Sanitære armaturer

 • Opdateret 6. februar 2024

Krav

EU GPP-kriterier for sanitetsarmaturer  – basis

(Ikke længere aktuelt)
Publiceret i  2013

Definition og anvendelsesområde 

Dette dokument vedrører indkøb af sanitetsarmaturer. For så vidt angår disse kriterier, defineres sanitetsarmaturer på en sådan måde, at de omfatter følgende produktgrupper:

 1. Vandhaner
 2. Brusehoveder 
 3. Brusere

For disse produktgrupper gælder følgende definitioner1:

"vandhane": en direkte eller indirekte manuelt mekanisk og/eller automatisk drevet ventil til aftapning af vand 

"brusehoved":

 • a) en fast hoved- eller sidebruser, et brusepanel eller lignende, som eventuelt kan justeres, og som overbruser brugeren med vand fra vandforsyningssystemet, eller
 • b) en håndbruser, som er forbundet til hanen med en bruserslange, og som kan hænges direkte på hanen eller på væggen ved hjælp af en passende fastgørelsesanordning

"bruser": en kombination af et brusehoved og dertil hørende reguleringsventiler og/eller anordninger, der er pakket og solgt som et sæt 

Produktgruppen omfatter sanitetsarmaturer, der typisk anvendes i offentlige bygninger, f.eks. skoler, kontorbygninger, hospitaler, svømmebade, idrætshaller m.v., til begge anvendelsestyper: ikke-husholdningsbrug og husholdningslignende brug. 

GPP-kriterierne omfatter ikke følgende produkttyper:

 • Vandarmaturer til badekar
 • Udvendige vandhaner
 • Særlige sanitetsarmaturer, som ikke er beregnet til husholdningsbrug, sanitetsarmaturer, som kræver en ubegrænset vandtilførsel for at kunne opfylde deres tilsigtede funktion (sikkerhedsvandhaner og -brusere til laboratorier, vandhaner til erhvervskøkkener) 
 • Vandhaner, der er omfattet af GPP-kriterierne for haveartikler og -arbejde. 

De væsentligste miljøpåvirkninger

De væsentligste miljøpåvirkninger fra sanitetsarmaturer er forbundet med deres brugsfase, dvs. forbruget af vand og energi til opvarmning af vand. Øvrige miljøpåvirkninger, som dog er mindre, er emissioner fra fremstilling og generering af farligt og ikke-farligt affald. Fastsættelse af vandeffektivitetskrav til sanitetsarmaturer vil bidrage til et reduceret forbrug af vand og den dertil hørende energi til opvarmning af vand. Det vil mindske de miljøpåvirkninger, der er forbundet med vandforsyning, distribution og spildevandsrensning samt med energiproduktion og kølevandsbehovet til denne proces. 

De væsentligste miljøpåvirkningerGPP-tilgang
 • Vandforbrug, især i brugsfasen
 • Energiforbrug, især til opvarmning af vand
 • Emissioner til luft og vand, primært som følge af energifremstilling og produktionsprocesser
 • Udstyre nye og renoverede bygninger med vand- og energieffektive sanitetsarmaturer

Miljøpåvirkningernes rækkefølge afspejler ikke nødvendigvis deres betydning.

Der er nærmere oplysninger om produktgruppen sanitetsarmaturer, herunder oplysninger om relateret lovgivning og andre kilder, i den tekniske baggrundsrapport. 

Genstand

Indkøb af vandeffektive sanitetsarmaturer til nye eller renoverede bygninger 

Tekniske specifikationer (TS)

1. Vandforbrug og energibesparelse 

1A. Maksimal vandgennemstrømning 

Den maksimale vandgennemstrømning til hånd- eller køkkenvasken må, uafhængigt af vandtryk, ikke overstige værdierne i tabel 1. 

Tabel 1 Maksimal vandgennemstrømning for sanitetsarmaturer
ProduktundergruppeVandgennemstrømning [l/min]
Køkkenvandhaner8,0
Håndvaskvandhaner7,0
Brusehoveder og brusere9,0
Verifikation:

Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene.
Ellers skal resultaterne af prøvningen af sanitetsarmaturer i overensstemmelse med testproceduren i den relevante EN-standard (se listen i tabel 2 nedenfor) eller en tilsvarende standard forelægges sammen med tilbuddet til den ordregivende myndighed.

Prøvningen gennemføres for tryk på henholdsvis 1,5, 3,0 og 4,5 bar (± 0,2 bar) for produkter, som ifølge fabrikanten er egnede til højtryksinstallationer (normalt 1,0-5,0 bar), eller for tryk på 0,2, 0,3 og 0,5 bar (± 0,02 bar) for produkter, der ifølge fabrikanten er egnede til lavtryksinstallationer (typisk 0,1 til 0,5 bar).

Gennemsnitsværdien for de tre målinger må ikke overstige den maksimale vandgennemstrømningsværdi i tabel 1. Prøvningen skal udføres af laboratorier, som opfylder de generelle krav i EN ISO 17025 eller en tilsvarende standard.

Et teknisk dossier fra fabrikanten eller anden relevant dokumentation for, at disse krav er opfyldt, vil også blive accepteret.

Tabel 2 EN-standarder for sanitetsarmaturer
NummerTitel
EN 200Sanitetsarmaturer. Aftapnings- og blandingsventiler til type 1- og type 2-vandforsyningssystemer – Generel teknisk specifikation
EN 816Sanitetsarmaturer. Selvlukkende ventiler (PN10)
EN 817Sanitetsarmaturer. Etgrebsblandingsarmaturer (PN10) – Generelle tekniske specifikationer
EN 1111Sanitetsarmaturer. Termostatiske blandingsventiler (PN10) – Generel teknisk specifikation
EN 1112Sanitetsarmaturer. Brusere til sanitetsarmaturer til type 1- og type 2-vandforsyningssystemer – Generel teknisk specifikation
EN 1286Sanitetsarmaturer. Mekaniske lavtryksblandingsventiler. Generel teknisk specifikation
EN 1287Sanitetsarmaturer. Termostatiske lavtryksblandingsventiler. Generelle tekniske specifikationer
EN 15091Sanitetsarmaturer. Sanitetsarmaturer med elektronisk åbne-lukke-funktion
EN 248Sanitetsarmaturer. Generelle krav til elektrolytisk pålagte belægninger af nikkel-chrom
EN60335-1Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l.
EN60335-2-35Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Særlige bestemmelser for gennemstrømningsvandvarmere
1B. Mindste maksimale vandgennemstrømning

Sanitetsarmaturets mindste maksimale vandgennemstrømning må, uafhængigt af vandtrykket, ikke være lavere end værdierne i tabel 3: 

Tabel 3 Mindste maksimale vandgennemstrømning for sanitetsarmaturer
ProduktundergruppeVandgennemstrømning [l/min]
Køkkenvandhaner2,0
Håndvaskvandhaner2,0
Brusehoveder og brusere4,5
Elektriske brusere og lavtryksbrusere3,0
Verifikation:

Produkter med et relevant type1-miljømærke, der opfylder de anførte kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene.

Ellers skal resultaterne af prøvningen af sanitetsarmaturer i overensstemmelse med testproceduren i den relevante EN-standard (se listen i tabel 2) eller en tilsvarende standard forelægges sammen med tilbuddet til den ordregivende myndighed med henblik på verifikation.

Prøvningen gennemføres for tryk på henholdsvis 1,5, 3,0 og 4,5 bar (± 0,2 bar) for produkter, som ifølge fabrikanten er egnede til højtryksinstallationer (normalt 1,0-5,0 bar), eller for tryk på 0,2, 0,3 og 0,5 bar (± 0,02 bar) for produkter, der ifølge fabrikanten er egnede til lavtryksinstallationer (normalt 0,1 til 0,5 bar). Gennemsnitsværdien for de tre målinger må ikke være lavere end vandgennemstrømningsværdien i tabel 3.

