Maling, lak og vejafmærkning

 • Opdateret 13. februar 2024

Krav

EU GPP basis

Publiceret d. 20.12.2017

Produktdefinition og anvendelsesområde 

Produktgruppen omfatter to forskellige undergrupper af produkter: "maling og lak" og "kørebaneafmærkning". 

Undergruppen "malinger og lakker" (også kaldet "malinger") omfatter indendørs og udendørs malinger og lakker, træbeskyttelsesmidler og tilsvarende produkter, som er defineret nedenfor og er bestemt til anvendelse af professionelle brugere (ikke industriel anvendelse). 

Malinger og lakker omfatter bl.a.: 

 • gulvmalinger 
 • produkter, som tones af detailhandleren efter anmodning fra professionelle malere 
 • toningssystemer 
 • dekorative malinger i flydende form eller pastaform, som af fabrikanten eventuelt er blevet tilpasset, tonet eller forberedt for at opfylde forbrugerens behov, herunder malinger til træ, beskyttelsesmidler til træ og træterrasser, facademalinger og malinger til metal, herunder primere og mellemlag til sådanne produktsystemer, jf. definitionen i direktiv 2004/42/EF1, bilag I, 1.1.d og 1.1.g. 

Undergruppen "kørebaneafmærkning" omfatter produkter som f.eks. maling eller strukturplast, der anvendes på vejbelægning for at afmærke kørebaner, båse og signaler samt skabe friktionsegenskaber og retrorefleksion om natten under tørre og våde forhold og i regnvejr. De består normalt af et pigmenteret kørebaneafmærkningsmateriale og glasperler, som tilsammen eventuelt kan danne en film over underlaget. Præformede produkter til kørebaneafmærkning defineret som tape, præformet kørebaneafmærkning i koldplast eller præformet kørebaneafmærkning i termoplast med eller uden påstrøningsmaterialer er også omfattet, samt primere og klæbemidler, der er nødvendige for påføring af kørebaneafmærkningsmaterialet. 

Produktgruppen omfatter ikke: 

 • anti-begroningsmalinger 
 • træbeskyttelsesprodukter 
 • overfladebehandlingsmidler til særlige industrielle og professionelle anvendelsesformål, herunder tykfilmmaling (heavy-duty coatings) 
 • pulvermaling 
 • UV-hærdende maling 
 • maling, som primært er beregnet til køretøjer 
 • produkter, hvis primære funktion ikke er at danne en film over underlaget, f.eks. olier og voks (med undtagelse af visse kørebaneafmærkningssystemer) 
 • transparente kemiske overfladebehandlingsmidler til gulve, hvor der benyttes reaktive harpikser som bindemidler til belægninger i tykt lag til industrigulve 
 • mekanisk afmærkning såsom katteøjne. 

Følgende produktdefinitioner anføres for at lette anvendelsen af kriterierne: 

"Maling": et pigmenteret overfladedækkende materiale i flydende form, pastaform eller pulverform, der, når det påføres et underlag, danner en uigennemsigtig film med beskyttende, dekorative eller specifikke tekniske egenskaber. 

"Dekorative malinger og lakker": malinger og lakker, der anvendes i og på bygninger, synligt træværk og bygningsaptering til dekorative og beskyttende formål. Deres formål er hovedsagelig dekorativt, men de har også en beskyttende funktion. 

"Facademaling": et overfladebehandlingsmiddel, som giver en dekorativ og beskyttende film, og som er til brug på beton, murværk, puds, calciumsilikat og fibercement. De er primært beregnet til udendørs brug, men kan også bruges indendørs og på undersiden af tagudhæng og altaner. 

"Lak": et ufarvet overfladedækkende materiale, der, når det påføres et underlag, danner en sammenhængende transparent film med beskyttende, dekorative eller specifikke tekniske egenskaber. 

"Træbejdse (lasur)": et overfladebehandlingsmiddel, som giver en transparent eller semitransparent (ved hjælp af væsentligt ikke-hvidt pigment) film, der forskønner træværk og beskytter det mod vejrliget, og som er let at vedligeholde. 

"Tonesystem": en metode til fremstilling af farvet maling ud fra en "base" og kulørte tonefarver. 

Yderligere tekniske definitioner findes i bilag 1.  

Definition af bygge- og anlægskontrakter samt anvendelsesområde  

Kriterierne omfatter også de tilhørende bygge- og anlægskontrakter om malerarbejde og kørebaneafmærkning. Disse kan omfatte enkeltstående bygge- og anlægskontrakter, call-down-kontrakter fra en ramme samt cykliske, langsigtede ydelser vedrørende malerarbejde. Alle kontrakter skal indgås vedrørende brug af malingprodukter, der defineres inden for rammerne af denne produktgruppe. Følgende kontraktdefinitioner er omfattet af kriteriernes anvendelsesområde:  

"Malerarbejde": når kontrahenter, der almindeligvis betegnes som "malere og dekoratører", hyres direkte til at male indendørs eller udvendige overflader som en enkeltstående, call-down eller cyklisk ydelse, herunder løbende vedligeholdelse og reparationsarbejde.  

"Kørebaneafmærkning": når kontrahenter, der almindeligvis betegnes som "kørebaneafmærkningsaktører", hyres direkte til at påføre kørebaneafmærkninger som en enkeltstående eller cyklisk ydelse, herunder vedligeholdelse og reparationsarbejde.  

De væsentligste miljøpåvirkninger 

De væsentligste miljøpåvirkninger af maling og lak er forbundet med deres produktion. Mængden af anvendt maling er derfor en vigtig faktor sammen med mængden af affald, ubrugt maling, og den tid, det varer, indtil der er behov for et nyt lag maling.  

Med hensyn til ingredienser i maling har fremstilling af opløsningsmidler, bindemidler og TiO2 (hvide pigmenter) en væsentlig miljøpåvirkning under udvindingen af råmaterialer og produktion af maling. Opløsningsbaseret maling har en højere samlet miljøpåvirkning end vandbaseret maling. Farlige funktionelle tilsætningsstoffer til maling som f.eks. konserveringsmidler, blødgørere, farvestoffer og fyldstoffer kan have en bred vifte af sundheds- og miljømæssige virkninger.  

I tilfælde af kørebaneafmærkning har glasperler, der tilsættes til maling, også betydelige miljøpåvirkninger, der er knyttet til fremstillingen heraf, primært i forbindelse med den energi, som anvendes til at forme perlerne. Forurenende stoffer i glasset såsom arsen kan også være problematisk, fordi perlerne spredes i miljøet. Kørebaneafmærkningens holdbarhed har også en betydelig indflydelse på disse produkters samlede miljøvirkninger.  

Detaljerede oplysninger om maling, kørebaneafmærkning og tilknyttede bygge- og anlægskontrakter, herunder oplysninger om relateret lovgivning, standarder og tekniske kilder, der anvendes som dokumentation, kan findes i den tekniske rapport.  

Genstand 

Indkøb af malinger og lakker med en lavere miljøpåvirkning  

Tekniske specifikationer (TS) 

1. Malingformuleringen 
1.1 Indhold af hvide pigmenter 

(Dette krav gælder ikke for transparente og semitransparente overfladebehandlingsmidler)  

Malinger skal have et indhold af hvide pigmenter (hvide uorganiske pigmenter med et brydningsindeks på over 1,8) pr. m2 overfladefilm lig med eller lavere end:  

 • 38 g/m2 for indendørs malinger, med undtagelse af indendørs vægmalinger, hvorom det hævdes, at de har en klasse 1- skuremodstandsdygtighed i våd tilstand (FOA), for hvilke 40g/m2, finder anvendelse  
 • 40 g/m2 for udendørs malinger.  

Grundere og primere skal have et indhold af hvide pigmenter (hvide uorganiske pigmenter med et brydningsindeks på over 1,8) pr. m2 overfladefilm lig med eller lavere end 25 g/m2.  

Verifikation: Tilbudsgiverne skal fremlægge dokumentation for malingformuleringen, der viser indholdet af hvide pigmenter. I det omfang det er nødvendigt, skal der dokumenteres klasse 1-skuremodstandsdygtighed i våd tilstand på grundlag af en testrapport i henhold til EN 13300, hvor testmetoden i EN ISO 11998 anvendes (Test af rensningsevne og skuremodstandsdygtighed). 

Produkter, der har fået tildelt EU-miljømærket for malinger og lakker som fastsat i Kommissionens afgørelse 2014/312/EU, anses for at opfylde kravene.  

1.2 Indhold af flygtige organiske forbindelser (VOC)  

Det maksimale indhold af flygtige organiske forbindelser (VOC) må ikke overstige de grænseværdier, der er angivet i tabel 1. 

Indholdet af VOC bestemmes for produktet i brugsklar tilstand og således, at der tages hensyn til den anbefalede tilsætning af farvestof og/eller fortynder før brugen.  

Tabel 2 VOC-grænseværdier
Produktbeskrivelse (med underkategorier i henhold til direktiv 2004/42/EF)VOC -grænser (g/l inkl. vand)
a. indendørs mat væg- og loftsmaling (glansniveau <25@60°)15
b. indendørs blank væg- og loftsmaling (glansniveau >25@60°)60
c. overfladebehandlingsmidler til mineralske flader udendørs30
d. maling til træværk og metalbeklædning indendørs/udendørs90
e. indendørs lak og træbeskyttelsesmidler, inkl. dækkende træbeskyttelsesmidler75
e. udendørs lak og træbeskyttelsesmidler, inkl. dækkende træbeskyttelsesmidler90
f. træbeskyttelsesmidler med minimal lagtykkelse indendørs/udendørs75
g. primere15
h. hæftegrundere15
i. enkomponentspecialoverfladebehandlingsmidler100
j. tokomponentspecialoverfladebehandlingsmidler til specifikt brug som f.eks. gulve 100
Effektmalinger90
Korrosionsbeskyttende maling80

 Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge enten:  

 1. en beregning af VOC-indholdet, underbygget af sikkerhedsdatablade, hvis de foreligger, eller 
 2. en testrapport udført ifølge ISO 11890-2. Produkter med et lavere VOC-indhold end 1,0 g/l skal testes ifølge ISO 17895.  

Produkter, der har fået tildelt EU-miljømærket for malinger og lakker som fastsat i Kommissionens afgørelse 2014/312/EU, anses for at opfylde kravene.  

1.3  Faremærkning af produkter  

Det endelige produkt må ikke være klassificeret som værende akut toksisk, specifikt målorgantoksisk, kræftfremkaldende, mutagent eller reproduktionstoksisk eller farligt for miljøet, jf. forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP-forordningen), som angivet i tabel 3.  

Tabel 3 Endelig produktklassificering  
Akut toksicitet

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering

Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering

STOT RE 1 eller 2

STOT SE 1, 2 eller 3

Carcinogenicitet

Carc. 1A

Carc. 1B

Carc. 2

Kimcellemutagenicitet

Muta. 1A

Muta. 1B

Muta. 2

Reproduktionstoksicitet 

Repr. 1A

Repr. 1B

Repr. 2

Farlig for vandmiljøet

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1 eller 2

Verifikation: Tilbudsgiveren skal fremlægge relevant dokumentation, der bekræfter, at de produkter, der skal leveres, ikke er klassificeret med de anførte farer. Dokumentationen for blandingens klassificering skal være i overensstemmelse med reglerne i forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP- forordningen) og/eller sikkerhedsdatablade.  

Produkter, der har fået tildelt EU-miljømærket for malinger og lakker som fastsat i Kommissionens afgørelse 2014/312/EU, anses for at opfylde kravene.  

1.4 Farlige bestanddele  

Malingen skal være i overensstemmelse med de begrænsninger, som er anført i tabel 5, og som enten begrænser forekomsten eller koncentrationen af de angivne farlige stoffer i malingen. 

Tabel 5 Krav til farlige bestanddele i maling  
BestanddelBegrænsning eller øvre koncentrationsgrænse
Konserveringsmidler.Konserveringsmidler må ikke være bioakkumulerende1.
Konserveringsmidler til overfladefilm:

Konserveringsmidler til overfladefilm må ikke bevidst anvendes, med undtagelse af:

- indendørs maling, som specifikt kræves til områder med høj luftfugtighed med en øvre koncentrationsgrænse på 0,10 % w/w

- udendørs malinger med en øvre koncentrationsgrænse på 0,30 % w/w

Alkylphenolethoxylater: Alkylphenolethoxylater (APEO) og derivater deraf må ikke anvendes i præparater eller formuleringer af malinger eller lak. Må ikke bevidst anvendes. 

Phthalater:

Phthalater2, der er identificeret som særligt problematiske stoffer og opført på kandidatlisten i REACH-forordningen3, må ikke være til stede i maling- og lakpræparater eller formuleringer heraf

0,1 % w/w

Formaldehyd: 

Fri Formaldehyd i den hvide base, tonebasen og farvetone2:

0,010 % w/w

Metaller: 

Cadmium, bly, krom VI, kviksølv, arsen, selen.

0,010 % w/w 

pr. metal eller metallisk kompleks/salt, alt efter hvad der er relevant

1Et stof anses for at være bioakkumulerende, hvis log Kow ≤4,0 eller biokoncentrationsfaktoren (BCF) ≤ 500. 

2For det tilfælde, at der anvendes en bred vifte af farvetonere, skal tilbudsgiverne angive, hvilken farvetone der rummer det største potentiale for frigivelse af formaldehyd. Der skal kun anmodes om en testrapport for denne farvetone.  

Verifikation: Tilbudsgiveren skal fremlægge relevant dokumentation, der bekræfter overensstemmelse med kriteriet, nemlig:  

 • for konserveringsmidler og APEO: sikkerhedsdatablade for produktblandingen  
 • for phthalater: sikkerhedsdatablade for produktblandingen  
 • yderligere for konserveringsmidler: en testrapport i henhold til OECD T est Guideline 305 anvendes som alternativ til sikkerhedsdatabladet med det ene formål at bekræfte, at de anvendte konserveringsmidler ikke er bioakkumulerende 
 • formaldehyd: en testrapport baseret på Merckoquant-metoden eller højtryksvæskekromatografi (HPLC) (jf. bilag 2) 
 • for metaller: en testrapport baseret på ISO 3856-serien eller  
 • tilsvarende. 

Produkter, der har fået tildelt EU-miljømærket for malinger og lakker som fastsat i Kommissionens afgørelse 2014/312/EU, anses for at opfylde kravene.  

2. Påføringseffektivitet og holdbarhed  

2.1 Rækkeevne  

(samme krav for centrale og omfattende kriterier) 

(Denne specifikation gælder ikke for lakker, træbeskyttelsesmidler, transparente hæftegrundere og andre transparente og semitransparente overfladebehandlingsmidler.)  

Malingen skal opnå en effektiv rækkeevne i henhold til de gældende funktionelle krav i tabel 7.  

