist svarende til CPV-kode 77312000, fjernelse af ukrudt 
  • udskiftning af plæner 
  • manuel og automatisk vanding. 

Kategori 3: "Køb af maskinudstyr og -tjenester": 

 • "Haveartikler" som defineret i forordning (EU) 2016/1628 om mobile ikkevejgående maskiner, direktiv 2006/42/EF om maskiner og direktiv 2000/14/EF om udendørs støj (bilag I, punkt 46). Maskinprodukter omfatter følgende: 
  • plæneklippere (herunder maskiner med siddende eller gående fører til klipning af græs) 
  • Plæneluftere 
  • Kædesave 
  • Buskryddere 
  • Græstrimmer/græskanttrimmer 
  • Hækklippere 
  • beskærersakse og lignende håndbetjent udstyr 
  • løvsugere og løvblæsere 
  • Motorfræsere 
  • eldrevne havefræsere med gående fører 
  • flishuggere (ifølge den definition, der finder anvendelse på haveartikler i henhold til direktiv 2000/14/EF om udendørs støj) o selvkørende eller kompakte fejemaskiner 
  • Spredemaskiner 
  • selvkørende sneblæsere. 
 • "Maskintjenester": Tjenesterne defineres som tjenester, der kræver anvendelse af maskiner (som defineret ved GPP-kriterierne) for at vedligeholde offentlige områder. Vedligeholdelsesaktiviteten omfatter følgende: 
  • Gartnerydelser 
  • udendørs rengøringstjenester. 

Kategori 4: "Køb af køretøjer og tjenesteflåde": 

 • "Køretøjer" som defineret omfatter følgende: 
  • tunge køretøjer, dvs. køretøjer i klasse N2 og N3 som defineret i direktiv 2007/46 
  • specialkøretøjer og andre køretøjer til særlig brug som defineret i direktiv 2007/46 
  • gaderengøringsmaskiner (lastbilmonterede fejemaskiner) 
  • definitionen af køretøjer omfatter ikke kompakte fejemaskiner og spredemaskiner, der anses for mobile ikkevejgående maskiner. 
 • "Flåde- og køretøjstjenester": Når tjenester, der indebærer anvendelse af køretøjer, er udliciteret, anbefales kriterier for den tjenesteflåde, der anvendes til at udføre tjenesten. 

Kategori 5: "Fælles kriterier for tjenestekategorier": 

 • Disse definerer kriterier, der har til formål at sikre, at tjenesteudbydere og deres ansatte er kompetente og fremmer bedste operationelle praksis ved at gennemføre miljøledelsesforanstaltninger. 
 • (Se den tekniske rapport for detaljer og yderligere tekniske definitioner). 

Væsentlige miljøpåvirkninger  

Under hver kategori beskrives de væsentlige miljøpåvirkninger.  

Væsentlige miljøpåvirkninger fra rengøringsmidler til udendørs brug og udendørs rengøringstjenester  

På baggrund af de foreliggende videnskabelige data opsummeres de vigtigste miljøpåvirkninger fra rengøringsmidler til udendørs brug og udendørs rengøringstjenester ud fra livscyklusperspektivet i nedenstående tabel (se den tekniske rapport for yderligere detaljer). I samme tabel præsenteres også EU's tilgang til grønne offentlige indkøb i forhold til at afbøde eller reducere disse påvirkninger. 

Væsentlige miljøpåvirkninger i produktets livscyklusEU's tilgang til grønne offentlige indkøb
Formulering af rengøringsmidler og brug af råmaterialer, fremstilling og bortskaffelse af rengøringsmidler og rengøringsartikler Kræve væsentlige kompetencer og anvendelse af væsentlige miljøledelsesforanstaltninger og -metoder fra tjenesteudbyderen 
Energi- og vandforbrug i brugsfasen for 
rengøringsmidler og elapparater 
Kræve tilstrækkelig og hyppig uddannelse af tjenesteudbyderens personale
Udledning af spildevand i forbindelse med brug af rengøringsmidler Kræve anvendelse af rengøringsmidler med reduceret miljøpåvirkning 
Affaldsdannelse (fast og flydende) Tilskynde til koncentration af rengøringsmidler ved køb
Korrosion af fysiske strukturer og køretøjer i 
forbindelse med brugen af rengøringsmaterialer 
Kræve levering af forbrugsvarer med reduceret miljøpåvirkning

Påvirkningernes rækkefølge afspejler ikke nødvendigvis deres omfang. 
Detaljerede oplysninger om vedligeholdelse af offentlige områder, herunder oplysninger om relateret lovgivning, standarder og tekniske kilder, der anvendes som dokumentation, kan findes i den tekniske rapport. 

Indkøb af rengøringsmidler 

Genstand 

Køb af rengøringsmidler med reduceret miljøpåvirkning til udendørs brug og udendørs rengøringstjenester. 

Tekniske specifikationer (TS) 
TS1. Brug af rengøringsmidler med lille miljøpåvirkning til udendørs brug 

1. De anvendte rengøringsmidler må ikke være klassificeret og mærket som akut toksiske, et specifikt målorgangiftstof, respiratorisk sensibiliserende eller hudsensibiliserende, kræftfremkaldende, mutagene, reproduktionstoksiske, farlige for vandmiljøet eller som brandfarlige i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (CLP-forordningen) som vist i tabel 1 nedenfor: 

Tabel 1
Akut toksicitet (Acute tox.)Acute tox. 1, Acute tox. 2, Acute tox. 3

Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering (STOT RE)

Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering (STOT SE)

STOT RE 1 eller 2

STOT SE 1, 2 eller 3

Carcinogenicitet (Carc.)Carc. 1A, Carc. 1B, Carc. 2
Kimcellemutagenicitet (Muta.)Muta. 1A, Muta. 1B, Muta 2
Reproduktionstoksicitet (Repr.)Repr. 1A, Repr. 1B, Repr. 2
Farlig for vandmiljøet (Aquatic)Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1 eller 2
Respiratorisk sensibilisering (Resp. Sens.)Resp. Sens. 1, 1A eller 1B
Hudsensibilisering (Skin Sens.)Skin Sen. 1, 1A eller 1B

2. Rengøringsmidler skal være udstyret med de anbefalede doseringssystemer (f.eks. pumpe eller målebæger), når det er relevant. 

Doseringssystemets tekniske datablad skal indeholde oplysninger om dosis og doseringsanordning. 

Kontrol: 

 1. Tilbudsgiveren skal fremlægge en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt, underbygget af sikkerhedsdatablade. Produkter, der er tildelt et relevant ISO type I-miljømærke, som omfatter de samme krav, anses for at opfylde kravene. 
 2. Tilbudsgiveren skal fremlægge en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt, underbygget af tekniske datablade. 

Forklarende note: TS1. Brug af rengøringsmidler med lille miljøpåvirkning 

b)EUT L 180 af 12.7.2017, s. 45, Kommissionens afgørelse (EU) 2017/1217 af 23. juni 2017 om opstilling af kriterier for EU-miljømærket til rengøringsmidler til hårde overflader. Findes på: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1217&from=DA. 

TS2. Afisnings- og snerydningsmidler  

(samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

1. Afisnings- og snerydningsmidler må højst indeholde 1 % klorid (Cl-). 

2. Afisnings- og snerydningsmidler må ikke være klassificeret og mærket som akut toksiske, metalætsende, som et specifikt målorgangiftstof, som respiratorisk sensibiliserende eller hudsensibiliserende eller som kræftfremkaldende, mutagene, reproduktionstoksiske eller farlige for vandmiljøet eller som brandfarlige i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (CLP- forordningen) som vist i tabel 2. 

Tabel 2
Akut toksicitet Acute tox. 1, Acute tox. 2, Acute tox. 3 

Specifik målorgantoksicitet — gentagen eksponering 

Specifik målorgantoksicitet — enkelt eksponering 

STOTRE 1 eller 2 


STOT SE 1, 2 eller 3 

Carcinogenicitet 
Carc. 1A, Carc. 1B, Carc. 2 
Kimcellemutagenicitet Muta. 1A, Muta. 1B, Muta. 2 
Reproduktionstoksicitet Repr. 1A, Repr. 1B, Repr. 2 
Farlig for vandmiljøet Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1 eller 2, Aquatic Chronic 3 
Respiratorisk sensibilisering Resp. Sens. 1, 1A eller 1B 
HudsensibiliseringSkin Sens. 1, 1A eller 1B 

Kontrol: Tilbudsgiveren skal fremlægge oplysninger (sikkerhedsdatablad og mængde) om de produkter, der skal leveres under kontraktens opfyldelse. Produkter, der er tildelt et ISO type I-miljømærke, som omfatter disse specifikke krav, anses for at opfylde kravene. 

Forklarende note: TS2. Afisnings- og snerydningsmidler 

Den ordregivende myndighed skal sikre, at de afisnings- og snerydningsmidler, der skal leveres, er egnede til vedligeholdelse af offentlige områder (f.eks. veje, fortove, indkørsler og andre kommunale adgangsområder). Afisnings- og snerydningsmidler, der specifikt er udviklet til brug i andre forbindelser, f.eks. på landingsbaner i lufthavne, er ikke omfattet af TS2. 

Tildelingskriterier (AC) 
AC1. Komposterbare affaldsposer 

Bemærk: Dette kriterium finder anvendelse, hvis bioaffald indsamles særskilt og behandles på industrielle komposteringsanlæg, der accepterer komposterbare poser. 

Der tildeles point til tilbudsgivere, som indsamler bioaffald i poser, der er komposterbare i overensstemmelse med standarden EN 14995:2007, EN 13432:2000 eller tilsvarende. 

Kontrol: Tilbudsgiverne skal fremlægge dokumentation for tredjepartscertificering i overensstemmelse med EN 14995:2007, EN 13432:2000 eller tilsvarende. 

Indkøb af udendørs rengøringstjenester  

Tekniske specifikation 
TS3. Rengørings-, afisnings- og snerydningsmidler, der anvendes til levering af rengøringstjenester  
 • (a.) De rengøringsmidler, der anvendes til at levere rengøringstjenester, skal opfylde kravene i de relevante tekniske specifikationer (TS1) for de centrale kriterier.  
 • (b.) De afisnings- og snerydningsmidler, der anvendes til at levere rengøringstjenester, skal opfylde kravene i de relevante tekniske specifikationer (TS2) for de centrale kriterier.  

Kontrol: Se kontrollen af de relevante tekniske specifikationer.  

TS4. Afisnings- og snerydningsarbejde 

(samme krav for centrale og omfattende kriterier) 

Tilbudsgiverne skal fremlægge skriftlige procedurer for afisnings- og snerydningsarbejde, som skal gennemføres ved at kombinere enhver af følgende teknikker:  

 • mekanisk snerydning (ved brug af kombinationer af skovle, børster, plove og skrabere)  
 • forebyggelse af isdannelse  
 • forebyggende behandling (tilpasset variabel anvendelsesgrad) 

Kontrol: Tilbudsgiverne skal fremlægge skriftlige procedurer og en plan for afisning og snerydning (i overensstemmelse med de relevante elementer af de fælles kriterier for tjenestekategori TS1. Miljøledelsesforanstaltninger), herunder udstyr og midler, der skal anvendes under kontraktens opfyldelse.  

TS5. Reduktion af PM10-gadestøv  

(samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

 • Tilbudsgiverne skal have skriftlig procedurer for foranstaltninger til reduktion af PM10-gadestøv, som skal gennemføres ved brug af følgende bedste praksis (eller andre relevante foranstaltninger): traction control-praksis (traction sanding ved brug af vådsigtet og slidstærkt stenmateriale)  
 • Implementering af støvbindende tiltag (støvbindingsløsninger og dispersionsteknikker)  
 • Praksis for renholdelse af gader og veje (mekaniske fejemaskiner, sugemaskiner, gadevaskere og kombinationer heraf).  

Kontrol: Tilbudsgiverne skal fremlægge skriftlige procedurer og en plan for rengøringstjenester i forbindelse med foranstaltninger til reduktion af PM10- gadestøv (i overensstemmelse med de relevante elementer af de fælles kriterier for tjenestekategori TS1. Miljøledelsesforanstaltninger), herunder udstyr og midler, der skal anvendes under kontraktens opfyldelse.  

Bestemmelser for kontraktens opfyldelse 
CPC1. Ukrudtsbekæmpelse  

Ud over de krav, der er fastsat i lokale forskrifter vedrørende anvendelsen af kemiske herbicider, må de ikke anvendes:  

 • fire dage før eller efter fejning af et område, og  
 • i tilfælde af (eller ved stor sandsynlighed for) nedbør eller dug for at forhindre, at herbiciderne skylles af planterne.  

Herbicider skal desuden anvendes i overensstemmelse med den seneste gyldige version1 af metoden for bæredygtig ukrudtsbekæmpelse på fortove.

Der skal føres fortegnelser over herbicider, anvendelsesgraden og tidsplanerne, og disse fortegnelser skal opbevares og stilles til rådighed for den ordregivende myndighed med henblik på kontrol. Den ordregivende myndighed kan fastsætte regler for sanktioner for manglende overholdelse.  

Forklarende note: CPC1. Ukrudtsbekæmpelse  

Note om bæredygtig ukrudtsbekæmpelse på fortove  

Herbiciderne skal anvendes i overensstemmelse med den seneste gyldige version af metoden for bæredygtig ukrudtsbekæmpelse på fortove, som er beskrevet på: http://www.wur.nl/en/Research-Results/Projects-and-programmes/SWEEP/Results.htm.  

CPC2. Fjernelse af graffiti  

(samme krav for centrale og omfattende kriterier)

Bemærk: Dette kriterium finder kun anvendelse, hvis graffiti fjernes fra andre overflader end bygningsfacader og kræver brug af højtryksrenser.

Ordremodtageren kan anvende en højtryksrenser med vand (og rengøringsmidler, hvis det er nødvendigt) til at fjerne graffiti fra andre overflader end bygningsfacader, såfremt der forefindes et separationssystem, hvor det urene vand opsamles og efterfølgende renses. Dette kan f.eks. være et recirkulationssystem, som opsamler det anvendte vand, filtrerer det og bruger det igen.

Ordremodtageren skal fremlægge oplysninger om mængden og metoden til bortskaffelse af spildevand og affald, der opstår ved fjernelsen af graffiti, som dokumentation for overholdelsen af ovennævnte krav. Der skal føres fortegnelser over arbejde med fjernelse af graffiti, herunder driftsbetingelser og anvendte produkter, og disse fortegnelser skal opbevares og stilles til rådighed for den ordregivende myndighed med henblik på kontrol.  

Forklarende note: CPC2. Fjernelse af graffiti  

Den ordregivende myndighed kan vælge, hvilken metode til fjernelse af graffiti der er mest egnet til den overflade, der skal renses. Til følgende typer overflader anbefales følgende metoder til fjernelse af graffiti generelt:  

 • (a.) Murværk – anvend blæsningssystem 
 • (b.) Træværk – foretag overmaling 
 • (c.) Ikke-porøse underlag – anvend kemiske midler 
 • (d.) Glas (graffiti eller ridser) – anvend kemiske midler  
 • (e.) Vejskilte – anvend sensitive kemiske midler til fjernelse af graffiti (effektiviteten afhænger dog af graffitien).  

Væsentlige miljøpåvirkninger fra haveartikler og gartnerydelser  

På baggrund af de foreliggende videnskabelige data opsummeres de vigtigste miljøpåvirkninger fra havebrugsprodukter og -tjenester ud fra livscyklusperspektivet i nedenstående tabel (se den tekniske rapport for yderligere detaljer). I samme tabel præsenteres også EU's tilgang til grønne offentlige indkøb i forhold til at afbøde eller reducere disse påvirkninger.  

1. Haveartikler og gartnerydelser

Væsentlige miljøpåvirkninger i produktets livscyklus 
EU's tilgang til grønne offentlige indkøb 
Jord- og vandforurening, eutrofiering, bioakkumulering og biomagnificering af farlige stoffer med negative og endda toksiske virkninger på miljøet som følge af uhensigtsmæssig anvendelse af plantebeskyttelsesmidler 
 
Anvende kompost fra særskilt indsamlet affald som jordforbedringsmiddel og gødning med høj kvalitetskontrol 
Overforbrug af ikke-fornyelige ressourcer, som f.eks. tørv, i jordforbedringsmidler Undgå at anvende tørv som jordforbedringsmiddel 
Stort forbrug af drikkevand 
 
Begrænse anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler og anvende alternative metoder til bekæmpelse af skadegørerea
Stor produktion af organisk affald 
 
Kræve, at der så vidt muligt anvendes vand, der ikke er drikkevand, og installere effektive vandingssystemer 
Stor produktion af emballageaffald Anvende forskellige metoder til at begrænse vandefterspørgslen, f.eks. jorddækning, plante blomsterarrangementer efter planternes vandbehov eller vælge tilpassede/hjemmehørende prydplanter 
 Indkøbe fortrinsvis økologisk dyrkede og hjemmehørende prydplanter 
 Anvende forebyggende foranstaltninger for at kontrollere tørv og håndtere invasive ikkehjemmehørende arter 
 Foretage selektiv affaldsindsamling og organisk affaldshåndtering til kompostering og jorddækning
 Indkøbe produkter i komposterbar, bionedbrydelig genanvendelig emballage 
 Lade personalet gennemgå den rette uddannelse 

Påvirkningernes rækkefølge afspejler ikke nødvendigvis deres omfang. 

aAlternative metoder som defineret i den tekniske rapport omfatter en række ikke-kemiske produkter og/eller metoder, der anvendes til bekæmpelse af skadegørere og har mindre indvirkning på miljøet end kemiske muligheder. Disse kan være økologiske ukrudtsmidler eller mekaniske (børstning, fejning, slåning eller håndlugning) eller termiske (brænding eller varmt vand) metoder til ukrudtsbekæmpelse. Detaljerede oplysninger om vedligeholdelse af offentlige områder, herunder oplysninger om relateret lovgivning, standarder og tekniske kilder, der anvendes som dokumentation, kan findes i den tekniske rapport.  

Indkøb af haveartikler  

Genstand 

Indkøb af haveartikler og gartnerydelser med reduceret ressourceanvendelse og minimal miljøpåvirkning.  

Tekniske specifikationer 
TS1. Prydplanter  

Bemærk: For at mindske forbruget af vand og gødning bør indkøbte prydplanter være plantearter, der egner sig til de lokale vækstforhold (jordens surhed, den gennemsnitlige nedbør, temperaturområdet i løbet af året osv.) En liste over plantearter, der anses for egnede til de lokale vækstforhold, skal stilles til rådighed af de lokale myndigheder.  

De indkøbte prydplanter skal være:  

 • (a.) X%a økologisk: dyrket i overensstemmelse med kravene i forordning (EF) nr. 834/2007 eller tilsvarende og/eller  
 • (b.) Y%a integreret bekæmpelse af skadegørere (IPM): dyrket i henhold til principperne for integreret bekæmpelse af skadegørere (IPM) fastlagt inden for rammerne af FAO's IPM-program eller direktiv 2009/128/EF.  

Kontrol: Tilbudsgiveren skal fremlægge oplysninger (navn og mængde) om de prydplanter, som skal leveres under kontraktens opfyldelse, med specifik angivelse af de produkter, der opfylder kravene for IPM eller økologisk produktion.  

Dokumenterede transaktionsregistreringer, der gør det muligt at kontrollere, at de enkelte planter eller partier af planter opfylder kravene, og sikrer sporbarhed tilbage til certificeringspunktet, skal accepteres. Dette omfatter gyldig certificering af økologisk produktion eller IPM- produktion.  

Forklarende note: TS1. Prydplanter  

Den ordregivende myndighed skal angive, hvordan procentdelen af indkøbet udregnes, i antal eller værdi. For specifikke planter kan den af hensyn til kontrollen også kræve, at de alle er økologiske. Hvis der ikke findes økologiske prydplanter på det nationale/regionale marked, kan den ordregivende myndighed fastsætte andelen af økologiske prydplanter til nul.  

 • (a.) Tærsklerne X % og Y %/W % og Y % fastlægges af indkøberen 
 • (b.) I skrivende stund er IPM-principperne indarbejdet i certificeringsordningen MPS-GAP og ordningen GLOBALG.A.P. for blomster og planter som et krav og kan anses for at være tilstrækkelig dokumentation for IPM-produktion.  

MPS-GAP er en grundlæggende certificeringsordning for god landbrugspraksis, som har til formål at garantere sikre arbejdsforhold og øget beskyttelse af miljøet. MPS-GAP-certifikatet er beregnet til virksomheder, der leverer til detailhandlere, og består af en række produktionskrav med hensyn til sporbarhed, bæredygtighed, sikkerhed og hygiejne. Certificeringsordningen er benchmarket i forhold til GLOBALG.A.P. og overholder derfor kravene i FSI (bæredygtighedsinitiativet for blomsterdyrkning).  

GLOBALG.A.P. er en global frivillig standard for certificering af landbrugsprodukter i hele verden, hvor G.A.P. står for "good agricultural practice" (god landbrugspraksis).  

Det amerikanske National Organic Program (NOP) eller tilsvarende retlige forpligtelser, der er fastsat af EU's handelspartnere, anerkendes som ligestillet med EU's økologiske program (se bilag III til Kommissionens forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande). Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/39 af 10. januar 2019 ændrer Kommissionens forordning (EF) nr. 1235/2008.  

TS3. Invasive ikkehjemmehørende arter  

(samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Bemærk: Der bør fortrinsvis anvendes planter, der er naturligt hjemmehørende i området. Hvis ikkehjemmehørende arter plantes, skal det sikres, at de ikke bliver invasive, og der skal tages hensyn til lokale eller nationale regler for kontrol af invasive ikkehjemmehørende arter og de europæiske regler for håndtering af invasive ikkehjemmehørende arter (forordning (EU) nr. 1143/2014).  

De indkøbte prydplanter skal være hjemmehørende arter. Hvis ikkehjemmehørende arter plantes, skal det sikres, at de ikke bliver invasive.  

Kontrol: Tilbudsgiveren skal fremlægge oplysninger om (navn på) de prydplanter, der skal leveres. 

Forklarende note: TS3. Invasive ikkehjemmehørende arter  

Hvis der foreligger begrænsede oplysninger om en planteart, skal eksperter rådspørges med hensyn til, om plantearten er hjemmehørende, eller om den, hvis den er ikkehjemmehørende, vil blive invasiv. Det skal desuden sikres, at plantearten egner sig til de lokale vækstforhold (jordbund, hydrologi, nedbør, dræning, soltimer osv.). Der skal henvises til lokale eller nationale lister over invasive plantearter og listen over invasive ikkehjemmehørende arter, som er problematiske på EU-plan omhandlet i forordning (EU) nr. 1143/2014.  

TS4. Organiske bestanddele i jordforbedringsmidler og dæklag  

Følgende materialer er ikke tilladt som organiske bestanddele i et slutprodukt:  

 • Tørv  
 • Materialer, som helt eller delvist er afledt af den organiske fraktion af blandet kommunalt husholdningsaffald, der er adskilt ved mekanisk, fysisk-kemisk, biologisk og/eller manuel behandling  
 • Materialer, som helt eller delvist er afledt af slam fra kommunal spildevandsbehandling og slam fra papirindustrien  
 • Materialer, som helt eller delvist er afledt af animalske biprodukter i kategori 1, jf. forordning (EF) nr. 1069/2009.  

Kontrol: Tilbudsgiverne skal indsende en detaljeret beskrivelse af produktets sammensætning, det organiske materiales oprindelse og en erklæring om, at produktet opfylder ovenstående krav.  
Produkter, der er tildelt EU-miljømærket for vækstmedier, jordforbedringsmidler og dæklag, jf. Kommissionens afgørelse 2015/2099/EF, eller et andet relevant type I-miljømærke, som omfatter de samme krav, anses for at opfylde kravene. Anden relevant dokumentation, f.eks. et teknisk dossier fra fabrikanten eller en testrapport fra et uafhængigt organ, accepteres også.  

Forklarende note: TS4. Organiske bestanddele i jordforbedringsmidler og dæklag  

1) Kommissionens afgørelse 2015/2099/EF forventes at blive revideret i fremtiden. Efter revisionen vil den nye version blive offentliggjort, og de ordregivende myndigheder forventes at henvise til denne i forbindelse med dette kriterium. Den tekniske specifikation for organiske bestanddele i jordforbedringsmidler er tilpasset de udtryk, der anvendes i affaldsrammedirektivet. Disse udtryk definerer den retlige status for materialer, dvs. affald, biprodukter, landbrugsmaterialer osv., som har retlige konsekvenser for deres behandling og bortskaffelse. Bestemte definitioner og eksempler er anført nedenfor for at hjælpe med at anvende disse udtryk:  

 • Ved "materialer afledt" forstås, at bestanddelene skal være resultatet af stabiliserings- og konditioneringsbehandlinger af affaldet, animalske biprodukter osv. Disse behandlinger kan være anaerob nedbrydning, kompostering, pyrolyse eller kombinationer af forskellige behandlinger .  
 • Ved "genanvendelse af bioaffald fra særskilt indsamling som defineret i artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF forstås kompostering eller anaerob nedbrydning af bionedbrydeligt have- og parkaffald, mad- og køkkenaffald fra husholdninger, restauranter, cateringfirmaer og detailforretninger, der er indsamlet særskilt.  
 • Ved "animalske biprodukter i kategori 2 og 3, jf. artikel 32 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 og de tekniske standarder, der er fastsat i gennemførelsesforordning (EU) nr. 142/2011" forstås organer eller dele af dyr, animalske produkter osv., som ikke er bestemt til konsum, og som må behandles ved kompostering og anaerob nedbrydning.  
 • Ved "fækalier, halm og andre naturlige, ikkefarlige materialer fra landbrug eller skovbrug som defineret i artikel 2, stk. 1, litra f), i direktiv 2008/98/EF" forstås de restprodukter fra landbrugs- og skovbrugsaktiviteter, der ikke har retlig status som affald eller biprodukt. De indebærer ingen miljø- eller sundhedsrisici og genanvendes normalt inden for den samme landbrugs- og skovbrugsaktivitet.  
 • Ved "organisk fraktion af blandet kommunalt husholdningsaffald, der er adskilt ved mekanisk, fysisk-kemisk, biologisk og/eller manuel behandling" forstås bioaffald, der ikke er blevet indsamlet særskilt.  
 • "Animalske biprodukter i kategori 1, jf. forordning (EF) nr. 1069/2009" indebærer sundheds- og miljørisici i forbindelse med sygdomme og forurenende stoffer og kræver særlig behandling.  
TS5. Farlige stoffer (tungmetaller) i jordforbedringsmidler  

Indholdet af følgende elementer i slutproduktet eller bestanddelen må ikke overstige følgende tærskler målt i produktets tørvægt.  

Tabel 3
Elementmg/kg (tørvægt)
Cadmium (Cd)1,5
Chrom total (Cr)100
Kobber (Cu)200
Kviksølv (Hg)1
Nikkel (Ni)50
Bly (Pb)120
Zink (Zn)600

Kontrol: Tilbudsgiverne skal fremlægge de relevante testrapporter (EN 13650 eller tilsvarende og EN 16175 eller tilsvarende for Hg), som viser, at ovennævnte kriterium er opfyldt. Produkter, der er tildelt EU-miljømærket for vækstmedier, jordforbedringsmidler og dæklag, jf. Kommissionens afgørelse 2015/2099/EF, eller et andet relevant type I-miljømærke, som omfatter de samme krav, anses for at opfylde kravene. Anden relevant dokumentation, f.eks. et teknisk dossier fra fabrikanten eller en testrapport fra et uafhængigt organ, accepteres også.  

TS9. Automatisk vanding  

(samme krav for centrale og omfattende kriterier) 

Bemærk: Den ordregivende myndighed udsteder retningslinjer baseret på vandressourcernes tilgængelighed, som specifikt gælder for vandingssystemets klimaforhold og placering.  