Prøvningen skal udføres af laboratorier, som opfylder de generelle krav i EN ISO 17025 eller en tilsvarende standard. Et teknisk dossier fra fabrikanten eller anden relevant dokumentation for, at disse krav er opfyldt, vil også blive accepteret. 

1C: Temperaturstyring 

(kriteriet gælder ikke for brusehoveder og for sanitetsarmaturer, som er beregnet til at fungere med en vandforsyning, som allerede er temperaturreguleret) 

Sanitetsarmaturer skal være udstyret med en avanceret anordning eller teknisk løsning, som giver mulighed for at regulere temperaturen.
Offentlige myndigheder kan vælge en af følgende muligheder, afhængigt af præference: 

 • a) Sanitetsarmaturer skal udstyres med en varmtvandsspærre.
 • b) Sanitetsarmaturer skal give mulighed for termostatregulering. 
 • c) Sanitetsarmaturer skal være designet med koldtvandstilførsel ved håndtag/greb i midterstilling. 

Brusere med dobbelthåndtag/greb opfylder ikke kriteriet. 

Verifikation:

Produkter med et relevant type1-miljømærke, der opfylder de anførte kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. Anden relevant dokumentation vil også blive accepteret, f.eks. skal der forelægges en erklæring fra fabrikanten/leverandøren med angivelse af den anvendte løsning og dens tekniske parametre. 
Hvis en vandforsyning allerede er temperaturreguleret, skal tilbudsgiveren beskrive den specifikke tekniske egenskab, der gør sanitetsarmaturet særligt egnet til at fungere med denne type system. 

1D. Tidsstyring for sanitetsarmaturer til mange brugere og hyppig brug 

I sanitetsarmaturer, der er installeret andre steder end i husholdninger, og som bruges hyppigt af mange mennesker (dvs. sanitetsarmaturer, som anvendes på offentlige toiletter på skoler, kontorer, hospitaler, svømmebade og lignende faciliteter), skal det være muligt at begrænse tiden for en enkelt aftapning (dvs. forbrugt vandmængde). Dette kan gøres ved at udstyre produkterne med anordninger, som standser vandet efter en vis tid, hvor ingen bruger det (f.eks. sensorer, som standser vandstrømmen, når en bruger bevæger sig uden for sensorens rækkevidde) og/eller efter et forudindstillet stykke tid (f.eks. tidsbegrænsere, som standser vandstrømmen, når den maksimalt fastsatte løbetid er nået). 

 • a) Hvis den offentlige myndighed ønsker at have et tidsstyret system:
  For sanitetsarmaturer, der er udstyret med tidsbegrænsere, bør den forudindstillede maksimale løbetid ikke overstige 15 sekunder for vandhaner og 35 sekunder for brusere. Produktet skal dog være udformet således, at den, der installerer det, kan justere løbetiden i overensstemmelse med produktets tilsigtede anvendelse. 
 • b) Hvis den offentlige myndighed ønsker at have et sensorstyret system:
  For sanitetsarmaturer med en sensor må sluk-forsinkelsen efter brug ikke overstige 2 sekunder for vandhaner og 3 sekunder for brusere. Derudover skal sanitetsarmaturer med en sensor have et indbygget "sikkerhedsvandstop" med en forudindstillet sluk-tid på højst 2 minutter for at forhindre ulykker eller en vedvarende vandstrøm fra vandhaner eller brusere, når disse ikke er i brug. 
Verifikation:

Produkter med et relevant type1-miljømærke, der opfylder de anførte kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. Anden relevant dokumentation vil også blive accepteret, f.eks. skal der forelægges en erklæring fra fabrikanten/leverandøren med angivelse af den anvendte løsning og dens tekniske parametre (en forudindstillet løbetid for vandet, hvis der er tale om tidsbegrænsere, sluk-forsinkelsen efter brug for sensorer). 

2. Produktkvalitet og -levetid 

2.1 Eksponerede overfladers tilstand og kvaliteten af belægninger 

Sanitetsprodukter, som har en metallisk nikkel-chrom-belægning (uanset substratmaterialets art), skal opfylde kravene i EN-standard 248 

Verifikation:

Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte kriterier (hvis disse er omfattet), vil blive anset for at opfylde kravene.
Ellers skal resultaterne af prøvningen af sanitetsarmaturer i overensstemmelse med testproceduren i den relevante EN-standard 248 eller en tilsvarende standard forelægges sammen med tilbuddet til den ordregivende myndighed med henblik på verifikation. Prøvningen skal udføres af laboratorier, som opfylder de generelle krav i EN ISO 17025 eller en tilsvarende standard. 
Et teknisk dossier fra fabrikanten eller anden relevant dokumentation for, at disse krav er opfyldt, vil også blive accepteret. 

2.2 Reparationsmuligheder og adgang til reservedele 

Produktet skal være udformet således, at dets udskiftelige dele nemt kan skiftes af slutbrugeren eller i givet fald en professionel servicetekniker. 
Oplysninger om, hvilke elementer, der kan udskiftes, skal være klart angivet i produktdatabladet.

Ansøgeren skal også give klare instruktioner, som gør slutbrugeren eller i givet fald en uddannet tekniker i stand til at foretage simple reparationer.

Ansøgeren skal endvidere sikre, at der er reservedele til rådighed mindst syv år fra købsdatoen. 

Verifikation:

Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. Anden relevant dokumentation, f.eks. skriftligt materiale fra fabrikanten, accepteres også som bevis for, at ovennævnte bestemmelse er opfyldt.

Ansøgeren skal beskrive, hvordan komponenter udskiftes, og give en garanti for, at der er reservedele til rådighed. 

2.3 Garanti 

Ansøgeren giver en garanti på reparation eller udskiftning på mindst fire år. 

Verifikation:

Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. Anden relevant dokumentation, f.eks. skriftligt materiale fra fabrikanten, accepteres også som bevis for, at ovennævnte bestemmelse er opfyldt. 

3. Brugeroplysninger 

Følgende oplysninger skal forefindes trykt (på emballagen og/eller i den dokumentation, der følger med produktet) og/eller i elektronisk format:

 • a) monteringsvejledning, herunder oplysning om de specifikke driftstryk, som produktet er egnet til
 • b) anbefalinger vedrørende korrekt brug og vedligeholdelse (herunder rengøring og afkalkning) af produktet, som nævner alle relevante instruktioner, herunder navnlig: 
  • i) vejledning om vedligehold og anvendelse af produkter 
  • ii) oplysninger om, hvilke dele der kan udskiftes 
  • iii) instruktioner om udskiftning af pakninger, hvis vandhanerne drypper 
  • iv) vejledning om rengøring af sanitetsarmaturer med egnede materialer, så der ikke sker skade på deres indvendige og udvendige overflader 
  • v) råd om jævnlig og korrekt servicering af beluftere     
Verifikation:

Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. Anden relevant dokumentation, f.eks. skriftligt materiale fra fabrikanten, accepteres også som bevis for, at ovennævnte bestemmelse er opfyldt. 

Disse kriterier gælder i tillæg til kriterierne i afsnit 3.1, hvis montering indgår i købet. 

Genstand

Montering af nye vandeffektive sanitetsarmaturprodukter eller udskiftning af disse

Udvælgelseskriterier (SC)

1. I forbindelse med montering af sanitetsarmaturer skal tilbudsgiveren dokumentere, at monteringen eller udskiftningen af sanitetsarmaturerne vil blive udført af kvalificerede og erfarne medarbejdere. 