Tabel 7 Rækkeevne for specifikke malingprodukter  
Type malingRækkeevne1 (m2/l)
Hvide og lyse malinger (herunder slutmalinger og mellemlag)

- indendørs: 8

- udendørs: 6

- indendørs og udendørs: 8

Tonesystemer28

Primere og mellemlag

a. uigennemsigtige

b. med særlige standsende/forseglende egenskaber eller indtrængnings-/bindingsegenskaber

c. med særlige vedhæftningsegenskaber

 

8

6

6

Tykke, dekorative overfladebehandlinger1 m2 pr. kg produkt
Udendørs elastormalinger4

Noter: 

1Rækkeevnen gælder for en dækkeevne på 98%

2Kun basen bør testes

Verifikation: Tilbudsgiveren skal fremlægge en testrapport på baggrund af følgende metoder, eller hvad der svarer dertil:  

 • ISO 6504/1 (Malinger og lakker – Bestemmelse af dækkeevne – Del 1: Kubelka-Munk-metoden til hvide og lyse malinger)  
 • ISO 6504/3 (Del 3: Bestemmelse af kontrastforhold (opacitet) af lyse malinger ved en bestemt rækkeevne)  
 • NF T 30 073 for malinger, som er specielt udviklet til at give en tredimensional, dekorativ effekt, og som er karakteriseret ved et meget tykt lag.  

Produkter, der har fået tildelt EU-miljømærket for malinger og lakker som fastsat i Kommissionens afgørelse 2014/312/EU, anses for at opfylde kravene.  

2.3 Vejrbestandighed (kun udendørs malinger)  

(samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

For malinger til murværk, træ og metal skal der påvises modstandsdygtighed over for de ødelæggelser som følge af vejrlig, der er anført i tabel 8. 

Malinger til murværk udsættes for kunstige testbetingelser i 1 000 timer, træ- og metalmaling i 500 timer. 

Dette skal påvises i overensstemmelse med de anbefalede testmetoder eller tilsvarende under kunstige vejrforhold. Korrosionsbestandighed for metalmalinger skal også omfatte blæredannelse. 

Test bør udføres på tonebasen.  

Tabel 8 Vejrbestandighedstest  
Ødelæggelser som følge af vejrligPræstationskravAnbefalet test
Tab af glans1Mindre end eller lig med 30 % af den oprindelige værdiISO 2813
Kridtning1,5 eller bedre (0,5 eller 1,0)EN ISO 4628-6
Revning Revnetæthed på 2 eller derunder og revnestørrelse på 2 eller derunderISO 4628-5
KrakeleringEn krakeleringstæthed på 2 eller derunder og en krakeleringsstørrelse på 3 eller derunderISO 4628-4
BlæredannelseEn blæretæthed på 3 eller derunder og en blærestørrelse på 3 eller derunder.ISO 4628-2
Korrosion2Rustdannelse lig med eller bedre end Ri2.ISO 4628-3

1Gælder ikke for silkematte eller matte slutmalinger (se bilag 1 for yderligere oplysninger). 

2For Korrosionsbeskyttende maling. 

Verifikation: Tilbudsgiveren skal forelægge testresultater for maling i henhold til de krav, der er angivet i bilag 8. 

Med undtagelse af korrosion for metalmalinger skal de kunstige vejrforhold afspejle de betingelser, som er beskrevet i ISO 11507 eller (for udendørs slutmalinger til træ) i QUV-apparatet til accelereret vejrældning med cyklisk udsættelse for UV(A)-bestråling og oversprøjtning med vand ifølge EN 927-6 eller tilsvarende. 

For korrosion anvendes den relevante korrosionskategori i EN ISO 12944-2 og de tilhørende testprocedurer i EN ISO 12944-6 eller tilsvarende. Korrosionsbeskyttende malinger til stålsubstrater testes efter 240 timers salttågeprøvning i henhold til ISO 9227 eller tilsvarende. 

Produkter, der har fået tildelt EU-miljømærket for malinger og lakker, som fastsat i Kommissionens afgørelse 2014/312/EU, anses for at opfylde ovennævnte kriterier.  

2.4 Filmens bestandighed mod skimmel og alger (kun udendørs malinger)  

(samme krav for centrale og omfattende kriterier) 

(For anvendelser, hvor filmen skal være skimmel- og algebestandig)  

Baser, der anvendes til udendørs murværk og træ, og for hvilke skimmel- og/eller algeresistente egenskaber er nødvendige, bør opfylde kravene i tabel 9.  

Tabel 9 Krav til skimmel- og algebestandighed
AnvendelseModstandsdygtighed over for skimmelModstandsdygtighed over for alger
MurværkKlasse 1 eller bedrePointsum 0
TræKlasse 1 eller bedrePointsum 0

Verifikation: Tilbudsgiveren skal forelægge testresultater i henhold til testmetoder EN 15457 og/eller EN 15458, eller tilsvarende. For overfladebehandlingsmidler, der indeholder indkapslede biocider i overfladefilmen, skal ændrede konditioneringsprotokoller også accepteres. Producenterne skal oplyse om eventuelle konditioneringsforskelle sammen med testresultaterne for EN 15457- og/eller 15458-standarderne. 

Produkter, der har fået tildelt EU-miljømærket for malinger og lakker som fastsat i Kommissionens afgørelse 2014/312/EU, anses for at opfylde kravene.  

2.5 Gulvmalingers slidstyrke  

(samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Gulvlakker og -malinger skal overholde en slidstyrke svarende til et vægttab på ikke over 70 mg efter 1 000 testcyklusser med en belastning på 1 000 g og et CS10-hjul efter EN ISO 7784-2.  

Verifikation: Tilbudsgiveren skal forelægge testresultater udført i overensstemmelse med EN ISO 7784-2 eller tilsvarende. 

Produkter, der har fået tildelt EU-miljømærket for malinger og lakker som fastsat i Kommissionens afgørelse 2014/312/EU, anses for at opfylde kravene.  

2.6 Emballering  

(samme krav for centrale og omfattende kriterier) 

Malinger skal leveres i beholdere af (mindst) X liter (som fastsættes af den offentlige myndighed med henblik på at reducere emballage).  

Tildelingskriterier (AC) 

2. Indendørs luftkvalitet: Indendørs malinger  

Der gives point til produkter med lavere emissioner (af TVOC og/eller formaldehyd) end de grænseværdier, der er angivet i tabel 11.  

Tabel 11 Grænseværdier for emissioner til luft fra indendørs maling  
EmissionskildeEmissionsgrænseværdier (μg/m3)
3 dage28 dage
TVOC110 0002 000
Formaldehyd120

1Flygtige organiske forbindelser i alt.

Verifikation: Tilbudsgiveren skal fremlægge testrapporter baseret på analytiske test i henhold til EN 16402 eller tilsvarende.  

Kontraktbestemmelser (CPC) 

1 Teknisk rådgivning og inspektioner på stedet  

(samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Tilbudsgiveren skal tilvejebringe den tekniske rådgivning og arbejdsinstrukser for anlægsområdet til den ordregivende myndighed eller dennes kontrahenter. Dette skal omfatte følgende:  

 • metodebeskrivelser og vejledning om forberedelse af underlaget  
 • metodebeskrivelser og vejledning om forberedelse af maling, herunder beregninger for påføring pr. m2
 • optimale betingelser for opbevaring og påføring af produktet  
 • risikobegrænsende foranstaltninger for at minimere forurening af miljøet  
 • rådgivning om passende bortskaffelse af ubrugt maling.  

Teknisk rådgivning skal også efter anmodning være tilgængelig for den ordregivende myndigheds aktører på stedet eller deres underleverandører, enten i form af besøg på stedet (i et antal og omfang, som fastsættes af den ordregivende myndighed i udbudsfasen) eller en teknisk hotline (på et sprog, der angives af den ordregivende myndighed).  

Tilbudsgiveren skal fremlægge dokumentation, der indeholder de angivne oplysninger. Skriftlig feedback fra malerne skal bekræfte, at der er givet tilfredsstillende teknisk rådgivning og støtte på stedet.  

Genstand 

Malerarbejde, der maksimerer malingens levetid og samtidig minimerer de hermed forbundne miljøpåvirkninger 

Udvælgelseskriterier (SC) 
 1. 1. Tilbudsgiverens kompetencer (samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Tilbudsgiveren skal dokumentere faglige kompetencer på følgende områder, alt efter hvad der er relevant for den udbudte kontrakts art (vælg som relevant for kontrakten):  

 • arbejdsmetoder for effektiv anvendelse af maling på stedet, herunder udarbejdelsen af overslag og brug af specialudstyr  
 • arbejdsmetoder for forberedelse af underlag og malingformuleringer før anvendelsen. Dette omfatter i påkommende tilfælde sikkerhedsprocedurer for fjernelse af eksisterende film og belægninger og håndtering af nye malinger og lakker under påføringen  
 • anvendelse af mere miljøvenlige produkter, herunder produkter med lavere VOC-indhold  
 • anvendelse af bæredygtige og avancerede slutmalinger med henvisning til de relevante EN-standarder eller tilsvarende  
 • politikker og støtte til forvaltningssystemer for at minimere malingaffald, maksimere genbrug eller genanvendelse af ubrugt maling og sikre en sikker  

bortskaffelse heraf og sikker bortskaffelse af andre kemikalier som f.eks. agenser i malingfjerner.  

Verifikation: Tilbudsgiveren skal forelægge dokumentation i form af oplysninger og referencer vedrørende relevante kontrakter fra de seneste fem år, hvor ovennævnte elementer er blevet gennemført.  

Tekniske specifikationer (TS) 

 1. 1. Anvendelse af maling, der opfylder EU's GPP-kriterier (samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Kontrakter om malearbejde skal udføres ved hjælp af malingprodukter, der overholder EU's krav til grønne offentlige indkøb som anført i de tekniske specifikationer for centrale kriterier for EU's grønne offentlige indkøb afsnit 4.1 Malinger og lakker.  

Verifikation: Tilbudsgiveren skal fremlægge dokumentation for, at de produkter, der skal anvendes, opfylder de ovennævnte kriterier.  

2. Forvaltning af affald og ubrugt maling  

(samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Tilbudsgiveren skal fremlægge en plan for affaldsforvaltning for malingrester fra forberedelsen af underlag og påføring. Planen skal indeholde: 

 • hvis maling/afmærkning skal fjernes, en vurdering af det potentielt farlige indhold af den maling, som er fjernet fra underlag, og, hvis der er  
 • konstateret en risiko, en arbejdsmetode for at reducere risikoen ved sikker håndtering og bortskaffelse 
 • en arbejdsmetode for praksis på stedet for rengøring af malerudstyr og oplagring af affald og ubrugt maling med henblik på sikker bortskaffelse som farligt affald 
 • foranstaltninger til at minimere affald og ubrugt maling.  

Verifikation: Tilbudsgiveren skal fremlægge en dokumenteret plan for affaldsforvaltning, som skal omfatte arbejdsmetoder for sikker fjernelse af maling, rengøring af udstyr og håndtering og bortskaffelse af affald og ubrugt maling samt foranstaltninger til at mindske affald og ubrugt maling.  

Malingaffald skal efterfølgende overvåges via en bestemmelse vedrørende kontraktens opfyldelse.  

Kontraktbestemmelser (CPC) 

 1. Forvaltning af malingshåndtering (samme krav for centrale og omfattende kriterier) 

Kontrahenten skal forelægge dokumentation for (for resultatbaserede kontrakter):  

 • den mængde maling, der købes  
 • de mængder maling, der faktisk anvendes for at opfylde udbudsbetingelserne.  

Kontrahenten skal også levere dokumentation for affald og ubrugte malingrester, herunder sporingssystemer, når det er:  

 • genbrugt af kontrahenten  
 • genbrugt eksternt  
 • genanvendt  
 • bortskaffet på sikker vis.  

I tilfælde af at gamle lag maling skulle fjernes fra underlaget, skal kontrahenten også levere dokumentation for, at det er blevet:  

 • håndteret sikkert  
 • bortskaffet på en sikker måde til behandling som farligt affald.  

Genstand 

Indkøb af kørebaneafmærkninger med en lavere miljøpåvirkning  

Tekniske specifikationer (TS) 

1. Formulering til kørebaneafmærkning 
1.1 Indhold af flygtige organiske forbindelser (VOC)  
 • (i) Det maksimale indhold af VOC må ikke overstige en grænseværdi på 150 g/l. Indholdet af VOC bestemmes for produktet i brugsklar tilstand og således, at der tages hensyn til eventuelt anbefalede tilsætninger før brugen. Opløsningsmidler, som har bidraget ubetydeligt til f.eks. smog (opført i bilag 4), kan udelukkes fra beregningen af VOC. Undtagelsesvist, når indkøbere fastslår, at kørebaneafmærkninger skal påføres under vejrforhold, som forhindrer brug af kørebaneafmærkning med lavt VOC-indhold (relativ luftfugtighed > 80 %, lufttemperatur < 5 °C eller > 40 °C), må det samlede VOC-indhold højst være 395 g/l.  
 • (ii) Følgende forbindelser må ikke anvendes: 
  •  chlorerede opløsningsmidler, såsom methylenchlorid eller chloralkaner 
  • aromatiske opløsningsmidler, som f.eks. benzen, ethylbenzen, toluen eller xylen 
  • ethylenbaserede glycolethere eller acetater heraf.   

Verifikation: Tilbudsgiveren skal fremlægge beregningsresultater på grundlag af bestanddele og råvarer eller en testrapport i henhold til ISO EN 11890-2, ASTMD 2369 (når der forekommer reaktive fortyndere) eller tilsvarende understøttet af de nødvendige beregninger. Derudover skal der forelægges en erklæring om, at specifikt udelukkede opløsningsmidler ikke anvendes.  

1.2 Faremærkning af produkter  

Det endelige produkt må ikke være klassificeret som værende akut toksisk, specifikt målorgantoksisk, kræftfremkaldende, mutagent eller reproduktionstoksisk eller farligt for miljøet, jf. forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP-forordningen), som angivet i tabel 13.  

Tabel 13 Endelig produktklassificering  
Akut toksicitet

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering 

Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering

STORT RE 1 eller 2

STORT SE 1, 2 eller 3

Carcinogenicitet

Carc. 1A

Carc. 1B

Carc. 2

Kimcellemutagenicitet

Muta. 1A

Muta 1B

Muta. 2

Reproduktionstoksicitet

Repr. 1A

Repr. 1B

Repr. 2

Farlig for vandmiljøetAquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1 eller 2

Verifikation: Tilbudsgiveren skal fremlægge relevant dokumentation, der bekræfter, at de produkter, der skal leveres, ikke er klassificeret med de anførte farer. Dokumentationen for blandingens klassificering skal være i overensstemmelse med reglerne i forordning (EF) nr.1272/2008 (CLP- forordningen) og/eller sikkerhedsdatablade.  

1.3 Farlige bestanddele  

Produktet skal være i overensstemmelse med restriktionerne i tabel 15, hvor det kan kræves, at stofferne opfylder givne karakteristika eller begrænses i deres koncentration.  