De automatiske vandingssystemer skal give mulighed for detaljeret parametrisk programmering, som gør det muligt at:  

 • indstille forskellige vandingsområder  
 • justere mængden af doseret vand områdevis  
 • programmere tidspunkter for vanding områdevis  
 • måle jordfugtigheden og standse vandingen automatisk områdevis, når jordfugtigheden er tilstrækkelig høj (som defineret af den ordregivende myndighed), f.eks. efter regnvejr.  

Kontrol: Tilbudsgiverne skal indsende relevant dokumentation for, at disse kriterier er opfyldt.  

Tildelingskriterier 
AC1. Ekstra prydplanter  

(samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Der gives point i forhold til hver forbedring på 10 % i forhold til den tekniske minimumsspecifikation for certificerede IPM-prydplanter eller økologiske prydplanter (det skal specificeres, hvor mange point der tildeles for forbedringen med hensyn til økologiske planter, som skal tildeles flere point end IPM).  

Kontrol: Se TS1 ovenfor.  

Indkøb af gartnerydelser 

 Vigtigt: Fælles kriterier for tjenestekategorier (afsnit 6) gælder også for denne kategori  

Tekniske specifikationer 
TS10. Prydplanter og jordforbedringsmidler, der anvendes til levering af gartnerydelser  
 • De prydplanter, der anvendes til at levere gartnerydelser, skal opfylde kravene i de relevante tekniske specifikationer (TS1- TS3) for de centrale kriterier.  
 • De jordforbedringsmidler, der anvendes til at levere gartnerydelser, skal opfylde kravene i de relevante tekniske specifikationer (TS4 og TS5) for de centrale kriterier.  

Kontrol: Se kontrollen af de relevante tekniske specifikationer.  

TS11. Bekæmpelse af skadegørere og håndtering af invasive ikkehjemmehørende arter  

Tilbudsgiveren skal fremlægge en årlig plantesundhedsbehandlingsplan. (Dette kan kombineres med et tildelingskriterium, der evaluerer kvaliteten af en sådan plan).  

Denne plan skal tage hensyn til lokale eller nationale regler for kontrol af invasive ikkehjemmehørende arter og de europæiske regler for håndtering af invasive ikkehjemmehørende arter (forordning (EU) nr. 1143/2014). Planen skal overholde bestemmelserne i direktiv 2009/128/EF om bæredygtig anvendelse af pesticider og de lokale regler om brug af kemikalier.  

Kontrol: Tilbudsgiveren skal fremlægge plantesundhedsbehandlingsplanen.  

Bestemmelser vedrørende kontraktens opfyldelse (CPC) 
CPC1. Vandingsmetoder  

(samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Bemærk: Den ordregivende myndighed vil kræve, at der anvendes lokalt indvundet vand (som en kombination af regnvand, grundvand og filtreret gråvand) afhængigt af, at der forefindes infrastruktur, som giver ordremodtageren mulighed for at opfylde denne kontraktbestemmelse.  

Ved vandingsforanstaltninger skal:  

 • regnvand eller genvundet, genanvendt eller grundvand anvendes, når det er teknisk muligt  
 • anvendelsen af drikkevand minimeres  
 • dæklag anvendes for at undgå fordampning fra de steder, der er angivet af den ordregivende myndighed  
 • automatiske vandingssystemer som specificeret af den ordregivende myndighed anvendes, og mængden af doseret vand skal tilpasses planternes behov. I dette tilfælde er ordremodtageren ansvarlig for vedligeholdelsen af vandingssystemet  
 • vand leveres direkte til rodzonen, hvis det er muligt  
 • det undgås at vande overfladen på de varmeste tidspunkter af dagen, hvor fordampningen er størst, især om sommeren.  

Der skal føres fortegnelser over vandingsforanstaltningerne, og disse fortegnelser skal opbevares og stilles til rådighed for den ordregivende myndighed med henblik på kontrol. Den ordregivende myndighed kan fastsætte regler for sanktioner for manglende overholdelse.  

CPC2. Affaldshåndtering  

(samme krav for centrale og omfattende kriterier) 

Affald, der produceres i forbindelse med udførelsen af gartnerydelser, skal indsamles særskilt som følger (den ordregivende myndighed kan/bør begrænse håndteringsmulighederne afhængigt af de lokale forhold):  

 • Alt organisk affald (visne blade, kviste, græs osv.) skal komposteres på stedet, i virksomhedens anlæg eller ved udlicitering til et affaldshåndteringsfirma.  
 • Organisk træaffald fra grene og lign. skal kværnes på stedet eller i virksomhedens anlæg og anvendes som jorddækning på de aftalte områder.  
  • Emballageaffald skal sorteres i de eksisterende affaldsfraktioner i byer og transporteres af godkendte affaldsoperatører til et genbrugscenter, som er godkendt af de lokale myndigheder til at håndtere og behandle de forskellige affaldsfraktioner (papir, plast og andet – de tilgængelige affaldsstrømme indsættes). Emballageaffald fra farlige stoffer, som f.eks. plantebeskyttelsesprodukter, skal imidlertid bortskaffes sikkert på godkendte indsamlingssteder eller gennem en autoriseret affaldsforvaltningsvirksomhed til videre behandling.  

Der skal føres fortegnelser over håndtering af affald, der produceres i forbindelse med udførelsen af gartnerarbejde, og disse fortegnelser skal opbevares og stilles til rådighed for den ordregivende myndighed med henblik på kontrol. Den ordregivende myndighed kan fastsætte regler for sanktioner for manglende overholdelse.  

CPC3. Bekæmpelse af skadegørere og håndtering af invasive ikkehjemmehørende arter  

(samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Ordremodtageren skal udføre tjenesten i overensstemmelse med plantesundhedsbehandlingsplanen, jf. direktiv 2009/128/EF om bæredygtig anvendelse af pesticider.

Tilstedeværelsen af planter eller dyr, der mistænkes for at være invasive, skal rapporteres til den ordregivende myndighed, og der skal indgås en aftale om tilstrækkelige kontrolforanstaltninger.

Professionelle brugere skal føre fortegnelser over plantebeskyttelsesforanstaltninger med henblik på bekæmpelse af skadegørere og håndtering af invasive ikkehjemmehørende arter, herunder de specifikke teknikker og produkter, der er anvendt, i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1107/2009, og disse fortegnelser skal opbevares og stilles til rådighed for den ordregivende myndighed med henblik på kontrol.

Den ordregivende myndighed kan fastsætte regler for sanktioner for manglende overholdelse.

CPC4. Havebrugspraksis og forbedring af biodiversiteten  

(samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Bemærk: Den ordregivende myndighed skal give ordremodtageren oplysninger om de praksisser, der skal gennemføres for at forbedre biodiversiteten*  

Ordremodtageren skal benytte havebrugspraksis, der forbedrer biodiversiteten, som kan omfatte en kombination af følgende:  

 • sikre, at ingen art overstiger X % af alle de plantede prydplanter eller træer  
 • sørge for spontan udvikling af naturlig flora og fauna**  
 • gennemføre de bedste foranstaltninger vedrørende landskabsforbedring og skovbrug+.  

Der skal føres fortegnelser over de gennemførte foranstaltninger vedrørende landskabsforbedring og skovbrug, og disse fortegnelser skal opbevares og stilles til rådighed for den ordregivende myndighed med henblik på kontrol. Den ordregivende myndighed kan fastsætte regler for sanktioner for manglende overholdelse.  

Forklarende note: CPC4. Havebrugspraksis og forbedring af biodiversiteten  

Den ordregivende myndighed skal angive den maksimale procentdel af alle plantede prydplanter eller træer, der ikke må overskrides af hver art. Anbefalede værdier X=15 %.  

*Eksperter rådspørges med hensyn til, om plantearten er hjemmehørende, eller om den, hvis den er ikkehjemmehørende, vil blive invasiv. Der skal henvises til lokale eller nationale lister over invasive plantearter samt listen over invasive ikkehjemmehørende arter, som er problematiske på EU- plan, omhandlet i forordning (EU) nr. 1143/2014.  

**Følgende metoder anvendes så vidt muligt til at fremme den spontane udvikling af naturlig flora og fauna:  

 • der plantes nektarrige planter, der er nyttige for vilde dyr og planter  
 • der anvendes udelukkende økologiske midler til bekæmpelse af skadegørere  
 • udgåede træer efterlades på stedet som levesteder for vilde dyr og planter, når det er hensigtsmæssigt  
 • ønskede hjemmehørende arter fremmes  
 • på nogle af de mest synlige områder anbringes skilte, der forklarer formålet med disse foranstaltninger.  

+Foranstaltningerne vedrørende landskabsforbedring og skovbrug bør tage hensyn til planternes naturlige kredsløb og den lokale faunas trivsel ved at sikre, at:  

 • naturlige græsområder klippes og vedligeholdes som "engarealer"  
 • beskæring sker uden for yngletiden  
 • levesteder ikke isoleres, så kontinuiteten for de naturlige systemer beskyttes så vidt muligt.  

Væsentlige miljøpåvirkninger fra maskinudstyr og -tjenester  

På baggrund af de foreliggende videnskabelige data opsummeres de vigtigste miljøpåvirkninger fra maskinudstyr og -tjenester ud fra livscyklusperspektivet i nedenstående tabel (se den tekniske rapport for yderligere detaljer). I samme tabel præsenteres også EU's tilgang til grønne offentlige indkøb i forhold til at afbøde eller reducere disse påvirkninger.  

1. Maskinudstyr og -tjenester  

Væsentlige miljøpåvirkninger i produktets livscyklus  EU's tilgang til grønne offentlige indkøb 
Emissioner af forurenende luftarter og partikler  Kræve, at de strengeste forskrifter om begrænsning af udstødningsemissioner fra motorer og luftforurenende emissioner overholdes 
Økotoksicitet som følge af tab af smøremidler og bortskaffelse af brugte olier og smøremidler  Anvende støjsvage, batteridrevne maskiner med henblik på at eliminere produktionen af luftforurenende emissioner og 
minimere støjemissionerne 
Påvirkning af menneskers sundhed som følge af støj  Anvende bionedbrydelige og ikke potentielt bioakkumulerende smøremidler eller regenererede olier til maskiner 
Bortskaffelse af udtjente maskiner  Efter behov uddanne personalet til at betjene maskiner på den optimale måde og til at reducere brændstof- og energiforbruget 
Bortskaffelse af batterier, der indeholder tungmetaller  Kræve batterier med et meget lavt indhold af tungmetaller 

Påvirkningernes rækkefølge afspejler ikke nødvendigvis deres omfang.

Detaljerede oplysninger om vejtransport, herunder oplysninger om relateret lovgivning, standarder og tekniske kilder, der anvendes som dokumentation, kan findes i den tekniske rapport.  

Indkøb af maskinudstyr 

Genstand 

Køb af maskinudstyr og -tjenester med lav miljøpåvirkning.  

Tekniske specifikationer (TS) 
TS1. Udstødningsemissioner fra motorer  

Udstødningsemissionerne fra motorer skal overholde mindst én af følgende forskrifter:  

 • (a.) Euro 6 – forordning (EF) nr. 715/2007  
 • (b.) Euro VI – forordning (EF) nr. 595/2009  
 • (c.) Trin V – forordning (EU) 2016/1628.  

Tilbudsgiveren skal dokumentere de tilfælde, hvor motoren på den mobile maskine ikke er certificeret i overensstemmelse med trin V eller højere, men har opnået samme standard efter teknisk efterbehandling*.  

Kontrol: Tilbudsgiveren skal fremlægge en motortestrapport eller en typegodkendelsesattest, der bekræfter, at motorens emissionsgrænser er i overensstemmelse med kriteriet. Testrapporten skal være udfærdiget af et uafhængigt organ, der opfylder kravene i EN- ISO/IEC 17025. Motorens typegodkendelsesnummer skal være angivet i typegodkendelsesattesten.  

TS2. Distributionseffektivitet  

Spredemaskinen skal opfylde kravene til distributionseffektivitet, der er fastsat i EN 15597-2, som omfatter følgende parametre:  

 • (a.) dosering  
 • (b.) start af spredemaskine  
 • (c.) lateral distribution.  

Kontrol: Tilbudsgiveren skal fremlægge testrapporten i overensstemmelse med EN 15597-2 for at dokumentere, at testen af:  

 • (a.) dosering  
 • (b.) start af spredemaskine  
 • (c.) lateral distribution (dynamisk test) har påvist, at "spredemaskinen er egnet". 

Testen skal udføres af et uafhængigt laboratorium.  

TS3. Genopladelighed og kvalitet af batteri  

(samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Batteriet skal opfylde de ydeevnekrav, der er anført nedenfor:  

 • (a.) EN 61951-2 – nikkelhydrid-batterier 
 • (b.) EN 61960 – lithium-ion-batterier.  

Kontrol: Tilbudsgiverne skal fremlægge en testrapport, der bekræfter batteriets kvalitet og ydeevne i henhold til EN 61951-2 for nikkelhydrid-batterier og EN 61960 for lithium-ion-batterier. Testrapporter, der bekræfter batteriets kvalitet og ydeevne i henhold til tilsvarende standarder, accepteres. Testrapporten skal være udarbejdet af et uafhængigt testlaboratorium, som opfylder kompetencekravene til test- og kalibreringslaboratorier i henhold til EN ISO/IEC 17025.  

TS4. Smøremidler  

(samme krav for centrale og omfattende kriterier) 

Bemærk: Dette kriterium finder kun anvendelse, hvis de relevante smøremidler er inkluderet på købstidspunktet.  

 • (1.) Hydrauliske væsker, gearolier, kædesavsolier, totaktsolier og fedt, der anvendes i maskiner, som bruges i forbindelse med vedligeholdelse af offentlige områder, må ikke være tilknyttet en faresætning for sundheds- eller miljøfare på anvendelsestidspunktet (laveste klassificeringsgrænse i forordning (EF) nr. 1272/2008). Den kumulative massekoncentration af stoffer i hydrauliske væsker og fedtstoffer, som både er ikke- bionedbrydelige og bioakkumulerende, må ikke overstige 0,1 % (vægtprocent).  

Kontrol: Tilbudsgiveren skal fremlægge de tekniske datablade for de smøremidler, der skal leveres. Produkter, der er mærket med EU's miljømærke eller et tilsvarende type I-miljømærke, som opfylder ovennævnte krav, anses for at opfylde kravene.  

 • (2.) For firetaktssmøremidler skal smøremidlerne i maskinerne være motorsmøremidler med lav viskositet (LVL) eller genraffinerede smøremidler med mindst 25 % genraffineret baseolie, medmindre maskinfabrikanten anbefaler en anden type smøremiddel. LVL-olier er olier, der svarer til SAE-nummer 0W30 eller 5W30 eller tilsvarende.  

Kontrol: Tilbudsgiveren skal fremlægge en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt, underbygget af sikkerhedsdatablade for alle produkter, der skal leveres under kontraktens opfyldelse.  

TS5. Betjenings- og vedligeholdelsesinstrukser  

(samme krav for centrale og omfattende kriterier) 

Maskinen skal leveres med de tilhørende tekniske specifikationer og brugerinformationer, der er relevante for at betjene maskinen med lavere brændstof- og energiforbrug og vedligeholde den med henblik på at forlænge dens levetid.  

Kontrol: Tilbudsgiveren skal fremlægge brugerinstrukser med oplysninger om betjening og vedligeholdelse af maskinen.  

Tildelingskriterier (AC) 
AC1. Nul-udstødningsemissioner  

Der gives point til maskiner, hvor der kan dokumenteres nul- udstødningsemission, således at maskinen kan køre uden direkte udstødningsemissioner fra motorer.  

Kontrol: Tilbudsgiveren skal fremlægge en kopi af typegodkendelsesattesten for maskinens effektenhed.  

Forklarende note: AC1. Nul-udstødningsemissioner  

*Motorer, som er i overensstemmelse med et emissionstrin, som ligger forud for trin V, kan installeres, jf. undtagelserne og overgangsbestemmelserne i artikel 10, stk. 7, i direktiv 97/68/EF, artikel 34, stk. 7 og 8, eller artikel 58, stk. 5-11, i forordning (EU) 2016/1628 og artikel 11, stk. 4, og artikel 14 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/96 eller artikel 13, stk. 3-6, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/985, hvis de har fået eftermonteret et DPF-system, der er certificeret i henhold til en af følgende standarder, og hvis de har en gravimetrisk separeringsgrad på mindst 90 %:  

 • Anlage XXVII Nummer 3 StVZO  
 • UNECE Regulation R 132, reduktionstrin 01, klasse I eller II  
 • FAD e.V. Siegel (pr. februar 2015 eller nyere)  
 • VERT-filterliste (pr. september 2016 eller nyere)  
 • BAFU-filterliste.  
AC2. Tungmetalindhold i batterier  

(samme krav for centrale og omfattende kriterier) 

Der gives point til tilbudsgivere, der tilbyder batteridrevne maskiner, som anvender genopladelige batterier med indhold af tungmetaller, der er  

lavere end følgende: 

 • kviksølv < 0,1 ppm  
 • cadmium < 1,0 ppm  
 • bly < 5 ppm.  

Kontrol: Se TS3.  

Indkøb af maskintjenester 

(Tekniske kriterier og tildelingskriterier gælder kun, hvis operatørerne ejer eller leaser tjenestekøretøjerne)  

Vigtigt: Fælles kriterier for tjenestekategorier (afsnit 6) gælder også for denne kategori  

Genstand 

Indkøb af tjenester med lav miljøpåvirkning i forbindelse med vedligeholdelse af offentlige områder ved brug af maskiner, jf. forordning (EU) 2016/1628.  

Tekniske specifikationer (TS) 
TS6. Udstødningsemissioner fra motorer  

Bemærk: Dette kriterium finder ikke anvendelse på kompakte fejemaskiner og spredemaskiner.  

Mobile maskiner, der anvendes til at udføre tjenesten, skal: 

 1. som minimum opfylde trin V 
 2. opfylde kravet om nul-udstødningsemissioner 
 • 2019: 25 % af maskinerne skal have nul-udstødningsemissioner  
 • 2020: 35 % af maskinerne skal have nul-udstødningsemissioner 
 • 2021: 45 % af maskinerne skal have nul-udstødningsemissioner  
 • 2022: 55 % af maskinerne skal have nul-udstødningsemissioner  

Kontrol: Samme som TS1 plus listen over maskiner, der forventes anvendt til at levere tjenesten til vedligeholdelse af offentlige områder, deres overensstemmelsesattester og kopier af typegodkendelsesattesten for maskinens effektenhed.  

TS7. Præstation for emission af forurenende luftarter  

Bemærk: Dette kriterium finder kun anvendelse på kompakte fejemaskiner og spredemaskiner.  

Præstationen for emission af forurenende luftarter fra de fejemaskiner og spredemaskiner, der anvendes til at udføre tjenesten, skal:  

 1. opfylde mindst trin IV  
 2. opfylde trin V eller Euro 6/VI  
  • 2019: 30 % af fejemaskinerne og spredemaskinerne skal opfylde trin V eller Euro 6/VI  
  • 2020: 40 % af fejemaskinerne og spredemaskinerne skal opfylde trin V eller Euro 6/VI  
  • 2021: 50 % af fejemaskinerne og spredemaskinerne skal opfylde trin V eller Euro 6/VI  
  • 2021: 60 % af fejemaskinerne og spredemaskinerne skal opfylde trin V eller Euro 6/VI  
 3. opfylde kravet om nul-udstødningsemissioner  
  • 2019: 20 % af fejemaskinerne og spredemaskinerne skal have  
  • nul-udstødningsemissioner  
  • 2020: 25 % af fejemaskinerne og spredemaskinerne skal have nul-udstødningsemissioner  
  • 2021: 30 % af fejemaskinerne og spredemaskinerne skal have  
  • nul-udstødningsemissioner  
  • 2022: 35 % af fejemaskinerne og spredemaskinerne skal have  
  • nul-udstødningsemissioner  

Det gældende niveau svarer til det år, hvor udbudsproceduren offentliggøres.

Tilbudsgiveren skal dokumentere de tilfælde, hvor fejemaskinerne og spredemaskinerne ikke er certificeret i overensstemmelse med trin IV eller højere, men har opnået samme standard efter teknisk efterbehandling*.

Kontrol: Samme som TS1 plus listen over maskiner, der forventes anvendt til at levere tjenesten til vedligeholdelse af offentlige områder, deres overensstemmelsesattester og kopier af typegodkendelsesattesten for maskinens effektenhed. For så vidt angår de køretøjer, der har opnået ovennævnte standard efter en teknisk opgradering, skal foranstaltningerne dokumenteres og indgå i tilbuddet, og dette skal kontrolleres af en uafhængig tredjepart, som opfylder kravene i EN- ISO/IEC 17025.  

Forklarende note: TS7. Præstation for emission af forurenende luftarter  

*Motorer, som er i overensstemmelse med et emissionstrin, som ligger forud for trin V, kan installeres, jf. undtagelserne og overgangsbestemmelserne i artikel 10, stk. 7, i direktiv 97/68/EF, artikel 34, stk. 7 og 8, eller artikel 58, stk. 5-11, i forordning (EU) 2016/1628 og artikel 11, stk. 4, og artikel 14 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/96 eller artikel 13, stk. 3-6, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/985, hvis de har fået eftermonteret et DPF-system, der er certificeret i henhold til en af følgende standarder, og hvis de har en gravimetrisk separeringsgrad på mindst 90 %:  

 • Anlage XXVII Nummer 3 StVZO  
 • UNECE Regulation R 132, reduktionstrin 01, klasse I eller II  
 • FAD e.V. Siegel (pr. februar 2015 eller nyere)  
 • VERT-filterliste (pr. september 2016 eller nyere)  
 • BAFU-filterliste.  
Tildelingskriterier (AC) 
AC3. Udstødningsemissioner fra motorer  

(samme krav for centrale og omfattende kriterier) 

Der gives forholdsmæssige point til tilbud, hvor en andel af maskinparken overstiger kravene i TS6.  

Kontrol: Se TS6 ovenfor.  

AC4. Forbedret præstation for emission af forurenende luftarter  

(samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Der gives point i forhold til hver procentvis forbedring af den tekniske specifikation, der mindst kræves i TS7.

Kontrol: Se TS7 ovenfor.  

AC5. Spredemaskiners distributionseffektivitet  

Tilbudsgivere, der tilbyder en tjenesteflåde, vil blive tildelt point i forhold til andelen af spredemaskiner i flåden, der opfylder EN 15597-2.  

Kontrol: Tilbudsgiveren skal fremlægge listen over køretøjer i tjenesteflåden og deres testrapporter i henhold EN 15597-2 udstedt af et uafhængigt laboratorium.  

Bestemmelser vedrørende kontaktens opfyldelse (CPC) 
CPC1. Udstødningsemissioner fra motorer 

(samme krav for centrale og omfattende kriterier) 

Bemærk: Dette kriterium gælder kun, hvis erstatningsmaskinerne opfylder driftsbehovene som fastlagt af den ordregivende myndighed og er aftalt med tjenesteudbyderen.  

Hvis en maskine, der anvendes til tjenesten, skal erstattes under kontraktens udførelse, skal den erstattes af en maskine med nul- udstødningsemissioner (hvis sådanne produkter er tilgængelige på markedet).  

De årlige fortegnelser over vedligeholdelses- og udskiftningsplaner for maskiner skal stilles til rådighed for den ordregivende myndighed med henblik på kontrol. Den ordregivende myndighed kan fastsætte regler for sanktioner for manglende overholdelse.  

Forklarende note: CPC1. Udstødningsemissioner fra motorer  

 • Udskiftning anbefales, når en maskine nærmer sig afslutningen af dens levetid eller er blevet beskadiget uden reparationsmulighed. 
 • Maskiner med nul-udstødningsemissioner kan køre uden direkte udstødningsemission.  
CPC2. Smøremidler  

(samme krav for centrale og omfattende kriterier) 

Ordremodtageren skal sikre, at hydrauliske væsker, gearolier, kædesavsolier, totaktsolier og fedt, der anvendes i maskiner, som bruges i forbindelse med vedligeholdelse af offentlige områder, opfylder TS4 om smøremidler. 

Ordremodtageren skal føre fortegnelser, der skal stilles til rådighed for den ordregivende myndighed. Den ordregivende myndighed kan fastsætte regler for sanktioner for manglende overholdelse.  

For firetaktssmøremidler skal ordremodtageren udskifte de smøremidler, der anvendes i maskiner, som bruges i forbindelse med vedligeholdelse af offentlige områder, med smøremidler, der opfylder TS4 for smøremidler til firetaktsmotorer, medmindre maskinfabrikanten anbefaler en anden type smøremiddel.  

Ordremodtageren skal føre fortegnelser, der skal stilles til rådighed for den ordregivende myndighed. Den ordregivende myndighed kan fastsætte regler for sanktioner for manglende overholdelse.  

Væsentligste miljøpåvirkninger fra køretøjer og tjenesteflåder  

På baggrund af de foreliggende videnskabelige data opsummeres de vigtigste miljøpåvirkninger fra køretøjer og tjenesteflåder ud fra livscyklusperspektivet i nedenstående tabel (se den tekniske rapport for yderligere detaljer). I samme tabel præsenteres også EU's tilgang til grønne offentlige indkøb i forhold til at afbøde eller reducere disse påvirkninger.  

1. Køretøjer og tjenesteflåde  

Væsentlige miljøpåvirkninger i produktets livscyklus  EU's tilgang til grønne offentlige indkøb 
Drivhusgas- og luftforurenende emissioner, som produceres af energiforbrug i brugsfasen  Kræve kriterier for CO2-emissioner ved typegodkendelse for lette erhvervskøretøjer og specifikke teknologier for tunge 
erhvervskøretøjer og køretøjer i klasse L 
Drivhusgas- og luftforurenende emissioner, som produceres i energibærernes forsyningskæde 
 
Kræve kriterier, som er baseret på præstationsnormerne for 
emission af forurenende luftarter for lette erhvervskøretøjer og specifikke teknologier for tunge erhvervskøretøjer og køretøjer i klasse L 
Miljøpåvirkninger, som produceres under 
fremstilling af batterier til elkøretøjer 
Kræve kriterier for dækkenes rullemodstand 
Støjemissioner fra køretøjet og dæk i brugsfasen  Kræve kriterier for energiforbrug for elkøretøjer og lette 
erhvervskøretøjer 
  Kræve kriterier for batterigarantier 
  Kræve kriterier for køretøjers og dæks støjemissioner 
  Kræve nøglekompetencer og anvendelse af centrale 
miljøledelsesforanstaltninger og -praksisser fra tjenesteudbydere
  Kræve tilstrækkelig og hyppig uddannelse af tjenesteudbyderes personale
  Kræve kriterier for dæk og smøremidler til vedligeholdelseskriterier

Påvirkningernes rækkefølge afspejler ikke nødvendigvis deres omfang. 

Detaljerede oplysninger om vedligeholdelse af offentlige områder, herunder oplysninger om relateret lovgivning, standarder og tekniske kilder, der anvendes som dokumentation, kan findes i den tekniske rapport.

Indkøb af køretøjer  

Genstand 

Indkøb af køretøjer i klasse N2 og N3 som defineret i direktiv 2007/46, specialkøretøjer og andre køretøjer til særlig brug som defineret i direktiv 2007/46 (gaderengøringsmaskiner, dvs. lastbilmonterede fejemaskiner) med lav miljøpåvirkning.  

Bemærk: Kompakte fejemaskiner og spredemaskiner anses for mobile ikkevejgående maskiner og er derfor omfattet af kriterierne for maskiner.  

Tekniske specifikationer (TS) 
TS1. Teknologiske muligheder til at mindske drivhusgasemissioner  

Bemærk: Dette kriterium finder anvendelse på tunge køretøjer og køretøjer til særlig brug.  