Tilbudsgiveren skal også forelægge en liste over monteringsarbejde vedrørende sanitetsarmaturer, som tilbudsgiveren har udført i de seneste fem år, sammen med certifikater, der dokumenterer, at de væsentligste monteringsprojekter er udført på tilfredsstillende vis. 

Verifikation
Tilbudsgiveren skal forelægge en liste over de personer, der er ansvarlige for projektet med angivelse af uddannelse og faglige kvalifikationer og relevant erfaring. I de tilfælde, hvor arbejdet udliciteres, bør den omfatte personer, der er ansat hos underleverandøren samt en liste over tidligere projekter, der er udført i de seneste fem år. 

Kontraktklausul 

2. Hvis armaturet omfatter sensorer eller tidsbegrænsere, skal tilbudsgiveren sikre følgende:
 • Sensorers følsomhed og tidsforsinkelse skal, efter aftale med den ordregivende myndighed, indstilles på passende niveauer for at opfylde vandbehovet uden overdrevent vand- og energiforbrug 
 • Sensorer skal kontrolleres for at sikre, at de fungerer korrekt, og at de er tilstrækkelig følsomme til at spore almindelige bevægelser i rummet 
 • Tidsbegrænsere skal, efter aftale med den ordregivende myndighed, indstilles til passende tider for at opfylde vandbehovet uden en overdreven stigning i vand- og energiforbruget. 

Verifikation:
En erklæring fra tilbudsgiveren om eller anden dokumentation for at de relevante justeringer og kalibreringer vil blive udført. 

Ved indkøb af sanitetsarmaturer kan de ordregivende myndigheder indgå særskilte kontrakter (f.eks. vedrørende design, levering af udstyr og montering) med forskellige leverandører. I disse tilfælde kan flere leverandører således være ansvarlige for at sikre, at de forskellige kriterier opfyldes. 
Det skal sikres, at brugeroplysningerne sendes videre til rette person efter fuldført monteringsarbejde (sammen med et link til oplysninger, der er angivet på fabrikantens websted). 

Vedligeholdelse

Sanitetsarmaturer kræver korrekt vedligeholdelse for at sikre, at systemet fungerer korrekt. Visse elementer i sanitetsarmaturer kan over tid miste deres nødvendige egenskaber, f.eks.pakninger, der ikke beskytter ordentligt mod lækager, og det kan være nødvendigt at udskifte dem. Kontrol af sanitetsarmaturernes tilstand og udskiftning af brugte elementer bør derfor udføres efter en tidsplan. 

Omkostningshensyn 

Beregning af livscyklusomkostninger 

Den ordregivende myndighed ønsker eventuelt at anvende en livscyklustilgang med henblik på at fastslå omkostningerne til sanitetsarmaturerne i hele deres levetid. En sådan vurdering skal omfatte installationens startomkostninger, den forventede levetid, omkostninger til udskiftning af sanitetsarmaturer og deres forventede levetid samt sanitetsarmaturernes energiomkostninger i deres levetid. Den ordregivende myndighed skal definere vandprisen (herunder til varmtvandsforsyning) og den forventede prisudvikling over tid samt investeringernes forrentning. Den ordregivende myndighed kan også kræve, at tilbudsgiveren foretager en sådan vurdering, så længe den klart fastlægger parametrene for vurderingen, så det er muligt at vurdere de forskellige tilbud i vurderingsfasen. 
Livscyklusomkostninger kan betragtes som en del af tildelingskriterierne, hvor kriteriet “det økonomisk mest fordelagtige tilbud” anvendes. 

Ordliste 

I disse kriterier for grønne offentlige indkøb gælder følgende definitioner: 

 1. "vandhane": en direkte eller indirekte manuelt mekanisk og/eller automatisk drevet ventil til aftapning af vand 
 2. "brusehoved": 
  • a) en fast hoved- eller sidebruser, et brusepanel eller lignende, som eventuelt kan justeres, og som overbruser brugeren med vand fra vandforsyningssystemet, eller 
  • b) en håndbruser, som er forbundet til hanen med en bruserslange, og som kan hænges direkte på hanen eller på væggen ved hjælp af en passende fastgørelsesanordning 
 3. "bruser": en kombination af et brusehoved og dertil hørende reguleringsventiler og/eller anordninger, der er pakket og solgt som et sæt 
 4. "bruser med dobbelthåndtag/greb": en bruser, som har separate håndtag eller greb til regulering af tilførslen af koldt og varmt vand 
 5. "elektrisk bruser": en bruser udstyret med en elektrisk anordning, som opvarmer vandet til bruseren lokalt 
 6. "særlige sanitetsarmaturer, som ikke er beregnet til husholdningsbrug": sanitetsarmaturer, som kræver en ubegrænset vandtilførsel for at kunne opfylde deres tilsigtede ikke-husholdningsfunktion 
 7. "vandsparer": en teknisk anordning, der begrænser vandgennemstrømningen til et givet volumen og kun tillader en større vandgennemstrømning, hvis den aktiveres af brugeren for en valgt periode under en enkelt aftapning 
 8. "maksimal vandgennemstrømning": den største mulige vandgennemstrømning for det pågældende system eller udstyr 
 9. "mindste maksimale vandgennemstrømning": den mindste mulige vandgennemstrømning for det pågældende system eller udstyr, når ventilen er helt åben 
 10. "sikkerhedsvandstop": en anordning, der udgør en del af et sensorstyret sanitetsarmatur, og som bruges til at forhindre, at vandet fortsætter med at løbe ved at standse vandtilførslen efter et forudindstillet tidsrum, også selv om der er en person eller en genstand inden for sensorens rækkevidde. 

EU GPP-kriterier for sanitetsarmaturer  – udvidet 

(Ikke længere aktuelt) 

Publiceret i  2013 

Definition og anvendelsesområde 

Dette dokument vedrører indkøb af sanitetsarmaturer. For så vidt angår disse kriterier, defineres sanitetsarmaturer på en sådan måde, at de omfatter følgende produktgrupper:

 1. Vandhaner
 2. Brusehoveder 
 3. Brusere

For disse produktgrupper gælder følgende definitioner1:

"vandhane": en direkte eller indirekte manuelt mekanisk og/eller automatisk drevet ventil til aftapning af vand 

"brusehoved":

 • a) en fast hoved- eller sidebruser, et brusepanel eller lignende, som eventuelt kan justeres, og som overbruser brugeren med vand fra vandforsyningssystemet, eller
 • b) en håndbruser, som er forbundet til hanen med en bruserslange, og som kan hænges direkte på hanen eller på væggen ved hjælp af en passende fastgørelsesanordning

"bruser": en kombination af et brusehoved og dertil hørende reguleringsventiler og/eller anordninger, der er pakket og solgt som et sæt 

Produktgruppen omfatter sanitetsarmaturer, der typisk anvendes i offentlige bygninger, f.eks. skoler, kontorbygninger, hospitaler, svømmebade, idrætshaller m.v., til begge anvendelsestyper: ikke-husholdningsbrug og husholdningslignende brug. 

GPP-kriterierne omfatter ikke følgende produkttyper:

 • Vandarmaturer til badekar
 • Udvendige vandhaner
 • Særlige sanitetsarmaturer, som ikke er beregnet til husholdningsbrug, sanitetsarmaturer, som kræver en ubegrænset vandtilførsel for at kunne opfylde deres tilsigtede funktion (sikkerhedsvandhaner og -brusere til laboratorier, vandhaner til erhvervskøkkener) 
 • Vandhaner, der er omfattet af GPP-kriterierne for haveartikler og -arbejde. 

De væsentligste miljøpåvirkninger

De væsentligste miljøpåvirkninger fra sanitetsarmaturer er forbundet med deres brugsfase, dvs. forbruget af vand og energi til opvarmning af vand. Øvrige miljøpåvirkninger, som dog er mindre, er emissioner fra fremstilling og generering af farligt og ikke-farligt affald.