Tabel 15 Krav til farlige bestanddele i midler til kørebaneafmærkning  
BestanddelBegrænsning eller øvre koncentrationsgrænse 
Konserveringsmidler til overfladefilm:Konserveringsmidler må ikke være bioakkumulerende1

Phthalater:

Phthalater4, der er identificeret som særligt problematiske stoffer og opført på kandidatlisten i REACH-forordningen5, må ikke være til stede i måling- og lakpræparater eller formuleringer heraf.

0,1 % w/w

Metaller:

Cadmium, bly, chrom VI, kviksølv, arsen, selen

0,01 % w/w pr. metal eller metallisk kompleks/salt, alt efter hvad der er relevant

Stof anses for at være bioakkumulerende hvis log Kow ≤ 3,2 eller biokoncentrationsfaktoren (BCF) ≤ 100.

Verifikation: Tilbudsgiveren skal fremlægge relevant dokumentation, der bekræfter overensstemmelse med kriteriet, nemlig:  

 • for konserveringsmidler: sikkerhedsdatablade for produktblandingen  
 • yderligere for konserveringsmidler: en testrapport i henhold til OECD T est Guideline 305 anvendes som alternativ til sikkerhedsdatabladet med det ene formål at bekræfte, at de anvendte konserveringsmidler ikke er bioakkumulerende 
 • for phthalater: sikkerhedsdatablade for produktblandingen og/eller en erklæring ifølge REACH artikel 33, stk. 16, som er gyldig for de produkter, der skal leveres. 
 • for metaller: en testrapport baseret på ISO 3856-serien eller tilsvarende.  
2. Indhold af farlige bestanddele i glasperler   

Glasperler, der anvendes, må ikke indeholde arsen, antimon og bly i koncentrationer, der hver for sig overstiger 200 ppm.  

Verifikation: Tilbudsgiveren skal fremlægge en testrapport med kontrol af koncentrationen af de angivne stoffer i glasperlerne i henhold til EN 1423 eller tilsvarende.  

3. Kvalitet og holdbarhed for kørebaneafmærkningssystemer  

(samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Tilbudsgiveren skal påvise, at kørebaneafmærkningen til stadighed opfylder de mindstekrav til ydeevne, dvs. synlighed om natten, synlighed i dagtimerne, skrid- og erosionssikkerhed, efter et bestemt antal hjulpassager1, som er angivet af indkøberen i udbudsdokumenterne.  

1 Vejledende kan 500 000 hjulpassager betragtes som en rimelig ydeevne ifølge EN 1824 og EN 13197. Hvis der ønskes en højere ydeevne, bør der angives et højere antal hjulpassager.  

Verifikation: Tilbudsgiveren skal fremlægge en testrapport eller en godkendelse fra et nationalt testanlæg, der viser, at kørebaneafmærkningen lever op til betingelserne i kontrakten og til EN 1824, EN 13197 eller tilsvarende. For at sikre sammenligneligheden angiver den ordregivende myndighed i udbudsdokumenterne, hvilken testmetode der skal benyttes af alle tilbudsgivere.  

Tildelingskriterier (AC) 

1. Formulering for kørebaneafmærkning – indhold af hvide pigmenter (titandioxid) 

(Gælder for indkaldelse af bud, hvori der er fastsat specifikke krav til kvalitet og holdbarhed)  

Der gives point til den tilbudsgiver, der har et produkt med et lavere indhold af hvide pigmenter end følgende grænser:  

 • for systemer, der anvendes med < 1 kg/m2: < 14 % TiO2.  
 • for systemer, der anvendes med > 1 kg/m2: < 10 % TiO2.  

Verifikation: Tilbudsgiveren skal fremlægge dokumentation for produktformuleringen understøttet af testresultater eller en overensstemmelseserklæring fra det relevante godkendelsesorgan, der viser indholdet af hvide pigmenter.  

Et godkendelsesorgan er et officielt organ, som udfører certificering og forudgående godkendelse af produkter i overensstemmelse med specifikke funktionskriterier for anvendelse på nationalt, regionalt og/eller lokalt plan.  

Kontraktbestemmelser (CPC) 

1 Teknisk bistand og inspektioner på stedet  

(samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Kontrahenten yder teknisk rådgivning og giver arbejdsinstrukser for anlægsområdet til den ordregivende myndighed eller dennes underleverandører, herunder:  

 • arbejdsmetoder og vejledning om forberedelse af underlaget  
 • arbejdsmetoder og vejledning om produktforberedelse, herunder beregninger for påføring pr. m2 
 • optimale betingelser for opbevaring og anvendelse af produktet, herunder støtte til udvælgelse og brug af udstyr  
 • risikobegrænsende foranstaltninger for at minimere forurening af miljøet  
 • rådgivning om passende bortskaffelse af ubrugt produkt.  

Teknisk rådgivning skal også efter anmodning være tilgængelig for den ordregivende myndigheds aktører på stedet eller deres underleverandører, enten i form af besøg på stedet (i et antal og omfang, som fastsættes af den ordregivende myndighed i udbudsfasen) eller en teknisk hotline (på et sprog, der angives af den ordregivende myndighed).  

Tilbudsgiveren skal fremlægge dokumentation, der indeholder de angivne oplysninger. Aktører, som anvender kørebaneafmærkningsproduktet, skal med en skriftlig tilbagemelding bekræfte, at de har fået en tilfredsstillende teknisk rådgivning og støtte på stedet.  

Genstand 

Udbud af bygge- og anlægskontrakter, der maksimerer kørebaneafmærkningens levetid og samtidig minimerer de hermed forbundne miljøpåvirkninger  

Udvælgelseskriterier (SC) 

1. Tilbudsgiverens kompetencer  

(samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Tilbudsgiveren skal dokumentere faglige kompetencer på følgende områder, alt efter hvad der er relevant for udbudte kontrakts art:  

 • arbejdsmetoder for effektiv udnyttelse af kørebaneafmærkning på stedet, herunder udarbejdelse af overslag og brug af specialudstyr  
 • arbejdsmetoder for forberedelse af underlag (herunder, hvor det er relevant, sikkerhedsprocedurer for fjernelse af kørebaneafmærkninger, der eventuelt er blevet fremstillet med blypigment og betragtes som farlige eller fjernelse af kørebaneafmærkninger ved højtryk)  
 • arbejdsmetoder for forberedelse af formuleringer til kørebaneafmærkning og håndtering heraf under påføringen  
 • anvendelse af mere miljøvenlige produkter, herunder produkter med lavere VOC-indhold  
 • anvendelse af bæredygtige og avancerede slutmalinger med henvisning til de relevante EN-standarder eller tilsvarende  
 • politikker og støtte til forvaltningssystemer for at minimere affald fra kørebaneafmærkning, øge genbrug eller genanvendelse af affald og ubrugt kørebaneafmærkning og garantere en sikker bortskaffelse heraf og en sikker bortskaffelse af andre kemikalier som f.eks. til at fjerne afmærkning.  

Verifikation: Tilbudsgiveren skal forelægge dokumentation i form af oplysninger og referencer vedrørende relevante kontrakter fra de seneste fem år, hvor ovennævnte elementer er blevet gennemført.  

Tekniske specifikationer (TS) 

1. Anvendelse af kørebaneafmærkning, der opfylder EU's GPP-kriterier  

(samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Alle bygge- og anlægskontrakter skal udføres ved hjælp af produkter til kørebaneafmærkning, som opfylder EU's krav til grønne offentlige indkøb som angivet i de tekniske specifikationer for centrale kriterier for EU's grønne offentlige indkøb – afsnit 4.3 Kørebaneafmærkning.  

Verifikation: Tilbudsgiveren skal fremlægge dokumentation for, at de produkter, der anvendes, opfylder de ovennævnte kriterier.  

2. Forvaltning af affald og ubrugt kørebaneafmærkningsmateriale 

(samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Tilbudsgiveren skal fremlægge en affaldsforvaltningsplan for kørebaneafmærkningsmateriale, der er blevet tilovers fra forberedelsen af underlag samt påføring. Planen skal indeholde:  

 • hvis der skal fjernes kørebaneafmærkning, en vurdering af potentielt farligt indhold i det kørebaneafmærkningsmateriale, som skal fjernes fra underlaget, og, hvis der konstateres en risiko, en arbejdsmetode for sikker håndtering og bortskaffelse for at reducere risikoen  
 • en arbejdsmetode for praksis på stedet for rengøring af udstyr og oplagring af affald og ubrugt kørebaneafmærkningsmateriale med henblik på sikker bortskaffelse som farligt affald  
 • foranstaltninger til at minimere affald og ubrugt kørebaneafmærkningsmateriale. 

Verifikation: Tilbudsgiveren skal fremlægge en dokumenteret plan for affaldsforvaltning, som skal omfatte arbejdsmetoder for sikker fjernelse af afmærkning, rengøring af udstyr og håndtering og bortskaffelse af affald og ubrugt kørebaneafmærkningsmateriale samt foranstaltninger, der har til formål at mindske affald og uudnyttet kørebaneafmærkningsmateriale. 

Overvågning af genereret affald af afmærkningsmateriale skal tages op i en bestemmelse vedrørende kontraktens opfyldelse.  

Kontraktbestemmelser (CPC) 

1. Forvaltning af anvendelse og påføring af kørebaneafmærkning  

(samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Kontrahenten skal forelægge dokumentation for (for resultatbaserede kontrakter):  

 • mængden af indkøbt kørebaneafmærkning  
 • de faktiske mængder af kørebaneafmærkning, der er anvendt i forbindelse med opfyldelse af udbudsbetingelserne.  

Kontrahenten skal også levere dokumentation for affald og affaldsmængde på grund af ubrugt kørebaneafmærkning, herunder sporing af, hvor det er blevet:  

 • genbrugt af kontrahenten  
 • genbrugt eksternt  
 • genanvendt  
 • bortskaffet på sikker vis.  

I tilfælde af at et gammelt lag kørebaneafmærkning skulle fjernes fra underlaget, skal kontrahenten også levere dokumentation for, at det er:  

 • håndteret sikkert  
 • bortskaffet på en sikker måde til behandling som farligt affald.  

I udviklingen af kriterier for grønne offentlige indkøb er et af de vigtigste aspekter, der skal tages i betragtning, en analyse af livscyklusomkostningerne for de mest miljøvenlige produkter med hensyn til gennemsnitlige produkter på markedet. Omkostningshensyn (ved hjælp af et livscyklusperspektiv) er meget vigtige i det offentlige rum, da dette bidrager til begrundelsen af de offentlige udgifter. Medlemsstaterne bør tilskyndes til at træffe valg, som giver en merværdi på lang sigt.  

For at gøre det muligt for offentlige indkøbere at vælge de produkter, der vil være mest omkostningseffektive, anbefales det at anlægge et livscyklusperspektiv og anvende en tilgang baseret på livscyklusomkostninger. Livscyklusomkostninger omhandler hele produktets (fysiske) livscyklus fra produktion til bortskaffelse. Alt efter hvilket perspektiv der anlægges i vurderingen af livscyklusomkostningerne, kan omkostningerne i forskellige faser beregnes mere eller mindre detaljeret. Brugsfasen af produktets livscyklus er relevant for offentlige indkøbere, da denne omkostning vil blive afholdt. Produktionsomkostningerne for det produkt, der skal købes, behøver ikke beregnes i detaljer, idet de relevante omkostningselementer for den ordregivende myndighed vil blive integreret i prisen for det færdige produkt.  

Mange indkøbte varer, såsom computere eller printere kræver elektricitet og forbrugsstoffer for at fungere, og omkostningerne ved disse kan ofte overstige de oprindelige omkostninger ved køb af varen. For malinger og lakker opstår levetidsomkostningerne normalt kun ved maling. De vigtigste overvejelser ved beregning af livscyklusomkostninger er:  

 • omkostninger ved anskaffelse og levering (f.eks. omkostninger pr. liter maling eller lak, som leveret)  
 • rækkeevne for at opfylde resultatkriterierne (f.eks. nødvendig mængde maling til dækning af et givet areal)  
 • levetidspræstation (tid mellem genafmærkninger for at opfylde resultatkriterierne)  
 • omkostninger ved bortskaffelse (bortskaffelse af ubrugt maling).  

Omkostninger, der teoretisk set kan blive afholdt, men som ikke blev taget i betragtning var:  

 • for udendørs malinger, ændringer i bygningens termiske ydeevne: 
  • valget af farve er den dominerende faktor, der påvirker termisk ydeevne.  
 • arbejdstid og omkostninger til udstyr til anvendelse af malingen:  
  • Det ville være umuligt meningsfuldt at fastsætte omkostninger og differentiere produkter på grundlag af denne variabel.  
 • yderligere omkostninger til bortskaffelse, når den malede overflade ikke længere kan bruges:  
 • Omkostningerne til bortskaffelse af de malede overflader vil sandsynligvis ikke blive påvirket af den maling, der blev anvendt.  
 • indendørs malinger: en eventuel energibesparelse ved at have et rum i en lysere farve og derfor mindre anvendelse af kunstigt lys.  

Ovennævnte omkostninger har også miljømæssige omkostninger, der normalt studeres inden for rammerne af de "miljømæssige eksternaliteter", men disse blev ikke anset for at være relevante for en rapport til støtte for udviklingen af GPP-kriterier og indgik ikke i analysen. Det er vigtigt at understrege, at det i denne sammenhæng er indlysende, at det ved vurdering af de samlede omkostninger ikke er tilstrækkeligt udelukkende at betragte den annoncerede pris pr. liter maling. I den gennemførte undersøgelse blev det konstateret, at alle de undersøgte faktorer (indkøbsomkostninger, rækkeevne, levetid for malingspild) havde en stor indvirkning på livscyklusomkostningerne med undtagelse af udgifterne til bortskaffelse af affald. De fleste af udgifterne fra malingspild opstod på grund af den ekstra maling, der måtte indkøbes. Analysen viser også, at omkostningerne til indkøb ikke kan betragtes isoleret, og at selv moderate forbedringer i ydeevnen kan opveje de ekstra udgifter til køb af dyrere maling. For yderligere oplysninger om omkostningsmodellering og konklusioner henvises til den ledsagende tekniske rapport.  

Bemærk også, at mens kvaliteten af og omkostningerne ved den indkøbte maling eller lak var dominerende faktorer i bestemmelsen af livscyklusomkostningerne, er det afgørende, at der tages højde for virkningerne af påførings- og brugsfasen. Korrekt rengøring og forbehandling af overflader kan forlænge den malede overflades levetid væsentligt og være en omkostningseffektiv foranstaltning, der kan træffes. Faglærte malere bør være i stand til at opnå den annoncerede rækkeevne på egnede overflader og efterlade en holdbar finish, der vil vare længe, mens mindre dygtige malere måske bruger mere maling, end det er nødvendigt, og deres arbejde varer måske heller ikke så længe. En omkostningsbesparelse på arbejdskraft medfører derfor måske ikke en livscyklusbesparelse.  