Køretøjet skal være udstyret med en af følgende teknologier med henblik på at dokumentere reduktion af drivhusgasemissioner fra oliekilde til hjul:  

 • forbedret aerodynamik: active flow control (kun til lastbiler, der anvendes til regionale opgaver)  
 • forbedret aerodynamik: hækspoilere/forlængerpaneler (kun til lastbiler, der anvendes til regionale opgaver)  
 • hybridkøretøjer, både diesel og naturgas  
 • fuldelektriske køretøjer  
 • elektriske hydrogenbrændselscellekøretøjer  
 • originaludstyrsfabrikants (OEM) naturgaskøretøj med dobbeltbrændstof og et gasenergiforhold i den varme del af WHTC-prøvningscyklussen på mindst 50 %  
 • naturgasbiler med direkte højtryksindsprøjtninger  
 • opladelig hybrid: køretøj udstyret med en batteripakke, som kan oplades via nettet og forsyner den elektriske drift af karosseri og løftestang  
 • lastregistrerende hydrauliske systemer (til fejemaskiner): pumpens flowkapacitet reguleres gennem lastregistrerende tryk  
 • dedikerede naturgasbiler under de betingelser, som er angivet i noten nedenfor.  

Bemærk: Den ordregivende myndighed kan inddrage dedikerede naturgaskøretøjer, hvis de forsynes med vedvarende metan, der dækker mindst 15 % af deres behov.  

Kontrol: Tilbudsgiveren skal fremvise køretøjets datablad, hvor disse teknologiske specifikationer eller brændstofspecifikationer er angivet.  

TS2. Dæktryksovervågningssystemer (TPMS)  

(samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Bemærk: Dette kriterium finder ikke anvendelse på køretøjer til særlig brug, dvs. lastbilmonterede fejemaskiner.  

Lette erhvervskøretøjer og tunge køretøjer skal være udstyret med dæktryksovervågningssystemer (TPMS) eller sensorer, der muliggør overvågning fra førerpladsen.  

Kontrol: Tilbudsgiveren skal fremlægge køretøjets datablad, hvor disse oplysninger er angivet.  

TS3. Bildæk – rullemodstand  

(samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Bemærk: Dette kriterium finder ikke anvendelse på køretøjer til særlig brug, dvs. lastbilmonterede fejemaskiner.  

Køretøjerne skal være udstyret med:  

 • (a.) dæk, der opfylder den højeste brændstofeffektivitetsklasse for rullemodstand udtrykt i kg/ton, som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1222/2009 af 25. november 2009 om mærkning af dæk for så vidt angår brændstofeffektivitet og andre vigtige parametre. Dette krav må ikke hindre den offentlige myndighed i at købe dæk i den højeste vådgrebsklasse, hvis sikkerhedshensyn berettiger det. ELLER  
 • (b.) regummierede dæk.  

Bemærk: Forordning (EF) nr. 1222/2009 er i øjeblikket ved at blive revideret, og som led i denne proces har Europa-Kommissionen fremsat forslaget COM(2018) 296. Dette kriterium skal ajourføres i henhold til den nye lovgivning, når den er trådt i kraft.

Kontrol: Tilbudsgiveren skal angive dækkets mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1222/2009 for dæk i tilfælde a) eller i meddelelsen om godkendelse i henhold til bilag 1 til FN/ECE-regulativ 109 for regummierede dæk (tilfælde b)).  

TS4. Præstation for emission af forurenende luftarter  

(samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

N3-køretøjer og N2-køretøjer med en referencemasse1), der overstiger 2 610 kg, skal opfylde Euro VI. N2-køretøjer med en referencemasse1), der ikke overstiger 2 610 kg, skal opfylde TS2 Præstation for emission af forurenende luftarter i EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af biler og lette erhvervskøretøjer (kategori 1). Køretøjsmonterede fejemaskiner skal opfylde Euro VI eller Euro 6, afhængigt af referencemassen for det køretøj, hvorpå de er monteret.  

Kontrol: Tilbudsgiveren skal fremvise køretøjets typeattest. For så vidt angår de køretøjer, der har opnået ovennævnte standard efter en teknisk opgradering, skal foranstaltningerne dokumenteres og indgå i tilbuddet, og dette skal kontrolleres af en uafhængig tredjepart.  

Forklarende note: TS4. Præstation for emission af forurenende luftarter  

1) "Referencemasse": køretøjets egenvægt i driftsklar stand i henhold til typeattesten med fast tillæg af 100 kg og fradrag af 75 kg for førerens vægt.  

Tildelingskriterier (AC) 
AC3. Forbedret præstation for emission af forurenende luftarter  

N3-køretøjer og N2-køretøjer med en referencemasse1), der overstiger 2 610 kg, og køretøjer til særlig brug: Der gives point til de følgende teknologier:  

 • naturgas  
 • opladelige hybridbiler (PHEV)  
 • akkumulatorvogne (BEV – battery electric vehicles) og  
 • elektriske hydrogenbrændselscellekøretøjer (FCEV – hydrogen fuel cell electric vehicles).  

(Det skal specificeres, hvor mange point der tildeles køretøjer med nul- udstødningsemissioner, dvs. opladelige hybridbiler (PHEV), akkumulatorvogne (BEV) og elektriske brændselscellekøretøjer (FCEV). Køretøjer, der er i stand til at udlede nul udstødningsemissioner, skal tildeles flere point end naturgaskøretøjer).  

N2-køretøjer med en referencemasse på højst1) 2 610 kg: formlen for AC3 Forbedrede præstation for emission af forurenende luftarter og AC4 Nul-udstødningsemissionskapacitet i EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af biler og lette erhvervskøretøjer (kategori 1).  

Kontrol: Tilbudsgiveren skal fremlægge køretøjets typeattest. For så vidt angår de køretøjer, der har opnået ovennævnte standard efter en teknisk opgradering, skal foranstaltningerne dokumenteres og indgå i tilbuddet, og dette skal kontrolleres af en uafhængig tredjepart.  

Forklarende note: AC3. Forbedret præstation for emission af forurenende luftarter  

1) "Referencemasse": køretøjets egenvægt i driftsklar stand i henhold til typeattesten med fast tillæg af 100 kg og fradrag af 75 kg for førerens vægt.  

AC4. Vandrecirkulationssystemer  

Hvis den ordregivende myndighed kræver fejemaskiner, der anvender vand til støvbekæmpelse.  

Der gives point til fejemaskiner, der er udstyret med et vandrecirkulationssystem, dvs. et system, der recirkulerer en del af det vand, der bruges til støvbekæmpelse. Vandet spredes og fjernes derefter af fejemaskinen sammen med støvet. Maskinen filtrerer spildevandet, som derefter recirkuleres til vandtanken.  

Kontrol: Tilbudsgiveren skal fremlægge det tekniske datablad, hvor vandrecirkulationssystemet er beskrevet. 

Bestemmelser vedrørende kontaktens opfyldelse (CPC) 

Indkøb af tjenesteflåder  

(De tekniske specifikationer og tildelingskriterier gælder kun, hvis operatørerne ejer eller leaser tjenestekøretøjerne)  

Vigtigt: Fælles kriterier for tjenestekategorier (afsnit 6) gælder også for denne kategori  

Genstand 

Indkøb af tjenester med lav miljøpåvirkning i forbindelse med vedligeholdelse af offentlige områder ved brug af køretøjer i klasse N2 og N3 som defineret i direktiv 2007/46, specialkøretøjer og andre køretøjer til særlig brug som defineret i direktiv 2007/46 (gaderengøringsmaskiner, dvs. lastbilmonterede fejemaskiner) med lav miljøpåvirkning. 

Bemærk: Kompakte fejemaskiner og spredemaskiner anses for mobile ikkevejgående maskiner og er derfor omfattet af kriterierne for maskiner.  

Tekniske specifikationer (TS) 
TS1. Drivhusgasemissioner  

For tunge køretøjer og køretøjer til særlig brug:  

Flåden skal bestå af de følgende andele af køretøjer udstyret med en af de accepterede teknologier, der er opført blandt de centrale TS1 Teknologiske forbedringsmuligheder til at mindske drivhusgasemissionerne:  

 • 2019: 20 %  
 • 2020: 28 %  
 • 2021: 36 %  
 • 2022: 44 % 

For køretøjer i klasse L:

Flåden skal bestå af følgende andele af elektriske køretøjer:  

 • 2019: 25 %  
 • 2020: 35 %  
 • 2021: 45 %  
 • 2022: 55 %  

For lette erhvervskøretøjer:  

 • 12 % af den flåde, der skal anvendes under kontraktens udførelse, skal overholde de centrale TS1 CO2-emissioner for kategorien "Køb, leasing eller leje af lette erhvervskøretøjer" i EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af vejtransport.  

Det gældende niveau svarer til det år, hvor udbudsproceduren offentliggøres.  

Kontrol: Samme som TS1 for køretøjer (afsnit 5.1.1.2) plus listen og databladene eller overensstemmelsesattesterne for hele flåden.  

TS2. Cykellogistik  

(samme krav for centrale og omfattende kriterier) (i byer med egnet bymæssig infrastruktur).  

Tilbudsgiveren skal tilbyde en tjenesteflåde, der omfatter brug af cykler og cykelanhængere, som kan være elcykler, for at minimere brugen af motoriserede køretøjer i henhold til den plan for reduktion af emissioner, der er fastsat i TS1 Miljøledelsesforanstaltningerne inden for de fælles kriterier for tjenestekategorier.  

Kontrol: Tilbudsgiveren skal fremlægge specifikationerne for tjenesteflåden og beskrivelsen af den måde, hvorpå cykler og cykelanhængere vil blive brugt til at minimere brugen af motoriserede køretøjer.  

TS3. Bildæk – rullemodstand  

(samme krav for centrale og omfattende kriterier) 

Bemærk: Dette kriterium finder ikke anvendelse på køretøjer til særlig brug, dvs. lastbilmonterede fejemaskiner.  

Alle køretøjer skal være udstyret med dæk, der er i overensstemmelse med TS3 for bildæk som defineret i afsnit 5.1.1.2.  

Kontrol: Samme som TS3 for bildæk som defineret i afsnit 5.1.1.2 sammen med listen og databladene for hele flåden.  

TS4. Dæktryksovervågningssystemer (TPMS)  

(samme krav for centrale og omfattende kriterier) 

Bemærk: Dette kriterium finder ikke anvendelse på køretøjer til særlig brug, dvs. lastbilmonterede fejemaskiner.

Alle lette erhvervskøretøjer og tunge køretøjer skal være udstyret med systemer, der er i overensstemmelse med TS2 for dæktryksovervågningssystemer som defineret i afsnit 5.1.1.2.

Kontrol: Samme som TS2 for dæktryksovervågningssystemer i afsnit 5.1.1.2 sammen med listen og databladene for hele flåden.  

TS5. Brændstoffer  

(samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Bemærk: Dette kriterium gælder kun, hvis den ordregivende myndighed godkender dedikerede naturgaskøretøjer som accepteret teknologi, og tilbudsgiveren tilbyder dedikerede naturgaskøretøjer i overensstemmelse med TS1 for køretøjer (se afsnit 5.1.1.2). Den ordregivende myndighed kan fastsætte højere procentdele for vedvarende brændstofforsyning i henhold til den disponible forsyning på deres nationale eller regionale marked.  

Mindst 15 % af metanforsyningen skal være vedvarende metan.  

Kontrol: Tilbudsgiveren skal fremlægge leverandørkontrakten/-kontrakterne samt beskrivelsen af og de tekniske specifikationer for produktionen og det dedikerede brændstofsystem.  

TS6. Luftforurenende emissioner  

(Disse kriterier gælder kun, hvis operatøren ejer eller leaser tjenesteflåden)  

Alle tunge erhvervskøretøjer, der anvendes til udførelse af tjenesten, skal som minimum opfylde Euro V.

2019: 48 % af de tunge erhvervskøretøjer skal opfylde Euro VI. 2020: 56 % af de tunge erhvervskøretøjer skal opfylde Euro VI. 2021: 64 % af de tunge erhvervskøretøjer skal opfylde Euro VI. 2022: 72 % af de tunge erhvervskøretøjer skal opfylde Euro VI.  

Tilbudsgiveren skal dokumentere de tilfælde, hvor køretøjerne ikke er certificeret i overensstemmelse med Euro V eller højere, men har opnået samme standard efter teknisk efterbehandling.

Alle lette erhvervskøretøjer i klasse L, der anvendes til udførelse af tjenesten, skal som minimum opfylde Euro 5.  

2019: 50 % af de lette erhvervskøretøjer skal opfylde Euro 6. 2020: 60 % af de lette erhvervskøretøjer skal opfylde Euro 6. 2021: 70 % af de lette erhvervskøretøjer skal opfylde Euro 6. 2022: 80 % af de lette erhvervskøretøjer skal opfylde Euro 6.  

Alle køretøjer i klasse L, der anvendes til udførelse af tjenesten, skal som minimum opfylde Euro 3.  

2019: 50 % af køretøjerne i klasse L skal opfylde Euro 4. 2020: 60 % af køretøjerne i klasse L skal opfylde Euro 4. 2021: 70 % af køretøjerne i klasse L skal opfylde Euro 4. 2021: 80 % af køretøjerne i klasse L skal opfylde Euro 4.  

Det gældende niveau svarer til det år, hvor udbudsproceduren offentliggøres.  

Kontrol: Tilbudsgiveren skal fremlægge køretøjernes datablade, hvor emissionsstandarderne er angivet. For så vidt angår de køretøjer, der har opnået ovennævnte standard efter en teknisk opgradering, skal foranstaltningerne dokumenteres og indgå i tilbuddet, og dette skal kontrolleres af en uafhængig tredjepart.  

Tildelingskriterier (AC) 

(Disse kriterier gælder kun, hvis operatøren ejer eller leaser tjenesteflåden)  

AC1. Drivhusgasemissioner  

(samme krav for centrale og omfattende kriterier) 

Tilbudsgiverens flåde tildeles point på baggrund af andelen af køretøjer (%), der overopfylder kriterierne for TS1 Drivhusgasemissioner, i forhold til  

størrelsen af overopfyldelsen af TS1.  

Kontrol: Se TS1 ovenfor.  

AC2. Luftforurenende emissioner  

(samme krav for centrale og omfattende kriterier, finder ikke anvendelse, hvis der kræves nul- udstødningsemissioner for alle køretøjer i den tekniske specifikation TS6.2)  

Der gives point til de tilbudsgivere, der tilbyder: 

 • (a.) en højere procentdel end den, der er fastsat i TS6 (se ovenfor), ELLER 
 • (b.) lette erhvervskøretøjer og køretøjer i klasse L, hvis emissionsydelse er bedre end Euro 6/4, ELLER  
 • (c.) tunge erhvervskøretøjer, der kører på naturgas, og køretøjer, der er i stand til at køre med nul-udstødningsemissioner, hvilket betyder et minimumsinterval på 40 km uden udsendelse af udstødningsemissioner for biler og lette erhvervskøretøjer samt opladelige hybridbiler (PHEV), akkumulatorvogne (BEV) og brændselscellekøretøjer (FCEV) til busser.  

til den flåde, der skal benyttes i henhold til kontrakten, i forhold til overopfyldelsen af TS6 (se ovenfor) (det skal specificeres, hvor mange point der tildeles højere procentdele, bedre ydeevne og køretøjer med nul-udstødning. Køretøjer, der er i stand til at udlede nul udstødningsemissioner, skal tildeles flere point end naturgaskøretøjer).  

Kontrol: Se TS2 ovenfor.  

AC4. Vandrecirkulation  

Hvis den ordregivende myndighed kræver fejemaskiner, der anvender vand til støvbekæmpelse.  

Tilbudsgivere, der tilbyder en tjenesteflåde, tildeles point i forhold til andelen af køretøjer, der er udstyret med et vandrecirkulationssystem.  

Kontrol: Tilbudsgiveren skal fremlægge listen over køretøjer i tjenesteflåden og deres datablade.  

Bestemmelser vedrørende kontaktens opfyldelse (CPC) 

(Disse gælder kun, hvis operatørerne ejer eller leaser tjenestekøretøjerne)  

CPC2. Bildæk – rullemodstand  

(samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Ordremodtageren skal udskifte tjenestekøretøjernes nedslidte dæk med:  

 • (a.) nye dæk, der opfylder den højeste brændstofeffektivitetsklasse for rullemodstand udtrykt i kg/ton, som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1222/2009 af 25. november 2009 om mærkning af dæk for så vidt angår brændstofeffektivitet og andre vigtige parametre. Denne kontraktbestemmelse må ikke være til hinder for anvendelsen af dæk i den højeste vådgrebsklasse, hvis sikkerhedshensyn berettiger det, ELLER  
 • (b.) regummierede dæk.  

Ordremodtageren skal føre fortegnelser, der skal stilles til rådighed for den ordregivende myndighed. Den ordregivende myndighed kan fastsætte regler for sanktioner for manglende overholdelse.  

CPC3. Dækstøj  

Bemærk: Denne CPC finder ikke anvendelse på regummierede dæk.  

Ordremodtageren skal udskifte tjenestekøretøjernes nedslidte dæk med nye dæk, hvis emissionsniveau for rullestøj afgivet til omgivelserne er 3 dB under det maksimum, der er fastsat i bilag II, del C, til forordning (EF) nr. 661/2009. Dette svarer til den øverste klasse (af de eksisterende tre) af EU-dækmærkeklasserne vedrørende rullestøj afgivet til omgivelserne. Emissionerne af rullestøj afgivet til omgivelserne vil blive testet i henhold til bilag I til forordning (EC) nr. 1222/2009.  

Ordremodtageren skal føre fortegnelser, der skal stilles til rådighed for den ordregivende myndighed. Den ordregivende myndighed kan fastsætte regler for sanktioner for manglende overholdelse.  

Forklarende note: om indkøb af vedligeholdelsestjenester  

Den ordregivende myndighed kan medtage disse kriterier i udbudsbetingelserne for vedligeholdelse af køretøjer. Disse kriterier dækker dog kun en lille del af vedligeholdelsesaktiviteterne og kan ikke betragtes som EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af vedligeholdelse af køretøjer.  

Forklarende note: om kravene til statslige indkøb af dæk  

Artikel 6 i og bilag III til Energieffektivitetsdirektivet (2012/27/EU), som skulle gennemføres i national ret inden juni 2014, fastsætter specifikke forpligtelser for offentlige myndigheder om at købe bestemt energieffektivt udstyr. Dette indbefatter forpligtelsen til kun at købe de dæk, som:  

"opfylder kriterierne for at tilhøre den højeste brændstofeffektivitetsklasse som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1222/2009 af 25. november 2009 om mærkning af dæk for så vidt angår brændstofeffektivitet og andre vigtige parametre. Dette krav må ikke hindre offentlige organer i at købe dæk i den højeste vådgrebsklasse eller klasse for afgivelse af rullestøj til omgivelserne, hvis sikkerheds- eller sundhedshensyn berettiger det".  

Denne forpligtelse er begrænset til staten og indkøb ud over de tærskler, der er fastsat i udbudsdirektiverne. Desuden skal kravene være i overensstemmelse med omkostningseffektivitet, økonomisk gennemførlighed, bredere bæredygtighed, teknisk egnethed og tilstrækkelig konkurrence. Disse faktorer kan variere alt efter de offentlige myndigheder og markederne. For yderligere vejledning om fortolkningen af dette aspekt af artikel 6 i og bilag III til energieffektivitetsdirektivet vedrørende offentlige indkøb af energieffektive produkter, tjenesteydelser og bygninger henvises der til Kommissionens vejledning COM/2013/0762 final, meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet: Gennemførelse af energieffektivitetsdirektivet – Kommissionens vejledning).  

Forordning (EF) nr. 1222/2009 er i øjeblikket ved at blive revideret, og som led i denne proces har Europa-Kommissionen fremsat forslaget COM(2018) 296. Denne CPC skal ajourføres i henhold til den nye lovgivning, når den er trådt i kraft.  

Genstand 

Indkøb af tjenester i forbindelse med vedligeholdelse af offentlige områder med lav miljøpåvirkning, herunder: 

 • "rengøring" 
 • "gartnerydelser".  

Udvælgelseskriterier (SC) 

SC1. Tilbudsgiverens kompetencer  

(samme krav for centrale og omfattende kriterier) 

Tilbudsgiveren skal have relevante kompetencer og erfaring i at yde miljøbevidste vedligeholdelsestjenester, der som minimum omfatter følgende:  

 • brug af produkter, der har fået tildelt EU-miljømærket eller et andet EN ISO 14024 type I-miljømærke, som er nationalt eller regionalt anerkendt i medlemsstaterne, til rengøringsopgaverne i en kontrakt  
 • intern eller ekstern uddannelse af personale, som omfatter miljømæssige aspekter som f.eks. korrekt fortynding og dosering af produkter, bortskaffelse af spildevand og affaldssortering  
 • identificering, evaluering og gennemførelse af de bedste tilgængelige teknologier og foranstaltninger (hvis relevant for den specifikke leverede tjeneste) med henblik på at:  
  • minimere vand- og energiforbrug 
  • minimere drivhusgasemissioner og emissioner af luftforurenende stoffer  
  • minimere produktion af affald 
  • optimere affaldshåndtering 
  • minimere brug af pesticider, herunder herbicider
  • minimere brug af gødningsstoffer 
  • minimere brug af rengøringsmidler 
  • minimere brug af afisningsmidler 
  • beskytte og fremme biodiversitet  
 • etablere overvågnings- og rapporteringsprocedurer for ovennævnte miljøforhold.  

Kontrol: Tilbudsgiverne skal fremlægge dokumentation i form af oplysninger og referencer i relevante kontrakter, der er udført inden for de seneste fem år, som omfattede ovennævnte elementer. Dette skal understøttes af fortegnelser over personaleaktiviteter, hvor de relevante emner er opført.  

Tekniske specifikationer 

TS1. Miljøledelsesforanstaltninger  

(samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Tilbudsgiverne skal have skriftlige procedurer for at: 

 1. overvåge, registrere og gennemføre foranstaltninger med henblik på:  
  • minimere energiforbrug  
  • minimere drivhusgasemissioner og emissioner af luftforurenende stoffer  
  • minimere vandforbrug  
  • minimere forbrug af produkter (f.eks. rengøringsmidler, mineralske og organiske gødningsstoffer, pesticider og afisningsmidler)  
  • minimere produktion af affald  
  • forbedre biodiversiteten  
 2. vedligeholde køretøjsflåden og maskinparken i overensstemmelse med fabrikantens anbefalinger
 3. evaluere iværksættelsen af planen og driftsprocedurerne ved at spore udviklingen i indikatorer og den reelle gennemførelse af foranstaltninger og procedurer
 4. gennemføre de nødvendige foranstaltninger for at korrigere eventuelle afvigelser fra planen og om muligt forhindre dem i fremtiden.  

Kontrol: Tilbudsgiveren skal fremlægge en kopi af de nævnte skriftlige procedurer.

Miljøledelsessystemer, der er certificeret i forhold EU-ordningen for miljøledelse og miljørevision (EMAS) eller ISO 14001 anses for at opfylde kravene, hvis de omhandler de miljømål, der er anført i de tekniske specifikationer, og hvis deres anvendelsesområde omfatter de tjenester, der er genstand for udbuddet. Tilbudsgiveren skal fremlægge den miljøpolitik, der dokumenterer forpligtelsen til at nå disse mål, sammen med det certifikat, der er udstedt af certificeringsorganet, og som viser anvendelsesområdet.

Bemærk: Den ordregivende myndighed kan tildele point til de tilbudsgivere, der tilbyder betydelige forbedringer i deres miljøledelsesforanstaltninger .  

Forklarende note: TS1. Miljøledelsesforanstaltninger  

De indikatorer, der anvendes til at overvåge miljøproblemerne, bør baseres på den funktionelle enhed "m2 af vedligeholdt område" (f.eks. vandforbrug i liter pr. m2 eller liter forbrugsstof pr. m2). Den anbefalede mindstefrekvens for overvågning er én gang i kvartalet i repræsentative uger. En repræsentativ uge er en uge, hvor aktivitetsniveauet svarer til gennemsnittet i hvert kvartal.  

For biodiversitet kan det være vanskeligt at vælge indikatorer, der kan bruges til at overvåge dette miljøaspekt. Den ideelle indikator ville være målbaseret. Et mål kan f.eks. være at øge bestanden af spurvefugle, og indikatoren ville være ændringen i antallet af disse fugle. Dette skal estimeres ved at registrere prøver, og det kan være for dyrt. I dette tilfælde anbefales det, at indikatorer fastsættes for de foranstaltninger, der skal gennemføres for at nå målet: antallet af besatte reder, tilvæksten i belægning og sammenhængende områder osv.

Bestemmelser for kontraktens opfyldelse (CPC) 

CPC1. Personaleuddannelse  

(samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

I kontraktens løbetid skal ordremodtageren have indført et internt uddannelsesprogram* for personalet eller give personalet mulighed for at deltage i et eksternt uddannelsesprogram, der dækker de emner, der er anført nedenfor, hvor de er relevante for de opgaver, som personalet udfører som led i kontrakten.  

For leveringen af gartnerydelser:  

 • Personalet skal uddannes i gartnermetoder med mindre miljøpåvirkning, som skal anvendes i forbindelse med den leverede ydelse. Denne uddannelse skal som minimum omfatte vand- og energibesparende metoder; minimering, håndtering og selektiv indsamling af affald, beskyttelse af biodiversitet og anvendelse af produkter fremstillet af fornyelige råstoffer; håndtering og forvaltning af kemiske produkter og beholdere samt sikker og lovlig brug af pesticider, herunder herbicider.  
 • Personalet skal uddannes i kritiske anvendelsessituationer, herunder brug af kemikalier, inden det må udføre denne type arbejde.  

Ordremodtageren skal fremlægge en uddannelsesplan, så snart kontrakten er tildelt.

For leveringen af rengøringstjenester:  

 • Personalet skal uddannes i rengøringsmetoder med mindre miljøpåvirkning, som skal anvendes i forbindelse med den leverede ydelse. Denne uddannelse skal omfatte vand- og energibesparende metoder, minimering af affald, reduktion af PM10-gadestøv, minimering af forbruget af forbrugsstoffer og sikker anvendelse af kemikalier.  
 • Personalet skal uddannes i kritiske anvendelsessituationer, herunder brug af kemikalier, inden det må udføre denne type arbejde.  

Ordremodtageren skal fremlægge en uddannelsesplan, så snart kontrakten er tildelt.  

For betjening af maskiner og køretøjer:  

 • Alle operatører af maskiner og køretøjer, der deltager i udførelsen af tjenesten, skal være tilstrækkeligt uddannede til at levere den aftalte tjeneste på en miljømæssigt forsvarlig måde ved effektiv udnyttelse af de relevante maskiner og køretøjer.  
 • Alle operatører af maskiner og køretøjer, der er involveret i udførelsen af tjenesten i kontraktperioden, skal regelmæssigt modtage oplysninger om deres brændstoføkonomi (mindst en gang om måneden).  

Årsoversigten over personaleuddannelse skal stilles til rådighed for den ordregivende myndighed med henblik på kontrol. Den ordregivende myndighed kan fastsætte regler for sanktioner for manglende overholdelse.  

Forklarende note: CPC1. Uddannelse af personalet  

* Personale, som har erhvervet den relevante uddannelse gennem et formelt uddannelsessystem, kan fritages for dette krav.  

Anbefalede værdier:

For fastansatte og midlertidigt ansatte med kontrakter på over et år: 16 timers grunduddannelse, 8 timers uddannelse som led i den årlige ajourføring.  

For midlertidigt ansatte med kontrakter, der ikke overstiger et år: 8 timers grunduddannelse.  

Uddannelsens varighed kan tilpasses udbuddets behov og betingelser.  