Fastsættelse af vandeffektivitetskrav til sanitetsarmaturer vil bidrage til et reduceret forbrug af vand og den dertil hørende energi til opvarmning af vand. Det vil mindske de miljøpåvirkninger, der er forbundet med vandforsyning, distribution og spildevandsrensning samt med energiproduktion og kølevandsbehovet til denne proces. 

De væsentligste miljøpåvirkningerGPP-tilgang
 • Vandforbrug, især i brugsfasen
 • Energiforbrug, især til opvarmning af vand
 • Emissioner til luft og vand, primært som følge af energifremstilling og produktionsprocesser
 • Udstyre nye og renoverede bygninger med vand- og energieffektive sanitetsarmaturer

Miljøpåvirkningernes rækkefølge afspejler ikke nødvendigvis deres betydning.

Der er nærmere oplysninger om produktgruppen sanitetsarmaturer, herunder oplysninger om relateret lovgivning og andre kilder, i den tekniske baggrundsrapport. 

Genstand

Indkøb af vandeffektive sanitetsarmaturer til nye eller renoverede bygninger 

Tekniske specifikationer (TS)

1. Vandforbrug og energibesparelse
1A. Maksimal vandgennemstrømning

Den maksimale vandgennemstrømning til hånd- eller køkkenvasken må, uafhængigt af vandtryk, ikke overstige værdierne i tabel 1. 

Tabel 1 Maksimal vandgennemstrømning for sanitetsarmaturer 
Produktundergruppe  Vandgennemstrømning [l/min]
Køkken- vandhaner uden vandsparer 6,0
med vandsparer 8,0
Håndvask- vandhaner uden vandsparer 6,0
med vandsparer 8,0
Brusehoveder og brusere 8,0
Bemærkninger

Vandhaner kan leveres med eller uden vandsparer. Den maksimale vandgennemstrømning afhænger af, om der er en vandsparer.

Vandspareren skal give mulighed for, at der kan indstilles en standardvandgennemstrømning (vandspareindstilling) på 6 l/min. Den maksimale vandgennemstrømning må ikke overstige 8 l/min.

Brusehoveder og brusere med flere sprayindstillinger skal opfylde kravet for indstillingen med den største vandgennemstrømning. 

Verifikation:

Produkter med et relevant type1-miljømærke, der opfylder de anførte kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene.

Ellers skal resultaterne af prøvningen af sanitetsarmaturer i overensstemmelse med testproceduren i den relevante EN-standard (se listen i tabel 2 nedenfor) eller en tilsvarende standard forelægges sammen med tilbuddet til den ordregivende myndighed med henblik på verifikation.

Prøvningen gennemføres for tryk på henholdsvis 1,5, 3,0 og 4,5 bar (± 0,2 bar) for produkter, som ifølge fabrikanten er egnede til højtryksinstallationer (normalt 1,0-5,0 bar), eller for tryk på 0,2, 0,3 og 0,5 bar (± 0,02 bar) for produkter, der ifølge fabrikanten er egnede til lavtryksinstallationer (normalt 0,1 til 0,5 bar).

Gennemsnitsværdien for de tre målinger må ikke overstige den maksimale vandgennemstrømningsværdi i tabel1. Prøvningen skal udføres af laboratorier, som opfylder de generelle krav i EN ISO 17025 eller en tilsvarende standard.

For produkter, der er udstyret med en vandsparer, skal der forelægges en beskrivelse af den pågældende anordning (dvs. dens vigtigste tekniske parametre og instruktioner vedrørende montering, indstilling og brug).

Et teknisk dossier fra fabrikanten eller anden relevant dokumentation for, at disse krav er opfyldt, vil også blive accepteret. 

Tabel 2 EN-standarder for sanitetsarmaturer 
Nummer Titel
EN 200 Sanitetsarmaturer. Aftapnings- og blandingsventiler til type 1- og type 2-vandforsyningssystemer – Generel teknisk specifikation
EN 816 Sanitetsarmaturer. Selvlukkende ventiler (PN10)
EN 817

Sanitetsarmaturer. Etgrebsblandingsarmaturer (PN10) – Generelle tekniske specifikationer

EN 1111 Sanitetsarmaturer. Termostatiske blandingsventiler (PN10) – Generelle tekniske specifikationer
EN 1112 Sanitetsarmaturer. Brusere til sanitetsarmaturer til type 1- og type 2-vandforsyningssystemer – Generelle tekniske specifikationer
EN 1286 Sanitetsarmaturer. Mekaniske lavtryksblandingsventiler. Generel teknisk specifikation
EN 1287 Sanitetsarmaturer. Termostatiske lavtryksblandingsventiler. Generelle tekniske specifikationer
EN 15091 Sanitetsarmaturer. Sanitetsarmaturer med elektronisk åbne-lukke-funktion
EN 248
Sanitetsarmaturer. Generelle krav til elektrolytisk pålagte belægninger af nikkel-chrom
EN60335-1  Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l.
EN60335-2-35 Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Særlige bestemmelser for gennemstrømningsvandvarmere
1B. Mindste maksimale vandgennemstrømning 

Sanitetsarmaturets mindste maksimale vandgennemstrømning må, uafhængigt af vandtrykket, ikke være lavere end værdierne i tabel 3: 


Verifikation:

Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene.

Ellers skal resultaterne af prøvningen af sanitetsarmaturer i overensstemmelse med testproceduren i den relevante EN-standard (se listen i tabel 2) eller en tilsvarende standard forelægges sammen med tilbuddet til den ordregivende myndighed med henblik på verifikation.

Prøvningen gennemføres for tryk på 1,5, 3,0 og 4,5 bar (± 0,2 bar) for produkter, som ifølge fabrikanten er egnede til højtryksinstallationer (normalt 1,0-5,0 bar), eller for tryk på 0,2, 0,3 og 0,5 bar (± 0,02 bar) for produkter, der ifølge fabrikanten er egnede til lavtryksinstallationer (normalt 0,1 til 0,5 bar).

Gennemsnitsværdien for de tre målinger må ikke være lavere end vandgennemstrømningsværdien i tabel 3. Prøvningen skal udføres af laboratorier, som opfylder de generelle krav i EN ISO 17025 eller en tilsvarende standard.

Et teknisk dossier fra fabrikanten eller anden relevant dokumentation for, at disse krav er opfyldt, vil også blive accepteret. 

1C. Temperaturstyring 

(kriteriet gælder ikke for brusehoveder og for sanitetsarmaturer, som er beregnet til at fungere med en vandforsyning, som allerede er temperaturreguleret) 

Sanitetsarmaturer skal være udstyret med en avanceret anordning eller teknisk løsning, som giver slutbrugeren mulighed for at regulere temperaturen. Offentlige myndigheder kan vælge en af følgende muligheder, afhængigt af præference: 

 • a) Sanitetsarmaturer skal udstyres med en varmtvandsspærre.
 • b) Sanitetsarmaturer skal give mulighed for termostatregulering. 
 • c) Sanitetsarmaturer skal være designet med koldtvandstilførsel ved håndtag/greb i midterstilling. 

Brusere med dobbelthåndtag/greb opfylder ikke kriteriet. 

Verifikation:

Produkter med et relevant type1-miljømærke, der opfylder de anførte kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. Anden relevant dokumentation vil også blive accepteret, f.eks. skal der forelægges en erklæring fra fabrikanten/leverandøren med angivelse af den anvendte løsning og dens tekniske parametre.

Hvis en vandforsyning allerede er temperaturreguleret, skal tilbudsgiveren beskrive den specifikke tekniske egenskab, der gør sanitetsarmaturet særligt egnet til at fungere med denne type system. 