Selv om de ovenstående generelle bemærkninger er fremsat for dekorative malinger, gælder de også for kørebaneafmærkninger, idet holdbarhed og intervaller mellem genafmærkning/genopfriskning er afgørende for de samlede livscyklusomkostninger.  

EU GPP-kriterier for maling, lak og kørebanemærkning– udvidet

Publiceret d. 20.12.2017  

Produktdefinition og anvendelsesområde 

Produktgruppen omfatter to forskellige undergrupper af produkter: "maling og lak" og "kørebaneafmærkning". 

Undergruppen "malinger og lakker" (også kaldet "malinger") omfatter indendørs og udendørs malinger og lakker, træbeskyttelsesmidler og tilsvarende produkter, som er defineret nedenfor og er bestemt til anvendelse af professionelle brugere (ikke industriel anvendelse). 

Malinger og lakker omfatter bl.a.: 

 • gulvmalinger 
 • produkter, som tones af detailhandleren efter anmodning fra professionelle malere 
 • toningssystemer 
 • dekorative malinger i flydende form eller pastaform, som af fabrikanten eventuelt er blevet tilpasset, tonet eller forberedt for at opfylde forbrugerens behov, herunder malinger til træ, beskyttelsesmidler til træ og træterrasser, facademalinger og malinger til metal, herunder primere og mellemlag til sådanne produktsystemer, jf. definitionen i direktiv 2004/42/EF1, bilag I, 1.1.d og 1.1.g. 

Undergruppen "kørebaneafmærkning" omfatter produkter som f.eks. maling eller strukturplast, der anvendes på vejbelægning for at afmærke kørebaner, båse og signaler samt skabe friktionsegenskaber og retrorefleksion om natten under tørre og våde forhold og i regnvejr. De består normalt af et pigmenteret kørebaneafmærkningsmateriale og glasperler, som tilsammen eventuelt kan danne en film over underlaget. Præformede produkter til kørebaneafmærkning defineret som tape, præformet kørebaneafmærkning i koldplast eller præformet kørebaneafmærkning i termoplast med eller uden påstrøningsmaterialer er også omfattet, samt primere og klæbemidler, der er nødvendige for påføring af kørebaneafmærkningsmaterialet. 

Produktgruppen omfatter ikke: 

 • anti-begroningsmalinger 
 • træbeskyttelsesprodukter 
 • overfladebehandlingsmidler til særlige industrielle og professionelle anvendelsesformål, herunder tykfilmmaling (heavy-duty coatings) 
 • pulvermaling 
 • UV-hærdende maling 
 • maling, som primært er beregnet til køretøjer 
 • produkter, hvis primære funktion ikke er at danne en film over underlaget, f.eks. olier og voks (med undtagelse af visse kørebaneafmærkningssystemer)
 • transparente kemiske overfladebehandlingsmidler til gulve, hvor der benyttes reaktive harpikser som bindemidler til belægninger i tykt lag til industrigulve
 • mekanisk afmærkning såsom katteøjne. 

Følgende produktdefinitioner anføres for at lette anvendelsen af kriterierne: 

"Maling": et pigmenteret overfladedækkende materiale i flydende form, pastaform eller pulverform, der, når det påføres et underlag, danner en uigennemsigtig film med beskyttende, dekorative eller specifikke tekniske egenskaber. 

"Dekorative malinger og lakker": malinger og lakker, der anvendes i og på bygninger, synligt træværk og bygningsaptering til dekorative og beskyttende formål. Deres formål er hovedsagelig dekorativt, men de har også en beskyttende funktion. 

"Facademaling": et overfladebehandlingsmiddel, som giver en dekorativ og beskyttende film, og som er til brug på beton, murværk, puds, calciumsilikat og fibercement. De er primært beregnet til udendørs brug, men kan også bruges indendørs og på undersiden af tagudhæng og altaner. 

"Lak": et ufarvet overfladedækkende materiale, der, når det påføres et underlag, danner en sammenhængende transparent film med beskyttende, dekorative eller specifikke tekniske egenskaber. 

"Træbejdse (lasur)": et overfladebehandlingsmiddel, som giver en transparent eller semitransparent (ved hjælp af væsentligt ikke-hvidt pigment) film, der forskønner træværk og beskytter det mod vejrliget, og som er let at vedligeholde. 

"Tonesystem": en metode til fremstilling af farvet maling ud fra en "base" og kulørte tonefarver. 

Yderligere tekniske definitioner findes i bilag 1.  

Definition af bygge- og anlægskontrakter samt anvendelsesområde  

Kriterierne omfatter også de tilhørende bygge- og anlægskontrakter om malerarbejde og kørebaneafmærkning. Disse kan omfatte enkeltstående bygge- og anlægskontrakter, call-down-kontrakter fra en ramme samt cykliske, langsigtede ydelser vedrørende malerarbejde. Alle kontrakter skal indgås vedrørende brug af malingprodukter, der defineres inden for rammerne af denne produktgruppe. Følgende kontraktdefinitioner er omfattet af kriteriernes anvendelsesområde:  

"Malerarbejde": når kontrahenter, der almindeligvis betegnes som "malere og dekoratører", hyres direkte til at male indendørs eller udvendige overflader som en enkeltstående, call-down eller cyklisk ydelse, herunder løbende vedligeholdelse og reparationsarbejde.  

"Kørebaneafmærkning": når kontrahenter, der almindeligvis betegnes som "kørebaneafmærkningsaktører", hyres direkte til at påføre kørebaneafmærkninger som en enkeltstående eller cyklisk ydelse, herunder vedligeholdelse og reparationsarbejde.  

De væsentligste miljøpåvirkninger 

De væsentligste miljøpåvirkninger af maling og lak er forbundet med deres produktion. Mængden af anvendt maling er derfor en vigtig faktor sammen med mængden af affald, ubrugt maling, og den tid, det varer, indtil der er behov for et nyt lag maling.  

Med hensyn til ingredienser i maling har fremstilling af opløsningsmidler, bindemidler og TiO2 (hvide pigmenter) en væsentlig miljøpåvirkning under udvindingen af råmaterialer og produktion af maling. Opløsningsbaseret maling har en højere samlet miljøpåvirkning end vandbaseret maling. Farlige funktionelle tilsætningsstoffer til maling som f.eks. konserveringsmidler, blødgørere, farvestoffer og fyldstoffer kan have en bred vifte af sundheds- og miljømæssige virkninger.  

I tilfælde af kørebaneafmærkning har glasperler, der tilsættes til maling, også betydelige miljøpåvirkninger, der er knyttet til fremstillingen heraf, primært i forbindelse med den energi, som anvendes til at forme perlerne. Forurenende stoffer i glasset såsom arsen kan også være problematisk, fordi perlerne spredes i miljøet. Kørebaneafmærkningens holdbarhed har også en betydelig indflydelse på disse produkters samlede miljøvirkninger.  

De væsentligste miljøaspekter GPP-tilgang
fremstilling af opløsningsmiddel, bindemiddel og 
TiO2 
minimere virkningen af produktionen ved at fokusere på specifikke bestanddele og dosering 
fremstilling af glasperler til kørebaneafmærkning  mindske de farlige egenskaber ved den overordnede formulering 
farlige funktionelle tilsætningsstoffer  fremme bæredygtig maling og kørebaneafmærkning 
produktholdbarhed  tilskynde til minimering af produktspild, herunder genbrug og genanvendelse 
affald forårsaget af ubrugt produkt   

Miljøpåvirkningernes rækkefølge afspejler ikke nødvendigvis deres betydning. 

Detaljerede oplysninger om maling, kørebaneafmærkning og tilknyttede bygge- og anlægskontrakter, herunder oplysninger om relateret lovgivning, standarder og tekniske kilder, der anvendes som dokumentation, kan findes i den tekniske rapport.  

 

Genstand 

Indkøb af malinger og lakker med en lavere miljøpåvirkning 

Tekniske specifikationer (TS) 

1.1 Indhold af hvide pigmenter  

(Dette krav gælder ikke for transparente og semitransparente overfladebehandlingsmidler)  

Malinger skal have et indhold af hvide pigmenter (hvide uorganiske pigmenter med et brydningsindeks på over 1,8) pr. m2 overfladefilm lig med eller lavere end:  

 • 36 g/mfor indendørs produkter, med undtagelse af indendørs vægmalinger, hvorom det hævdes, at de har en klasse 1- skuremodstandsdygtighed i våd tilstand (FOA), og for hvilke 40 g/m2 finder anvendelse  
 • 38 g/m2 for udendørs malinger.  

Grundere og primere skal have et indhold af hvide pigmenter (hvide uorganiske pigmenter med et brydningsindeks på over 1,8) pr. m2 overfladefilm lig med eller lavere end 25 g/m2.  

Verifikation:  

Tilbudsgiverne skal fremlægge dokumentation for malingformuleringen, der viser indholdet af hvide pigmenter. I det omfang det er nødvendigt, skal der dokumenteres klasse 1-skuremodstandsdygtighed i våd tilstand på grundlag af en testrapport i henhold til EN 13300, hvor testmetoden i EN ISO 11998 anvendes (Test af rensningsevne og skuremodstandsdygtighed). 

Produkter, der har fået tildelt EU-miljømærket for malinger og lakker som fastsat i Kommissionens afgørelse 2014/312/EU, anses for at opfylde kravene.  

1.2 Indhold af flygtige organiske forbindelser (VOC)  

Det maksimale indhold af flygtige organiske forbindelser (VOC) må ikke overstige de grænseværdier, der er angivet i tabel 2. 

Indholdet af VOC bestemmes for produktet i brugsklar tilstand og således, at der tages hensyn til den anbefalede tilsætning af farvestof og/eller fortynder før brugen.  

Tabel 2 VOC-grænseværdier
Produktbeskrivelse (med underkategorier i henhold til direktiv 2004/42/EF) VOC -grænser (g/l inkl. vand)
a. indendørs mat væg- og loftsmaling (glansniveau <25@60°) 10
b. indendørs blank væg- og loftsmaling (glansniveau >25@60°) 40
c. overfladebehandlingsmidler til mineralske flader udendørs 25
d. maling til træværk og metalbeklædning indendørs/udendørs 80
e. indendørs lak og træbeskyttelsesmidler, inkl. dækkende træbeskyttelsesmidler 65
e. udendørs lak og træbeskyttelsesmidler, inkl. dækkende træbeskyttelsesmidler 75
f. træbeskyttelsesmidler med minimal lagtykkelse indendørs/udendørs 50
g. primere 15
h. hæftegrundere 15
i. enkomponentspecialoverfladebehandlingsmidler 80
j. tokomponentspecialoverfladebehandlingsmidler til specifikt brug som f.eks. gulve  80
Effektmalinger 80
Korrosionsbeskyttende maling 80

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge enten:  

 • (a.) en beregning af VOC-indholdet, underbygget af sikkerhedsdatablade, hvis de foreligger, eller 
 • (b.) en testrapport udført ifølge ISO 11890-2. Produkter med et lavere VOC- indhold end 1,0 g/l skal testes ifølge ISO 17895.  

Produkter, der har fået tildelt EU-miljømærket for malinger og lakker som fastsat i Kommissionens afgørelse 2014/312/EU, anses for at opfylde kravene.  

1.3 Faremærkning af produkter  

Det endelige produkt må ikke være klassificeret som værende akut toksisk, specifikt målorgantoksisk, som respiratorisk sensibiliserende eller hudsensibiliserende, eller kræftfremkaldende, mutagent eller reproduktionstoksisk eller farligt for miljøet, jf. forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP-forordningen), som angivet i tabel 4.  

Tabel 4 Endelig produktklassificering  
Akut toksicitet

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering

Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering

STOT RE 1 eller 2

STOT SE 1, 2 eller 3

Carcinogenicitet

Carc. 1A

Carc. 1B

Carc. 2

Kimcellemutagenicitet

Muta. 1A

Muta. 1B

Muta. 2

Reproduktionstoksicitet 

Repr. 1A

Repr. 1B

Repr. 2

Farlig for vandmiljøet

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1 eller 2

Aquatic Chronic 3+

Respiratorisk sensibilisering Resp. Sens. 1, 1A eller 1B
Hudsensibilisering Skin Sens. 1, 1A eller 1B

+Det endelige produkt må kun være klassificeret med H412 i tilfælde af, at der anvendes kombinationer af konserveringsmidler til overflade indeholdende 3-iodi-2-propynylbutylcarbamat (IPBC) i udendørs malinger og lakker i koncentrationer, der er lig med eller lavere end 0,650 % w/w

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge relevant dokumentation, der bekræfter, at de produkter, der skal leveres, ikke er klassificeret med de anførte farer. Dokumentationen for blandingens klassificering skal være i overensstemmelse med reglerne i forordning (EF) nr.1272/2008 (CLP- forordningen) og/eller sikkerhedsdatablade.  

Hvor det er relevant, skal tilbudsgivere for udendørs produkter klassificeret med kronisk toksicitet for vandmiljøet 3, som indeholder IPBC, fremlægge dokumentation med angivelse af, at indholdet af IPBC er lavere end eller lig med 0,650 % w/w.  

Produkter, der har fået tildelt EU-miljømærket for malinger og lakker som fastsat i Kommissionens afgørelse 2014/312/EU, anses for at opfylde kravene.  

1.4 Farlige bestanddele  

Malingen skal være i overensstemmelse med de begrænsninger, som er anført i tabel 6, og som enten begrænser forekomsten eller koncentrationen af de angivne farlige stoffer i malingen.  

Tabel 6 Krav til farlige bestanddele i maling  
Bestanddel Begrænsning eller øvre koncentrationsgrænse
Konserveringsmidler. Konserveringsmidler må ikke være bioakkumulerende1.
Konserveringsmidler til overfladefilm:

Konserveringsmidler til overfladefilm må ikke bevidst anvendes, med undtagelse af:

- indendørs maling, som specifikt kræves til områder med høj luftfugtighed med en øvre koncentrationsgrænse på 0,10 % w/w

- udendørs malinger med en øvre koncentrationsgrænse på 0,30 % w/w

Alkylphenolethoxylater: Alkylphenolethoxylater (APEO) og derivater deraf må ikke anvendes i præparater eller formuleringer af malinger eller lak.  Må ikke bevidst anvendes. 

Phthalater:

Phthalater3, der er identificeret som særligt problematiske stoffer og opført på kandidatlisten i REACH-forordningen3, må ikke være til stede i maling- og lakpræparater eller formuleringer heraf

0,1 % w/w

Formaldehyd: 

Fri Formaldehyd i den hvide base, tonebasen og farvetone2, undtagen når formaldehyddonorer er nødvendige eller findes i polymerfortyndninger, for i så fald finder følgende værdi anvendelse

0,0010 % w/w

 

0,010 % w/w

Metaller: 

Cadmium, bly, krom VI, kviksølv, arsen, selen.