CPC2. Miljøledelsesforanstaltninger  

(samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Tjenesteudbyderen skal i kontraktens løbetid dokumentere og meddele:  

 • resultaterne af overvågningen af indikatorer  
 • vedligeholdelsesaktiviteterne og  
 • resultaterne af evalueringen og korrigerings- og forebyggelsesaktiviteterne, hvor det er relevant i henhold til de skriftlige procedurer for kontrol af TS1 Miljøledelsesforanstaltninger. 

Disse rapporter skal stilles til rådighed for den ordregivende myndighed med henblik på kontrol.  
Den ordregivende myndighed kan fastsætte regler for sanktioner for manglende overholdelse og bonusser for at overopfylde de mål, der er procedurerne for optimering af miljøforholdene.  

EU GPP-kriterier for vedligeholdelse af offentlige områder – udvidet 

Publiceret d. 13.11.2019

1.1 Definition og anvendelsesområde 

Produktgruppen "vedligeholdelse af offentlige områder" omfatter følgende offentlige områder: 

 • gader, veje og boulevarder 
 • cykelstier 
 • fodgængerområder, herunder fortove, trapper, gangtunneller, torve osv. 
 • anlagte haver og parker 
 • springvand, søer og damme. 

Produktgruppen "vedligeholdelse af offentlige områder" omfatter ikke: 

 • naturlige parker og skove 
 • havne, kanaler, kystlinjer osv. 

Produktgruppen "vedligeholdelse af offentlige områder" omfatter følgende aktiviteter: 

 • udskiftning af befæstelse og gademøbler 
 • reparation eller udskiftning af vandingssystemer, springvand, gadeskilte, gademøbler og mekanisk udstyr (f.eks. låger) 
 • vedligeholdelse af spildevandsanlæg 
 • malerarbejde. 

Produktgruppen "vedligeholdelse af offentlige områder" omfatter følgende kategorier og deres relevante koder i det fælles glossar for offentlige kontrakter (CPV). CPV-koderne fastlægger et fælles klassifikationssystem for offentlige indkøb for at standardisere de referencer, der anvendes af ordregivende myndigheder og ordregivere til at beskrive indkøbskontrakter. Kategorierne i produktgruppen "vedligeholdelse af offentlige områder" og deres relevante CPV-koder omfatter følgende: 

Kategori 1: "Køb af rengøringsmidler til udendørs brug og udendørs rengøringstjenester": 

 • "Rengøringsmidler til udendørs brug omfatter følgende":  
  • universalrengøringsmidler  
  • materialer til vintervedligeholdelse (sne- og isrydning) CPV-kode 44113910-7
  • spredning af salt CPV-kode 34927100-2 
  • forsyninger/tilbehør/mekaniske dele, f.eks. børster, ruller osv. 
  • materialer til vintervedligeholdelse (sne- og isrydning) CPV-kode 44113910-7  
  • spredning af salt CPV-kode 34927100-2 
  • forsyninger/tilbehør/mekaniske dele, f.eks. børster, ruller osv. 
 • "Udendørs rengøringstjenester": Tjenesterne defineres som nedenfor og som tjenester omfattet af følgende CPV-koder:  
  • gaderengøring og -fejning svarende til CPV-kode 90610000: 
   • mekanisk og manuel fejning af fortove, cykelstier, veje (asfalt og befæstelse) og vejsider (vejkant, kantsten og grønne områder)  
  • rengøring af affaldsbeholdere svarende til CPV-kode 90918000: 
   • fjernelse af affald fra jorden 
   • indsamling og sortering af affald fra beholdere 
  • mekanisk og manuel vandspuling svarende til CPV-kode 42924730, trykvandsrenseapparater, og CPV-kode 42924740-8 højtryksrensere: 
   • facade- og overfladerensning 
  • fjernelse af graffiti svarende til CPV-kode 90690000:  
   • fjernelse af graffiti 
  • snerydning svarende til CPV-kode 90620000 og isrydning svarende til CPV-kode 90630000:  
   • fjernelse af sne og is fra fortove, cykelstier og veje 
  • rengøring af springvand, søer og damme 
  • rengøring efter naturlige vejrbegivenheder (f.eks. storm eller kraftig regn/sne). 

Kategori 2: "Køb af haveartikler og gartnerydelser": 

 • "Haveartikler" omfatter følgende: o jordforbedringsmidler 
  • Prydplanter 
  • Vandingssystemer 
  • herbicider og pesticider. 
 • "Gartnerydelser": Tjenesterne defineres som nedenfor og som tjenester omfattet af følgende CPV-koder: 
  • træbeskæring svarende til CPV-kode 77341000 
  • hækklipning svarende til CPV-kode 77342000 
  • plantning og udskiftning af planter og træer: svarende til CPV-kode 77330000, tjenester i forbindelse med blomsterarrangementer; 03121100, levende planter, blomsterløg, rødder, podekviste og stiklinger; 03440000, skovbrugsprodukter; 03441000, planter, græs, mos og lav til pynteformål; 03451000, planter; 03451100, vækster til udplantning; 03451200, blomsterløg; 03451300, buske; 03452000, træer; 77314100, anlæg af græsplæner; 77315000, såning 
  • Gødskning 
  • ukrudtsbekæmpelse og anvendelse: delvist svarende til CPV-kode 77312000, fjernelse af ukrudt 
  • udskiftning af plæner 
  • manuel og automatisk vanding. 

Kategori 3: "Køb af maskinudstyr og -tjenester": 

 • "Haveartikler" som defineret i forordning (EU) 2016/1628 om mobile ikkevejgående maskiner, direktiv 2006/42/EF om maskiner og direktiv 2000/14/EF om udendørs støj (bilag I, punkt 46). Maskinprodukter omfatter følgende: 
  • Plæneklippere (herunder maskiner med siddende eller gående fører til klipning af græs) 
  • Plæneluftere 
  • Kædesave 
  • Buskryddere 
  • Græstrimmer/græskanttrimmer 
  • Hækklippere 
  • beskærersakse og lignende håndbetjent udstyr 
  • løvsugere og løvblæsere 
  • Motorfræsere 
  • eldrevne havefræsere med gående fører 
  • flishuggere (ifølge den definition, der finder anvendelse på haveartikler i henhold til direktiv 2000/14/EF om udendørs støj) o selvkørende eller kompakte fejemaskiner 
  • Spredemaskiner 
  • selvkørende sneblæsere. 
 • "Maskintjenester": Tjenesterne defineres som tjenester, der kræver anvendelse af maskiner (som defineret ved GPP-kriterierne) for at vedligeholde offentlige områder. Vedligeholdelsesaktiviteten omfatter følgende: 
  • Gartnerydelser 
  • udendørs rengøringstjenester. 

Kategori 4: "Køb af køretøjer og tjenesteflåde": 

 • "Køretøjer" som defineret omfatter følgende: 
  • tunge køretøjer, dvs. køretøjer i klasse N2 og N3 som defineret i direktiv 2007/46 
  • specialkøretøjer og andre køretøjer til særlig brug som defineret i direktiv 2007/46 
  • gaderengøringsmaskiner (lastbilmonterede fejemaskiner) 
  • definitionen af køretøjer omfatter ikke kompakte fejemaskiner og spredemaskiner, der anses for mobile ikkevejgående maskiner. 
 • "Flåde- og køretøjstjenester": Når tjenester, der indebærer anvendelse af køretøjer, er udliciteret, anbefales kriterier for den tjenesteflåde, der anvendes til at udføre tjenesten. 

Kategori 5: "Fælles kriterier for tjenestekategorier": 

 • Disse definerer kriterier, der har til formål at sikre, at tjenesteudbydere og deres ansatte er kompetente og fremmer bedste operationelle praksis ved at gennemføre miljøledelsesforanstaltninger. 
 • (Se den tekniske rapport for detaljer og yderligere tekniske definitioner). 

Væsentlige miljøpåvirkninger  

Under hver kategori beskrives de væsentlige miljøpåvirkninger.  

Væsentlige miljøpåvirkninger fra rengøringsmidler til udendørs brug og udendørs rengøringstjenester  

På baggrund af de foreliggende videnskabelige data opsummeres de vigtigste miljøpåvirkninger fra rengøringsmidler til udendørs brug og udendørs rengøringstjenester ud fra livscyklusperspektivet i nedenstående tabel (se den tekniske rapport for yderligere detaljer). I samme tabel præsenteres også EU's tilgang til grønne offentlige indkøb i forhold til at afbøde eller reducere disse påvirkninger. 

Væsentlige miljøpåvirkninger i produktets livscyklusEU's tilgang til grønne offentlige indkøb
Formulering af rengøringsmidler og brug af 
råmaterialer, fremstilling og bortskaffelse af 
rengøringsmidler og rengøringsartikler 
Kræve væsentlige kompetencer og anvendelse af 
væsentlige miljøledelsesforanstaltninger og -metoder fra tjenesteudbyderen 
Energi- og vandforbrug i brugsfasen for 
rengøringsmidler og elapparater 
Kræve tilstrækkelig og hyppig uddannelse af tjenesteudbyderens personale
Udledning af spildevand i forbindelse med brug af rengøringsmidler Kræve anvendelse af rengøringsmidler med reduceret 
miljøpåvirkning 
Affaldsdannelse (fast og flydende) Tilskynde til koncentration af rengøringsmidler ved køb
Korrosion af fysiske strukturer og køretøjer i 
forbindelse med brugen af rengøringsmaterialer 
Kræve levering af forbrugsvarer med reduceret miljøpåvirkning

Påvirkningernes rækkefølge afspejler ikke nødvendigvis deres omfang. 

Detaljerede oplysninger om vedligeholdelse af offentlige områder, herunder oplysninger om relateret lovgivning, standarder og tekniske kilder, der anvendes som dokumentation, kan findes i den tekniske rapport.  

Indkøb af rengøringsmidler 

Genstand 

Køb af rengøringsmidler med reduceret miljøpåvirkning til udendørs brug og udendørs rengøringstjenester. 

Tekniske specifikationer (TS) 
TS1. Brug af rengøringsmidler med lille miljøpåvirkning til udendørs brug 
 1. Alle rengøringsmidler skal for hvert år og efter mængde ved køb opfylde kriterium 4 om udelukkede eller begrænsede stoffer for EU- miljømærket til rengøringsmidler til hårde overflader.  
 2. Rengøringsmidler skal være udstyret med de anbefalede doseringssystemer (f.eks. pumpe eller målebæger), når det er relevant. Doseringssystemets tekniske datablad skal indeholde oplysninger om dosis og doseringsanordning.  

Kontrol:  

 1. Tilbudsgiveren skal fremlægge en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt, underbygget af sikkerhedsdatablade. Produkter, der er tildelt et relevant ISO type I-miljømærke, som omfatter de samme krav, anses for at opfylde kravene.  
 2. Tilbudsgiveren skal fremlægge en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt, underbygget af tekniske datablade.  

Forklarende note: TS1. Brug af rengøringsmidler med lille miljøpåvirkning 

b) EUT L 180 af 12.7.2017, s. 45, Kommissionens afgørelse (EU) 2017/1217 af 23. juni 2017 om opstilling af kriterier for EU-miljømærket til rengøringsmidler til hårde overflader. Findes på: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1217&from=DA 

TS2. Afisnings- og snerydningsmidler  

(samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

 1. Afisnings- og snerydningsmidler må højst indeholde 1 % klorid (Cl-). 
 2. Afisnings- og snerydningsmidler må ikke være klassificeret og mærket som akut toksiske, metalætsende, som et specifikt målorgangiftstof, som respiratorisk sensibiliserende eller hudsensibiliserende eller som kræftfremkaldende, mutagene, reproduktionstoksiske eller farlige for vandmiljøet eller som brandfarlige i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (CLP- forordningen) som vist i tabel 2. 
Tabel 2
Akut toksicitet (Acute tox.)Acute tox. 1, Acute tox. 2, Acute tox. 3

Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering (STOT RE)

Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering (STOT SE)

STOT RE 1 eller 2

STOT SE 1, 2 eller 3

Carcinogenicitet (Carc.)Carc. 1A, Carc. 1B, Carc. 2
Kimcellemutagenicitet (Muta.)Muta. 1A, Muta. 1B, Muta 2
Reproduktionstoksicitet (Repr.)Repr. 1A, Repr. 1B, Repr. 2
Farlig for vandmiljøet (Aquatic)Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1 eller 2
Respiratorisk sensibilisering (Resp. Sens.)Resp. Sens. 1, 1A eller 1B
Hudsensibilisering (Skin Sens.)Skin Sen. 1, 1A eller 1B

Kontrol: Tilbudsgiveren skal fremlægge oplysninger (sikkerhedsdatablad og mængde) om de produkter, der skal leveres under kontraktens opfyldelse. Produkter, der er tildelt et ISO type I-miljømærke, som omfatter disse specifikke krav, anses for at opfylde kravene. 

Forklarende note: TS2. Afisnings- og snerydningsmidler 

Den ordregivende myndighed skal sikre, at de afisnings- og snerydningsmidler, der skal leveres, er egnede til vedligeholdelse af offentlige områder (f.eks. veje, fortove, indkørsler og andre kommunale adgangsområder). Afisnings- og snerydningsmidler, der specifikt er udviklet til brug i andre forbindelser, f.eks. på landingsbaner i lufthavne, er ikke omfattet af TS2. 

Tildelingskriterier (AC) 
AC1. Komposterbare affaldsposer 

Bemærk: Dette kriterium finder anvendelse, hvis bioaffald indsamles særskilt og behandles på industrielle komposteringsanlæg, der accepterer komposterbare poser. 

Der tildeles point til tilbudsgivere, som indsamler bioaffald i poser, der er komposterbare i overensstemmelse med standarden EN 14995:2007, EN 13432:2000 eller tilsvarende. 

Kontrol: Tilbudsgiverne skal fremlægge dokumentation for tredjepartscertificering i overensstemmelse med EN 14995:2007, EN 13432:2000 eller tilsvarende. 

Indkøb af udendørs rengøringstjenester  

Tekniske specifikation 
TS3. Rengørings-, afisnings- og snerydningsmidler, der anvendes til levering af rengøringstjenester  
 1. De rengøringsmidler, der anvendes til at levere rengøringstjenester, skal opfylde kravene i de relevante tekniske specifikationer (TS1) for de omfattende kriterier.  
 2. De afisnings- og snerydningsmidler, der anvendes til at levere rengøringstjenester, skal opfylde kravene i de relevante tekniske specifikationer (TS2) for de omfattende kriterier.  

Kontrol: Se kontrollen af de relevante tekniske specifikationer.  

TS4. Afisnings- og snerydningsarbejde 

(samme krav for centrale og omfattende kriterier) 

Tilbudsgiverne skal fremlægge skriftlige procedurer for afisnings- og snerydningsarbejde, som skal gennemføres ved at kombinere enhver af følgende teknikker:  

 • mekanisk snerydning (ved brug af kombinationer af skovle, børster, plove og skrabere)  
 • forebyggelse af isdannelse  
 • forebyggende behandling (tilpasset variabel anvendelsesgrad) 

Kontrol: Tilbudsgiverne skal fremlægge skriftlige procedurer og en plan for afisning og snerydning (i overensstemmelse med de relevante elementer af de fælles kriterier for tjenestekategori TS1. Miljøledelsesforanstaltninger), herunder udstyr og midler, der skal anvendes under kontraktens opfyldelse.  

TS5. Reduktion af PM10-gadestøv  

(samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

 • Tilbudsgiverne skal have skriftlig procedurer for foranstaltninger til reduktion af PM10-gadestøv, som skal gennemføres ved brug af følgende bedste praksis (eller andre relevante foranstaltninger): traction control-praksis (traction sanding ved brug af vådsigtet og slidstærkt stenmateriale)  
 • Implementering af støvbindende tiltag (støvbindingsløsninger og dispersionsteknikker)  
 • Praksis for renholdelse af gader og veje (mekaniske fejemaskiner, sugemaskiner, gadevaskere og kombinationer heraf).  

Kontrol: Tilbudsgiverne skal fremlægge skriftlige procedurer og en plan for rengøringstjenester i forbindelse med foranstaltninger til reduktion af PM10- gadestøv (i overensstemmelse med de relevante elementer af de fælles kriterier for tjenestekategori TS1. Miljøledelsesforanstaltninger), herunder udstyr og midler, der skal anvendes under kontraktens opfyldelse.  

Bestemmelser for kontraktens opfyldelse 
CPC1. Ukrudtsbekæmpelse  

Ukrudtsbekæmpelse skal ske ved anvendelse af ikke-kemiske metoder (bortset fra økologisk eddike), f.eks. termisk, mekanisk eller biologisk behandling.

Der skal føres fortegnelser over ikke-kemiske behandlingsmetoder og tidsplaner for anvendelse, og disse fortegnelser og tidsplaner skal opbevares og stilles til rådighed for den ordregivende myndighed med henblik på kontrol. Den ordregivende myndighed kan fastsætte regler for sanktioner for manglende overholdelse.  

Forklarende note: CPC1. Ukrudtsbekæmpelse  

Note om bæredygtig ukrudtsbekæmpelse på fortove  

Herbiciderne skal anvendes i overensstemmelse med den seneste gyldige version af metoden for bæredygtig ukrudtsbekæmpelse på fortove, som er beskrevet på: http://www.wur.nl/en/Research-Results/Projects-and-programmes/SWEEP/Results.htm.  

CPC2. Fjernelse af graffiti  

(samme krav for centrale og omfattende kriterier)

Bemærk: Dette kriterium finder kun anvendelse, hvis graffiti fjernes fra andre overflader end bygningsfacader og kræver brug af højtryksrenser.

Ordremodtageren kan anvende en højtryksrenser med vand (og rengøringsmidler, hvis det er nødvendigt) til at fjerne graffiti fra andre overflader end bygningsfacader, såfremt der forefindes et separationssystem, hvor det urene vand opsamles og efterfølgende renses. Dette kan f.eks. være et recirkulationssystem, som opsamler det anvendte vand, filtrerer det og bruger det igen.

Ordremodtageren skal fremlægge oplysninger om mængden og metoden til bortskaffelse af spildevand og affald, der opstår ved fjernelsen af graffiti, som dokumentation for overholdelsen af ovennævnte krav. Der skal føres fortegnelser over arbejde med fjernelse af graffiti, herunder driftsbetingelser og anvendte produkter, og disse fortegnelser skal opbevares og stilles til rådighed for den ordregivende myndighed med henblik på kontrol.  

Forklarende note: CPC2. Fjernelse af graffiti  

Den ordregivende myndighed kan vælge, hvilken metode til fjernelse af graffiti der er mest egnet til den overflade, der skal renses. Til følgende typer overflader anbefales følgende metoder til fjernelse af graffiti generelt:  

 • (a.) Murværk – anvend blæsningssystem 
 • (b.) Træværk – foretag overmaling 
 • (c.) Ikke-porøse underlag – anvend kemiske midler 
 • (d.) Glas (graffiti eller ridser) – anvend kemiske midler  
 • (e.) Vejskilte – anvend sensitive kemiske midler til fjernelse af graffiti (effektiviteten afhænger dog af graffitien).  

 

Væsentlige miljøpåvirkninger fra haveartikler og gartnerydelser  

På baggrund af de foreliggende videnskabelige data opsummeres de vigtigste miljøpåvirkninger fra havebrugsprodukter og -tjenester ud fra livscyklusperspektivet i nedenstående tabel (se den tekniske rapport for yderligere detaljer). I samme tabel præsenteres også EU's tilgang til grønne offentlige indkøb i forhold til at afbøde eller reducere disse påvirkninger.  

1. Haveartikler og gartnerydelser  

Væsentlige miljøpåvirkninger i produktets livscyklus 
EU's tilgang til grønne offentlige indkøb 
Jord- og vandforurening, eutrofiering, bioakkumulering og biomagnificering af farlige stoffer med negative og endda toksiske virkninger på miljøet som følge af uhensigtsmæssig anvendelse af plantebeskyttelsesmidler 
 
Anvende kompost fra særskilt indsamlet affald som 
jordforbedringsmiddel og gødning med høj kvalitetskontrol 
Overforbrug af ikke-fornyelige ressourcer, som f.eks. tørv, i jordforbedringsmidler Undgå at anvende tørv som jordforbedringsmiddel 
Stort forbrug af drikkevand 
 
Begrænse anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler og anvende alternative metoder til bekæmpelse af skadegørerea
Stor produktion af organisk affald 
 
Kræve, at der så vidt muligt anvendes vand, der ikke er drikkevand, og installere effektive vandingssystemer 
Stor produktion af emballageaffald Anvende forskellige metoder til at begrænse vandefterspørgslen, f.eks. jorddækning, plante blomsterarrangementer efter planternes vandbehov eller vælge tilpassede/hjemmehørende prydplanter 
 Indkøbe fortrinsvis økologisk dyrkede og hjemmehørende prydplanter 
 Anvende forebyggende foranstaltninger for at kontrollere tørv og håndtere invasive ikkehjemmehørende arter 
 Foretage selektiv affaldsindsamling og organisk affaldshåndtering til kompostering og jorddækning
  Indkøbe produkter i komposterbar, bionedbrydelig 
genanvendelig emballage 
 Lade personalet gennemgå den rette uddannelse 

Påvirkningernes rækkefølge afspejler ikke nødvendigvis deres omfang. 

aAlternative metoder som defineret i den tekniske rapport omfatter en række ikke-kemiske produkter og/eller metoder, der anvendes til bekæmpelse af skadegørere og har mindre indvirkning på miljøet end kemiske muligheder. Disse kan være økologiske ukrudtsmidler eller mekaniske (børstning, fejning, slåning eller håndlugning) eller termiske (brænding eller varmt vand) metoder til ukrudtsbekæmpelse. Detaljerede oplysninger om vedligeholdelse af offentlige områder, herunder oplysninger om relateret lovgivning, standarder og tekniske kilder, der anvendes som dokumentation, kan findes i den tekniske rapport.  

Detaljerede oplysninger om vedligeholdelse af offentlige områder, herunder oplysninger om relateret lovgivning, standarder og tekniske kilder, der anvendes som dokumentation, kan findes i den tekniske rapport.  

Indkøb af haveartikler  

Genstand 

Indkøb af haveartikler og gartnerydelser med reduceret ressourceanvendelse og minimal miljøpåvirkning.  

Tekniske specifikationer 
TS1. Prydplanter  

Bemærk: For at mindske forbruget af vand og gødning bør indkøbte prydplanter være plantearter, der egner sig til de lokale vækstforhold (jordens surhed, den gennemsnitlige nedbør, temperaturområdet i løbet af året osv.) En liste over plantearter, der anses for egnede til de lokale vækstforhold, skal stilles til rådighed af de lokale myndigheder.  

De indkøbte prydplanter skal være:  

 1. Z%a økologisk: dyrket i overensstemmelse med kravene i forordning (EF) nr. 834/2007 eller tilsvarende og/eller  
 2. W %a dyrket med integreret bekæmpelse af skadegørere (IPM): dyrket i henhold til principperne for integreret bekæmpelse af skadegørere (IPM) fastlagt inden for rammerne af FAO's IPM- program eller direktiv 2009/128/EF.  

Kontrol: Tilbudsgiveren skal fremlægge oplysninger (navn og mængde) om de prydplanter, som skal leveres under kontraktens opfyldelse, med specifik angivelse af de produkter, der opfylder kravene for IPM eller økologisk produktion.  

Dokumenterede transaktionsregistreringer, der gør det muligt at kontrollere, at de enkelte planter eller partier af planter opfylder kravene, og sikrer sporbarhed tilbage til certificeringspunktet, skal accepteres. Dette omfatter gyldig certificering af økologisk produktion eller IPM- produktion.  

Forklarende note: TS1. Prydplanter  

Den ordregivende myndighed skal angive, hvordan procentdelen af indkøbet udregnes, i antal eller værdi. For specifikke planter kan den af hensyn til kontrollen også kræve, at de alle er økologiske. Hvis der ikke findes økologiske prydplanter på det nationale/regionale marked, kan den ordregivende myndighed fastsætte andelen af økologiske prydplanter til nul.  

 • (a.) Tærsklerne X % og Y %/W % og Y % fastlægges af indkøberen 
 • (b.) I skrivende stund er IPM-principperne indarbejdet i certificeringsordningen MPS-GAP og ordningen GLOBALG.A.P. for blomster og planter som et krav og kan anses for at være tilstrækkelig dokumentation for IPM-produktion.  

MPS-GAP er en grundlæggende certificeringsordning for god landbrugspraksis, som har til formål at garantere sikre arbejdsforhold og øget beskyttelse af miljøet. MPS-GAP-certifikatet er beregnet til virksomheder, der leverer til detailhandlere, og består af en række produktionskrav med hensyn til sporbarhed, bæredygtighed, sikkerhed og hygiejne. Certificeringsordningen er benchmarket i forhold til GLOBALG.A.P. og overholder derfor kravene i FSI (bæredygtighedsinitiativet for blomsterdyrkning).  

GLOBALG.A.P. er en global frivillig standard for certificering af landbrugsprodukter i hele verden, hvor G.A.P. står for "good agricultural practice" (god landbrugspraksis).  

Det amerikanske National Organic Program (NOP) eller tilsvarende retlige forpligtelser, der er fastsat af EU's handelspartnere, anerkendes som ligestillet med EU's økologiske program (se bilag III til Kommissionens forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande). Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/39 af 10. januar 2019 ændrer Kommissionens forordning (EF) nr. 1235/2008.  

TS2. Plantebeholdere og emballage  

Planter skal leveres i beholdere (eller kasser eller bokse, hvis der er tale om små planter), som er et af følgende (i prioriteret rækkefølge):  

 • genanvendelige (tilbudsgiveren skal have indført et retursystem)  
 • genvindelige (hvis der findes kommunale indsamlingsfaciliteter til genvinding)  
 • komposterbare i henhold standarden EN 14995:2007 eller EN 13432:2000, hvis der findes kommunale komposteringsfaciliteter, der accepterer sådanne genstande.  

Kontrol: Hvis beholderne er genanvendelige, skal tilbudsgiveren give en beskrivelse af retursystemet. Tilbudsgiveren skal også fremlægge en kopi af den underskrevne aftale med planteskolen, hvis vedkommende ikke selv er planteskolen.  

Hvis beholderne kan genvindes, skal der fremlægges en erklæring om opfyldelsen af dette kriterium.  

Hvis beholderne er komposterbare, skal tilbudsgiveren fremlægge testrapporter, der viser, at materialesammensætningen opfylder kravene i standarden EN 14995:2007, EN 13432:2000 eller tilsvarende.  

TS3. Invasive ikkehjemmehørende arter  

(samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Bemærk: Der bør fortrinsvis anvendes planter, der er naturligt hjemmehørende i området. Hvis ikkehjemmehørende arter plantes, skal det sikres, at de ikke bliver invasive, og der skal tages hensyn til lokale eller nationale regler for kontrol af invasive ikkehjemmehørende arter og de europæiske regler for håndtering af invasive ikkehjemmehørende arter (forordning (EU) nr. 1143/2014).  

De indkøbte prydplanter skal være hjemmehørende arter. Hvis ikkehjemmehørende arter plantes, skal det sikres, at de ikke bliver invasive.  

Kontrol: Tilbudsgiveren skal fremlægge oplysninger om (navn på) de prydplanter, der skal leveres. 

Forklarende note: TS3. Invasive ikkehjemmehørende arter  

Hvis der foreligger begrænsede oplysninger om en planteart, skal eksperter rådspørges med hensyn til, om plantearten er hjemmehørende, eller om den, hvis den er ikkehjemmehørende, vil blive invasiv. Det skal desuden sikres, at plantearten egner sig til de lokale vækstforhold (jordbund, hydrologi, nedbør, dræning, soltimer osv.). Der skal henvises til lokale eller nationale lister over invasive plantearter og listen over invasive ikkehjemmehørende arter, som er problematiske på EU-plan omhandlet i forordning (EU) nr. 1143/2014.  