1D. Tidsstyring for sanitetsarmaturer til flere brugere og hyppig brug 

I sanitetsarmaturer, der er installeret andre steder end i husholdninger, og som bruges hyppigt af mange mennesker (dvs. sanitetsarmaturer, som anvendes på offentlige toiletter på skoler, kontorer, hospitaler, svømmebade og lignende faciliteter), skal det være muligt at begrænse tiden for en enkelt aftapning (dvs. forbrugt vandmængde).

Dette kan gøres ved at udstyre produkterne med anordninger, som standser vandet efter en vis tid, hvor ingen bruger det (f.eks. sensorer, som standser vandstrømmen, når en bruger bevæger sig uden for sensorens rækkevidde) og/eller efter et forudindstillet stykke tid (f.eks.tidsbegrænsere, som standser vandstrømmen, når den maksimalt fastsatte løbetid er nået). 

 • a) Hvis den offentlige myndighed ønsker at have et tidsstyret system:
  For sanitetsarmaturer, der er udstyret med tidsbegrænsere, bør den forudindstillede maksimale løbetid ikke overstige 15 sekunder for vandhaner og 35 sekunder for brusere. Produktet skal dog være udformet således, at den, der installerer det, kan justere løbetiden i overensstemmelse med produktets tilsigtede anvendelse. 
 • b) Hvis den offentlige myndighed ønsker at have et sensorstyret system:
  For sanitetsarmaturer med en sensor må sluk-forsinkelsen efter brug ikke overstige 1 sekund for vandhaner og 3 sekunder for brusere. Derudover skal sanitetsarmaturer med en sensor have et indbygget "sikkerhedsvandstop" med en forudindstillet sluk-tid på højst 2 minutter for at forhindre ulykker eller en vedvarende vandstrøm fra vandhaner eller brusere, når disse ikke er i brug. 
Verifikation:

Produkter med et relevant type1-miljømærke, der opfylder de anførte kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. Anden relevant dokumentation vil også blive accepteret, f.eks. skal der forelægges en erklæring fra fabrikanten/leverandøren med angivelse af den anvendte løsning og dens tekniske parametre (en forudindstillet løbetid for vandet, hvis der er tale om tidsbegrænsere, sluk-forsinkelsen efter brug for sensorer). 

2. Materialers kemiske og hygiejnemæssige opførsel 

Materialer, der indgår i produkter, som kommer i kontakt med drikkevand, eller forureninger i forbindelse med sådanne materialer, må til vand beregnet til drikkevand ikke afgive nogen kemiske forbindelser på en måde, der enten direkte eller indirekte forringer beskyttelsen af menneskers sundhed3. De må ikke forårsage nogen forringelse af drikkevandskvaliteten for så vidt angår udseende, lugt eller smag. Inden for de anbefalede grænser for korrekt drift 
(dvs. brugsvilkår som fastsat i de respektive EN-standarder i tabel 2) må materialerne ikke forandre sig på nogen måde, der forringer produktets præstationer. Materialer, som ikke har tilstrækkelig rustbeskyttelse, skal beskyttes på en sådan måde, at de ikke udgør nogen sundhedsfare. 

Verifikation:

Produkter med et relevant type1-miljømærke, der opfylder de anførte kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene.

Anden relevant dokumentation, f.eks. skriftligt materiale fra fabrikanten, accepteres også som bevis for, at ovennævnte bestemmelse er opfyldt med en kopi af et certifikat, der bekræfter, at de materialer/produkter, der kommer i kontakt med drikkevand, opfylder hygiejnekravene i henhold til de nationale regler i den medlemsstat, hvor produktet markedsføres. 

3. Produktkvalitet og -levetid 
3.1 Eksponerede overfladers tilstand og kvaliteten af belægninger 

Sanitetsprodukter, som har en metallisk nikkel-chrom-belægning (uanset substratmaterialets art), skal opfylde kravene i EN-standard 248 

Verifikation:

Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte kriterier (hvis disse er omfattet), vil blive anset for at opfylde kravene.

Ellers skal resultaterne af prøvningen af sanitetsarmaturer i overensstemmelse med testproceduren i den relevante EN-standard 248 eller en tilsvarende standard forelægges sammen med tilbuddet til den ordregivende myndighed med henblik på verifikation. Prøvningen skal udføres af laboratorier, som opfylder de generelle krav i EN ISO 17025 eller en tilsvarende standard.

Et teknisk dossier fra fabrikanten eller anden relevant dokumentation for, at disse krav er opfyldt, vil også blive accepteret. 

3.2 Reparationsmuligheder og adgang til reservedele 

Produktet skal være udformet således, at dets udskiftelige dele nemt kan skiftes af slutbrugeren eller i givet fald en professionel servicetekniker.

Oplysninger om, hvilke elementer, der kan udskiftes, skal være klart angivet i produktdatabladet. Ansøgeren skal også give klare instruktioner, som gør slutbrugeren eller i givet fald en uddannet tekniker i stand til at foretage simple reparationer.

Ansøgeren skal endvidere sikre, at der er reservedele til rådighed mindst syv år fra købsdatoen. 

Verifikation:

Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. Anden relevant dokumentation, f.eks. skriftligt materiale fra fabrikanten, accepteres også som bevis for, at ovennævnte bestemmelse er opfyldt.

Ansøgeren skal beskrive, hvordan komponenter udskiftes, og give en garanti for, at der er reservedele til rådighed. 

3.3 Garanti 

Ansøgeren giver en garanti på reparation eller udskiftning på mindst fire år. 

Verifikation:

Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. Anden relevant dokumentation, f.eks. skriftligt materiale fra fabrikanten, accepteres også som bevis for, at ovennævnte bestemmelse er opfyldt. 

4. Brugeroplysninger 

Følgende oplysninger skal forefindes trykt (på emballagen og/eller i den dokumentation, der følger med produktet) og/eller i elektronisk format:

 • a) monteringsvejledning, herunder oplysning om de specifikke driftstryk, som produktet er egnet til
 • b) anbefalinger vedrørende korrekt brug og vedligeholdelse (herunder rengøring og afkalkning) af produktet, som nævner alle relevante instruktioner, herunder navnlig: 
  • i) vejledning om vedligehold og anvendelse af produkter
  • i) oplysninger om, hvilke dele der kan udskiftes 
  • iii) instruktioner om udskiftning af pakninger, hvis vandhanerne drypper 
  • iv) vejledning om rengøring af sanitetsarmaturer med egnede materialer, så der ikke sker skade på deres indvendige og udvendige overflader 
  • v) råd om jævnlig og korrekt servicering af beluftere 
Verifikation:

Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. Anden relevant dokumentation, f.eks. skriftligt materiale fra fabrikanten, accepteres også som bevis for, at ovennævnte bestemmelse er opfyldt. 

Disse kriterier gælder i tillæg til kriterierne i afsnit 3.1, hvis montering indgår i købet. 

Genstand

Montering af nye vandeffektive sanitetsarmaturprodukter eller udskiftning af disse

Udvælgelseskriterier (SC)

1. I forbindelse med montering af sanitetsarmaturer skal tilbudsgiveren dokumentere, at monteringen eller udskiftningen af sanitetsarmaturerne vil blive udført af kvalificerede og erfarne medarbejdere. 

Tilbudsgiveren skal også forelægge en liste over monteringsarbejde vedrørende sanitetsarmaturer, som tilbudsgiveren har udført i de seneste fem år, sammen med certifikater, der dokumenterer, at de væsentligste monteringsprojekter er udført på tilfredsstillende vis. 

Verifikation
Tilbudsgiveren skal forelægge en liste over de personer, der er ansvarlige for projektet med angivelse af uddannelse og faglige kvalifikationer og relevant erfaring. I de tilfælde, hvor arbejdet udliciteres, bør den omfatte personer, der er ansat hos underleverandører samt en liste over tidligere projekter, der er udført i de seneste fem år. 