0,010 % w/w 

pr. metal eller metallisk kompleks/salt, alt efter hvad der er relevant

Isothiazolinoner:

Isothiazoliner 

MIT3

CIT/MIT4

I alt: 0,050 % w/w

0,020 % w/w

0,0015 % w/w 

1Et stof anses for at være bioakkumulerende, hvis log Kow ≤4,0 eller biokoncentrationsfaktoren (BCF) ≤ 500. 

2For det tilfælde, at der anvendes en bred vifte af farvetonere, skal tilbudsgiverne angive, hvilken farvetone der rummer det største potentiale for frigivelse af formaldehyd. Der skal kun anmodes om en testrapport for denne farvetone.  

3Methylisothiazolinon

45-chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-one (CIT) / 2-methyl-4-isothiazolin-3-one (MIT) i forholdet 3:1

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge relevant dokumentation, der bekræfter overensstemmelse med kriteriet, nemlig:  

 • for konserveringsmidler og APEO: sikkerhedsdatablade for produktblandingen  
 • for phthalater: sikkerhedsdatablade for produktblandingen  
 • yderligere for konserveringsmidler: en testrapport i henhold til OECD Test Guideline 305 anvendes som alternativ til sikkerhedsdatabladet med det ene formål at bekræfte, at de anvendte konserveringsmidler ikke er bioakkumulerende 
 • formaldehyd: en testrapport baseret på Merckoquant-metoden eller højtryksvæskekromatografi (HPLC) (jf. bilag 2) 
 • for metaller: en testrapport baseret på ISO 3856-serien eller tilsvarende, 
 • for isothiazolinoner: sikkerhedsdatablade for produktblandingen  

Produkter, der har fået tildelt EU-miljømærket for malinger og lakker som fastsat i Kommissionens afgørelse 2014/312/EU, anses for at opfylde kravene.  

2. Påføringseffektivitet og holdbarhed  

2.1 Rækkeevne  

(samme krav for centrale og omfattende kriterier) 

(Denne specifikation gælder ikke for lakker, træbeskyttelsesmidler, transparente hæftegrundere og andre transparente og semitransparente overfladebehandlingsmidler.)  

Malingen skal opnå en effektiv rækkeevne i henhold til de gældende funktionelle krav i tabel 7.  

Tabel 7 Rækkeevne for specifikke malingprodukter  
Type maling Rækkeevne1 (m2/l)
Hvide og lyse malinger (herunder slutmalinger og mellemlag)

- indendørs: 8

- udendørs: 6

- indendørs og udendørs: 8

Tonesystemer2 8

Primere og mellemlag

a. uigennemsigtige

b. med særlige standsende/forseglende egenskaber eller indtrængnings-/bindingsegenskaber

c. med særlige vedhæftningsegenskaber

 

8

6

6

Tykke, dekorative overfladebehandlinger 1 m2 pr. kg produkt
Udendørs elastormalinger 4

Noter: 

1Rækkeevnen gælder for en dækkeevne på 98 %

2Kun basen bør testes

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge en testrapport på baggrund af følgende metoder, eller hvad der svarer dertil:  

 • ISO 6504/1 (Malinger og lakker – Bestemmelse af dækkeevne – Del 1: Kubelka-Munk-metoden til hvide og lyse malinger)  
 • ISO 6504/3 (Del 3: Bestemmelse af kontrastforhold (opacitet) af lyse malinger ved en bestemt rækkeevne)  
 • NF T 30 073 for malinger, som er specielt udviklet til at give en tredimensional, dekorativ effekt, og som er karakteriseret ved et meget tykt lag.  

Produkter, der har fået tildelt EU-miljømærket for malinger og lakker som fastsat i Kommissionens afgørelse 2014/312/EU, anses for at opfylde kravene.  

2.2 Skuremodstandsdygtighed (kun indendørs malinger)  

(for anvendelser, hvor der kræves rensningsevne og skuremodstandsdygtighed) 

(Dette krav gælder ikke for transparente og semitransparente overfladebehandlingsmidler .)  

Vægmaling, hvor der i udbuddet kræves skuremodstandsdygtighed i våd tilstand, skal opnå klasse 1- eller 2-skuremodstandsdygtighed i våd tilstand i henhold til EN 13300 og EN ISO 11998 eller tilsvarende. Indendørs mat væg- og loftsmaling med et indhold af hvide pigmenter lig med eller lavere end 25 g/m2 overfladefilm er undtaget fra dette krav. Dette krav gælder kun for tonebaser (basemalinger).  

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge en testrapport i henhold til EN 13300, hvor testmetoden i EN ISO 11998 anvendes (Test af rensningsevne og skuremodstandsdygtighed) eller tilsvarende. 

Produkter, der har fået tildelt EU-miljømærket for malinger og lakker som fastsat i Kommissionens afgørelse 2014/312/EU, anses for at opfylde kravene.  

Der foreslås ikke et centralt kriterium, men hvis den indkøbte maling skal anvendes på overflader, som skal rengøres intensivt, opfordres offentlige indkøbere til at benytte det omfattende kriterium.

2.3 Vejrbestandighed (kun udendørs malinger)  

(samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

For malinger til murværk, træ og metal skal der påvises modstandsdygtighed over for de ødelæggelser som følge af vejrlig, der er anført i tabel 8. 

Malinger til murværk udsættes for kunstige testbetingelser i 1 000 timer, træ- og metalmaling i 500 timer. Dette skal påvises i overensstemmelse med de anbefalede testmetoder eller tilsvarende under kunstige vejrforhold. Korrosionsbestandighed for metalmalinger skal også omfatte blæredannelse. 

Test bør udføres på tonebasen.  

Tabel 8 Vejrbestandighedstest  
Ødelæggelser som følge af vejrlig Præstationskrav Anbefalet test
Tab af glans1 Mindre end eller lig med 30 % af den oprindelige værdi ISO 2813
Kridtning 1,5 eller bedre (0,5 eller 1,0) EN ISO 4628-6
Revning  Revnetæthed på 2 eller derunder og revnestørrelse på 2 eller derunder ISO 4628-5
Krakelering En krakeleringstæthed på 2 eller derunder og en krakeleringsstørrelse på 3 eller derunder ISO 4628-4
Blæredannelse En blæretæthed på 3 eller derunder og en blærestørrelse på 3 eller derunder. ISO 4628-2
Korrosion2 Rustdannelse lig med eller bedre end Ri2. ISO 4628-3

1Gælder ikke for silkematte eller matte slutmalinger (se bilag 1 for yderligere oplysninger). 

2For Korrosionsbeskyttende maling. 

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal forelægge testresultater for maling i henhold til de krav, der er angivet i bilag 8. 

Med undtagelse af korrosion for metalmalinger skal de kunstige vejrforhold afspejle de betingelser, som er beskrevet i ISO 11507 eller (for udendørs slutmalinger til træ) i QUV-apparatet til accelereret vejrældning med cyklisk udsættelse for UV(A)-bestråling og oversprøjtning med vand ifølge EN 927-6 eller tilsvarende. 

For korrosion anvendes den relevante korrosionskategori i EN ISO 12944-2 og de tilhørende testprocedurer i EN ISO 12944-6 eller tilsvarende. Korrosionsbeskyttende malinger til stålsubstrater testes efter 240 timers salttågeprøvning i henhold til ISO 9227 eller tilsvarende. 

Produkter, der har fået tildelt EU-miljømærket for malinger og lakker, som fastsat i Kommissionens afgørelse 2014/312/EU, anses for at opfylde ovennævnte kriterier.  

2.4 Filmens bestandighed mod skimmel og alger (kun udendørs malinger)  

(samme krav for centrale og omfattende kriterier) 

(For anvendelser, hvor filmen skal være skimmel- og algebestandig)  

Baser, der anvendes til udendørs murværk og træ, og for hvilke skimmel- og/eller algeresistente egenskaber er nødvendige, bør opfylde kravene i tabel 9.

Tabel 9 Krav til skimmel- og algebestandighed
Anvendelse Modstandsdygtighed over for skimmel Modstandsdygtighed over for alger
Murværk Klasse 1 eller bedre Pointsum 0
Træ Klasse 1 eller bedre Pointsum 0

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal forelægge testresultater i henhold til testmetoder EN 15457 og/eller EN 15458, eller tilsvarende. For overfladebehandlingsmidler, der indeholder indkapslede biocider i overfladefilmen, skal ændrede konditioneringsprotokoller også accepteres. Producenterne skal oplyse om eventuelle konditioneringsforskelle sammen med testresultaterne for EN 15457- og/eller 15458-standarderne. 

Produkter, der har fået tildelt EU-miljømærket for malinger og lakker som fastsat i Kommissionens afgørelse 2014/312/EU, anses for at opfylde kravene.  

2.5 Gulvmalingers slidstyrke  

(samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Gulvlakker og -malinger skal overholde en slidstyrke svarende til et vægttab på ikke over 70 mg efter 1 000 testcyklusser med en belastning på 1 000 g og et CS10-hjul efter EN ISO 7784-2.  

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal forelægge testresultater udført i overensstemmelse med EN ISO 7784-2 eller tilsvarende. 

Produkter, der har fået tildelt EU-miljømærket for malinger og lakker som fastsat i Kommissionens afgørelse 2014/312/EU, anses for at opfylde kravene.  

2.6 Emballering  

(samme krav for centrale og omfattende kriterier) 

Malinger skal leveres i beholdere af (mindst) X liter (som fastsættes af den offentlige myndighed med henblik på at reducere emballage).  

Tildelingskriterier (AC) 

1. Indhold af delvis flygtige organiske forbindelser  

Der gives point, hvis malingproduktet har et indhold af delvis flygtige organiske forbindelser (SVOC) lig med eller lavere end de grænseværdier, der er fastsat i tabel 10.  

Indholdet af SVOC bestemmes for produktet i brugsklar tilstand og således, at der tages hensyn til den anbefalede tilsætning af farvestof og/eller fortynder før brugen.  

Tabel 10 SVOC-grænseværdier  
Produktbeskrivelse (med underkategorier i henhold til direktiv 2004/42/EF) SVOC-grænseværdier (g/l inkl. vand)
a. indendørs mat væg- og loftsmaling (glasniveau < 25@60°) 301/402
b. indendørs mat væg- og loftsmaling (glasniveau > 25@60°) 301/402
c. overfladebehandlingsmidler til mineralske flader udendørs 40
d. maling til træværk og metalbeklædning indendørs/ udendørs 501/602
e. indendørs lak og træbeskyttelsesmidler, inkl. dækkende træbeskyttelsesmidler  30
e. udendørs lak og træbeskyttelsesmidler, inkl. dækkende træbeskyttelsesmidler  60
f. træbeskyttelsesmidler med minimal lagtykkelse indendørs/udendørs 301/402
g. primere 301/402
h. hæftegrundere 301/402
i. enkomponentspecialoverfladebehandlingsmidler 501/602
j. tokomponentspecialoverfladebehandlingsmidler til specifik brug som f.eks. gulve 501/602
Effektmalinger 501/602
Korrosionsbeskyttende maling 60

Noter:

1Indendørs hvide malinger og lakker

2Indendørs tonede malinger/udendørs malinger og lakker

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge enten: 

 • (a.) en beregning af SVOC-indhold underbygget af sikkerhedsdatablade, hvis de foreligger, eller  
 • (b.) en testrapport udført ifølge ISO 11890-2. Endvidere skal testændringerne ifølge bilag 3 anvendes. 

Produkter, der har fået tildelt EU-miljømærket for malinger og lakker som fastsat i Kommissionens afgørelse 2014/312/EU, anses for at opfylde kravene.  

2. Indendørs luftkvalitet: Indendørs malinger  

Der gives point til produkter med lavere emissioner (af TVOC og/eller formaldehyd) end de grænseværdier, der er angivet i tabel 12.  

Tabel 11 Grænseværdier for emissioner til luft fra indendørs maling  
Emissionskilde Emissionsgrænseværdier (μg/m3)
3 dage 28 dage
TVOC1 10 000 1 500
Formaldehyd 60

1Flygtige organiske forbindelser i alt.

Verifikation: 

Tilbudsgiveren skal fremlægge testrapporter baseret på analytiske test i henhold til EN 16402 eller tilsvarende.  

Kontraktbestemmelser (CPC) 

1 Teknisk rådgivning og inspektioner på stedet  

(samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Tilbudsgiveren skal tilvejebringe den tekniske rådgivning og arbejdsinstrukser for anlægsområdet til den ordregivende myndighed eller dennes kontrahenter. Dette skal omfatte følgende:  

 • metodebeskrivelser og vejledning om forberedelse af underlaget  
 • metodebeskrivelser og vejledning om forberedelse af maling, herunder beregninger for påføring pr. m2
 • optimale betingelser for opbevaring og påføring af produktet  
 • risikobegrænsende foranstaltninger for at minimere forurening af miljøet  
 • rådgivning om passende bortskaffelse af ubrugt maling.  

Teknisk rådgivning skal også efter anmodning være tilgængelig for den ordregivende myndigheds aktører på stedet eller deres underleverandører, enten i form af besøg på stedet (i et antal og omfang, som fastsættes af den ordregivende myndighed i udbudsfasen) eller en teknisk hotline (på et sprog, der angives af den ordregivende myndighed).  

Tilbudsgiveren skal fremlægge dokumentation, der indeholder de angivne oplysninger. Skriftlig feedback fra malerne skal bekræfte, at der er givet tilfredsstillende teknisk rådgivning og støtte på stedet.  

 

Genstand 

Malerarbejde, der maksimerer malingens levetid og samtidig minimerer de hermed forbundne miljøpåvirkninger 

Udvælgelseskriterier (SC) 

1. Tilbudsgiverens kompetencer  

(samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Tilbudsgiveren skal dokumentere faglige kompetencer på følgende områder, alt efter hvad der er relevant for den udbudte kontrakts art (vælg som relevant for kontrakten):  

 • arbejdsmetoder for effektiv anvendelse af maling på stedet, herunder udarbejdelsen af overslag og brug af specialudstyr  
 • arbejdsmetoder for forberedelse af underlag og malingformuleringer før anvendelsen. Dette omfatter i påkommende tilfælde sikkerhedsprocedurer for fjernelse af eksisterende film og belægninger og håndtering af nye malinger og lakker under påføringen  
 • anvendelse af mere miljøvenlige produkter, herunder produkter med lavere VOC-indhold  
 • anvendelse af bæredygtige og avancerede slutmalinger med henvisning til de relevante EN-standarder eller tilsvarende  
 • politikker og støtte til forvaltningssystemer for at minimere malingaffald, maksimere genbrug eller genanvendelse af ubrugt maling og sikre en sikker bortskaffelse heraf og sikker bortskaffelse af andre kemikalier som f.eks. agenser i malingfjerner.  

Verifikation: 

Tilbudsgiveren skal forelægge dokumentation i form af oplysninger og referencer vedrørende relevante kontrakter fra de seneste fem år, hvor ovennævnte elementer er blevet gennemført.  