TS4. Organiske bestanddele i jordforbedringsmidler og dæklag  
 1. Følgende materialer er tilladt som organiske bestanddele i et slutprodukt:  
  • Materialer afledt af genanvendelse af bioaffald fra særskilt indsamling, jf. definitionen i artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF  
  • Materialer afledt af animalske biprodukter i kategori 2 og 3, jf. artikel 32 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 og de tekniske standarder, der er fastsat i gennemførelsesforordning (EU) nr. 142/2011  
  • Materialer afledt af fækalier, halm og andre naturlige, ikkefarlige materialer fra landbrug eller skovbrug, jf. artikel 2, stk. 1, litra f), i direktiv 2008/98/EF  
  • Materialer afledt af andre biomassebiprodukter, jf. artikel 5 i direktiv 2008/98/EF, som ikke er nævnt i det foregående, dog med forbehold af bestemmelserne i punkt 2) og 3) nedenfor  
  • Materialer afledt af genanvendelse eller nyttiggørelse af andet biomasseaffald, der ikke er nævnt i det foregående, dog med forbehold af bestemmelserne i punkt 2) og 3) nedenfor.  
 2. Følgende materialer er ikke tilladt som organiske bestanddele i et slutprodukt:  
  • Tørv  
  • Materialer, som helt eller delvist er afledt af den organiske fraktion  
  • af blandet kommunalt husholdningsaffald, der er adskilt ved  
  • mekanisk, fysisk-kemisk, biologisk og/eller manuel behandling  
  • Materialer, som helt eller delvist er afledt af slam fra kommunal  
  • spildevandsbehandling og slam fra papirindustrien  
  • Materialer, som helt eller delvist er afledt af animalske biprodukter i  
  • kategori 1, jf. forordning (EF) nr. 1069/2009  
  • Materialer, som helt eller delvist er afledt af andet slam end det, der  
  • er tilladt i punkt 3) nedenfor.  
 3. Materialer fra genanvendelse eller nyttiggørelse af slam er kun tilladt, hvis slammet opfylder følgende krav:  
  • (a.) Slammet er identificeret som en af de nedenstående typer affald i overensstemmelse med den europæiske liste over affald, som fastlagt i Kommissionens beslutning 2000/532/EF:  
   • 020305: slam fra lokal spildevandsbehandling i forbindelse med forberedelse og behandling af frugt, grøntsager, korn, spiseolier, kakao, kaffe, te, tobak og konserves samt fremstilling af gær og gærekstrakt og produktion og fermentering af melasse  
   • 020403: slam fra lokal spildevandsbehandling i forbindelse med sukkerfremstilling  
   • 020502: slam fra lokal spildevandsbehandling i mejeriindustrien 
   • 020603: slam fra lokal spildevandsbehandling i bagerier og  
   • Sukkervarefabrikker 
   • 020705: slam fra lokal spildevandsbehandling i forbindelse med  
   • fremstilling af alkoholholdige og alkoholfrie drikkevarer (bortset fra kaffe, te og kakao).  
  • (b.) Slammet skal være enkeltkildesorteret, dvs. at det ikke er blandet med spildevand eller slam, der stammer fra andre fremstillingsprocesser.  

Kontrol: Tilbudsgiverne skal fremlægge en detaljeret beskrivelse af produktets sammensætning, det organiske materiales oprindelse og en erklæring om, at produktet opfylder ovenstående krav.  
 

Produkter, der er tildelt EU-miljømærket for vækstmedier, jordforbedringsmidler og dæklag, jf. Kommissionens afgørelse 2015/2099/EF, eller et andet relevant type I-miljømærke, som omfatter de samme krav, anses for at opfylde kravene. Anden relevant dokumentation, f.eks. et teknisk dossier fra fabrikanten eller en testrapport fra et uafhængigt organ, accepteres også.  

Forklarende note: TS4. Organiske bestanddele i jordforbedringsmidler og dæklag  

1) Kommissionens afgørelse 2015/2099/EF forventes at blive revideret i fremtiden. Efter revisionen vil den nye version blive offentliggjort, og de ordregivende myndigheder forventes at henvise til denne i forbindelse med dette kriterium. Den tekniske specifikation for organiske bestanddele i jordforbedringsmidler er tilpasset de udtryk, der anvendes i affaldsrammedirektivet. Disse udtryk definerer den retlige status for materialer, dvs. affald, biprodukter, landbrugsmaterialer osv., som har retlige konsekvenser for deres behandling og bortskaffelse. Bestemte definitioner og eksempler er anført nedenfor for at hjælpe med at anvende disse udtryk:  

 • Ved "materialer afledt" forstås, at bestanddelene skal være resultatet af stabiliserings- og konditioneringsbehandlinger af affaldet, animalske biprodukter osv. Disse behandlinger kan være anaerob nedbrydning, kompostering, pyrolyse eller kombinationer af forskellige behandlinger .  
 • Ved "genanvendelse af bioaffald fra særskilt indsamling som defineret i artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF" forstås kompostering eller anaerob nedbrydning af bionedbrydeligt have- og parkaffald, mad- og køkkenaffald fra husholdninger, restauranter, cateringfirmaer og detailforretninger, der er indsamlet særskilt.  
 • Ved "animalske biprodukter i kategori 2 og 3, jf. artikel 32 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 og de tekniske standarder, der er fastsat i gennemførelsesforordning (EU) nr. 142/2011" forstås organer eller dele af dyr, animalske produkter osv., som ikke er bestemt til konsum, og som må behandles ved kompostering og anaerob nedbrydning.  
 • Ved "fækalier, halm og andre naturlige, ikkefarlige materialer fra landbrug eller skovbrug som defineret i artikel 2, stk. 1, litra f), i direktiv 2008/98/EF" forstås de restprodukter fra landbrugs- og skovbrugsaktiviteter, der ikke har retlig status som affald eller biprodukt. De indebærer ingen miljø- eller sundhedsrisici og genanvendes normalt inden for den samme landbrugs- og skovbrugsaktivitet.  
 • Ved "organisk fraktion af blandet kommunalt husholdningsaffald, der er adskilt ved mekanisk, fysisk-kemisk, biologisk og/eller manuel behandling" forstås bioaffald, der ikke er blevet indsamlet særskilt.  
 • "Animalske biprodukter i kategori 1, jf. forordning (EF) nr. 1069/2009" indebærer sundheds- og miljørisici i forbindelse med sygdomme og forurenende stoffer og kræver særlig behandling.  
TS5. Farlige stoffer (tungmetaller) i jordforbedringsmidler  

Indholdet af følgende elementer i slutproduktet eller bestanddelen må ikke overstige følgende tærskler målt i produktets tørvægt.  

Kontrol: Tilbudsgiverne skal fremlægge de relevante testrapporter (EN 13650 eller tilsvarende og EN 16175 eller tilsvarende for Hg), som viser, at ovennævnte kriterium er opfyldt.  

Produkter, der er tildelt EU-miljømærket for vækstmedier, jordforbedringsmidler og dæklag, jf. Kommissionens afgørelse 2015/2099/EF, eller et andet relevant type I-miljømærke, som omfatter de samme krav, anses for at opfylde kravene. Anden relevant dokumentation, f.eks. et teknisk dossier fra fabrikanten eller en testrapport fra et uafhængigt organ, accepteres også.  

TS6. Fysiske urenheder i jordforbedringsmidler  

Indholdet af glas, metal og plast med en maskestørrelse på > 2 mm (summen af hvert bidrag) i slutproduktet må ikke overstige 0,5 %, målt som tørvægt.  

Kontrol: Tilbudsgiverne skal fremlægge de relevante testrapporter (CEN/TS 16202 eller tilsvarende) for at dokumentere, at ovennævnte kriterium er opfyldt.  

Produkter, der er tildelt EU-miljømærket for vækstmedier, jordforbedringsmidler og dæklag, jf. Kommissionens afgørelse 2015/2099/EF, eller et andet relevant type I-miljømærke, som omfatter de samme krav, anses for at opfylde kravene. Anden relevant dokumentation, f.eks. et teknisk dossier fra fabrikanten eller en testrapport fra et uafhængigt organ, accepteres også.  

TS7. Jordforbedringsmidlers produktegenskaber  
 • (a.) Produkter må ikke modvirke planters fremspiring og efterfølgende vækst.  
 • (b.) Indholdet af organisk materiale som glødetab i slutproduktet skal være mindst 15 % tørvægt (% DW)  
 • (c.) Indholdet af tørstof i slutproduktet skal være mindst 25 % af vådvægten (% FW).  

Kontrol: Tilbudsgiverne skal fremlægge de relevante testrapporter (a): EN 16086-1 eller tilsvarende, b): EN 13039 eller tilsvarende, c): EN 13040 eller tilsvarende) for at dokumentere, at ovennævnte kriterium er opfyldt.  

Produkter, der er tildelt EU-miljømærket for vækstmedier, jordforbedringsmidler og dæklag, jf. Kommissionens afgørelse 2015/2099/EF, eller et andet relevant type I-miljømærke, som omfatter de samme krav, anses for at opfylde kravene. Anden relevant dokumentation, f.eks. et teknisk dossier fra fabrikanten eller en testrapport fra et uafhængigt organ, accepteres også.  

TS8. Primære patogener i jordforbedringsmidler  

Indholdet af primære patogener i slutproduktet må ikke overstige følgende tærskler:  

 • (a.) Salmonella spp: fraværende i 25 g vådvægt 
 • (b.) E.coli: < 1000 CFU/g vådvægt (CFU = kolonidannende enheder).  

Kontrol: Tilbudsgiverne skal fremlægge de relevante testrapporter (a): ISO 6579 eller tilsvarende, b): CEN/TR 16193) for at dokumentere, at ovennævnte kriterium er opfyldt.  

Produkter, der er tildelt EU-miljømærket for vækstmedier, jordforbedringsmidler og dæklag, jf. Kommissionens afgørelse 2015/2099/EF, eller et andet relevant type I-miljømærke, som omfatter de samme krav, anses for at opfylde kravene. Anden relevant dokumentation, f.eks. et teknisk dossier fra fabrikanten eller en testrapport fra et uafhængigt organ, accepteres også.  

TS9. Automatisk vanding  

(samme krav for centrale og omfattende kriterier) 

Bemærk: Den ordregivende myndighed udsteder retningslinjer baseret på vandressourcernes tilgængelighed, som specifikt gælder for vandingssystemets klimaforhold og placering.  

De automatiske vandingssystemer skal give mulighed for detaljeret parametrisk programmering, som gør det muligt at:  

 • indstille forskellige vandingsområder  
 • justere mængden af doseret vand områdevis  
 • programmere tidspunkter for vanding områdevis  
 • måle jordfugtigheden og standse vandingen automatisk områdevis, når jordfugtigheden er tilstrækkelig høj (som defineret af den ordregivende myndighed), f.eks. efter regnvejr.  

Kontrol: Tilbudsgiverne skal indsende relevant dokumentation for, at disse kriterier er opfyldt.  

Tildelingskriterier 
AC1. Ekstra prydplanter  

(samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Der gives point i forhold til hver forbedring på 10 % i forhold til den tekniske minimumsspecifikation for certificerede IPM-prydplanter eller økologiske prydplanter (det skal specificeres, hvor mange point der tildeles for forbedringen med hensyn til økologiske planter, som skal tildeles flere point end IPM).  

Kontrol: Se TS1 ovenfor.  

Indkøb af gartnerydelser 

 Vigtigt: Fælles kriterier for tjenestekategorier (afsnit 6) gælder også for denne kategori  

Tekniske specifikationer 
TS10. Prydplanter og jordforbedringsmidler, der anvendes til levering af gartnerydelser  
 • De prydplanter, der anvendes til at levere gartnerydelser, skal opfylde kravene i de relevante tekniske specifikationer (TS1- TS3) for de omfattende kriterier.  
 • De jordforbedringsmidler, der anvendes til at levere gartnerydelser, skal opfylde kravene i de relevante tekniske specifikationer (TS4-TS9) for de omfattende kriterier.  

Kontrol: Se kontrollen af de relevante tekniske specifikationer.  

TS11. Bekæmpelse af skadegørere og håndtering af invasive ikkehjemmehørende arter 

Tilbudsgiveren skal fremlægge en årlig plantesundhedsbehandlingsplan, som kun må omfatte ikke-kemiske behandlingsmetoder, f.eks. termiske, mekaniske eller biologiske behandlinger. (Dette kan kombineres med et tildelingskriterium, der evaluerer kvaliteten af en sådan plan). Denne plan skal tage hensyn til lokale eller nationale regler for kontrol af invasive ikkehjemmehørende arter og de europæiske regler for håndtering af invasive ikkehjemmehørende arter (forordning (EU) nr. 1143/2014).  

Kontrol: Tilbudsgiveren skal fremlægge plantesundhedsbehandlingsplanen.  

Bestemmelser vedrørende kontraktens opfyldelse (CPC) 
CPC1. Vandingsmetoder  

(samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Bemærk: Den ordregivende myndighed vil kræve, at der anvendes lokalt indvundet vand (som en kombination af regnvand, grundvand og filtreret gråvand) afhængigt af, at der forefindes infrastruktur, som giver ordremodtageren mulighed for at opfylde denne kontraktbestemmelse.  

Ved vandingsforanstaltninger skal:  

 • regnvand eller genvundet, genanvendt eller grundvand anvendes, når det er teknisk muligt  
 • anvendelsen af drikkevand minimeres  
 • dæklag anvendes for at undgå fordampning fra de steder, der er angivet af den ordregivende myndighed  
 • automatiske vandingssystemer som specificeret af den ordregivende myndighed anvendes, og mængden af doseret vand skal tilpasses planternes behov. I dette tilfælde er ordremodtageren ansvarlig for vedligeholdelsen af vandingssystemet  
 • vand leveres direkte til rodzonen, hvis det er muligt  
 • det undgås at vande overfladen på de varmeste tidspunkter af dagen, hvor fordampningen er størst, især om sommeren.  

Der skal føres fortegnelser over vandingsforanstaltningerne, og disse fortegnelser skal opbevares og stilles til rådighed for den ordregivende myndighed med henblik på kontrol. Den ordregivende myndighed kan fastsætte regler for sanktioner for manglende overholdelse.  

CPC2. Affaldshåndtering  

(samme krav for centrale og omfattende kriterier) 

Affald, der produceres i forbindelse med udførelsen af gartnerydelser, skal indsamles særskilt som følger (den ordregivende myndighed kan/bør begrænse håndteringsmulighederne afhængigt af de lokale forhold):  

 • Alt organisk affald (visne blade, kviste, græs osv.) skal komposteres på stedet, i virksomhedens anlæg eller ved udlicitering til et affaldshåndteringsfirma.  
 • Organisk træaffald fra grene og lign. skal kværnes på stedet eller i virksomhedens anlæg og anvendes som jorddækning på de aftalte områder.  
  • Emballageaffald skal sorteres i de eksisterende affaldsfraktioner i byer og transporteres af godkendte affaldsoperatører til et genbrugscenter, som er godkendt af de lokale myndigheder til at håndtere og behandle de forskellige affaldsfraktioner (papir, plast og andet – de tilgængelige affaldsstrømme indsættes). Emballageaffald fra farlige stoffer, som f.eks. plantebeskyttelsesprodukter, skal imidlertid bortskaffes sikkert på godkendte indsamlingssteder eller gennem en autoriseret affaldsforvaltningsvirksomhed til videre behandling.  

Der skal føres fortegnelser over håndtering af affald, der produceres i forbindelse med udførelsen af gartnerarbejde, og disse fortegnelser skal opbevares og stilles til rådighed for den ordregivende myndighed med henblik på kontrol. Den ordregivende myndighed kan fastsætte regler for sanktioner for manglende overholdelse.  

CPC3. Bekæmpelse af skadegørere og håndtering af invasive ikkehjemmehørende arter  

(samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Ordremodtageren skal udføre tjenesten i overensstemmelse med plantesundhedsbehandlingsplanen, jf. direktiv 2009/128/EF om bæredygtig anvendelse af pesticider.  

Tilstedeværelsen af planter eller dyr, der mistænkes for at være invasive, skal rapporteres til den ordregivende myndighed, og der skal indgås en aftale om tilstrækkelige kontrolforanstaltninger.  

Professionelle brugere skal føre fortegnelser over plantebeskyttelsesforanstaltninger med henblik på bekæmpelse af skadegørere og håndtering af invasive ikkehjemmehørende arter, herunder de specifikke teknikker og produkter, der er anvendt, i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1107/2009, og disse fortegnelser skal opbevares og stilles til rådighed for den ordregivende myndighed med henblik på kontrol.  

Den ordregivende myndighed kan fastsætte regler for sanktioner for manglende overholdelse.  

CPC4. Havebrugspraksis og forbedring af biodiversiteten  

(samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Bemærk: Den ordregivende myndighed skal give ordremodtageren oplysninger om de praksisser, der skal gennemføres for at forbedre biodiversiteten*

Ordremodtageren skal benytte havebrugspraksis, der forbedrer biodiversiteten, som kan omfatte en kombination af følgende:  

 • sikre, at ingen art overstiger X % af alle de plantede prydplanter eller træer  
 • sørge for spontan udvikling af naturlig flora og fauna**  
 • gennemføre de bedste foranstaltninger vedrørende landskabsforbedring og skovbrug+.  

Der skal føres fortegnelser over de gennemførte foranstaltninger vedrørende landskabsforbedring og skovbrug, og disse fortegnelser skal opbevares og stilles til rådighed for den ordregivende myndighed med henblik på kontrol. Den ordregivende myndighed kan fastsætte regler for sanktioner for manglende overholdelse.  

Forklarende note: CPC4. Havebrugspraksis og forbedring af biodiversiteten  

Den ordregivende myndighed skal angive den maksimale procentdel af alle plantede prydplanter eller træer, der ikke må overskrides af hver art. Anbefalede værdier X=15 %.  

*Eksperter rådspørges med hensyn til, om plantearten er hjemmehørende, eller om den, hvis den er ikkehjemmehørende, vil blive invasiv. Der skal henvises til lokale eller nationale lister over invasive plantearter samt listen over invasive ikkehjemmehørende arter, som er problematiske på EU- plan, omhandlet i forordning (EU) nr. 1143/2014.  

**Følgende metoder anvendes så vidt muligt til at fremme den spontane udvikling af naturlig flora og fauna:  

 • der plantes nektarrige planter, der er nyttige for vilde dyr og planter  
 • der anvendes udelukkende økologiske midler til bekæmpelse af skadegørere  
 • udgåede træer efterlades på stedet som levesteder for vilde dyr og planter, når det er hensigtsmæssigt  
 • ønskede hjemmehørende arter fremmes  
 • på nogle af de mest synlige områder anbringes skilte, der forklarer formålet med disse foranstaltninger.  

+Foranstaltningerne vedrørende landskabsforbedring og skovbrug bør tage hensyn til planternes naturlige kredsløb og den lokale faunas trivsel ved at sikre, at:  

 • naturlige græsområder klippes og vedligeholdes som "engarealer"  
 • beskæring sker uden for yngletiden  
 • levesteder ikke isoleres, så kontinuiteten for de naturlige systemer beskyttes så vidt muligt.  

 

 

 

 

 

 

Væsentlige miljøpåvirkninger fra maskinudstyr og -tjenester  

På baggrund af de foreliggende videnskabelige data opsummeres de vigtigste miljøpåvirkninger fra maskinudstyr og -tjenester ud fra livscyklusperspektivet i nedenstående tabel (se den tekniske rapport for yderligere detaljer). I samme tabel præsenteres også EU's tilgang til grønne offentlige indkøb i forhold til at afbøde eller reducere disse påvirkninger.  

1. Maskinudstyr og -tjenester  

Væsentlige miljøpåvirkninger i produktets livscyklus EU's tilgang til grønne offentlige indkøb 
Emissioner af forurenende luftarter og partikler Kræve, at de strengeste forskrifter om begrænsning af udstødningsemissioner fra motorer og luftforurenende emissioner overholdes 
Økotoksicitet som følge af tab af smøremidler og bortskaffelse af brugte olier og smøremidler Anvende støjsvage, batteridrevne maskiner med henblik på at eliminere produktionen af luftforurenende emissioner og 
minimere støjemissionerne 
Påvirkning af menneskers sundhed som følge af støj Anvende bionedbrydelige og ikke potentielt bioakkumulerende smøremidler eller regenererede olier til maskiner 
Bortskaffelse af udtjente maskiner Efter behov uddanne personalet til at betjene maskiner på den optimale måde og til at reducere brændstof- og energiforbruget 
Bortskaffelse af batterier, der indeholder tungmetaller Kræve batterier med et meget lavt indhold af tungmetaller 

Påvirkningernes rækkefølge afspejler ikke nødvendigvis deres omfang. 

Detaljerede oplysninger om vejtransport, herunder oplysninger om relateret lovgivning, standarder og tekniske kilder, der anvendes som dokumentation, kan findes i den tekniske rapport.  

Indkøb af maskinudstyr 

Genstand 

Køb af maskinudstyr og -tjenester med lav miljøpåvirkning.  

Tekniske specifikationer (TS) 
TS1. Udstødningsemissioner fra motorer  

Maskinen skal fungere uden udstødningsemissioner.  

Kontrol: Tilbudsgiveren skal fremlægge en kopi af typegodkendelsesattesten for maskinens effektenhed.  

TS2. Distributionseffektivitet  

Spredemaskinen skal opfylde kravene til distributionseffektivitet, der er fastsat i EN 15597-2, som omfatter følgende parametre:  

 • (a.) dosering  
 • (b.) start af spredemaskine  
 • (c.) lateral distribution.  

Kontrol: Tilbudsgiveren skal fremlægge testrapporten i overensstemmelse med EN 15597-2 for at dokumentere, at testen af:  

 • (a.) dosering  
 • (b.) start af spredemaskine  
 • (c.) lateral distribution (dynamisk test) har påvist, at "spredemaskinen er egnet". 

Testen skal udføres af et uafhængigt laboratorium.  

TS3. Genopladelighed og kvalitet af batteri  

(samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Batteriet skal opfylde de ydeevnekrav, der er anført nedenfor:  

 • (a.) EN 61951-2 – nikkelhydrid-batterier 
 • (b.) EN 61960 – lithium-ion-batterier.  

Kontrol: Tilbudsgiverne skal fremlægge en testrapport, der bekræfter batteriets kvalitet og ydeevne i henhold til EN 61951-2 for nikkelhydrid-batterier og EN 61960 for lithium-ion-batterier. Testrapporter, der bekræfter batteriets kvalitet og ydeevne i henhold til tilsvarende standarder, accepteres. Testrapporten skal være udarbejdet af et uafhængigt testlaboratorium, som opfylder kompetencekravene til test- og kalibreringslaboratorier i henhold til EN ISO/IEC 17025.  

TS4. Smøremidler  

(samme krav for centrale og omfattende kriterier) 

Bemærk: Dette kriterium finder kun anvendelse, hvis de relevante smøremidler er inkluderet på købstidspunktet.  

1. Hydrauliske væsker, gearolier, kædesavsolier, totaktsolier og fedt, der anvendes i maskiner, som bruges i forbindelse med vedligeholdelse af offentlige områder, må ikke være tilknyttet en faresætning for sundheds- eller miljøfare på anvendelsestidspunktet (laveste klassificeringsgrænse i forordning (EF) nr. 1272/2008). Den kumulative massekoncentration af stoffer i hydrauliske væsker og fedtstoffer, som både er ikke- bionedbrydelige og bioakkumulerende, må ikke overstige 0,1 % (vægtprocent).  

Kontrol: Tilbudsgiveren skal fremlægge de tekniske datablade for de smøremidler, der skal leveres. Produkter, der er mærket med EU's miljømærke eller et tilsvarende type I-miljømærke, som opfylder ovennævnte krav, anses for at opfylde kravene.  

2. For firetaktssmøremidler skal smøremidlerne i maskinerne være motorsmøremidler med lav viskositet (LVL) eller genraffinerede smøremidler med mindst 25 % genraffineret baseolie, medmindre maskinfabrikanten anbefaler en anden type smøremiddel. LVL-olier er olier, der svarer til SAE-nummer 0W30 eller 5W30 eller tilsvarende.  

Kontrol: Tilbudsgiveren skal fremlægge en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt, underbygget af sikkerhedsdatablade for alle produkter, der skal leveres under kontraktens opfyldelse.  

TS5. Betjenings- og vedligeholdelsesinstrukser  

(samme krav for centrale og omfattende kriterier) 

Maskinen skal leveres med de tilhørende tekniske specifikationer og brugerinformationer, der er relevante for at betjene maskinen med lavere brændstof- og energiforbrug og vedligeholde den med henblik på at forlænge dens levetid.  

Kontrol: Tilbudsgiveren skal fremlægge brugerinstrukser med oplysninger om betjening og vedligeholdelse af maskinen.  

Tildelingskriterier (AC) 
AC1. Nul-udstødningsemissioner  

Der gives point til maskiner, hvor der kan dokumenteres nul- udstødningsemission, således at maskinen kan køre uden direkte udstødningsemissioner fra motorer.  

Kontrol: Tilbudsgiveren skal fremlægge en kopi af typegodkendelsesattesten for maskinens effektenhed.  

Forklarende note: AC1. Nul-udstødningsemissioner  

*Motorer, som er i overensstemmelse med et emissionstrin, som ligger forud for trin V, kan installeres, jf. undtagelserne og overgangsbestemmelserne i artikel 10, stk. 7, i direktiv 97/68/EF, artikel 34, stk. 7 og 8, eller artikel 58, stk. 5-11, i forordning (EU) 2016/1628 og artikel 11, stk. 4, og artikel 14 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/96 eller artikel 13, stk. 3-6, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/985, hvis de har fået eftermonteret et DPF-system, der er certificeret i henhold til en af følgende standarder, og hvis de har en gravimetrisk separeringsgrad på mindst 90 %:  

 • Anlage XXVII Nummer 3 StVZO  
 • UNECE Regulation R 132, reduktionstrin 01, klasse I eller II  
 • FAD e.V. Siegel (pr. februar 2015 eller nyere)  
 • VERT-filterliste (pr. september 2016 eller nyere)  
 • BAFU-filterliste.  
AC2. Tungmetalindhold i batterier  

(samme krav for centrale og omfattende kriterier) 

Der gives point til tilbudsgivere, der tilbyder batteridrevne maskiner, som anvender genopladelige batterier med indhold af tungmetaller, der er lavere end følgende: 

 • kviksølv < 0,1 ppm  
 • cadmium < 1,0 ppm  
 • bly < 5 ppm.  

Kontrol: Se TS3.  

Indkøb af maskintjenester 

(Tekniske kriterier og tildelingskriterier gælder kun, hvis operatørerne ejer eller leaser tjenestekøretøjerne)  

Vigtigt: Fælles kriterier for tjenestekategorier (afsnit 6) gælder også for denne kategori  

Genstand 

Indkøb af tjenester med lav miljøpåvirkning i forbindelse med vedligeholdelse af offentlige områder ved brug af maskiner, jf. forordning (EU) 2016/1628.  

Tekniske specifikationer (TS) 
TS6. Udstødningsemissioner fra motorer  

Bemærk: Dette kriterium finder ikke anvendelse på kompakte fejemaskiner og spredemaskiner.  

Mobile maskiner, der anvendes til at udføre tjenesten, skal: 

 1. som minimum opfylde trin V 
 2. opfylde kravet om nul-udstødningsemissioner 
 • 2019: 50 % af maskinerne skal have nul-udstødningsemissioner  
 • 2020: 60 % af maskinerne skal have nul-udstødningsemissioner 
 • 2021: 70 % af maskinerne skal have nul-udstødningsemissioner  
 • 2022: 80 % af maskinerne skal have nul-udstødningsemissioner  

Kontrol: Samme som TS1 plus listen over maskiner, der forventes anvendt til at levere tjenesten til vedligeholdelse af offentlige områder, deres overensstemmelsesattester og kopier af typegodkendelsesattesten for maskinens effektenhed.  