Kontraktklausul 

2. Hvis armaturet omfatter sensorer eller tidsbegrænsere, skal tilbudsgiveren sikre følgende:
 • Sensorers følsomhed og tidsforsinkelse skal, efter aftale med den ordregivende myndighed, indstilles på passende niveauer for at opfylde vandbehovet uden overdrevent vand- og energiforbrug 
 • Sensorer skal kontrolleres for at sikre, at de fungerer korrekt, og at de er tilstrækkelig følsomme til at spore almindelige bevægelser i rummet 
 • Tidsbegrænsere skal, efter aftale med den ordregivende myndighed, indstilles til passende tider for at opfylde vandbehovet uden en overdreven stigning i vand- og energiforbruget. 

Verifikation: En erklæring fra tilbudsgiveren om eller anden dokumentation for at de relevante justeringer og kalibreringer vil blive udført. 

Ved indkøb af sanitetsarmaturer kan de ordregivende myndigheder indgå særskilte kontrakter (f.eks. vedrørende design, levering af udstyr og montering) med forskellige leverandører. I disse tilfælde kan flere leverandører således være ansvarlige for at sikre, at de forskellige kriterier opfyldes. 
Det skal sikres, at brugeroplysningerne sendes videre til rette person efter fuldført monteringsarbejde (sammen med et link til oplysninger, der er angivet på fabrikantens websted). 

Vedligeholdelse

Sanitetsarmaturer kræver korrekt vedligeholdelse for at sikre, at systemet fungerer korrekt. Visse elementer i sanitetsarmaturer kan over tid miste deres nødvendige egenskaber, f.eks.pakninger, der ikke beskytter ordentligt mod lækager, og det kan være nødvendigt at udskifte dem. Kontrol af sanitetsarmaturernes tilstand og udskiftning af brugte elementer bør derfor udføres efter en tidsplan. 

Omkostningshensyn 

Beregning af livscyklusomkostninger 

Den ordregivende myndighed ønsker eventuelt at anvende en livscyklustilgang med henblik på at fastslå omkostningerne til sanitetsarmaturerne i hele deres levetid. En sådan vurdering skal omfatte installationens startomkostninger, den forventede levetid, omkostninger til udskiftning af sanitetsarmaturer og deres forventede levetid samt sanitetsarmaturernes energiomkostninger i deres levetid. Den ordregivende myndighed skal definere vandprisen (herunder til varmtvandsforsyning) og den forventede prisudvikling over tid samt investeringernes forrentning. Den ordregivende myndighed kan også kræve, at tilbudsgiveren foretager en sådan vurdering, så længe den klart fastlægger parametrene for vurderingen, så det er muligt at vurdere de forskellige tilbud i vurderingsfasen. 
Livscyklusomkostninger kan betragtes som en del af tildelingskriterierne, hvor kriteriet “det økonomisk mest fordelagtige tilbud” anvendes. 

Ordliste 

I disse kriterier for grønne offentlige indkøb gælder følgende definitioner: 

 1. "vandhane": en direkte eller indirekte manuelt mekanisk og/eller automatisk drevet ventil til aftapning af vand 
 2. "brusehoved": 
  • a) en fast hoved- eller sidebruser, et brusepanel eller lignende, som eventuelt kan justeres, og som overbruser brugeren med vand fra vandforsyningssystemet, eller 
  • b) en håndbruser, som er forbundet til hanen med en bruserslange, og som kan hænges direkte på hanen eller på væggen ved hjælp af en passende fastgørelsesanordning 
 3. "bruser": en kombination af et brusehoved og dertil hørende reguleringsventiler og/eller anordninger, der er pakket og solgt som et sæt 
 4. "bruser med dobbelthåndtag/greb": en bruser, som har separate håndtag eller greb til regulering af tilførslen af koldt og varmt vand 
 5. "elektrisk bruser": en bruser udstyret med en elektrisk anordning, som opvarmer vandet til bruseren lokalt 
 6. "særlige sanitetsarmaturer, som ikke er beregnet til husholdningsbrug": sanitetsarmaturer, som kræver en ubegrænset vandtilførsel for at kunne opfylde deres tilsigtede ikke-husholdningsfunktion 
 7. "vandsparer": en teknisk anordning, der begrænser vandgennemstrømningen til et givet volumen og kun tillader en større vandgennemstrømning, hvis den aktiveres af brugeren for en valgt periode under en enkelt aftapning 
 8. "maksimal vandgennemstrømning": den største mulige vandgennemstrømning for det pågældende system eller udstyr 
 9. "mindste maksimale vandgennemstrømning": den mindste mulige vandgennemstrømning for det pågældende system eller udstyr, når ventilen er helt åben 
 10. "sikkerhedsvandstop": en anordning, der udgør en del af et sensorstyret sanitetsarmatur, og som bruges til at forhindre, at vandet fortsætter med at løbe ved at standse vandtilførslen efter et forudindstillet tidsrum, også selv om der er en person eller en genstand inden for sensorens rækkevidde. 

Find alle EU's GPP kriterier

Ved at sætte krav om positive sociale resultater i offentlige udbud og kontrakter kan offentlige indkøbere fremme social inklusion og dermed beskæftigelsesmuligheder, opkvalificering omskoling, etisk handel og design m.m. Det kan også være med til at sikre menneskerettigheder eller arbejdstagerrettigheder.

En social klausul fastsætter de krav, som fremmer de ønskede sociale hensyn.

Find muligheder til specifik krav tekst.

 

Krav til samfundsansvar

Man kan vælge at stille overordnede krav til leverandørens samfundsansvarlighed, herunder menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og miljø. 

Disse krav kan fremgå i et særskilt ansvarlighedsbilag, som kan være del af de aftaler, der indgås med leverandørerne. Kravene bør bygge på OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder og FN’s Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv. 

Eksempelvis er et ansvarlighedsbilag altid en del af alle SKI-aftaler. Læs SKI’s ansvarlighedsbilag her.

1. Indledning

Ved opfyldelsen af Kontrakten forpligter Leverandøren sig til at vise samfundsansvar. Leverandøren viser samfundsansvar og skaber værdi for både virksomhed og samfund ved i dialog med sin interessenter at håndtere sociale, miljømæssige og etiske udfordringer i overensstemmelse med internationalt anerkendte retningslinjer og principper for ansvarlig virksomhedsadfærd. 

2. Internationalt anerkendte principper

Leverandøren anses ved opfyldelsen af Kontrakten at vise samfundsansvar ved at overholde de nedenfor i punkt 3-5 nævnte krav. Kravene baserer sig på de internationalt anerkendte retningslinjer og principper for ansvarlig virksomhedsadfærd, der er nævnt i punkt 2.1-2.3 og de konventioner, som ligger til grund for principperne. 

2.1 FN’s Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv 

FN’s Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv) blev vedtaget af FN’s Menneskerettighedsråd i juni 2011. FN’s Vejledende Principper udstikker vejledende principper for, hvordan stater og virksomheder skal agere for at sikre, at der ikke sker menneskerettighedskrænkelser i forbindelse med virksomheders aktiviteter.  

Principperne kan hentes på OHCHR’s hjemmeside

2.2 OECD Retningslinjer for Multinationale Virksomheder

OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder er en internationalt anerkendt referenceramme for virksomheders globale ansvarlighed, der indarbejder en lang rækker internationale standarder og principper, herunder FNs Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv (jf. punkt 2.1) og ILOs trepartserklæring om principper for multinationale virksomheder og socialpolitik. 

Retningslinjerne fastlægger, hvad der forventes af virksomheder globalt og nationalt uanset, hvor de opererer, hvad angår at sikre respekt for menneske- og arbejdstagerrettigheder, internationale miljøstandarder og retningslinjer for antikorruption mv. 