Tekniske specifikationer (TS) 

1. Anvendelse af maling, der opfylder EU's GPP-kriterier  

(samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Kontrakter om malearbejde skal udføres ved hjælp af malingprodukter, der overholder EU's krav til grønne offentlige indkøb som anført i de tekniske specifikationer for centrale kriterier for EU's grønne offentlige indkøb afsnit 4.1 Malinger og lakker.  

Verifikation: 

Tilbudsgiveren skal fremlægge dokumentation for, at de produkter, der skal anvendes, opfylder de ovennævnte kriterier.  

2. Forvaltning af affald og ubrugt maling  

(samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Tilbudsgiveren skal fremlægge en plan for affaldsforvaltning for malingrester fra forberedelsen af underlag og påføring. Planen skal indeholde: 

 • hvis maling/afmærkning skal fjernes, en vurdering af det potentielt farlige indhold af den maling, som er fjernet fra underlag, og, hvis der er  
 • konstateret en risiko, en arbejdsmetode for at reducere risikoen ved sikker håndtering og bortskaffelse 
 • en arbejdsmetode for praksis på stedet for rengøring af malerudstyr og oplagring af affald og ubrugt maling med henblik på sikker bortskaffelse som farligt affald 
 • foranstaltninger til at minimere affald og ubrugt maling.  

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge en dokumenteret plan for affaldsforvaltning, som skal omfatte arbejdsmetoder for sikker fjernelse af maling, rengøring af udstyr og håndtering og bortskaffelse af affald og ubrugt maling samt foranstaltninger til at mindske affald og ubrugt maling.  

Malingaffald skal efterfølgende overvåges via en bestemmelse vedrørende kontraktens opfyldelse.  

Tildelingskriterier (AC) 

1. Resultatbaserede malerkontrakter  

(hvis langsigtede resultatbaserede maler- og vedligeholdelseskontrakter gives i udbud)  

Der gives point for den anslåede mængde maling, der skal bruges, samtidig med at kvaliteten af den malede overflade opretholdes i kontraktens løbetid.  

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge et dokument, der beskriver de anslåede mængder af maling, der er nødvendige under programmet ifølge kontrakten, herunder antagelser om det krævede antal fornyede malinger i kontraktens løbetid.  

2. Genbrug og/eller genanvendelse af affald og ubrugt maling  

Der gives point, der afspejler en vilje til at genbruge eller genanvende affald og ubrugt maling. Tilbudsgiveren skal fremlægge en forvaltningsplan, som beskriver de foranstaltninger, der er truffet til at sikre, at affald og ubrugt maling, der hidrører fra bygge- og anlægsarbejdet:  

 • genbruges af kontrahenten, og/eller  
 • genbruges eksternt og/eller 
 • genanvendes.  

Genbrugs- eller genanvendelsesmuligheder kunne omfatte genbrugsprojekter eller fremstilling af ny maling eller anvendelse af affald og ubrugt maling som base. Der vil blive anvendt et overvågningssystem for at holde regnskab med affald og ubrugt maling.  

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge en dokumenteret forvaltningsplan, som skal indeholde en beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet til at sikre, at affald og ubrugt maling genbruges af kontrahenten og/eller andre eksterne enheder og/eller genanvendes.  

Kontraktbestemmelser (CPC) 

1. Forvaltning af malingshåndtering  

(samme krav for centrale og omfattende kriterier) 

Kontrahenten skal forelægge dokumentation for (for resultatbaserede kontrakter):  

 • den mængde maling, der købes  
 • de mængder maling, der faktisk anvendes for at opfylde udbudsbetingelserne.  

Kontrahenten skal også levere dokumentation for affald og ubrugte malingrester, herunder sporingssystemer, når det er:  

 • genbrugt af kontrahenten  
 • genbrugt eksternt  
 • genanvendt  
 • bortskaffet på sikker vis.  

I tilfælde af at gamle lag maling skulle fjernes fra underlaget, skal kontrahenten også levere dokumentation for, at det er blevet:  

 • håndteret sikkert  
 • bortskaffet på en sikker måde til behandling som farligt affald.  

Genstand 

Indkøb af kørebaneafmærkninger med en lavere miljøpåvirkning 

Tekniske specifikationer (TS) 

1. Formulering til kørebaneafmærkning 
1.1 Indhold af flygtige organiske forbindelser (VOC)  
 • (i.) Det maksimale indhold af VOC må ikke overstige en grænseværdi på 100 g/l.  
 • (ii.) Følgende forbindelser må ikke anvendes: 
  • chlorerede opløsningsmidler, såsom methylenchlorid eller chloralkaner 
  • aromatiske opløsningsmidler, som f.eks. benzen, ethylbenzen, toluen eller xylen 
  • ethylenbaserede glycolethere eller acetater heraf.  

Verifikation: 

Tilbudsgiveren skal fremlægge beregningsresultater på grundlag af bestanddele og råvarer eller en testrapport i henhold til ISO EN 11890-2, ASTMD 2369 (når der forekommer reaktive fortyndere) eller tilsvarende understøttet af de nødvendige beregninger. Derudover skal der forelægges en erklæring om, at specifikt udelukkede opløsningsmidler ikke anvendes.  

1.2 Faremærkning af produkter  

Det endelige produkt må ikke være klassificeret som værende akut toksisk, specifikt målorgantoksisk, kræftfremkaldende, mutagent eller reproduktionstoksisk eller farligt for miljøet, jf. forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP-forordningen), som angivet i tabel 14.  

Tabel 14 Endelig produktklassificering  
Akut toksicitet

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering 

Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering

STORT RE 1 eller 2

STORT SE 1, 2 eller 3

Carcinogenicitet

Carc. 1A

Carc. 1B

Carc. 2

Kimcellemutagenicitet

Muta. 1A

Muta 1B

Muta. 2

Reproduktionstoksicitet

Repr. 1A

Repr. 1B

Repr. 2

Farlig for vandmiljøetAquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1 eller 2

Aquatic Chronic 3

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge relevant dokumentation, der bekræfter, at de produkter, der skal leveres, ikke er klassificeret med de anførte farer. Dokumentationen for blandingens klassificering skal være i overensstemmelse med reglerne i forordning (EF) nr.1272/2008 (CLP- forordningen) og/eller sikkerhedsdatablade.  

1.3 Farlige bestanddele  

Produktet skal være i overensstemmelse med restriktionerne i tabel 16, hvor det kan kræves, at stofferne opfylder givne karakteristika eller begrænses i deres koncentration.  

Tabel 16 Krav til farlige bestanddele i midler til kørebaneafmærkning  
BestanddelBegrænsning eller øvre koncentrationsgrænse 
Konserveringsmidler til overfladefilm:Konserveringsmidler må ikke være bioakkumulerende1

Phthalater:

Phthalater6, der er identificeret som særligt problematiske stoffer og opført på kandidatlisten i REACH-forordningen7, må ikke være til stede i måling- og lakpræparater eller formuleringer heraf.

0,1 % w/w

Metaller:

Cadmium, bly, chrom VI, kviksølv, arsen, selen

0,01 % w/w pr. metal eller metallisk kompleks/salt, alt efter hvad der er relevant

Stof anses for at være bioakkumulerende hvis log Kow ≤ 3,2 eller biokoncentrationsfaktoren (BCF) ≤ 100.

Verifikation: 

Tilbudsgiveren skal fremlægge relevant dokumentation, der bekræfter overensstemmelse med kriteriet, nemlig: 

 • for konserveringsmidler: sikkerhedsdatablade for produktblandingen  
 • yderligere for konserveringsmidler: en testrapport i henhold til OECD T est Guideline 305 anvendes som alternativ til sikkerhedsdatabladet med det ene formål at bekræfte, at de anvendte konserveringsmidler ikke er bioakkumulerende  
 • for phthalater: Sikkerhedsdatablade for produktblandingen og/eller en erklæring i henhold til REACH artikel 33, stk. 1,10 som er gyldig for de produkter, der skal leveres. 
 • for metaller: en testrapport baseret på ISO 3856-serien eller tilsvarende. 
2. Indhold af farlige bestanddele i glasperler  

Glasperler, der anvendes, må ikke indeholde arsen, antimon og bly i koncentrationer, der hver for sig overstiger 150 ppm.  

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge en testrapport med kontrol af koncentrationen af de angivne stoffer i glasperlerne i henhold til EN 1423 eller tilsvarende.  

3. Kvalitet og holdbarhed for kørebaneafmærkningssystemer  

(samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Tilbudsgiveren skal påvise, at kørebaneafmærkningen til stadighed opfylder de mindstekrav til ydeevne, dvs. synlighed om natten, synlighed i dagtimerne, skrid- og erosionssikkerhed, efter et bestemt antal hjulpassager1, som er angivet af indkøberen i udbudsdokumenterne.  

1 Vejledende kan 500 000 hjulpassager betragtes som en rimelig ydeevne ifølge EN 1824 og EN 13197. Hvis der ønskes en højere ydeevne, bør der angives et højere antal hjulpassager.  

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge en testrapport eller en godkendelse fra et nationalt testanlæg, der viser, at kørebaneafmærkningen lever op til betingelserne i kontrakten og til EN 1824, EN 13197 eller tilsvarende. For at sikre sammenligneligheden angiver den ordregivende myndighed i udbudsdokumenterne, hvilken testmetode der skal benyttes af alle tilbudsgivere.  

Tildelingskriterier (AC) 

1. Formulering for kørebaneafmærkning – indhold af hvide pigmenter (titandioxid) 

(Gælder for indkaldelse af bud, hvori der er fastsat specifikke krav til kvalitet og holdbarhed)  

Der gives point til den tilbudsgiver, der har et produkt med et lavere indhold af hvide pigmenter end følgende grænser:  

 • for systemer, der anvendes med < 1 kg/m2: < 10 % TiO2  
 • for systemer, der anvendes med > 1 kg/m2: < 8 % TiO2.  

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge dokumentation for produktformuleringen understøttet af testresultater eller en overensstemmelseserklæring fra det relevante godkendelsesorgan2, der viser indholdet af hvide pigmenter.  

2Et godkendelsesorgan er et officielt organ, som udfører certificering og forudgående godkendelse af produkter i overensstemmelse med specifikke funktionskriterier for anvendelse på nationalt, regionalt og/eller lokalt plan.  

2. Glasperler – genanvendt glasindhold  

(Gælder for køb af kørebaneafmærkning, som indeholder glasperler til opfyldelse af den angivne grad af synlighed om natten og retrorefleksion, der er fastsat i indkaldelsen af bud. Dette kriterium er ikke relevant, hvis den ordregivende myndighed har specificeret særlige egenskaber, f.eks. krav om høj retrorefleksion).  

Der tildeles X point i forhold til det genanvendte indhold (vægtprocent) af den samlede mængde glasperler, som bruges til at opfylde kontrakten. Det genanvendte indhold skal beregnes ud fra den gennemsnitlige massebalance for de anvendte råvarer (i overensstemmelse med metoden som beskrevet i ISO 14021).

Tabel 17. Point, der kan tildeles på grundlag af indholdet af genanvendt glas.  
Indholdet af genanvendt glasPoint
75-100 %100 % point
50- 75 %75 % point
25-50 %50 % point
< 25 %0 % point

Den foreskrevne grad af synlighed om natten og retrorefleksion under våde betingelser, der er specificeret i indkaldelsen af bud, skal være opfyldt.  

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge dokumentation fra glasperleproducenten, som er verificeret af tredjepart, med angivelse af indhold (vægtprocent) af genanvendt glas i den samlede mængde glasperler, der bruges til at opfylde kontrakten. Efter tildelingen af kontrakten eller efter anmodning fra den ordregivende myndighed skal tilbudsgiveren fremlægge dokumentation verificeret af tredjemand, der beskriver beregningen (efter den metode, der er foreskrevet i ISO 14021) af det nævnte genanvendte indhold, samt optegnelser verificeret af tredjepart af data til støtte for den nævnte beregning, herunder som minimum dokumentation for en parti- og produktionskontrolordning på fabrikken (i overensstemmelse med EN 1423 eller tilsvarende1).  

1Dette kunne omfatte ISO 9001 eller en national eller international ordning for kontrol af sporbarhed for genanvendt indhold.  

Kontraktbestemmelser (CPC) 

1 Teknisk bistand og inspektioner på stedet  

(samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Kontrahenten yder teknisk rådgivning og giver arbejdsinstrukser for anlægsområdet til den ordregivende myndighed eller dennes underleverandører, herunder:  

 • arbejdsmetoder og vejledning om forberedelse af underlaget  
 • arbejdsmetoder og vejledning om produktforberedelse, herunder beregninger for påføring pr. m 
 • optimale betingelser for opbevaring og anvendelse af produktet, herunder støtte til udvælgelse og brug af udstyr  
 • risikobegrænsende foranstaltninger for at minimere forurening af miljøet  
 • rådgivning om passende bortskaffelse af ubrugt produkt.  

Teknisk rådgivning skal også efter anmodning være tilgængelig for den ordregivende myndigheds aktører på stedet eller deres underleverandører, enten i form af besøg på stedet (i et antal og omfang, som fastsættes af den ordregivende myndighed i udbudsfasen) eller en teknisk hotline (på et sprog, der angives af den ordregivende myndighed).  

Tilbudsgiveren skal fremlægge dokumentation, der indeholder de angivne oplysninger. Aktører, som anvender kørebaneafmærkningsproduktet, skal med en skriftlig tilbagemelding bekræfte, at de har fået en tilfredsstillende teknisk rådgivning og støtte på stedet.  

Genstand 

Udbud af bygge- og anlægskontrakter, der maksimerer kørebaneafmærkningens levetid og samtidig minimerer de hermed forbundne miljøpåvirkninger  

Udvælgelseskriterier (SC) 

1. Tilbudsgiverens kompetencer  

(samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Tilbudsgiveren skal dokumentere faglige kompetencer på følgende områder, alt efter hvad der er relevant for udbudte kontrakts art:  

 • arbejdsmetoder for effektiv udnyttelse af kørebaneafmærkning på stedet, herunder udarbejdelse af overslag og brug af specialudstyr  
 • arbejdsmetoder for forberedelse af underlag (herunder, hvor det er relevant, sikkerhedsprocedurer for fjernelse af kørebaneafmærkninger, der eventuelt er blevet fremstillet med blypigment og betragtes som farlige eller fjernelse af kørebaneafmærkninger ved højtryk)  
 • arbejdsmetoder for forberedelse af formuleringer til kørebaneafmærkning og håndtering heraf under påføringen  
 • anvendelse af mere miljøvenlige produkter, herunder produkter med lavere VOC-indhold  
 • anvendelse af bæredygtige og avancerede slutmalinger med henvisning til de relevante EN-standarder eller tilsvarende  
 • politikker og støtte til forvaltningssystemer for at minimere affald fra kørebaneafmærkning, øge genbrug eller genanvendelse af affald og ubrugt kørebaneafmærkning og garantere en sikker bortskaffelse heraf og en sikker bortskaffelse af andre kemikalier som f.eks. til at fjerne afmærkning.  