TS7. Præstation for emission af forurenende luftarter  

Bemærk: Dette kriterium finder kun anvendelse på kompakte fejemaskiner og spredemaskiner.  

Præstationen for emission af forurenende luftarter fra de fejemaskiner og spredemaskiner, der anvendes til at udføre tjenesten, skal:  

 1. opfylde mindst trin IV  
 2. opfylde trin V eller Euro 6/VI  
  • 2019: 50 % af fejemaskinerne og spredemaskinerne skal opfylde trin V eller Euro 6/VI  
  • 2020: 60 % af fejemaskinerne og spredemaskinerne skal opfylde trin V eller Euro 6/VI  
  • 2021: 70 % af fejemaskinerne og spredemaskinerne skal opfylde trin V eller Euro 6/VI  
  • 2021: 80 % af fejemaskinerne og spredemaskinerne skal opfylde trin V eller Euro 6/VI  
 3. opfylde kravet om nul-udstødningsemissioner  
 • 2019: 50 % af fejemaskinerne og spredemaskinerne skal have nul-udstødningsemissioner  
 • 2020: 60 % af fejemaskinerne og spredemaskinerne skal have nul-udstødningsemissioner  
 • 2021: 70 % af fejemaskinerne og spredemaskinerne skal have nul-udstødningsemissioner  
 • 2022: 80 % af fejemaskinerne og spredemaskinerne skal have nul-udstødningsemissioner  

Tilbudsgiveren skal dokumentere de tilfælde, hvor fejemaskinerne og spredemaskinerne ikke er certificeret i overensstemmelse med trin IV eller højere, men har opnået samme standard efter teknisk efterbehandling*.  

Kontrol: Samme som TS1 plus listen over maskiner, der forventes anvendt til at levere tjenesten til vedligeholdelse af offentlige områder, deres overensstemmelsesattester og kopier af typegodkendelsesattesten for maskinens effektenhed.  

Forklarende note: TS7. Præstation for emission af forurenende luftarter  

*Motorer, som er i overensstemmelse med et emissionstrin, som ligger forud for trin V, kan installeres, jf. undtagelserne og overgangsbestemmelserne i artikel 10, stk. 7, i direktiv 97/68/EF, artikel 34, stk. 7 og 8, eller artikel 58, stk. 5-11, i forordning (EU) 2016/1628 og  

artikel 11, stk. 4, og artikel 14 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/96 eller artikel 13, stk. 3-6, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/985, hvis de har fået eftermonteret et DPF-system, der er certificeret i henhold til en af følgende standarder, og hvis de har en gravimetrisk separeringsgrad på mindst 90 %:  

 • Anlage XXVII Nummer 3 StVZO  
 • UNECE Regulation R 132, reduktionstrin 01, klasse I eller II  
 • FAD e.V. Siegel (pr. februar 2015 eller nyere)  
 • VERT-filterliste (pr. september 2016 eller nyere)  
 • BAFU-filterliste.  
TS8. Genopladelighed og kvalitet af batteri  

Alle maskiner skal være udstyret med batterisystemer, der opfylder den tekniske specifikation TS3.  

Kontrol: Samme som TS3 plus listen over og det tekniske datablad for den maskinpark, der vil blive anvendt til at levere tjenesten.  

Tildelingskriterier (AC)
AC3. Udstødningsemissioner fra motorer  

(samme krav for centrale og omfattende kriterier) 

Der gives forholdsmæssige point til tilbud, hvor en andel af maskinparken overstiger kravene i TS6.  

Kontrol: Se TS6 ovenfor.  

AC4. Forbedret præstation for emission af forurenende luftarter  

(samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Der gives point i forhold til hver procentvis forbedring af den tekniske specifikation, der mindst kræves i TS7.

Kontrol: Se TS7 ovenfor.  

AC5. Spredemaskiners distributionseffektivitet  

Tilbudsgivere, der tilbyder en tjenesteflåde, vil blive tildelt point i forhold til andelen af spredemaskiner i flåden, der opfylder EN 15597-2.  

Kontrol: Tilbudsgiveren skal fremlægge listen over køretøjer i tjenesteflåden og deres testrapporter i henhold EN 15597-2 udstedt af et uafhængigt laboratorium.  

AC6. Tungmetalindhold i batterier  

Tilbudsgivere, der tilbyder en tjenesteflåde, vil blive tildelt point i forhold til andelen af maskiner i flåden, der er udstyret med batterisystemer, som opfylder AC2 om tungmetalindhold i batterier.  

Kontrol: Samme som AC2 plus listen over og det tekniske datablad for den maskinpark, der vil blive anvendt til at levere tjenesten.  

Bestemmelser vedrørende kontaktens opfyldelse (CPC) 
CPC1. Udstødningsemissioner fra motorer 

(samme krav for centrale og omfattende kriterier) 

Bemærk: Dette kriterium gælder kun, hvis erstatningsmaskinerne opfylder driftsbehovene som fastlagt af den ordregivende myndighed og er aftalt med tjenesteudbyderen.  

Hvis en maskine, der anvendes til tjenesten, skal erstattes under kontraktens udførelse, skal den erstattes af en maskine med nul- udstødningsemissioner (hvis sådanne produkter er tilgængelige på markedet).  

De årlige fortegnelser over vedligeholdelses- og udskiftningsplaner for maskiner skal stilles til rådighed for den ordregivende myndighed med henblik på kontrol. Den ordregivende myndighed kan fastsætte regler for sanktioner for manglende overholdelse.  

Forklarende note: CPC1. Udstødningsemissioner fra motorer  

 • Udskiftning anbefales, når en maskine nærmer sig afslutningen af dens levetid eller er blevet beskadiget uden reparationsmulighed. 
 • Maskiner med nul-udstødningsemissioner kan køre uden direkte udstødningsemission.  
CPC2. Smøremidler  

(samme krav for centrale og omfattende kriterier) 

Ordremodtageren skal sikre, at hydrauliske væsker, gearolier, kædesavsolier, totaktsolier og fedt, der anvendes i maskiner, som bruges i forbindelse med vedligeholdelse af offentlige områder, opfylder TS4 om smøremidler.

Ordremodtageren skal føre fortegnelser, der skal stilles til rådighed for den ordregivende myndighed. Den ordregivende myndighed kan fastsætte regler for sanktioner for manglende overholdelse.

For firetaktssmøremidler skal ordremodtageren udskifte de smøremidler, der anvendes i maskiner, som bruges i forbindelse med vedligeholdelse af offentlige områder, med smøremidler, der opfylder TS4 for smøremidler til firetaktsmotorer, medmindre maskinfabrikanten anbefaler en anden type smøremiddel.

Ordremodtageren skal føre fortegnelser, der skal stilles til rådighed for den ordregivende myndighed. Den ordregivende myndighed kan fastsætte regler for sanktioner for manglende overholdelse.  

Væsentligste miljøpåvirkninger fra køretøjer og tjenesteflåder  

På baggrund af de foreliggende videnskabelige data opsummeres de vigtigste miljøpåvirkninger fra køretøjer og tjenesteflåder ud fra livscyklusperspektivet i nedenstående tabel (se den tekniske rapport for yderligere detaljer). I samme tabel præsenteres også EU's tilgang til grønne offentlige indkøb i forhold til at afbøde eller reducere disse påvirkninger.  

1. Køretøjer og tjenesteflåde  

Væsentlige miljøpåvirkninger i produktets livscyklus EU's tilgang til grønne offentlige indkøb 
Drivhusgas- og luftforurenende emissioner, som produceres af energiforbrug i brugsfasen Kræve kriterier for CO2-emissioner ved typegodkendelse for lette erhvervskøretøjer og specifikke teknologier for tunge 
erhvervskøretøjer og køretøjer i klasse L 
Drivhusgas- og luftforurenende emissioner, som produceres i energibærernes forsyningskæde 
 

Kræve kriterier, som er baseret på præstationsnormerne for 
emission af forurenende luftarter for lette erhvervskøretøjer og specifikke teknologier for tunge erhvervskøretøjer og køretøjer i klasse L 
Miljøpåvirkninger, som produceres under 
fremstilling af batterier til elkøretøjer 
Kræve kriterier for dækkenes rullemodstand 
Støjemissioner fra køretøjet og dæk i brugsfasen Kræve kriterier for energiforbrug for elkøretøjer og lette 
erhvervskøretøjer 
 Kræve kriterier for batterigarantier 
 Kræve kriterier for køretøjers og dæks støjemissioner 
 Kræve nøglekompetencer og anvendelse af centrale 
miljøledelsesforanstaltninger og -praksisser fra tjenesteudbydere
 Kræve tilstrækkelig og hyppig uddannelse af tjenesteudbyderes personale
 Kræve kriterier for dæk og smøremidler til vedligeholdelseskriterier

Påvirkningernes rækkefølge afspejler ikke nødvendigvis deres omfang. 

Detaljerede oplysninger om vedligeholdelse af offentlige områder, herunder oplysninger om relateret lovgivning, standarder og tekniske kilder, der anvendes som dokumentation, kan findes i den tekniske rapport.

Indkøb af køretøjsflåder  

Genstand 

Indkøb af køretøjer i klasse N2 og N3 som defineret i direktiv 2007/46, specialkøretøjer og andre køretøjer til særlig brug som defineret i direktiv 2007/46 (gaderengøringsmaskiner, dvs. lastbilmonterede fejemaskiner) med lav miljøpåvirkning.  

Bemærk: Kompakte fejemaskiner og spredemaskiner anses for mobile ikkevejgående maskiner og er derfor omfattet af kriterierne for maskiner.  

Tekniske specifikationer (TS) 
TS1. Teknologiske muligheder til at mindske drivhusgasemissioner  

Bemærk: Dette kriterium finder anvendelse på tunge køretøjer og køretøjer til særlig brug.  

Køretøjet skal være udstyret med en af følgende teknologier med henblik på at dokumentere reduktion af drivhusgasemissioner fra oliekilde til hjul:  

 • fuldelektriske køretøjer  
 • elektriske hydrogenbrændselscellekøretøjer  
 • originaludstyrsfabrikants (OEM) naturgaskøretøj med dobbeltbrændstof og et gasenergiforhold i den varme del af WHTC-prøvningscyklussen på mindst 50 %  
 • naturgasbiler med direkte højtryksindsprøjtninger  
 • opladelig hybrid: køretøj udstyret med en batteripakke, som kan oplades via nettet og forsyner den elektriske drift af karosseri og løftestang  
 • lastregistrerende hydrauliske systemer (til fejemaskiner): pumpens flowkapacitet reguleres gennem lastregistrerende tryk  
 • dedikerede naturgasbiler under de betingelser, som er angivet i noten nedenfor.  

Bemærk: Den ordregivende myndighed kan inddrage dedikerede naturgaskøretøjer, hvis de forsynes med vedvarende metan, der dækker mindst 15 % af deres behov.  

Kontrol: Tilbudsgiveren skal fremvise køretøjets datablad, hvor disse teknologiske specifikationer eller brændstofspecifikationer er angivet.  

TS2. Dæktryksovervågningssystemer (TPMS)  

(samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Bemærk: Dette kriterium finder ikke anvendelse på køretøjer til særlig brug, dvs. lastbilmonterede fejemaskiner.  

Lette erhvervskøretøjer og tunge køretøjer skal være udstyret med dæktryksovervågningssystemer (TPMS) eller sensorer, der muliggør overvågning fra førerpladsen.  

Kontrol: Tilbudsgiveren skal fremlægge køretøjets datablad, hvor disse oplysninger er angivet.  

TS3. Bildæk – rullemodstand  

(samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Bemærk: Dette kriterium finder ikke anvendelse på køretøjer til særlig brug, dvs. lastbilmonterede fejemaskiner.  

Køretøjerne skal være udstyret med:  

 • (a.) dæk, der opfylder den højeste brændstofeffektivitetsklasse for rullemodstand udtrykt i kg/ton, som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1222/2009 af 25. november 2009 om mærkning af dæk for så vidt angår brændstofeffektivitet og andre vigtige parametre. Dette krav må ikke hindre den offentlige myndighed i at købe dæk i den højeste vådgrebsklasse, hvis sikkerhedshensyn berettiger det. ELLER  
 • (b.) regummierede dæk.  

Bemærk: Forordning (EF) nr. 1222/2009 er i øjeblikket ved at blive revideret, og som led i denne proces har Europa-Kommissionen fremsat forslaget COM(2018) 296. Dette kriterium skal ajourføres i henhold til den nye lovgivning, når den er trådt i kraft.  

Kontrol: Tilbudsgiveren skal angive dækkets mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1222/2009 for dæk i tilfælde a) eller i meddelelsen om godkendelse i henhold til bilag 1 til FN/ECE-regulativ 109 for regummierede dæk (tilfælde b)).  

TS4. Præstation for emission af forurenende luftarter  

(samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

N3-køretøjer og N2-køretøjer med en referencemasse1), der overstiger 2 610 kg, skal opfylde Euro VI. N2-køretøjer med en referencemasse1), der ikke overstiger 2 610 kg, skal opfylde TS2 Præstation for emission af forurenende luftarter i EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af biler og lette erhvervskøretøjer (kategori 1). Køretøjsmonterede fejemaskiner skal opfylde Euro VI eller Euro 6, afhængigt af referencemassen for det køretøj, hvorpå de er monteret.  

Kontrol: Tilbudsgiveren skal fremvise køretøjets typeattest. For så vidt angår de køretøjer, der har opnået ovennævnte standard efter en teknisk opgradering, skal foranstaltningerne dokumenteres og indgå i tilbuddet, og dette skal kontrolleres af en uafhængig tredjepart.  

Forklarende note: TS4. Præstation for emission af forurenende luftarter  

1)"Referencemasse": køretøjets egenvægt i driftsklar stand i henhold til typeattesten med fast tillæg af 100 kg og fradrag af 75 kg for førerens vægt.  

TS5. Vandrecirkulationssystemer  

Hvis den ordregivende myndighed kræver fejemaskiner, der anvender vand til støvbekæmpelse.  

Fejemaskiner skal være udstyret med et vandrecirkulationssystem, dvs. et system, der recirkulerer en del af det vand, der bruges til støvbekæmpelse. Vandet sprøjtes og fjernes derefter af fejemaskinen sammen med støvet. Maskinen filtrerer spildevandet, som derefter recirkuleres til vandtanken.  

Kontrol: Tilbudsgiveren skal fremlægge det tekniske datablad, hvor vandrecirkulationssystemet er beskrevet. 

TS6. Dækstøj

(må ikke bruges, hvis der af sikkerhedsmæssige årsager kræves dæk i den højeste vådgrebsklasse eller sne- eller isdæk)  

Bemærk: Dette kriterium finder ikke anvendelse på køretøjer til særlig brug.  

Tunge køretøjer skal være udstyret med:  

 • (a.) dæk, hvis emissionsniveau for rullestøj afgivet til omgivelserne er 3 dB under det maksimum, der er fastsat i bilag II, del C, til forordning (EF) nr. 661/2009. Dette svarer til den øverste klasse (af de eksisterende tre) af EU-dækmærkeklasserne vedrørende rullestøj afgivet til omgivelserne ELLER 
 • (b.) regummierede dæk.  

Bemærk: Forordning (EF) nr. 1222/2009 er i øjeblikket ved at blive revideret, og som led i denne proces har Europa-Kommissionen fremsat forslaget COM(2018) 296. Dette kriterium skal ajourføres i henhold til den nye lovgivning, når den er trådt i kraft.  

Kontrol: Tilbudsgiveren skal angive dækkets mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1222/2009 for dæk i tilfælde a) eller i meddelelsen om godkendelse i henhold til bilag 1 til FN/ECE-regulativ 109 for regummierede dæk (tilfælde b)).  

Tildelingskriterier (AC) 
AC1. Gasser fra klimaanlæg  

Der gives point til de køretøjer, der er udstyret med et klimaanlæg, som anvender et kølemiddel, hvis globale opvarmningspotentiale (GWP), som en CO2-faktor og over en tidsperiode på 100 år, ligger under 150.  

Kontrol: Tilbudsgiveren skal oplyse navnet på samt formel og GWP for den kølegas, der anvendes i klimaanlægget. Hvis der anvendes en blanding af gasser (n antal gasser), beregnes GWP'en som følger: GWP= Σ(stof X1 % x GWP(X1)) + (stof X2 % x GWP(X2)) + ... (stof Xn % x GWP(Xn)) hvor % er andelen efter vægt med en vægttolerance på +/- 1 %. GWP af gasser findes i bilag I og II til forordning (EU) nr. 517/2014  

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=uriserv %3AOJ.L_.2014.150.01.0195.01.ENG).  

AC2. Bildæk – regummierede dæk  

Der gives point til køretøjer til særlig brug, som er udstyret med regummierede dæk.  

Kontrol: Tilbudsgiveren skal fremlægge meddelelsen om godkendelse i henhold til bilag 1 til FN/ECE-regulativ 109 for regummierede dæk.  

AC3. Forbedret præstation for emission af forurenende luftarter  

N3-køretøjer og N2-køretøjer med en referencemasse1), der overstiger 2 610 kg, og køretøjer til særlig brug: Der gives point til de følgende teknologier:  

 • naturgas  
 • opladelige hybridbiler (PHEV)  
 • akkumulatorvogne (BEV – battery electric vehicles) og  
 • elektriske hydrogenbrændselscellekøretøjer (FCEV – hydrogen fuel cell electric vehicles).  

(Det skal specificeres, hvor mange point der tildeles køretøjer med nul- udstødningsemissioner, dvs. opladelige hybridbiler (PHEV), akkumulatorvogne (BEV) og elektriske brændselscellekøretøjer (FCEV). Køretøjer, der er i stand til at udlede nul udstødningsemissioner, skal tildeles flere point end naturgaskøretøjer).  

N2-køretøjer med en referencemasse på højst1) 2 610 kg: formlen for AC3 Forbedrede præstation for emission af forurenende luftarter og AC4 Nul-udstødningsemissionskapacitet i EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af biler og lette erhvervskøretøjer (kategori 1).  

Kontrol: Tilbudsgiveren skal fremlægge køretøjets typeattest. For så vidt angår de køretøjer, der har opnået ovennævnte standard efter en teknisk opgradering, skal foranstaltningerne dokumenteres og indgå i tilbuddet, og dette skal kontrolleres af en uafhængig tredjepart.  

Forklarende note: AC3. Forbedret præstation for emission af forurenende luftarter  

1) "Referencemasse": køretøjets egenvægt i driftsklar stand i henhold til typeattesten med fast tillæg af 100 kg og fradrag af 75 kg for førerens vægt.  

AC4. Vandrecirkulationssystemer  

Hvis den ordregivende myndighed kræver fejemaskiner, der anvender vand til støvbekæmpelse.  

Der gives point til fejemaskiner, der er udstyret med et vandrecirkulationssystem, dvs. et system, der recirkulerer en del af det vand, der bruges til støvbekæmpelse. Vandet spredes og fjernes derefter af fejemaskinen sammen med støvet. Maskinen filtrerer spildevandet, som derefter recirkuleres til vandtanken.  

Kontrol: Tilbudsgiveren skal fremlægge det tekniske datablad, hvor vandrecirkulationssystemet er beskrevet. 

AC5. Køretøjsstøj  

Bemærk: Dette kriterium finder ikke anvendelse på køretøjer til særlig brug.  

Der gives point til køretøjer, hvis støjemissioner er i overensstemmelse med fase 3-grænserne i forordning (EU) nr. 540/2014. Støjemissionerne vil blive testet i henhold til bilag II til forordning (EU) nr. 540/2014.  

Kontrol: Tilbudsgiveren skal fremlægge køretøjets typeattest.  

AC6. Fejemaskiner  

Der gives point til fejemaskiner med et lavere garanteret lydeffektniveau i henhold til direktiv 2000/14/EF.  

Kontrol: Tilbudsgiveren skal fremlægge en kopi af CE-mærkningen sammen med angivelsen af det garanterede lydeffektniveau i henhold til direktiv 2000/14/EF.  

Indkøb af tjenesteflåder  

(De tekniske specifikationer og tildelingskriterier gælder kun, hvis operatørerne ejer eller leaser tjenestekøretøjerne)  

Vigtigt: Fælles kriterier for tjenestekategorier (afsnit 6) gælder også for denne kategori  

Genstand 

Indkøb af tjenester med lav miljøpåvirkning i forbindelse med vedligeholdelse af offentlige områder ved brug af køretøjer i klasse N2 og N3 som defineret i direktiv 2007/46, specialkøretøjer og andre køretøjer til særlig brug som defineret i direktiv 2007/46 (gaderengøringsmaskiner, dvs. lastbilmonterede fejemaskiner) med lav miljøpåvirkning. 

Bemærk: Kompakte fejemaskiner og spredemaskiner anses for mobile ikkevejgående maskiner og er derfor omfattet af kriterierne for maskiner.  

Tekniske specifikationer (TS) 
TS1. Drivhusgasemissioner  

For tunge køretøjer og køretøjer til særlig brug: Flåden skal bestå af de følgende andele af køretøjer udstyret med en af de accepterede teknologier, der er opført blandt de centrale TS1 Teknologiske forbedringsmuligheder til at mindske drivhusgasemissionerne:  

 • 2019: 32 %  
 • 2020: 40 %  
 • 2021: 48 %  
 • 2022: 56 % 

For køretøjer i klasse L: Flåden skal bestå af følgende andele af elektriske køretøjer:  

 • 2019: 40 %  
 • 2020: 50 %  
 • 2021: 60 %  
 • 2022: 70 % 

For lette erhvervskøretøjer:  

 • 12 % af den flåde, der skal anvendes under kontraktens udførelse, skal overholde de omfattede TS1 CO2-emissioner for kategorien "Køb, leasing eller leje af lette erhvervskøretøjer" i EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af vejtransport  
 • 25 % af den flåde, der skal anvendes under kontraktens udførelse, skal overholde de centrale TS1 CO2-emissioner for kategorien "Køb, leasing eller leje af lette erhvervskøretøjer" i EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af vejtransport.  

Det gældende niveau svarer til det år, hvor udbudsproceduren offentliggøres.  

Kontrol: Samme som TS1 for køretøjer (afsnit 5.1.1.2) plus listen og databladene eller overensstemmelsesattesterne for hele flåden.  

TS2. Cykellogistik  

(samme krav for centrale og omfattende kriterier) (i byer med egnet bymæssig infrastruktur).  

Tilbudsgiveren skal tilbyde en tjenesteflåde, der omfatter brug af cykler og cykelanhængere, som kan være elcykler, for at minimere brugen af motoriserede køretøjer i henhold til den plan for reduktion af emissioner, der er fastsat i TS1 Miljøledelsesforanstaltningerne inden for de fælles kriterier for tjenestekategorier.  

Kontrol: Tilbudsgiveren skal fremlægge specifikationerne for tjenesteflåden og beskrivelsen af den måde, hvorpå cykler og cykelanhængere vil blive brugt til at minimere brugen af motoriserede køretøjer.  

TS3. Bildæk – rullemodstand  

(samme krav for centrale og omfattende kriterier) 

Bemærk: Dette kriterium finder ikke anvendelse på køretøjer til særlig brug, dvs. lastbilmonterede fejemaskiner.  

Alle køretøjer skal være udstyret med dæk, der er i overensstemmelse med TS3 for bildæk som defineret i afsnit 5.1.1.2.  

Kontrol: Samme som TS3 for bildæk som defineret i afsnit 5.1.1.2 sammen med listen og databladene for hele flåden.  

TS4. Dæktryksovervågningssystemer (TPMS)  

(samme krav for centrale og omfattende kriterier) 

Bemærk: Dette kriterium finder ikke anvendelse på køretøjer til særlig brug, dvs. lastbilmonterede fejemaskiner. 

Alle lette erhvervskøretøjer og tunge køretøjer skal være udstyret med systemer, der er i overensstemmelse med TS2 for dæktryksovervågningssystemer som defineret i afsnit 5.1.1.2.  

Kontrol: Samme som TS2 for dæktryksovervågningssystemer i afsnit 5.1.1.2 sammen med listen og databladene for hele flåden.  

TS5. Brændstoffer  

(samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Bemærk: Dette kriterium gælder kun, hvis den ordregivende myndighed godkender dedikerede naturgaskøretøjer som accepteret teknologi, og tilbudsgiveren tilbyder dedikerede naturgaskøretøjer i overensstemmelse med TS1 for køretøjer (se afsnit 5.1.1.2). Den ordregivende myndighed kan fastsætte højere procentdele for vedvarende brændstofforsyning i henhold til den disponible forsyning på deres nationale eller regionale marked.  

Mindst 15 % af metanforsyningen skal være vedvarende metan.  

Kontrol: Tilbudsgiveren skal fremlægge leverandørkontrakten/-kontrakterne samt beskrivelsen af og de tekniske specifikationer for produktionen og det dedikerede brændstofsystem.  

TS6. Luftforurenende emissioner  

(Disse kriterier gælder kun, hvis operatøren ejer eller leaser tjenesteflåden)  

TS6.1. Alle tunge erhvervskøretøjer, der anvendes til udførelse af tjenesten, skal som minimum opfylde Euro V.  

2019: 68 % af de tunge erhvervskøretøjer skal opfylde Euro VI.  

2020: 76 % af de tunge erhvervskøretøjer skal opfylde Euro VI. 2021: 84 % af de tunge erhvervskøretøjer skal opfylde Euro VI. 2022: 92 % af de tunge erhvervskøretøjer skal opfylde Euro VI.  

Tilbudsgiveren skal dokumentere de tilfælde, hvor køretøjerne ikke er certificeret i overensstemmelse med Euro V eller højere, men har opnået samme standard efter teknisk efterbehandling.  

Alle lette erhvervskøretøjer, der anvendes til udførelse af tjenesten, skal som minimum opfylde Euro 5. 2018: 60 % af de lette erhvervskøretøjer skal opfylde Euro 6. 2019: 70 % af de lette erhvervskøretøjer skal opfylde Euro 6. 2020: 80 % af de lette erhvervskøretøjer skal opfylde Euro 6. 2021: 90 % af de lette erhvervskøretøjer skal opfylde Euro 6. 2022: 100 % af de lette erhvervskøretøjer skal opfylde Euro 6.  

2019: 15 % af de lette erhvervskøretøjer skal opfylde Euro 6-TEMP- eller Euro 6d-standarden.  

2020: 20 % af de lette erhvervskøretøjer skal opfylde Euro 6-TEMP- eller Euro 6d-standarden.  

2021: 25 % af de lette erhvervskøretøjer skal opfylde Euro 6-TEMP- eller Euro 6d-standarden.  

2022: 35 % af de lette erhvervskøretøjer skal opfylde Euro 6-TEMP- eller Euro 6d-standarden.  

Alle køretøjer i klasse L, der anvendes til udførelse af tjenesten, skal som minimum opfylde Euro 3. 2019: 70 % af køretøjerne i klasse L skal opfylde Euro 4. 2020: 80 % af køretøjerne i klasse L skal opfylde Euro 4. 2021: 90 % af køretøjerne i klasse L skal opfylde Euro 4. 2022: 100 % af køretøjerne i klasse L skal opfylde Euro 4.  

Det gældende niveau svarer til det år, hvor udbudsproceduren offentliggøres.  

TS6.2. I tilfælde af byområder med dårlig luftkvalitet: Lette erhvervskøretøjer og køretøjer i klasse L skal have nul- udstødningsemissioner.  

Hvis der ikke pålægges nogen vejafgift, eller den forventede brugsprofil kræver store intervaller: Køretøjerne er som minimum i stand til at udlede nul udstødningsemissioner, dvs. lette erhvervskøretøjer, der kan køre mindst 40 km uden at udlede udstødningsemissioner.  

Kontrol: Tilbudsgiveren skal fremlægge køretøjernes datablade, hvor emissionsstandarderne er angivet, og i givet fald partnerskabsaftalen med citylogistikcentret.  