OECD’s Retningslinjer er ikke begrænset til kun at omfatte multinationale virksomheder, men alle virksomheder uanset størrelse.

Retningslinjerne kan hentes på OECD’s hjemmeside

2.3 OECDs due diligence vejledning for ansvarlige forsyningskæder for mineraler fra konfliktramte områder og højrisikoområder 

OECD’s due-diligence vejledning for ansvarlige forsyningskæder for mineraler fra konfliktramte områder og højrisikoområder giver detaljerede anbefalinger og hjælp til virksomheder med henblik på at respektere menneskerettighederne og undgå at bidrage til konflikt gennem deres aktiviteter.  

Vejledningen kan hentes på OECD’s hjemmeside

2.4 Mæglings- og Klageinstitutionen for Ansvarlig Virksomhedsadfærd

Mæglings- og Klageinstitutionen for Ansvarlig Virksomhedsadfærd (NCP Danmark) har til opgave at behandle sager om overtrædelser af 'OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder' (jf. punkt 2.2) og udbrede kendskabet til Retningslinjerne. Institutionen er også OECD’s kontaktpunkt i Danmark. Institutionens virksomhed er reguleret i lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. (lov nr. 546 af 18/06/2012)

NCP Danmark kan på baggrund af en klage eller af egen drift behandle sager vedrørende mulige overtrædelser af 'OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder', der enten er begået i Danmark eller vedrører en dansk virksomhed (gælder både offentlige og private virksomheder), statslige eller regionale myndigheder.

Læs mere på NCP Danmarks hjemmeside

3. Materielle krav til leverandøren

3.1 Menneskerettigheder

Leverandøren forpligter sig til ved opfyldelsen af Kontrakten at sikre overholdelsen af grundlæggende menneskerettigheder som fastlagt i FNs Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv.

Leverandøren indestår for, at Leverandøren ved opfyldelsen af Kontrakten til enhver tid overholder gældende lovgivning om forbud mod forskelsbehandling på grund af hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap og national, social eller etnisk oprindelse, hvilket blandt andet indebærer:

 • At det leverede og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om eliminering af diskrimination er respekteret, således som dette princip bl.a. har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 111 om diskrimination. 
 • At det leverede og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til ligeløn er respekteret, således som dette princip bl.a. har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 100. 

Leverandøren forpligter sig til ved opfyldelsen af Rammeaftalen at sikre overholdelsen af grundlæggende menneskerettigheder som fastlagt i 'UN Guiding Principles on Business and Human Rights'.

3.2 Arbejdstagerrettigheder

Leverandøren forpligter sig til ved opfyldelsen af Kontrakten at sikre overholdelsen af de grundlæggende arbejdstagerrettigheder som fastlagt i OECD Retningslinjer for Multinationale Virksomheder og FNs Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv og ILOs trepartserklæring om principper for multinationale virksomheder og socialpolitik, hvilket blandt andet indebærer: 

 • At de leverede Produkter og dele heraf ikke er produceret i strid med det generelle forbud imod tvangsarbejde, således som dette blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 29 og 105.
 • At de leverede Produkter og dele heraf ikke er produceret i strid med det generelle forbud imod anvendelse af børnearbejde, således som dette blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 138 og 182.
 • At de leverede Produkter er produceret under forhold, hvor de generelle principper om retten til organisationsfrihed og retten til kollektive forhandlinger er sikret, således som dette princip blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 87, 98 og 135.
 •  At de leverede Produkter og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til rimelig aflønning er overholdt, således som dette princip blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 26 og 131 og FN's Menneskerettighedserklærings artikel 23, stk. 3.
 • At de leverede Produkter og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til rimelige arbejdstider er overholdt, således som dette princip blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 1 og 30 samt FN's Menneskerettighedserklærings artikel 24.
 • At de leverede Produkter og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til et sikkert og sundt arbejdsmiljø er overholdt, således som dette princip blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 155.
3.3 Arbejdsklausul

Leverandøren skal ved udførelse af tjenesteydelser, herunder i form af eventuelle tilknyttede serviceydelser, sikre, at ansatte hos Leverandøren og eventuelle underleverandører, som medvirker til at opfylde Kontrakten, er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Ved ”medvirker til at opfylde Kontrakten” forstås arbejde udført i Danmark med henblik på Kontraktens opfyldelse.

Leverandøren og eventuelle underleverandører skal sikre, at de ansatte får oplysninger om de vilkår, der følger af arbejdsklausulen.

3.4 Miljø

Leverandøren forpligter sig ved opfyldelsen af Kontrakten til at medvirke til at værne om natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet. Der sigtes hermed særligt til, at Leverandøren ved produktion og levering af de af Rammeaftalen omfattede Produkter/Ydelser på god vis søger:

 • At forebygge og bekæmpe forurening af luft, vand, jord og undergrund samt vibrations- og støjulemper.
 • At anvende hygiejnisk begrundede processer af betydning for miljøet og for mennesker.
 • At begrænse anvendelse og spild af råstoffer og andre ressourcer, at fremme anvendelsen af renere teknologi.
 • At fremme genanvendelse og begrænse problemer i forbindelse med affaldsbortskaffelse. Der lægges herved vægt på, hvad der er opnåeligt ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik, herunder mindre forurenende råvarer, processer og anlæg og de bedst muligt forureningsbekæmpende foranstaltninger.

Leverandøren forpligter sig således til ved opfyldelsen af Kontrakten at medvirke til at værne natur og miljø, som fastlagt i 'OECD Guidelines for Multinational Enterprises'.

3.5 Antikorruption

Leverandøren forpligter sig ved opfyldelsen af Kontrakten til at afholde sig fra at bestikke eller på anden måde uretmæssigt påvirke offentlige embedsmænd, domstole og/eller private parter.

Leverandøren forpligter sig således ved opfyldelsen af Kontrakten til at afholde sig fra alle former for korruption. 

Ved korruption forstås aktiv bestikkelse som defineret i artikel 3 i Konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater, og artikel 2, stk. 1 i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EU-Tidende 2003, nr. L 192, side 54) og bestikkelse som defineret i den nationale ret i Leverandørens medlemsstat eller hjemland eller i det land, hvor Leverandøren er etableret.

4. Krav om risikobaseret due diligence

4.1 Indledning

Kravene om risikobaseret due diligence baserer sig navnlig på FNs Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv og OECDs retningslinjer for Multinationale Virksomheder  

Risikobaseret due diligence indebærer, at virksomheden aktivt og systematisk undersøger risikoen for overtrædelser af de internationalt anerkendte retningslinjer i forbindelse med virksomhedens forretningsaktiviteter, både hos virksomheden selv og hos andre virksomheder, som den har indflydelse på, fx leverandører. Endvidere omfatter begrebet due diligence, at virksomheden træffer foranstaltninger til at forebygge risikoen for sådanne overtrædelser. 

Virksomhederne skal ifølge retningslinjerne konkret identificere, forebygge, afbøde og redegøre for aktuelle og potentielle overtrædelser og negative påvirkninger på mennesker, miljø og samfund. 

Retningslinjerne omfatter både overtrædelser, som virksomheden forårsager eller medvirker til, eller som er direkte forbundet med virksomhedens operationelle aktiviteter, Produkter eller serviceydelser

4.2 Generelt

Leverandøren forpligter sig ved opfyldelse af Kontrakten til at udvise risikobaseret due diligence i relation til kravene i punkt 3. Leverandøren skal således undersøge risikoen for overtrædelse af kravene i punkt 3 i forbindelse med Leverandørens forretningsaktiviteter, både hos Leverandøren selv og hos andre virksomheder, som den har indflydelse på, f.eks. underleverandører, og træffe foranstaltninger til at forebygge risikoen for sådanne overtrædelser ved opfyldelse af Kontrakten.