Verifikation: 

Tilbudsgiveren skal forelægge dokumentation i form af oplysninger og referencer vedrørende relevante kontrakter fra de seneste fem år, hvor ovennævnte elementer er blevet gennemført.  

Tekniske specifikationer (TS) 

1. Anvendelse af kørebaneafmærkning, der opfylder EU's GPP-kriterier  

(samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Alle bygge- og anlægskontrakter skal udføres ved hjælp af produkter til kørebaneafmærkning, som opfylder EU's krav til grønne offentlige indkøb som angivet i de tekniske specifikationer for centrale kriterier for EU's grønne offentlige indkøb – afsnit 4.3 Kørebaneafmærkning.  

Verifikation: 

Tilbudsgiveren skal fremlægge dokumentation for, at de produkter, der anvendes, opfylder de ovennævnte kriterier.  

2. Forvaltning af affald og ubrugt kørebaneafmærkningsmateriale 

(samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Tilbudsgiveren skal fremlægge en affaldsforvaltningsplan for kørebaneafmærkningsmateriale, der er blevet tilovers fra forberedelsen af underlag samt påføring. Planen skal indeholde:  

 • hvis der skal fjernes kørebaneafmærkning, en vurdering af potentielt farligt indhold i det kørebaneafmærkningsmateriale, som skal fjernes fra underlaget, og, hvis der konstateres en risiko, en arbejdsmetode for sikker håndtering og bortskaffelse for at reducere risikoen  
 • en arbejdsmetode for praksis på stedet for rengøring af udstyr og oplagring af affald og ubrugt kørebaneafmærkningsmateriale med henblik på sikker bortskaffelse som farligt affald  
 • foranstaltninger til at minimere affald og ubrugt kørebaneafmærkningsmateriale. 

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge en dokumenteret plan for affaldsforvaltning, som skal omfatte arbejdsmetoder for sikker fjernelse af afmærkning, rengøring af udstyr og håndtering og bortskaffelse af affald og ubrugt kørebaneafmærkningsmateriale samt foranstaltninger, der har til formål at mindske affald og uudnyttet kørebaneafmærkningsmateriale. 

Overvågning af genereret affald af afmærkningsmateriale skal tages op i en bestemmelse vedrørende kontraktens opfyldelse.  

Tildelingskriterier (AC) 

1 Resultatbaserede kontrakter  

(hvis langsigtede resultatbaserede kontrakter om påføring og vedligeholdelse af kørebaneafmærkning gives i udbud)  

Der gives point efter den anslåede mængde kørebaneafmærkningsmateriale, der skal anvendes, samtidig med at kvaliteten af kørebaneafmærkningen bevares i kontraktens løbetid.  

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge et dokument, der beskriver, hvor meget kørebaneafmærkningsmateriale der anslået skal bruges i forbindelse med det aftalte program, herunder antagelser om det krævede antal genafmærkninger i kontraktens løbetid.  

Kontraktbestemmelser (CPC) 

1. Forvaltning af anvendelse og påføring af kørebaneafmærkning  

(samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Kontrahenten skal forelægge dokumentation for (for resultatbaserede kontrakter):  

 • mængden af indkøbt kørebaneafmærkning  
 • de faktiske mængder af kørebaneafmærkning, der er anvendt i forbindelse med opfyldelse af udbudsbetingelserne.  

Kontrahenten skal også levere dokumentation for affald og affaldsmængde på grund af ubrugt kørebaneafmærkning, herunder sporing af, hvor det er blevet:  

 • genbrugt af kontrahenten  
 • genbrugt eksternt  
 • genanvendt  
 • bortskaffet på sikker vis.  

I tilfælde af at et gammelt lag kørebaneafmærkning skulle fjernes fra underlaget, skal kontrahenten også levere dokumentation for, at det er:  

 • håndteret sikkert  
 • bortskaffet på en sikker måde til behandling som farligt affald.  

I udviklingen af kriterier for grønne offentlige indkøb er et af de vigtigste aspekter, der skal tages i betragtning, en analyse af livscyklusomkostningerne for de mest miljøvenlige produkter med hensyn til gennemsnitlige produkter på markedet. Omkostningshensyn (ved hjælp af et livscyklusperspektiv) er meget vigtige i det offentlige rum, da dette bidrager til begrundelsen af de offentlige udgifter. Medlemsstaterne bør tilskyndes til at træffe valg, som giver en merværdi på lang sigt.  

For at gøre det muligt for offentlige indkøbere at vælge de produkter, der vil være mest omkostningseffektive, anbefales det at anlægge et livscyklusperspektiv og anvende en tilgang baseret på livscyklusomkostninger. Livscyklusomkostninger omhandler hele produktets (fysiske) livscyklus fra produktion til bortskaffelse. Alt efter hvilket perspektiv der anlægges i vurderingen af livscyklusomkostningerne, kan omkostningerne i forskellige faser beregnes mere eller mindre detaljeret. Brugsfasen af produktets livscyklus er relevant for offentlige indkøbere, da denne omkostning vil blive afholdt. Produktionsomkostningerne for det produkt, der skal købes, behøver ikke beregnes i detaljer, idet de relevante omkostningselementer for den ordregivende myndighed vil blive integreret i prisen for det færdige produkt.  

Mange indkøbte varer, såsom computere eller printere kræver elektricitet og forbrugsstoffer for at fungere, og omkostningerne ved disse kan ofte overstige de oprindelige omkostninger ved køb af varen. For malinger og lakker opstår levetidsomkostningerne normalt kun ved maling. De vigtigste overvejelser ved beregning af livscyklusomkostninger er:  

 • omkostninger ved anskaffelse og levering (f.eks. omkostninger pr. liter maling eller lak, som leveret)  
 • rækkeevne for at opfylde resultatkriterierne (f.eks. nødvendig mængde maling til dækning af et givet areal)  
 • levetidspræstation (tid mellem genafmærkninger for at opfylde resultatkriterierne)  
 • omkostninger ved bortskaffelse (bortskaffelse af ubrugt maling).  

Omkostninger, der teoretisk set kan blive afholdt, men som ikke blev taget i betragtning var:  

 • for udendørs malinger, ændringer i bygningens termiske ydeevne: 
  • valget af farve er den dominerende faktor, der påvirker termisk ydeevne.  
 • arbejdstid og omkostninger til udstyr til anvendelse af malingen:  
  • Det ville være umuligt meningsfuldt at fastsætte omkostninger og differentiere produkter på grundlag af denne variabel.  
 • yderligere omkostninger til bortskaffelse, når den malede overflade ikke længere kan bruges:  
 • Omkostningerne til bortskaffelse af de malede overflader vil sandsynligvis ikke blive påvirket af den maling, der blev anvendt.  
 • indendørs malinger: en eventuel energibesparelse ved at have et rum i en lysere farve og derfor mindre anvendelse af kunstigt lys.  

Ovennævnte omkostninger har også miljømæssige omkostninger, der normalt studeres inden for rammerne af de "miljømæssige eksternaliteter", men disse blev ikke anset for at være relevante for en rapport til støtte for udviklingen af GPP-kriterier og indgik ikke i analysen. Det er vigtigt at understrege, at det i denne sammenhæng er indlysende, at det ved vurdering af de samlede omkostninger ikke er tilstrækkeligt udelukkende at betragte den annoncerede pris pr. liter maling. I den gennemførte undersøgelse blev det konstateret, at alle de undersøgte faktorer (indkøbsomkostninger, rækkeevne, levetid for malingspild) havde en stor indvirkning på livscyklusomkostningerne med undtagelse af udgifterne til bortskaffelse af affald. De fleste af udgifterne fra malingspild opstod på grund af den ekstra maling, der måtte indkøbes. Analysen viser også, at omkostningerne til indkøb ikke kan betragtes isoleret, og at selv moderate forbedringer i ydeevnen kan opveje de ekstra udgifter til køb af dyrere maling. For yderligere oplysninger om omkostningsmodellering og konklusioner henvises til den ledsagende tekniske rapport.  

Bemærk også, at mens kvaliteten af og omkostningerne ved den indkøbte maling eller lak var dominerende faktorer i bestemmelsen af livscyklusomkostningerne, er det afgørende, at der tages højde for virkningerne af påførings- og brugsfasen. Korrekt rengøring og forbehandling af overflader kan forlænge den malede overflades levetid væsentligt og være en omkostningseffektiv foranstaltning, der kan træffes. Faglærte malere bør være i stand til at opnå den annoncerede rækkeevne på egnede overflader og efterlade en holdbar finish, der vil vare længe, mens mindre dygtige malere måske bruger mere maling, end det er nødvendigt, og deres arbejde varer måske heller ikke så længe. En omkostningsbesparelse på arbejdskraft medfører derfor måske ikke en livscyklusbesparelse.  

Selv om de ovenstående generelle bemærkninger er fremsat for dekorative malinger, gælder de også for kørebaneafmærkninger, idet holdbarhed og intervaller mellem genafmærkning/genopfriskning er afgørende for de samlede livscyklusomkostninger.  

Find alle EU's GPP kriterier 

Ved at sætte krav om positive sociale resultater i offentlige udbud og kontrakter kan offentlige indkøbere fremme social inklusion og dermed beskæftigelsesmuligheder, opkvalificering omskoling, etisk handel og design m.m. Det kan også være med til at sikre menneskerettigheder eller arbejdstagerrettigheder.

En social klausul fastsætter de krav, som fremmer de ønskede sociale hensyn.

Find muligheder til specifik krav tekst  

Krav til samfundsansvar

Man kan vælge at stille overordnede krav til leverandørens samfundsansvarlighed, herunder menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og miljø. 

Disse krav kan fremgå i et særskilt ansvarlighedsbilag, som kan være del af de aftaler, der indgås med leverandørerne. Kravene bør bygge på OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder og FN’s Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv. 

Eksempelvis er et ansvarlighedsbilag altid en del af alle SKI-aftaler. Læs SKI’s ansvarlighedsbilag her.

1. Indledning

Ved opfyldelsen af Kontrakten forpligter Leverandøren sig til at vise samfundsansvar. Leverandøren viser samfundsansvar og skaber værdi for både virksomhed og samfund ved i dialog med sin interessenter at håndtere sociale, miljømæssige og etiske udfordringer i overensstemmelse med internationalt anerkendte retningslinjer og principper for ansvarlig virksomhedsadfærd. 

2. Internationalt anerkendte principper

Leverandøren anses ved opfyldelsen af Kontrakten at vise samfundsansvar ved at overholde de nedenfor i punkt 3-5 nævnte krav. Kravene baserer sig på de internationalt anerkendte retningslinjer og principper for ansvarlig virksomhedsadfærd, der er nævnt i punkt 2.1-2.3 og de konventioner, som ligger til grund for principperne. 

2.1 FN’s Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv 

FN’s Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv) blev vedtaget af FN’s Menneskerettighedsråd i juni 2011. FN’s Vejledende Principper udstikker vejledende principper for, hvordan stater og virksomheder skal agere for at sikre, at der ikke sker menneskerettighedskrænkelser i forbindelse med virksomheders aktiviteter.  

Principperne kan hentes på OHCHR’s hjemmeside

2.2 OECD Retningslinjer for Multinationale Virksomheder

OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder er en internationalt anerkendt referenceramme for virksomheders globale ansvarlighed, der indarbejder en lang rækker internationale standarder og principper, herunder FNs Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv (jf. punkt 2.1) og ILOs trepartserklæring om principper for multinationale virksomheder og socialpolitik. 

Retningslinjerne fastlægger, hvad der forventes af virksomheder globalt og nationalt uanset, hvor de opererer, hvad angår at sikre respekt for menneske- og arbejdstagerrettigheder, internationale miljøstandarder og retningslinjer for antikorruption mv. 

OECD’s Retningslinjer er ikke begrænset til kun at omfatte multinationale virksomheder, men alle virksomheder uanset størrelse.

Retningslinjerne kan hentes på OECD’s hjemmeside

2.3 OECDs due diligence vejledning for ansvarlige forsyningskæder for mineraler fra konfliktramte områder og højrisikoområder 

OECD’s due-diligence vejledning for ansvarlige forsyningskæder for mineraler fra konfliktramte områder og højrisikoområder giver detaljerede anbefalinger og hjælp til virksomheder med henblik på at respektere menneskerettighederne og undgå at bidrage til konflikt gennem deres aktiviteter.  

Vejledningen kan hentes på OECD’s hjemmeside

2.4 Mæglings- og Klageinstitutionen for Ansvarlig Virksomhedsadfærd

Mæglings- og Klageinstitutionen for Ansvarlig Virksomhedsadfærd (NCP Danmark) har til opgave at behandle sager om overtrædelser af 'OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder' (jf. punkt 2.2) og udbrede kendskabet til Retningslinjerne. Institutionen er også OECD’s kontaktpunkt i Danmark. Institutionens virksomhed er reguleret i lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. (lov nr. 546 af 18/06/2012)

NCP Danmark kan på baggrund af en klage eller af egen drift behandle sager vedrørende mulige overtrædelser af 'OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder', der enten er begået i Danmark eller vedrører en dansk virksomhed (gælder både offentlige og private virksomheder), statslige eller regionale myndigheder.

Læs mere på NCP Danmarks hjemmeside

3. Materielle krav til leverandøren

3.1 Menneskerettigheder

Leverandøren forpligter sig til ved opfyldelsen af Kontrakten at sikre overholdelsen af grundlæggende menneskerettigheder som fastlagt i FNs Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv.

Leverandøren indestår for, at Leverandøren ved opfyldelsen af Kontrakten til enhver tid overholder gældende lovgivning om forbud mod forskelsbehandling på grund af hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap og national, social eller etnisk oprindelse, hvilket blandt andet indebærer:

 • At det leverede og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om eliminering af diskrimination er respekteret, således som dette princip bl.a. har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 111 om diskrimination. 
 • At det leverede og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til ligeløn er respekteret, således som dette princip bl.a. har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 100. 

Leverandøren forpligter sig til ved opfyldelsen af Rammeaftalen at sikre overholdelsen af grundlæggende menneskerettigheder som fastlagt i 'UN Guiding Principles on Business and Human Rights'.