Tildelingskriterier (AC) 

(Disse kriterier gælder kun, hvis operatøren ejer eller leaser tjenesteflåden)  

AC1. Drivhusgasemissioner  

(samme krav for centrale og omfattende kriterier) 

Tilbudsgiverens flåde tildeles point på baggrund af andelen af køretøjer (%), der overopfylder kriterierne for TS1 Drivhusgasemissioner, i forhold til  

størrelsen af overopfyldelsen af TS1.  

Kontrol: Se TS1 ovenfor.  

AC2. Luftforurenende emissioner  

(samme krav for centrale og omfattende kriterier, finder ikke anvendelse, hvis der kræves nul- udstødningsemissioner for alle køretøjer i den tekniske specifikation TS6.2)  

Der gives point til de tilbudsgivere, der tilbyder: 

 • (a.) en højere procentdel end den, der er fastsat i TS6 (se ovenfor), ELLER 
 • (b.) lette erhvervskøretøjer og køretøjer i klasse L, hvis emissionsydelse er bedre end Euro 6/4, ELLER  
 • (c.) tunge erhvervskøretøjer, der kører på naturgas, og køretøjer, der er i stand til at køre med nul-udstødningsemissioner, hvilket betyder et minimumsinterval på 40 km uden udsendelse af udstødningsemissioner for biler og lette erhvervskøretøjer samt opladelige hybridbiler (PHEV), akkumulatorvogne (BEV) og brændselscellekøretøjer (FCEV) til busser.  

til den flåde, der skal benyttes i henhold til kontrakten, i forhold til overopfyldelsen af TS6 (se ovenfor) (det skal specificeres, hvor mange point der tildeles højere procentdele, bedre ydeevne og køretøjer med nul-udstødning. Køretøjer, der er i stand til at udlede nul udstødningsemissioner, skal tildeles flere point end naturgaskøretøjer).  

Kontrol: Se TS2 ovenfor.  

AC4. Vandrecirkulation  

Hvis den ordregivende myndighed kræver fejemaskiner, der anvender vand til støvbekæmpelse.  

Tilbudsgivere, der tilbyder en tjenesteflåde, tildeles point i forhold til andelen af køretøjer, der er udstyret med et vandrecirkulationssystem.  

Kontrol: Tilbudsgiveren skal fremlægge listen over køretøjer i tjenesteflåden og deres datablade.  

AC5. Støjemissioner  

Der gives point til de tilbudsgivere, der tilbyder en tjenesteflåde, som udelukkende består af køretøjer, der er i overensstemmelse med AC5 vedrørende køretøjers støjemissioner, som er fastsat i afsnit 5.1.1.2.  

Kontrol: Tilbudsgiveren skal fremlægge listen over køretøjer i tjenesteflåden og deres overensstemmelsesattester.  

Bestemmelser vedrørende kontaktens opfyldelse (CPC) 

(Disse gælder kun, hvis operatørerne ejer eller leaser tjenestekøretøjerne)  

CPC1. Smøremidler med lav viskositet  

Medmindre køretøjsfabrikanten anbefaler en anden type smøremiddel, skal ordremodtageren erstatte smøremidlerne i tjenestekøretøjerne med motorsmøremidler med lav viskositet (LVL). LVL er smøremidler, der svarer til SAE-nummer 0W30 eller 5W30 eller tilsvarende.  

Ordremodtageren skal føre fortegnelser, der skal stilles til rådighed for den ordregivende myndighed. Den ordregivende myndighed kan fastsætte regler for sanktioner for manglende overholdelse.  

CPC2. Bildæk – rullemodstand  

(samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Ordremodtageren skal udskifte tjenestekøretøjernes nedslidte dæk med:  

 • (a.) nye dæk, der opfylder den højeste brændstofeffektivitetsklasse for rullemodstand udtrykt i kg/ton, som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1222/2009 af 25. november 2009 om mærkning af dæk for så vidt angår brændstofeffektivitet og andre vigtige parametre. Denne kontraktbestemmelse må ikke være til hinder for anvendelsen af dæk i den højeste vådgrebsklasse, hvis sikkerhedshensyn berettiger det, ELLER  
 • (b.) regummierede dæk.  

Ordremodtageren skal føre fortegnelser, der skal stilles til rådighed for den ordregivende myndighed. Den ordregivende myndighed kan fastsætte regler for sanktioner for manglende overholdelse.  

CPC3. Dækstøj  

Bemærk: Denne CPC finder ikke anvendelse på regummierede dæk.  

Ordremodtageren skal udskifte tjenestekøretøjernes nedslidte dæk med nye dæk, hvis emissionsniveau for rullestøj afgivet til omgivelserne er 3 dB under det maksimum, der er fastsat i bilag II, del C, til forordning (EF) nr. 661/2009. Dette svarer til den øverste klasse (af de eksisterende tre) af EU-dækmærkeklasserne vedrørende rullestøj afgivet til omgivelserne. Emissionerne af rullestøj afgivet til omgivelserne vil blive testet i henhold til bilag I til forordning (EC) nr. 1222/2009.  

Ordremodtageren skal føre fortegnelser, der skal stilles til rådighed for den ordregivende myndighed. Den ordregivende myndighed kan fastsætte regler for sanktioner for manglende overholdelse.  

Forklarende note: om indkøb af vedligeholdelsestjenester  

Den ordregivende myndighed kan medtage disse kriterier i udbudsbetingelserne for vedligeholdelse af køretøjer. Disse kriterier dækker dog kun en lille del af vedligeholdelsesaktiviteterne og kan ikke betragtes som EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af vedligeholdelse af køretøjer.  

Forklarende note: om kravene til statslige indkøb af dæk  

Artikel 6 i og bilag III til Energieffektivitetsdirektivet (2012/27/EU), som skulle gennemføres i national ret inden juni 2014, fastsætter specifikke forpligtelser for offentlige myndigheder om at købe bestemt energieffektivt udstyr. Dette indbefatter forpligtelsen til kun at købe de dæk, som:  

"opfylder kriterierne for at tilhøre den højeste brændstofeffektivitetsklasse som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1222/2009 af 25. november 2009 om mærkning af dæk for så vidt angår brændstofeffektivitet og andre vigtige parametre. Dette krav må ikke hindre offentlige organer i at købe dæk i den højeste vådgrebsklasse eller klasse for afgivelse af rullestøj til omgivelserne, hvis sikkerheds- eller sundhedshensyn berettiger det".  

Denne forpligtelse er begrænset til staten og indkøb ud over de tærskler, der er fastsat i udbudsdirektiverne. Desuden skal kravene være i overensstemmelse med omkostningseffektivitet, økonomisk gennemførlighed, bredere bæredygtighed, teknisk egnethed og tilstrækkelig konkurrence. Disse faktorer kan variere alt efter de offentlige myndigheder og markederne. For yderligere vejledning om fortolkningen af dette aspekt af artikel 6 i og bilag III til energieffektivitetsdirektivet vedrørende offentlige indkøb af energieffektive produkter, tjenesteydelser og bygninger henvises der til Kommissionens vejledning COM/2013/0762 final, meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet: Gennemførelse af energieffektivitetsdirektivet – Kommissionens vejledning).  

Forordning (EF) nr. 1222/2009 er i øjeblikket ved at blive revideret, og som led i denne proces har Europa-Kommissionen fremsat forslaget COM(2018) 296. Denne CPC skal ajourføres i henhold til den nye lovgivning, når den er trådt i kraft.  

Genstand 

Indkøb af tjenester i forbindelse med vedligeholdelse af offentlige områder med lav miljøpåvirkning, herunder:  

 • "rengøring" 
 • "gartnerydelser".  

Udvælgelseskriterier (SC) 

SC1. Tilbudsgiverens kompetencer  

(samme krav for centrale og omfattende kriterier) 

Tilbudsgiveren skal have relevante kompetencer og erfaring i at yde miljøbevidste vedligeholdelsestjenester, der som minimum omfatter følgende:  

 • brug af produkter, der har fået tildelt EU-miljømærket eller et andet EN ISO 14024 type I-miljømærke, som er nationalt eller regionalt anerkendt i medlemsstaterne, til rengøringsopgaverne i en kontrakt  
 • intern eller ekstern uddannelse af personale, som omfatter miljømæssige aspekter som f.eks. korrekt fortynding og dosering af produkter, bortskaffelse af spildevand og affaldssortering  
 • identificering, evaluering og gennemførelse af de bedste tilgængelige teknologier og foranstaltninger (hvis relevant for den specifikke leverede tjeneste) med henblik på at:  
  • minimere vand- og energiforbrug 
  • minimere drivhusgasemissioner og emissioner af luftforurenende stoffer  
  • minimere produktion af affald 
  • optimere affaldshåndtering 
  • minimere brug af pesticider, herunder herbicider • minimere brug af gødningsstoffer 
  • minimere brug af rengøringsmidler 
  • minimere brug af afisningsmidler 
  • beskytte og fremme biodiversitet  
 • etablere overvågnings- og rapporteringsprocedurer for ovennævnte miljøforhold.  

Kontrol: Tilbudsgiverne skal fremlægge dokumentation i form af oplysninger og referencer i relevante kontrakter, der er udført inden for de seneste fem år, som omfattede ovennævnte elementer. Dette skal understøttes af fortegnelser over personaleaktiviteter, hvor de relevante emner er opført.  

Tekniske specifikationer 

TS1. Miljøledelsesforanstaltninger  

(samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

 1. Tilbudsgiverne skal have skriftlige procedurer for at: 
  • overvåge, registrere og gennemføre foranstaltninger med henblik på:  
  • minimere energiforbrug  
  • minimere drivhusgasemissioner og emissioner af luftforurenende stoffer  
  • minimere vandforbrug  
  • minimere forbrug af produkter (f.eks. rengøringsmidler, mineralske og organiske gødningsstoffer, pesticider og afisningsmidler)  
  • minimere produktion af affald  
  • forbedre biodiversiteten  
 2. vedligeholde køretøjsflåden og maskinparken i overensstemmelse med fabrikantens anbefalinger 
 3. evaluere iværksættelsen af planen og driftsprocedurerne ved at spore udviklingen i indikatorer1 og den reelle gennemførelse af foranstaltninger og procedurer  
 4. gennemføre de nødvendige foranstaltninger for at korrigere eventuelle afvigelser fra planen og om muligt forhindre dem i fremtiden.  

Kontrol: Tilbudsgiveren skal fremlægge en kopi af de nævnte skriftlige procedurer.

Miljøledelsessystemer, der er certificeret i forhold EU-ordningen for miljøledelse og miljørevision (EMAS) eller ISO 14001 anses for at opfylde kravene, hvis de omhandler de miljømål, der er anført i de tekniske specifikationer, og hvis deres anvendelsesområde omfatter de tjenester, der er genstand for udbuddet. Tilbudsgiveren skal fremlægge den miljøpolitik, der dokumenterer forpligtelsen til at nå disse mål, sammen med det certifikat, der er udstedt af certificeringsorganet, og som viser anvendelsesområdet.  

Bemærk: Den ordregivende myndighed kan tildele point til de tilbudsgivere, der tilbyder betydelige forbedringer i deres miljøledelsesforanstaltninger .  

Forklarende note: TS1. Miljøledelsesforanstaltninger  

De indikatorer, der anvendes til at overvåge miljøproblemerne, bør baseres på den funktionelle enhed "m2 af vedligeholdt område" (f.eks. vandforbrug i liter pr. m2 eller liter forbrugsstof pr. m2). Den anbefalede mindstefrekvens for overvågning er én gang i kvartalet i repræsentative uger. En repræsentativ uge er en uge, hvor aktivitetsniveauet svarer til gennemsnittet i hvert kvartal.  

For biodiversitet kan det være vanskeligt at vælge indikatorer, der kan bruges til at overvåge dette miljøaspekt. Den ideelle indikator ville være målbaseret. Et mål kan f.eks. være at øge bestanden af spurvefugle, og indikatoren ville være ændringen i antallet af disse fugle. Dette skal estimeres ved at registrere prøver, og det kan være for dyrt. I dette tilfælde anbefales det, at indikatorer fastsættes for de foranstaltninger, der skal gennemføres for at nå målet: antallet af besatte reder, tilvæksten i belægning og sammenhængende områder osv.  

Bestemmelser for kontraktens opfyldelse (CPC) 

CPC1. Personaleuddannelse  

(samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

I kontraktens løbetid skal ordremodtageren have indført et internt uddannelsesprogram* for personalet eller give personalet mulighed for at deltage i et eksternt uddannelsesprogram, der dækker de emner, der er anført nedenfor, hvor de er relevante for de opgaver, som personalet udfører som led i kontrakten.  

For leveringen af gartnerydelser:  

 • Personalet skal uddannes i gartnermetoder med mindre miljøpåvirkning, som skal anvendes i forbindelse med den leverede ydelse. Denne uddannelse skal som minimum omfatte vand- og energibesparende metoder; minimering, håndtering og selektiv indsamling af affald, beskyttelse af biodiversitet og anvendelse af produkter fremstillet af fornyelige råstoffer; håndtering og forvaltning af kemiske produkter og beholdere samt sikker og lovlig brug af pesticider, herunder herbicider.  
 • Personalet skal uddannes i kritiske anvendelsessituationer, herunder brug af kemikalier, inden det må udføre denne type arbejde.  

Ordremodtageren skal fremlægge en uddannelsesplan, så snart kontrakten er tildelt.  

For leveringen af rengøringstjenester:  

 • Personalet skal uddannes i rengøringsmetoder med mindre miljøpåvirkning, som skal anvendes i forbindelse med den leverede ydelse. Denne uddannelse skal omfatte vand- og energibesparende metoder, minimering af affald, reduktion af PM10-gadestøv, minimering af forbruget af forbrugsstoffer og sikker anvendelse af kemikalier.  
 • Personalet skal uddannes i kritiske anvendelsessituationer, herunder brug af kemikalier, inden det må udføre denne type arbejde.  

Ordremodtageren skal fremlægge en uddannelsesplan, så snart kontrakten er tildelt.  

For betjening af maskiner og køretøjer:  

 • Alle operatører af maskiner og køretøjer, der deltager i udførelsen af tjenesten, skal være tilstrækkeligt uddannede til at levere den aftalte tjeneste på en miljømæssigt forsvarlig måde ved effektiv udnyttelse af de relevante maskiner og køretøjer.  
 • Alle operatører af maskiner og køretøjer, der er involveret i udførelsen af tjenesten i kontraktperioden, skal regelmæssigt modtage oplysninger om deres brændstoføkonomi (mindst en gang om måneden).  

Årsoversigten over personaleuddannelse skal stilles til rådighed for den ordregivende myndighed med henblik på kontrol. Den ordregivende myndighed kan fastsætte regler for sanktioner for manglende overholdelse.  

Forklarende note: CPC1. Uddannelse af personalet  

* Personale, som har erhvervet den relevante uddannelse gennem et formelt uddannelsessystem, kan fritages for dette krav.  

Anbefalede værdier  

For fastansatte og midlertidigt ansatte med kontrakter på over et år: 16 timers grunduddannelse, 8 timers uddannelse som led i den årlige ajourføring. For midlertidigt ansatte med kontrakter, der ikke overstiger et år: 8 timers grunduddannelse. Uddannelsens varighed kan tilpasses udbuddets behov og betingelser.  

CPC2. Miljøledelsesforanstaltninger  

(samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Tjenesteudbyderen skal i kontraktens løbetid dokumentere og meddele:  

 • resultaterne af overvågningen af indikatorer  
 • vedligeholdelsesaktiviteterne og  
 • resultaterne af evalueringen og korrigerings- og forebyggelsesaktiviteterne, hvor det er relevant i henhold til de skriftlige procedurer for kontrol af TS1 Miljøledelsesforanstaltninger. 

Disse rapporter skal stilles til rådighed for den ordregivende myndighed med henblik på kontrol.  
Den ordregivende myndighed kan fastsætte regler for sanktioner for manglende overholdelse og bonusser for at overopfylde de mål, der er procedurerne for optimering af miljøforholdene.  

Find alle EU's GPP kriterier

Ved at sætte krav om positive sociale resultater i offentlige udbud og kontrakter kan offentlige indkøbere fremme social inklusion og dermed beskæftigelsesmuligheder, opkvalificering omskoling, etisk handel og design m.m. Det kan også være med til at sikre menneskerettigheder eller arbejdstagerrettigheder.

En social klausul fastsætter de krav, som fremmer de ønskede sociale hensyn.

Find muligheder til specifik krav tekst

Krav til samfundsansvar

Man kan vælge at stille overordnede krav til leverandørens samfundsansvarlighed, herunder menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og miljø. 

Disse krav kan fremgå i et særskilt ansvarlighedsbilag, som kan være del af de aftaler, der indgås med leverandørerne. Kravene bør bygge på OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder og FN’s Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv. 

Eksempelvis er et ansvarlighedsbilag altid en del af alle SKI-aftaler. Læs SKI’s ansvarlighedsbilag her.

1. Indledning

Ved opfyldelsen af Kontrakten forpligter Leverandøren sig til at vise samfundsansvar. Leverandøren viser samfundsansvar og skaber værdi for både virksomhed og samfund ved i dialog med sin interessenter at håndtere sociale, miljømæssige og etiske udfordringer i overensstemmelse med internationalt anerkendte retningslinjer og principper for ansvarlig virksomhedsadfærd. 

2. Internationalt anerkendte principper

Leverandøren anses ved opfyldelsen af Kontrakten at vise samfundsansvar ved at overholde de nedenfor i punkt 3-5 nævnte krav. Kravene baserer sig på de internationalt anerkendte retningslinjer og principper for ansvarlig virksomhedsadfærd, der er nævnt i punkt 2.1-2.3 og de konventioner, som ligger til grund for principperne. 

2.1 FN’s Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv 

FN’s Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv) blev vedtaget af FN’s Menneskerettighedsråd i juni 2011. FN’s Vejledende Principper udstikker vejledende principper for, hvordan stater og virksomheder skal agere for at sikre, at der ikke sker menneskerettighedskrænkelser i forbindelse med virksomheders aktiviteter.  

Principperne kan hentes på OHCHR’s hjemmeside

2.2 OECD Retningslinjer for Multinationale Virksomheder

OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder er en internationalt anerkendt referenceramme for virksomheders globale ansvarlighed, der indarbejder en lang rækker internationale standarder og principper, herunder FNs Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv (jf. punkt 2.1) og ILOs trepartserklæring om principper for multinationale virksomheder og socialpolitik. 

Retningslinjerne fastlægger, hvad der forventes af virksomheder globalt og nationalt uanset, hvor de opererer, hvad angår at sikre respekt for menneske- og arbejdstagerrettigheder, internationale miljøstandarder og retningslinjer for antikorruption mv. 

OECD’s Retningslinjer er ikke begrænset til kun at omfatte multinationale virksomheder, men alle virksomheder uanset størrelse.

Retningslinjerne kan hentes på OECD’s hjemmeside

2.3 OECDs due diligence vejledning for ansvarlige forsyningskæder for mineraler fra konfliktramte områder og højrisikoområder 

OECD’s due-diligence vejledning for ansvarlige forsyningskæder for mineraler fra konfliktramte områder og højrisikoområder giver detaljerede anbefalinger og hjælp til virksomheder med henblik på at respektere menneskerettighederne og undgå at bidrage til konflikt gennem deres aktiviteter.  

Vejledningen kan hentes på OECD’s hjemmeside

2.4 Mæglings- og Klageinstitutionen for Ansvarlig Virksomhedsadfærd

Mæglings- og Klageinstitutionen for Ansvarlig Virksomhedsadfærd (NCP Danmark) har til opgave at behandle sager om overtrædelser af 'OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder' (jf. punkt 2.2) og udbrede kendskabet til Retningslinjerne. Institutionen er også OECD’s kontaktpunkt i Danmark. Institutionens virksomhed er reguleret i lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. (lov nr. 546 af 18/06/2012)

NCP Danmark kan på baggrund af en klage eller af egen drift behandle sager vedrørende mulige overtrædelser af 'OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder', der enten er begået i Danmark eller vedrører en dansk virksomhed (gælder både offentlige og private virksomheder), statslige eller regionale myndigheder.

Læs mere på NCP Danmarks hjemmeside

3. Materielle krav til leverandøren

3.1 Menneskerettigheder

Leverandøren forpligter sig til ved opfyldelsen af Kontrakten at sikre overholdelsen af grundlæggende menneskerettigheder som fastlagt i FNs Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv.

Leverandøren indestår for, at Leverandøren ved opfyldelsen af Kontrakten til enhver tid overholder gældende lovgivning om forbud mod forskelsbehandling på grund af hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap og national, social eller etnisk oprindelse, hvilket blandt andet indebærer:

 • At det leverede og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om eliminering af diskrimination er respekteret, således som dette princip bl.a. har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 111 om diskrimination. 
 • At det leverede og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til ligeløn er respekteret, således som dette princip bl.a. har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 100. 

Leverandøren forpligter sig til ved opfyldelsen af Rammeaftalen at sikre overholdelsen af grundlæggende menneskerettigheder som fastlagt i 'UN Guiding Principles on Business and Human Rights'.

3.2 Arbejdstagerrettigheder

Leverandøren forpligter sig til ved opfyldelsen af Kontrakten at sikre overholdelsen af de grundlæggende arbejdstagerrettigheder som fastlagt i OECD Retningslinjer for Multinationale Virksomheder og FNs Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv og ILOs trepartserklæring om principper for multinationale virksomheder og socialpolitik, hvilket blandt andet indebærer: 

 • At de leverede Produkter og dele heraf ikke er produceret i strid med det generelle forbud imod tvangsarbejde, således som dette blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 29 og 105.
 • At de leverede Produkter og dele heraf ikke er produceret i strid med det generelle forbud imod anvendelse af børnearbejde, således som dette blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 138 og 182.
 • At de leverede Produkter er produceret under forhold, hvor de generelle principper om retten til organisationsfrihed og retten til kollektive forhandlinger er sikret, således som dette princip blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 87, 98 og 135.
 •  At de leverede Produkter og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til rimelig aflønning er overholdt, således som dette princip blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 26 og 131 og FN's Menneskerettighedserklærings artikel 23, stk. 3.
 • At de leverede Produkter og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til rimelige arbejdstider er overholdt, således som dette princip blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 1 og 30 samt FN's Menneskerettighedserklærings artikel 24.
 • At de leverede Produkter og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til et sikkert og sundt arbejdsmiljø er overholdt, således som dette princip blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 155.
3.3 Arbejdsklausul

Leverandøren skal ved udførelse af tjenesteydelser, herunder i form af eventuelle tilknyttede serviceydelser, sikre, at ansatte hos Leverandøren og eventuelle underleverandører, som medvirker til at opfylde Kontrakten, er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Ved ”medvirker til at opfylde Kontrakten” forstås arbejde udført i Danmark med henblik på Kontraktens opfyldelse.

Leverandøren og eventuelle underleverandører skal sikre, at de ansatte får oplysninger om de vilkår, der følger af arbejdsklausulen.

3.4 Miljø

Leverandøren forpligter sig ved opfyldelsen af Kontrakten til at medvirke til at værne om natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet. Der sigtes hermed særligt til, at Leverandøren ved produktion og levering af de af Rammeaftalen omfattede Produkter/Ydelser på god vis søger:

 • At forebygge og bekæmpe forurening af luft, vand, jord og undergrund samt vibrations- og støjulemper.
 • At anvende hygiejnisk begrundede processer af betydning for miljøet og for mennesker.
 • At begrænse anvendelse og spild af råstoffer og andre ressourcer, at fremme anvendelsen af renere teknologi.
 • At fremme genanvendelse og begrænse problemer i forbindelse med affaldsbortskaffelse. Der lægges herved vægt på, hvad der er opnåeligt ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik, herunder mindre forurenende råvarer, processer og anlæg og de bedst muligt forureningsbekæmpende foranstaltninger.

Leverandøren forpligter sig således til ved opfyldelsen af Kontrakten at medvirke til at værne natur og miljø, som fastlagt i 'OECD Guidelines for Multinational Enterprises'.

3.5 Antikorruption

Leverandøren forpligter sig ved opfyldelsen af Kontrakten til at afholde sig fra at bestikke eller på anden måde uretmæssigt påvirke offentlige embedsmænd, domstole og/eller private parter.

Leverandøren forpligter sig således ved opfyldelsen af Kontrakten til at afholde sig fra alle former for korruption. 

Ved korruption forstås aktiv bestikkelse som defineret i artikel 3 i Konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater, og artikel 2, stk. 1 i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EU-Tidende 2003, nr. L 192, side 54) og bestikkelse som defineret i den nationale ret i Leverandørens medlemsstat eller hjemland eller i det land, hvor Leverandøren er etableret.

4. Krav om risikobaseret due diligence

4.1 Indledning

Kravene om risikobaseret due diligence baserer sig navnlig på FNs Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv og OECDs retningslinjer for Multinationale Virksomheder  

Risikobaseret due diligence indebærer, at virksomheden aktivt og systematisk undersøger risikoen for overtrædelser af de internationalt anerkendte retningslinjer i forbindelse med virksomhedens forretningsaktiviteter, både hos virksomheden selv og hos andre virksomheder, som den har indflydelse på, fx leverandører. Endvidere omfatter begrebet due diligence, at virksomheden træffer foranstaltninger til at forebygge risikoen for sådanne overtrædelser. 

Virksomhederne skal ifølge retningslinjerne konkret identificere, forebygge, afbøde og redegøre for aktuelle og potentielle overtrædelser og negative påvirkninger på mennesker, miljø og samfund. 

Retningslinjerne omfatter både overtrædelser, som virksomheden forårsager eller medvirker til, eller som er direkte forbundet med virksomhedens operationelle aktiviteter, Produkter eller serviceydelser

4.2 Generelt

Leverandøren forpligter sig ved opfyldelse af Kontrakten til at udvise risikobaseret due diligence i relation til kravene i punkt 3. Leverandøren skal således undersøge risikoen for overtrædelse af kravene i punkt 3 i forbindelse med Leverandørens forretningsaktiviteter, både hos Leverandøren selv og hos andre virksomheder, som den har indflydelse på, f.eks. underleverandører, og træffe foranstaltninger til at forebygge risikoen for sådanne overtrædelser ved opfyldelse af Kontrakten.

Ansvaret for at respektere menneskerettighederne gælder for alle virksomheder uanset deres størrelse, sektor, operationel kontekst, ejerskab og struktur. Imidlertid kan virksomhederne have varierende mulighed for at arbejde med menneskerettighederne som følge af ovenfornævnte faktorer.  

Leverandørens indsats skal derfor være proportional med blandt andet faktorer som virksomhedens størrelse. Små og mellemstore virksomheder kan have mindre kapacitet såvel som flere uformelle processer og ledelsesstrukturer end større virksomheder. Men nogle små og mellemstore virksomheder vil kunne forårsage stor indvirkning på menneskerettighederne, der vil kunne kræve dertil svarende forholdsregler. Alvoren af en negativ indvirkning skal bedømmes ud fra dens omfang, rækkevidde og ubodelige karakter. 

Leverandører, der er større virksomheder, anses under alle omstændigheder for at udvise nødvendig omhu, hvis Leverandøren sikrer følgende fire grundlæggende tiltag i relation til de af Kontrakten omfattede produkter eller dele heraf:

 1. Politik, der overordnet beskriver Leverandørens holdning til ansvarlig leverandørstyring.
 2. Risikovurdering, der omfatter løbende vurdering af aktuelle og potentielle indvirkninger relateret til Leverandørens aktiviteter og relationer til det under Kontrakten leverede.
 3. Implementering af politik for ansvarlig leverandørstyring, der bl.a. med udgangspunkt i risikovurderingen omfatter monitorering af udvalgte underleverandørers aktiviteter og løbende forbedringer. Leverandøren bør skride til øjeblikkelig handling, hvis der konstateres grove krænkelser af grundlæggende rettigheder og internationale miljøstandarder.
 4. Rapportering om indsatsen og dens resultater.

Leverandøren kan udvise nødvendig omhu på anden vis, som er tilpasset Leverandørens indsats set ud fra en pragmatisk tilgang og under hensyntagen til de konkrete forhold og Leverandørens ressourcer.

4.3 Mineraler og metaller fra konfliktramte og højrisikoområder

Leverandørens indsats skal derfor være proportional med blandt andet faktorer som virksomhedens størrelse. Små og mellemstore virksomheder kan have mindre kapacitet såvel som flere uformelle processer og ledelsesstrukturer end større virksomheder. Men nogle små og mellemstore virksomheder vil kunne forårsage stor indvirkning på menneskerettighederne, der vil kunne kræve dertil svarende forholdsregler. Alvoren af en negativ indvirkning skal bedømmes ud fra dens omfang, rækkevidde og ubodelige karakter. 

Leverandøren forpligter sig ved opfyldelsen af Kontrakten til i sine forretningsmæssige systemer at integrere OECDs due diligence-retningslinjer for ansvarlige forsyningskæder for mineraler fra konfliktramte områder og højrisikoområde i form af den i guiden nævnte "Five-Step Framework for Risk-Based Due Diligence in the Mineral Supply Chain", jf. annex I til guiden. 

Disse forpligtelser medfører, at Leverandøren for de af Kontrakten omfattede Produkter eller dele heraf i overensstemmelse med OECDs due diligence-retningslinjer for ansvarlige forsyningskæder for mineraler fra konfliktramte områder og højrisikoområde skal: 

 1. Etablere stærke forretningsmæssige systemer, som understøtter retningslinjerne,
 2. Identificere og håndtere risici i leverandørkæden,
 3. Udarbejde og implementere en strategi som svar på identificerede risici,
 4. Understøtte uafhængige tredjeparts audits i leverandørkæden, og
 5. Foretage offentlig rapportering om Leverandørens due diligence
 6. Dokumentation

Ud over dokumentation for opfyldelse af de i Kontraktens fastlagte specifikke krav til Produktets egenskaber vil [jeres organisation] som hovedregel ikke anmode om nærmere dokumentation for, at Leverandøren ved opfyldelsen af Rammeaftalen lever op til kravene i dette bilag.

5. Dokumentation

5.1 Dokumentation – særligt om arbejdsklausuler

[Jeres organisation] kan til enhver tid udbede sig relevant dokumentation for, at løn- og arbejdsvilkår for arbejdstagerne lever op til den forpligtelse, som arbejdsklausulen i punkt 3.3. fastsætter.

[Jeres organisation] kan kræve, at Leverandøren – efter skriftligt påkrav herom – inden for 10 arbejdsdage fremskaffer relevant dokumentation såsom løn- og timesedler, lønregnskab og ansættelseskontrakter fra såvel egne som eventuelle underleverandørers arbejdstagere.

[Jeres organisation] kan til brug for sin vurdering af, om Leverandøren eller underleverandører har overholdt klausulen søge rådgivning hos relevante arbejdsgiver- og/eller arbejdstagerorganisationer.

5.2 Dokumentation – i øvrigt

Leverandøren skal til hver en tid, og senest 30 Dage efter [jeres organisation]’s skriftlige anmodning herom, opfylde dokumentationskravene jf. punkt 5.2.1-5.2.3.

5.2.1 Erklæring fra Leverandørens ledelse

Heri erklæres det, at Leverandøren ved opfyldelse af Kontrakten løbende sikrer overholdelsen af ovennævnte krav til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø, antikorruption og due diligence.

5.2.2 Beskrivelse af praktiske tiltag

Heri beskrives de tiltag, som Leverandøren har gennemført med henblik på at sikre overholdelsen af de nævnte krav. Denne beskrivelse kan omfatte en beskrivelse af påtagne forpligtelser, implementerede systemer og andre iværksatte tiltag.

5.2.3 Beskrivelse af resultatmålinger

Heri beskrives, hvorledes resultatet af iværksatte tiltag måles. Dette kan ske ved brug af standarder så som Global Reporting Initiative's standarder for rapportering eller de standarder, der er fastlagt i EU’s Non-Financial Reporting Directive (NFRD), som forventeligt snart bliver erstattet af Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).  

[Jeres organisation] accepterer naturligvis også andre bevistyper, der opfylder de i nærværende punkt 5 fastlagte dokumentationskrav.

6. Leverandørens ansvar

Som anført ovenfor er Leverandøren efter Kontrakten alene forpligtet til at sikre overholdelsen af de i punkt 3, 4 og 5 nævnte krav "ved opfyldelsen af Kontrakten". Leverandørens ansvar angår således alene det under Kontrakten leverede.

Ved vurderingen af, hvorvidt en Leverandør kan holdes ansvarlig for en opfyldelse af Kontrakten, som strider mod de nævnte krav, lægges der bl.a. vægt på, om Leverandøren har udvist ”due diligence” i forhold til, hvad der med rimelighed kan forventes af Leverandøren ud fra den kontekst, Leverandøren opererer i. Due diligence afhænger af den pågældende Leverandørs størrelse, forretningsmæssige sammenhæng og kompleksitet, overtrædelsens alvor, om årsagen til overtrædelsen er uden for evt. kontrol og indflydelse, om der består en afhængighed af de pågældende varer eller tjenesteydelser og endelig perspektivet i forhold til den pågældende overtrædelse ved afbrydelse af et samarbejde eller indkøb, dvs. om en afbrydelse af samarbejdet forværrer eller forbedrer situationen. 

7. Procedure ved konkret begrundet mistanke

Såfremt der opstår konkret begrundet mistanke om, at Leverandørens opfyldelse af Kontrakten strider mod de i punkt 3 og 4 nævnte krav, skal Leverandøren straks efter [jeres organisation]’s anmodning herom fremsende en skriftlig redegørelse indeholdende følgende punkter:

 1. Afvisning eller bekræftelse af den konkret begrundede mistanke.
 2. Redegørelse for de omhandlede forhold samt ved bekræftelse af mistanken en handlingsplan for, hvorledes der kan rettes op på situationen, herunder hvilke foranstaltninger Leverandøren sætter i værk for at påvirke forholdet, herunder at mindske risikoen for, at tilsvarende situationer opstår.

Redegørelsen kan i relevant omfang omfatte dokumentation for, under hvilke produktionsprocesser og/eller -metoder de varer og/eller tjenesteydelser, der indgår til opfyldelsen af Kontrakten, er tilvirket, samt fornøden dokumentation for hvilke materialer, der indgår i Produkterne .Derudover skal der være en angivelse af hvorledes en part har mulighed for at søge genoprejsning og udbedring af eventuelle skader, såfremt en sag om negativ indvirkning af menneskerettighederne måtte opstå (jf. FNs Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv nr. 29). Endvidere skal Leverandøren redegøre for, hvorvidt årsagen til mistanken er uden for evt. kontrol og indflydelse, om der består en afhængighed af de pågældende varer eller tjenesteydelser og endelig perspektivet i forhold til den pågældende overtrædelse ved afbrydelse af et samarbejde eller indkøb, dvs. om en afbrydelse af samarbejdet forværrer eller forbedrer situationen. 

Konkret begrundet mistanke kan bl.a. anses at foreligge, såfremt Leverandøren indbringes for Mæglings- og Klageinstitutionen for Ansvarlig Virksomhedsadfærd (NCP Danmark), jf. lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd, eller et andet nationalt kontaktpunkt i et andet land, eller i øvrigt gøres til genstand for retsforfølgning for overtrædelser af de i punkt 3 og 4 nævnte krav ved Leverandørens opfyldelse af Kontrakten, uanset i hvilket land retsforfølgelsen finder sted. 

Leverandøren skal derfor af egen drift straks kontakte [jeres organisation], hvis Leverandøren bliver opmærksom på, at der foreligger overtrædelse af punkt 3 og 4, eller hvis Leverandøren indbringes for NCP Danmark, jf. lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd, eller et andet nationalt kontaktpunkt i et andet land, eller i øvrigt gøres til genstand for retsforfølgning for overtrædelser af de i punkt 3 og 4 nævnte krav ved Leverandørens opfyldelse af Kontrakten og i den forbindelse af egen drift fremsende redegørelse og dokumentation som ovenfor anført. 

[Jeres organisation] vil på baggrund af overnævnte skriftlige redegørelse og dokumentation mv. foretage en konkret vurdering af den enkelte sag, hvorunder alle relevante forhold vil blive taget i betragtning.

1. Indledning

Ved opfyldelsen af Kontrakten forpligter Leverandøren sig til at vise samfundsansvar. Leverandøren viser samfundsansvar og skaber værdi for både virksomhed og samfund ved i dialog med sin interessenter at håndtere sociale, miljømæssige og etiske udfordringer i overensstemmelse med internationalt anerkendte retningslinjer og principper for ansvarlig virksomhedsadfærd. 

2. Internationalt anerkendte principper

Leverandøren anses ved opfyldelsen af Kontrakten at vise samfundsansvar ved at overholde de nedenfor i punkt 3-5 nævnte krav. Kravene baserer sig på de internationalt anerkendte retningslinjer og principper for ansvarlig virksomhedsadfærd, der er nævnt i punkt 2.1-2.3 og de konventioner, som ligger til grund for principperne. 

2.1 FN’s Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv 

FN’s Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv) blev vedtaget af FN’s Menneskerettighedsråd i juni 2011. FN’s Vejledende Principper udstikker vejledende principper for, hvordan stater og virksomheder skal agere for at sikre, at der ikke sker menneskerettighedskrænkelser i forbindelse med virksomheders aktiviteter.  

Principperne kan hentes på OHCHR’s hjemmeside

2.2 OECD Retningslinjer for Multinationale Virksomheder

OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder er en internationalt anerkendt referenceramme for virksomheders globale ansvarlighed, der indarbejder en lang rækker internationale standarder og principper, herunder FNs Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv (jf. punkt 2.1) og ILOs trepartserklæring om principper for multinationale virksomheder og socialpolitik. 

Retningslinjerne fastlægger, hvad der forventes af virksomheder globalt og nationalt uanset, hvor de opererer, hvad angår at sikre respekt for menneske- og arbejdstagerrettigheder, internationale miljøstandarder og retningslinjer for antikorruption mv. 

OECD’s Retningslinjer er ikke begrænset til kun at omfatte multinationale virksomheder, men alle virksomheder uanset størrelse.

Retningslinjerne kan hentes på OECD’s hjemmeside

2.3 OECDs due diligence vejledning for ansvarlige forsyningskæder for mineraler fra konfliktramte områder og højrisikoområder 

OECD’s due-diligence vejledning for ansvarlige forsyningskæder for mineraler fra konfliktramte områder og højrisikoområder giver detaljerede anbefalinger og hjælp til virksomheder med henblik på at respektere menneskerettighederne og undgå at bidrage til konflikt gennem deres aktiviteter.  

Vejledningen kan hentes på OECD’s hjemmeside

2.4 Mæglings- og Klageinstitutionen for Ansvarlig Virksomhedsadfærd

Mæglings- og Klageinstitutionen for Ansvarlig Virksomhedsadfærd (NCP Danmark) har til opgave at behandle sager om overtrædelser af 'OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder' (jf. punkt 2.2) og udbrede kendskabet til Retningslinjerne. Institutionen er også OECD’s kontaktpunkt i Danmark. Institutionens virksomhed er reguleret i lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. (lov nr. 546 af 18/06/2012)

NCP Danmark kan på baggrund af en klage eller af egen drift behandle sager vedrørende mulige overtrædelser af 'OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder', der enten er begået i Danmark eller vedrører en dansk virksomhed (gælder både offentlige og private virksomheder), statslige eller regionale myndigheder.

Læs mere på NCP Danmarks hjemmeside

3. Materielle krav til leverandøren

3.1 Menneskerettigheder

Leverandøren forpligter sig til ved opfyldelsen af Kontrakten at sikre overholdelsen af grundlæggende menneskerettigheder som fastlagt i FNs Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv.

Leverandøren indestår for, at Leverandøren ved opfyldelsen af Kontrakten til enhver tid overholder gældende lovgivning om forbud mod forskelsbehandling på grund af hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap og national, social eller etnisk oprindelse, hvilket blandt andet indebærer:

 • At det leverede og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om eliminering af diskrimination er respekteret, således som dette princip bl.a. har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 111 om diskrimination. 
 • At det leverede og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til ligeløn er respekteret, således som dette princip bl.a. har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 100. 

Leverandøren forpligter sig til ved opfyldelsen af Rammeaftalen at sikre overholdelsen af grundlæggende menneskerettigheder som fastlagt i 'UN Guiding Principles on Business and Human Rights'.

3.2 Arbejdstagerrettigheder

Leverandøren forpligter sig til ved opfyldelsen af Kontrakten at sikre overholdelsen af de grundlæggende arbejdstagerrettigheder som fastlagt i OECD Retningslinjer for Multinationale Virksomheder og FNs Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv og ILOs trepartserklæring om principper for multinationale virksomheder og socialpolitik, hvilket blandt andet indebærer: 

 • At de leverede Produkter og dele heraf ikke er produceret i strid med det generelle forbud imod tvangsarbejde, således som dette blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 29 og 105.
 • At de leverede Produkter og dele heraf ikke er produceret i strid med det generelle forbud imod anvendelse af børnearbejde, således som dette blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 138 og 182.
 • At de leverede Produkter er produceret under forhold, hvor de generelle principper om retten til organisationsfrihed og retten til kollektive forhandlinger er sikret, således som dette princip blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 87, 98 og 135.
 •  At de leverede Produkter og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til rimelig aflønning er overholdt, således som dette princip blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 26 og 131 og FN's Menneskerettighedserklærings artikel 23, stk. 3.
 • At de leverede Produkter og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til rimelige arbejdstider er overholdt, således som dette princip blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 1 og 30 samt FN's Menneskerettighedserklærings artikel 24.
 • At de leverede Produkter og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til et sikkert og sundt arbejdsmiljø er overholdt, således som dette princip blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 155.
3.3 Arbejdsklausul

Leverandøren skal ved udførelse af tjenesteydelser, herunder i form af eventuelle tilknyttede serviceydelser, sikre, at ansatte hos Leverandøren og eventuelle underleverandører, som medvirker til at opfylde Kontrakten, er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Ved ”medvirker til at opfylde Kontrakten” forstås arbejde udført i Danmark med henblik på Kontraktens opfyldelse.

Leverandøren og eventuelle underleverandører skal sikre, at de ansatte får oplysninger om de vilkår, der følger af arbejdsklausulen.

3.4 Miljø

Leverandøren forpligter sig ved opfyldelsen af Kontrakten til at medvirke til at værne om natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet. Der sigtes hermed særligt til, at Leverandøren ved produktion og levering af de af Rammeaftalen omfattede Produkter/Ydelser på god vis søger:

 • At forebygge og bekæmpe forurening af luft, vand, jord og undergrund samt vibrations- og støjulemper.
 • At anvende hygiejnisk begrundede processer af betydning for miljøet og for mennesker.
 • At begrænse anvendelse og spild af råstoffer og andre ressourcer, at fremme anvendelsen af renere teknologi.
 • At fremme genanvendelse og begrænse problemer i forbindelse med affaldsbortskaffelse. Der lægges herved vægt på, hvad der er opnåeligt ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik, herunder mindre forurenende råvarer, processer og anlæg og de bedst muligt forureningsbekæmpende foranstaltninger.

Leverandøren forpligter sig således til ved opfyldelsen af Kontrakten at medvirke til at værne natur og miljø, som fastlagt i 'OECD Guidelines for Multinational Enterprises'.

3.5 Antikorruption

Leverandøren forpligter sig ved opfyldelsen af Kontrakten til at afholde sig fra at bestikke eller på anden måde uretmæssigt påvirke offentlige embedsmænd, domstole og/eller private parter.

Leverandøren forpligter sig således ved opfyldelsen af Kontrakten til at afholde sig fra alle former for korruption. 

Ved korruption forstås aktiv bestikkelse som defineret i artikel 3 i Konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater, og artikel 2, stk. 1 i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EU-Tidende 2003, nr. L 192, side 54) og bestikkelse som defineret i den nationale ret i Leverandørens medlemsstat eller hjemland eller i det land, hvor Leverandøren er etableret.

4. Krav om risikobaseret due diligence

4.1 Indledning

Kravene om risikobaseret due diligence baserer sig navnlig på FNs Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv og OECDs retningslinjer for Multinationale Virksomheder  

Risikobaseret due diligence indebærer, at virksomheden aktivt og systematisk undersøger risikoen for overtrædelser af de internationalt anerkendte retningslinjer i forbindelse med virksomhedens forretningsaktiviteter, både hos virksomheden selv og hos andre virksomheder, som den har indflydelse på, fx leverandører. Endvidere omfatter begrebet due diligence, at virksomheden træffer foranstaltninger til at forebygge risikoen for sådanne overtrædelser. 

Virksomhederne skal ifølge retningslinjerne konkret identificere, forebygge, afbøde og redegøre for aktuelle og potentielle overtrædelser og negative påvirkninger på mennesker, miljø og samfund. 

Retningslinjerne omfatter både overtrædelser, som virksomheden forårsager eller medvirker til, eller som er direkte forbundet med virksomhedens operationelle aktiviteter, Produkter eller serviceydelser

4.2 Generelt

Leverandøren forpligter sig ved opfyldelse af Kontrakten til at udvise risikobaseret due diligence i relation til kravene i punkt 3. Leverandøren skal således undersøge risikoen for overtrædelse af kravene i punkt 3 i forbindelse med Leverandørens forretningsaktiviteter, både hos Leverandøren selv og hos andre virksomheder, som den har indflydelse på, f.eks. underleverandører, og træffe foranstaltninger til at forebygge risikoen for sådanne overtrædelser ved opfyldelse af Kontrakten.

Ansvaret for at respektere menneskerettighederne gælder for alle virksomheder uanset deres størrelse, sektor, operationel kontekst, ejerskab og struktur. Imidlertid kan virksomhederne have varierende mulighed for at arbejde med menneskerettighederne som følge af ovenfornævnte faktorer.  

Leverandørens indsats skal derfor være proportional med blandt andet faktorer som virksomhedens størrelse. Små og mellemstore virksomheder kan have mindre kapacitet såvel som flere uformelle processer og ledelsesstrukturer end større virksomheder. Men nogle små og mellemstore virksomheder vil kunne forårsage stor indvirkning på menneskerettighederne, der vil kunne kræve dertil svarende forholdsregler. Alvoren af en negativ indvirkning skal bedømmes ud fra dens omfang, rækkevidde og ubodelige karakter. 

Leverandører, der er større virksomheder, anses under alle omstændigheder for at udvise nødvendig omhu, hvis Leverandøren sikrer følgende fire grundlæggende tiltag i relation til de af Kontrakten omfattede produkter eller dele heraf:

 1. Politik, der overordnet beskriver Leverandørens holdning til ansvarlig leverandørstyring.
 2. Risikovurdering, der omfatter løbende vurdering af aktuelle og potentielle indvirkninger relateret til Leverandørens aktiviteter og relationer til det under Kontrakten leverede.
 3. Implementering af politik for ansvarlig leverandørstyring, der bl.a. med udgangspunkt i risikovurderingen omfatter monitorering af udvalgte underleverandørers aktiviteter og løbende forbedringer. Leverandøren bør skride til øjeblikkelig handling, hvis der konstateres grove krænkelser af grundlæggende rettigheder og internationale miljøstandarder.
 4. Rapportering om indsatsen og dens resultater.

Leverandøren kan udvise nødvendig omhu på anden vis, som er tilpasset Leverandørens indsats set ud fra en pragmatisk tilgang og under hensyntagen til de konkrete forhold og Leverandørens ressourcer.

4.3 Mineraler og metaller fra konfliktramte og højrisikoområder

Leverandørens indsats skal derfor være proportional med blandt andet faktorer som virksomhedens størrelse. Små og mellemstore virksomheder kan have mindre kapacitet såvel som flere uformelle processer og ledelsesstrukturer end større virksomheder. Men nogle små og mellemstore virksomheder vil kunne forårsage stor indvirkning på menneskerettighederne, der vil kunne kræve dertil svarende forholdsregler. Alvoren af en negativ indvirkning skal bedømmes ud fra dens omfang, rækkevidde og ubodelige karakter. 

Leverandøren forpligter sig ved opfyldelsen af Kontrakten til i sine forretningsmæssige systemer at integrere OECDs due diligence-retningslinjer for ansvarlige forsyningskæder for mineraler fra konfliktramte områder og højrisikoområde i form af den i guiden nævnte "Five-Step Framework for Risk-Based Due Diligence in the Mineral Supply Chain", jf. annex I til guiden. 

Disse forpligtelser medfører, at Leverandøren for de af Kontrakten omfattede Produkter eller dele heraf i overensstemmelse med OECDs due diligence-retningslinjer for ansvarlige forsyningskæder for mineraler fra konfliktramte områder og højrisikoområde skal: 

 1. Etablere stærke forretningsmæssige systemer, som understøtter retningslinjerne,
 2. Identificere og håndtere risici i leverandørkæden,
 3. Udarbejde og implementere en strategi som svar på identificerede risici,
 4. Understøtte uafhængige tredjeparts audits i leverandørkæden, og
 5. Foretage offentlig rapportering om Leverandørens due diligence
 6. Dokumentation

Ud over dokumentation for opfyldelse af de i Kontraktens fastlagte specifikke krav til Produktets egenskaber vil [jeres organisation] som hovedregel ikke anmode om nærmere dokumentation for, at Leverandøren ved opfyldelsen af Rammeaftalen lever op til kravene i dette bilag.

5. Dokumentation

5.1 Dokumentation – særligt om arbejdsklausuler

[Jeres organisation] kan til enhver tid udbede sig relevant dokumentation for, at løn- og arbejdsvilkår for arbejdstagerne lever op til den forpligtelse, som arbejdsklausulen i punkt 3.3. fastsætter.

[Jeres organisation] kan kræve, at Leverandøren – efter skriftligt påkrav herom – inden for 10 arbejdsdage fremskaffer relevant dokumentation såsom løn- og timesedler, lønregnskab og ansættelseskontrakter fra såvel egne som eventuelle underleverandørers arbejdstagere.

[Jeres organisation] kan til brug for sin vurdering af, om Leverandøren eller underleverandører har overholdt klausulen søge rådgivning hos relevante arbejdsgiver- og/eller arbejdstagerorganisationer.

5.2 Dokumentation – i øvrigt

Leverandøren skal til hver en tid, og senest 30 Dage efter [jeres organisation]’s skriftlige anmodning herom, opfylde dokumentationskravene jf. punkt 5.2.1-5.2.3.

5.2.1 Erklæring fra Leverandørens ledelse

Heri erklæres det, at Leverandøren ved opfyldelse af Kontrakten løbende sikrer overholdelsen af ovennævnte krav til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø, antikorruption og due diligence.

5.2.2 Beskrivelse af praktiske tiltag

Heri beskrives de tiltag, som Leverandøren har gennemført med henblik på at sikre overholdelsen af de nævnte krav. Denne beskrivelse kan omfatte en beskrivelse af påtagne forpligtelser, implementerede systemer og andre iværksatte tiltag.

5.2.3 Beskrivelse af resultatmålinger

Heri beskrives, hvorledes resultatet af iværksatte tiltag måles. Dette kan ske ved brug af standarder så som Global Reporting Initiative's standarder for rapportering eller de standarder, der er fastlagt i EU’s Non-Financial Reporting Directive (NFRD), som forventeligt snart bliver erstattet af Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).  

[Jeres organisation] accepterer naturligvis også andre bevistyper, der opfylder de i nærværende punkt 5 fastlagte dokumentationskrav.

6. Leverandørens ansvar

Som anført ovenfor er Leverandøren efter Kontrakten alene forpligtet til at sikre overholdelsen af de i punkt 3, 4 og 5 nævnte krav "ved opfyldelsen af Kontrakten". Leverandørens ansvar angår således alene det under Kontrakten leverede.

Ved vurderingen af, hvorvidt en Leverandør kan holdes ansvarlig for en opfyldelse af Kontrakten, som strider mod de nævnte krav, lægges der bl.a. vægt på, om Leverandøren har udvist ”due diligence” i forhold til, hvad der med rimelighed kan forventes af Leverandøren ud fra den kontekst, Leverandøren opererer i. Due diligence afhænger af den pågældende Leverandørs størrelse, forretningsmæssige sammenhæng og kompleksitet, overtrædelsens alvor, om årsagen til overtrædelsen er uden for evt. kontrol og indflydelse, om der består en afhængighed af de pågældende varer eller tjenesteydelser og endelig perspektivet i forhold til den pågældende overtrædelse ved afbrydelse af et samarbejde eller indkøb, dvs. om en afbrydelse af samarbejdet forværrer eller forbedrer situationen. 

7. Procedure ved konkret begrundet mistanke

Såfremt der opstår konkret begrundet mistanke om, at Leverandørens opfyldelse af Kontrakten strider mod de i punkt 3 og 4 nævnte krav, skal Leverandøren straks efter [jeres organisation]’s anmodning herom fremsende en skriftlig redegørelse indeholdende følgende punkter:

 1. Afvisning eller bekræftelse af den konkret begrundede mistanke.
 2. Redegørelse for de omhandlede forhold samt ved bekræftelse af mistanken en handlingsplan for, hvorledes der kan rettes op på situationen, herunder hvilke foranstaltninger Leverandøren sætter i værk for at påvirke forholdet, herunder at mindske risikoen for, at tilsvarende situationer opstår.

Redegørelsen kan i relevant omfang omfatte dokumentation for, under hvilke produktionsprocesser og/eller -metoder de varer og/eller tjenesteydelser, der indgår til opfyldelsen af Kontrakten, er tilvirket, samt fornøden dokumentation for hvilke materialer, der indgår i Produkterne .Derudover skal der være en angivelse af hvorledes en part har mulighed for at søge genoprejsning og udbedring af eventuelle skader, såfremt en sag om negativ indvirkning af menneskerettighederne måtte opstå (jf. FNs Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv nr. 29). Endvidere skal Leverandøren redegøre for, hvorvidt årsagen til mistanken er uden for evt. kontrol og indflydelse, om der består en afhængighed af de pågældende varer eller tjenesteydelser og endelig perspektivet i forhold til den pågældende overtrædelse ved afbrydelse af et samarbejde eller indkøb, dvs. om en afbrydelse af samarbejdet forværrer eller forbedrer situationen. 

Konkret begrundet mistanke kan bl.a. anses at foreligge, såfremt Leverandøren indbringes for Mæglings- og Klageinstitutionen for Ansvarlig Virksomhedsadfærd (NCP Danmark), jf. lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd, eller et andet nationalt kontaktpunkt i et andet land, eller i øvrigt gøres til genstand for retsforfølgning for overtrædelser af de i punkt 3 og 4 nævnte krav ved Leverandørens opfyldelse af Kontrakten, uanset i hvilket land retsforfølgelsen finder sted. 

Leverandøren skal derfor af egen drift straks kontakte [jeres organisation], hvis Leverandøren bliver opmærksom på, at der foreligger overtrædelse af punkt 3 og 4, eller hvis Leverandøren indbringes for NCP Danmark, jf. lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd, eller et andet nationalt kontaktpunkt i et andet land, eller i øvrigt gøres til genstand for retsforfølgning for overtrædelser af de i punkt 3 og 4 nævnte krav ved Leverandørens opfyldelse af Kontrakten og i den forbindelse af egen drift fremsende redegørelse og dokumentation som ovenfor anført. 

[Jeres organisation] vil på baggrund af overnævnte skriftlige redegørelse og dokumentation mv. foretage en konkret vurdering af den enkelte sag, hvorunder alle relevante forhold vil blive taget i betragtning.