3.2 Arbejdstagerrettigheder

Leverandøren forpligter sig til ved opfyldelsen af Kontrakten at sikre overholdelsen af de grundlæggende arbejdstagerrettigheder som fastlagt i OECD Retningslinjer for Multinationale Virksomheder og FNs Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv og ILOs trepartserklæring om principper for multinationale virksomheder og socialpolitik, hvilket blandt andet indebærer: 

 • At de leverede Produkter og dele heraf ikke er produceret i strid med det generelle forbud imod tvangsarbejde, således som dette blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 29 og 105.
 • At de leverede Produkter og dele heraf ikke er produceret i strid med det generelle forbud imod anvendelse af børnearbejde, således som dette blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 138 og 182.
 • At de leverede Produkter er produceret under forhold, hvor de generelle principper om retten til organisationsfrihed og retten til kollektive forhandlinger er sikret, således som dette princip blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 87, 98 og 135.
 •  At de leverede Produkter og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til rimelig aflønning er overholdt, således som dette princip blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 26 og 131 og FN's Menneskerettighedserklærings artikel 23, stk. 3.
 • At de leverede Produkter og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til rimelige arbejdstider er overholdt, således som dette princip blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 1 og 30 samt FN's Menneskerettighedserklærings artikel 24.
 • At de leverede Produkter og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til et sikkert og sundt arbejdsmiljø er overholdt, således som dette princip blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 155.
3.3 Arbejdsklausul

Leverandøren skal ved udførelse af tjenesteydelser, herunder i form af eventuelle tilknyttede serviceydelser, sikre, at ansatte hos Leverandøren og eventuelle underleverandører, som medvirker til at opfylde Kontrakten, er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Ved ”medvirker til at opfylde Kontrakten” forstås arbejde udført i Danmark med henblik på Kontraktens opfyldelse.

Leverandøren og eventuelle underleverandører skal sikre, at de ansatte får oplysninger om de vilkår, der følger af arbejdsklausulen.

3.4 Miljø

Leverandøren forpligter sig ved opfyldelsen af Kontrakten til at medvirke til at værne om natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet. Der sigtes hermed særligt til, at Leverandøren ved produktion og levering af de af Rammeaftalen omfattede Produkter/Ydelser på god vis søger:

 • At forebygge og bekæmpe forurening af luft, vand, jord og undergrund samt vibrations- og støjulemper.
 • At anvende hygiejnisk begrundede processer af betydning for miljøet og for mennesker.
 • At begrænse anvendelse og spild af råstoffer og andre ressourcer, at fremme anvendelsen af renere teknologi.
 • At fremme genanvendelse og begrænse problemer i forbindelse med affaldsbortskaffelse. Der lægges herved vægt på, hvad der er opnåeligt ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik, herunder mindre forurenende råvarer, processer og anlæg og de bedst muligt forureningsbekæmpende foranstaltninger.

Leverandøren forpligter sig således til ved opfyldelsen af Kontrakten at medvirke til at værne natur og miljø, som fastlagt i 'OECD Guidelines for Multinational Enterprises'.

3.5 Antikorruption

Leverandøren forpligter sig ved opfyldelsen af Kontrakten til at afholde sig fra at bestikke eller på anden måde uretmæssigt påvirke offentlige embedsmænd, domstole og/eller private parter.

Leverandøren forpligter sig således ved opfyldelsen af Kontrakten til at afholde sig fra alle former for korruption. 

Ved korruption forstås aktiv bestikkelse som defineret i artikel 3 i Konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater, og artikel 2, stk. 1 i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EU-Tidende 2003, nr. L 192, side 54) og bestikkelse som defineret i den nationale ret i Leverandørens medlemsstat eller hjemland eller i det land, hvor Leverandøren er etableret.

4. Krav om risikobaseret due diligence

4.1 Indledning

Kravene om risikobaseret due diligence baserer sig navnlig på FNs Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv og OECDs retningslinjer for Multinationale Virksomheder  

Risikobaseret due diligence indebærer, at virksomheden aktivt og systematisk undersøger risikoen for overtrædelser af de internationalt anerkendte retningslinjer i forbindelse med virksomhedens forretningsaktiviteter, både hos virksomheden selv og hos andre virksomheder, som den har indflydelse på, fx leverandører. Endvidere omfatter begrebet due diligence, at virksomheden træffer foranstaltninger til at forebygge risikoen for sådanne overtrædelser. 

Virksomhederne skal ifølge retningslinjerne konkret identificere, forebygge, afbøde og redegøre for aktuelle og potentielle overtrædelser og negative påvirkninger på mennesker, miljø og samfund. 

Retningslinjerne omfatter både overtrædelser, som virksomheden forårsager eller medvirker til, eller som er direkte forbundet med virksomhedens operationelle aktiviteter, Produkter eller serviceydelser

4.2 Generelt

Leverandøren forpligter sig ved opfyldelse af Kontrakten til at udvise risikobaseret due diligence i relation til kravene i punkt 3. Leverandøren skal således undersøge risikoen for overtrædelse af kravene i punkt 3 i forbindelse med Leverandørens forretningsaktiviteter, både hos Leverandøren selv og hos andre virksomheder, som den har indflydelse på, f.eks. underleverandører, og træffe foranstaltninger til at forebygge risikoen for sådanne overtrædelser ved opfyldelse af Kontrakten.

Ansvaret for at respektere menneskerettighederne gælder for alle virksomheder uanset deres størrelse, sektor, operationel kontekst, ejerskab og struktur. Imidlertid kan virksomhederne have varierende mulighed for at arbejde med menneskerettighederne som følge af ovenfornævnte faktorer.  

Leverandørens indsats skal derfor være proportional med blandt andet faktorer som virksomhedens størrelse. Små og mellemstore virksomheder kan have mindre kapacitet såvel som flere uformelle processer og ledelsesstrukturer end større virksomheder. Men nogle små og mellemstore virksomheder vil kunne forårsage stor indvirkning på menneskerettighederne, der vil kunne kræve dertil svarende forholdsregler. Alvoren af en negativ indvirkning skal bedømmes ud fra dens omfang, rækkevidde og ubodelige karakter. 

Leverandører, der er større virksomheder, anses under alle omstændigheder for at udvise nødvendig omhu, hvis Leverandøren sikrer følgende fire grundlæggende tiltag i relation til de af Kontrakten omfattede produkter eller dele heraf:

 1. Politik, der overordnet beskriver Leverandørens holdning til ansvarlig leverandørstyring.
 2. Risikovurdering, der omfatter løbende vurdering af aktuelle og potentielle indvirkninger relateret til Leverandørens aktiviteter og relationer til det under Kontrakten leverede.
 3. Implementering af politik for ansvarlig leverandørstyring, der bl.a. med udgangspunkt i risikovurderingen omfatter monitorering af udvalgte underleverandørers aktiviteter og løbende forbedringer. Leverandøren bør skride til øjeblikkelig handling, hvis der konstateres grove krænkelser af grundlæggende rettigheder og internationale miljøstandarder.
 4. Rapportering om indsatsen og dens resultater.

Leverandøren kan udvise nødvendig omhu på anden vis, som er tilpasset Leverandørens indsats set ud fra en pragmatisk tilgang og under hensyntagen til de konkrete forhold og Leverandørens ressourcer.

4.3 Mineraler og metaller fra konfliktramte og højrisikoområder

Leverandørens indsats skal derfor være proportional med blandt andet faktorer som virksomhedens størrelse. Små og mellemstore virksomheder kan have mindre kapacitet såvel som flere uformelle processer og ledelsesstrukturer end større virksomheder. Men nogle små og mellemstore virksomheder vil kunne forårsage stor indvirkning på menneskerettighederne, der vil kunne kræve dertil svarende forholdsregler. Alvoren af en negativ indvirkning skal bedømmes ud fra dens omfang, rækkevidde og ubodelige karakter. 

Leverandøren forpligter sig ved opfyldelsen af Kontrakten til i sine forretningsmæssige systemer at integrere OECDs due diligence-retningslinjer for ansvarlige forsyningskæder for mineraler fra konfliktramte områder og højrisikoområde i form af den i guiden nævnte "Five-Step Framework for Risk-Based Due Diligence in the Mineral Supply Chain", jf. annex I til guiden. 

Disse forpligtelser medfører, at Leverandøren for de af Kontrakten omfattede Produkter eller dele heraf i overensstemmelse med OECDs due diligence-retningslinjer for ansvarlige forsyningskæder for mineraler fra konfliktramte områder og højrisikoområde skal: 

 1. Etablere stærke forretningsmæssige systemer, som understøtter retningslinjerne,
 2. Identificere og håndtere risici i leverandørkæden,
 3. Udarbejde og implementere en strategi som svar på identificerede risici,
 4. Understøtte uafhængige tredjeparts audits i leverandørkæden, og
 5. Foretage offentlig rapportering om Leverandørens due diligence
 6. Dokumentation

Ud over dokumentation for opfyldelse af de i Kontraktens fastlagte specifikke krav til Produktets egenskaber vil [jeres organisation] som hovedregel ikke anmode om nærmere dokumentation for, at Leverandøren ved opfyldelsen af Rammeaftalen lever op til kravene i dette bilag.

5. Dokumentation

5.1 Dokumentation – særligt om arbejdsklausuler

[Jeres organisation] kan til enhver tid udbede sig relevant dokumentation for, at løn- og arbejdsvilkår for arbejdstagerne lever op til den forpligtelse, som arbejdsklausulen i punkt 3.3. fastsætter.

[Jeres organisation] kan kræve, at Leverandøren – efter skriftligt påkrav herom – inden for 10 arbejdsdage fremskaffer relevant dokumentation såsom løn- og timesedler, lønregnskab og ansættelseskontrakter fra såvel egne som eventuelle underleverandørers arbejdstagere.

[Jeres organisation] kan til brug for sin vurdering af, om Leverandøren eller underleverandører har overholdt klausulen søge rådgivning hos relevante arbejdsgiver- og/eller arbejdstagerorganisationer.

5.2 Dokumentation – i øvrigt

Leverandøren skal til hver en tid, og senest 30 Dage efter [jeres organisation]’s skriftlige anmodning herom, opfylde dokumentationskravene jf. punkt 5.2.1-5.2.3.

5.2.1 Erklæring fra Leverandørens ledelse

Heri erklæres det, at Leverandøren ved opfyldelse af Kontrakten løbende sikrer overholdelsen af ovennævnte krav til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø, antikorruption og due diligence.

5.2.2 Beskrivelse af praktiske tiltag

Heri beskrives de tiltag, som Leverandøren har gennemført med henblik på at sikre overholdelsen af de nævnte krav. Denne beskrivelse kan omfatte en beskrivelse af påtagne forpligtelser, implementerede systemer og andre iværksatte tiltag.

5.2.3 Beskrivelse af resultatmålinger

Heri beskrives, hvorledes resultatet af iværksatte tiltag måles. Dette kan ske ved brug af standarder så som Global Reporting Initiative's standarder for rapportering eller de standarder, der er fastlagt i EU’s Non-Financial Reporting Directive (NFRD), som forventeligt snart bliver erstattet af Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).  

[Jeres organisation] accepterer naturligvis også andre bevistyper, der opfylder de i nærværende punkt 5 fastlagte dokumentationskrav.

6. Leverandørens ansvar

Som anført ovenfor er Leverandøren efter Kontrakten alene forpligtet til at sikre overholdelsen af de i punkt 3, 4 og 5 nævnte krav "ved opfyldelsen af Kontrakten". Leverandørens ansvar angår således alene det under Kontrakten leverede.

Ved vurderingen af, hvorvidt en Leverandør kan holdes ansvarlig for en opfyldelse af Kontrakten, som strider mod de nævnte krav, lægges der bl.a. vægt på, om Leverandøren har udvist ”due diligence” i forhold til, hvad der med rimelighed kan forventes af Leverandøren ud fra den kontekst, Leverandøren opererer i. Due diligence afhænger af den pågældende Leverandørs størrelse, forretningsmæssige sammenhæng og kompleksitet, overtrædelsens alvor, om årsagen til overtrædelsen er uden for evt. kontrol og indflydelse, om der består en afhængighed af de pågældende varer eller tjenesteydelser og endelig perspektivet i forhold til den pågældende overtrædelse ved afbrydelse af et samarbejde eller indkøb, dvs. om en afbrydelse af samarbejdet forværrer eller forbedrer situationen. 

7. Procedure ved konkret begrundet mistanke

Såfremt der opstår konkret begrundet mistanke om, at Leverandørens opfyldelse af Kontrakten strider mod de i punkt 3 og 4 nævnte krav, skal Leverandøren straks efter [jeres organisation]’s anmodning herom fremsende en skriftlig redegørelse indeholdende følgende punkter:

 1. Afvisning eller bekræftelse af den konkret begrundede mistanke.
 2. Redegørelse for de omhandlede forhold samt ved bekræftelse af mistanken en handlingsplan for, hvorledes der kan rettes op på situationen, herunder hvilke foranstaltninger Leverandøren sætter i værk for at påvirke forholdet, herunder at mindske risikoen for, at tilsvarende situationer opstår.

Redegørelsen kan i relevant omfang omfatte dokumentation for, under hvilke produktionsprocesser og/eller -metoder de varer og/eller tjenesteydelser, der indgår til opfyldelsen af Kontrakten, er tilvirket, samt fornøden dokumentation for hvilke materialer, der indgår i Produkterne .Derudover skal der være en angivelse af hvorledes en part har mulighed for at søge genoprejsning og udbedring af eventuelle skader, såfremt en sag om negativ indvirkning af menneskerettighederne måtte opstå (jf. FNs Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv nr. 29). Endvidere skal Leverandøren redegøre for, hvorvidt årsagen til mistanken er uden for evt. kontrol og indflydelse, om der består en afhængighed af de pågældende varer eller tjenesteydelser og endelig perspektivet i forhold til den pågældende overtrædelse ved afbrydelse af et samarbejde eller indkøb, dvs. om en afbrydelse af samarbejdet forværrer eller forbedrer situationen. 

Konkret begrundet mistanke kan bl.a. anses at foreligge, såfremt Leverandøren indbringes for Mæglings- og Klageinstitutionen for Ansvarlig Virksomhedsadfærd (NCP Danmark), jf. lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd, eller et andet nationalt kontaktpunkt i et andet land, eller i øvrigt gøres til genstand for retsforfølgning for overtrædelser af de i punkt 3 og 4 nævnte krav ved Leverandørens opfyldelse af Kontrakten, uanset i hvilket land retsforfølgelsen finder sted. 

Leverandøren skal derfor af egen drift straks kontakte [jeres organisation], hvis Leverandøren bliver opmærksom på, at der foreligger overtrædelse af punkt 3 og 4, eller hvis Leverandøren indbringes for NCP Danmark, jf. lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd, eller et andet nationalt kontaktpunkt i et andet land, eller i øvrigt gøres til genstand for retsforfølgning for overtrædelser af de i punkt 3 og 4 nævnte krav ved Leverandørens opfyldelse af Kontrakten og i den forbindelse af egen drift fremsende redegørelse og dokumentation som ovenfor anført. 

[Jeres organisation] vil på baggrund af overnævnte skriftlige redegørelse og dokumentation mv. foretage en konkret vurdering af den enkelte sag, hvorunder alle relevante forhold vil blive taget i betragtning.

Fandt du ikke hvad du ledte efter?

Send os ønsker til krav og kriterier som du ønsker produktsiden skal indeholde. Du har også mulighed for at ønske en temagruppe, som Forum for Bæredygtige Indkøb kan arbejde med.

Giv os feedback