Ansvaret for at respektere menneskerettighederne gælder for alle virksomheder uanset deres størrelse, sektor, operationel kontekst, ejerskab og struktur. Imidlertid kan virksomhederne have varierende mulighed for at arbejde med menneskerettighederne som følge af ovenfornævnte faktorer.  

Leverandørens indsats skal derfor være proportional med blandt andet faktorer som virksomhedens størrelse. Små og mellemstore virksomheder kan have mindre kapacitet såvel som flere uformelle processer og ledelsesstrukturer end større virksomheder. Men nogle små og mellemstore virksomheder vil kunne forårsage stor indvirkning på menneskerettighederne, der vil kunne kræve dertil svarende forholdsregler. Alvoren af en negativ indvirkning skal bedømmes ud fra dens omfang, rækkevidde og ubodelige karakter. 

Leverandører, der er større virksomheder, anses under alle omstændigheder for at udvise nødvendig omhu, hvis Leverandøren sikrer følgende fire grundlæggende tiltag i relation til de af Kontrakten omfattede produkter eller dele heraf:

 1. Politik, der overordnet beskriver Leverandørens holdning til ansvarlig leverandørstyring.
 2. Risikovurdering, der omfatter løbende vurdering af aktuelle og potentielle indvirkninger relateret til Leverandørens aktiviteter og relationer til det under Kontrakten leverede.
 3. Implementering af politik for ansvarlig leverandørstyring, der bl.a. med udgangspunkt i risikovurderingen omfatter monitorering af udvalgte underleverandørers aktiviteter og løbende forbedringer. Leverandøren bør skride til øjeblikkelig handling, hvis der konstateres grove krænkelser af grundlæggende rettigheder og internationale miljøstandarder.
 4. Rapportering om indsatsen og dens resultater.

Leverandøren kan udvise nødvendig omhu på anden vis, som er tilpasset Leverandørens indsats set ud fra en pragmatisk tilgang og under hensyntagen til de konkrete forhold og Leverandørens ressourcer.

4.3 Mineraler og metaller fra konfliktramte og højrisikoområder

Leverandørens indsats skal derfor være proportional med blandt andet faktorer som virksomhedens størrelse. Små og mellemstore virksomheder kan have mindre kapacitet såvel som flere uformelle processer og ledelsesstrukturer end større virksomheder. Men nogle små og mellemstore virksomheder vil kunne forårsage stor indvirkning på menneskerettighederne, der vil kunne kræve dertil svarende forholdsregler. Alvoren af en negativ indvirkning skal bedømmes ud fra dens omfang, rækkevidde og ubodelige karakter. 

Leverandøren forpligter sig ved opfyldelsen af Kontrakten til i sine forretningsmæssige systemer at integrere OECDs due diligence-retningslinjer for ansvarlige forsyningskæder for mineraler fra konfliktramte områder og højrisikoområde i form af den i guiden nævnte "Five-Step Framework for Risk-Based Due Diligence in the Mineral Supply Chain", jf. annex I til guiden. 

Disse forpligtelser medfører, at Leverandøren for de af Kontrakten omfattede Produkter eller dele heraf i overensstemmelse med OECDs due diligence-retningslinjer for ansvarlige forsyningskæder for mineraler fra konfliktramte områder og højrisikoområde skal: 

 1. Etablere stærke forretningsmæssige systemer, som understøtter retningslinjerne,
 2. Identificere og håndtere risici i leverandørkæden,
 3. Udarbejde og implementere en strategi som svar på identificerede risici,
 4. Understøtte uafhængige tredjeparts audits i leverandørkæden, og
 5. Foretage offentlig rapportering om Leverandørens due diligence
 6. Dokumentation

Ud over dokumentation for opfyldelse af de i Kontraktens fastlagte specifikke krav til Produktets egenskaber vil [jeres organisation] som hovedregel ikke anmode om nærmere dokumentation for, at Leverandøren ved opfyldelsen af Rammeaftalen lever op til kravene i dette bilag.

5. Dokumentation

5.1 Dokumentation – særligt om arbejdsklausuler

[Jeres organisation] kan til enhver tid udbede sig relevant dokumentation for, at løn- og arbejdsvilkår for arbejdstagerne lever op til den forpligtelse, som arbejdsklausulen i punkt 3.3. fastsætter.

[Jeres organisation] kan kræve, at Leverandøren – efter skriftligt påkrav herom – inden for 10 arbejdsdage fremskaffer relevant dokumentation såsom løn- og timesedler, lønregnskab og ansættelseskontrakter fra såvel egne som eventuelle underleverandørers arbejdstagere.

[Jeres organisation] kan til brug for sin vurdering af, om Leverandøren eller underleverandører har overholdt klausulen søge rådgivning hos relevante arbejdsgiver- og/eller arbejdstagerorganisationer.

5.2 Dokumentation – i øvrigt

Leverandøren skal til hver en tid, og senest 30 Dage efter [jeres organisation]’s skriftlige anmodning herom, opfylde dokumentationskravene jf. punkt 5.2.1-5.2.3.

5.2.1 Erklæring fra Leverandørens ledelse

Heri erklæres det, at Leverandøren ved opfyldelse af Kontrakten løbende sikrer overholdelsen af ovennævnte krav til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø, antikorruption og due diligence.

5.2.2 Beskrivelse af praktiske tiltag

Heri beskrives de tiltag, som Leverandøren har gennemført med henblik på at sikre overholdelsen af de nævnte krav. Denne beskrivelse kan omfatte en beskrivelse af påtagne forpligtelser, implementerede systemer og andre iværksatte tiltag.

5.2.3 Beskrivelse af resultatmålinger

Heri beskrives, hvorledes resultatet af iværksatte tiltag måles. Dette kan ske ved brug af standarder så som Global Reporting Initiative's standarder for rapportering eller de standarder, der er fastlagt i EU’s Non-Financial Reporting Directive (NFRD), som forventeligt snart bliver erstattet af Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).  

[Jeres organisation] accepterer naturligvis også andre bevistyper, der opfylder de i nærværende punkt 5 fastlagte dokumentationskrav.

6. Leverandørens ansvar

Som anført ovenfor er Leverandøren efter Kontrakten alene forpligtet til at sikre overholdelsen af de i punkt 3, 4 og 5 nævnte krav "ved opfyldelsen af Kontrakten". Leverandørens ansvar angår således alene det under Kontrakten leverede.

Ved vurderingen af, hvorvidt en Leverandør kan holdes ansvarlig for en opfyldelse af Kontrakten, som strider mod de nævnte krav, lægges der bl.a. vægt på, om Leverandøren har udvist ”due diligence” i forhold til, hvad der med rimelighed kan forventes af Leverandøren ud fra den kontekst, Leverandøren opererer i. Due diligence afhænger af den pågældende Leverandørs størrelse, forretningsmæssige sammenhæng og kompleksitet, overtrædelsens alvor, om årsagen til overtrædelsen er uden for evt. kontrol og indflydelse, om der består en afhængighed af de pågældende varer eller tjenesteydelser og endelig perspektivet i forhold til den pågældende overtrædelse ved afbrydelse af et samarbejde eller indkøb, dvs. om en afbrydelse af samarbejdet forværrer eller forbedrer situationen. 

7. Procedure ved konkret begrundet mistanke

Såfremt der opstår konkret begrundet mistanke om, at Leverandørens opfyldelse af Kontrakten strider mod de i punkt 3 og 4 nævnte krav, skal Leverandøren straks efter [jeres organisation]’s anmodning herom fremsende en skriftlig redegørelse indeholdende følgende punkter:

 1. Afvisning eller bekræftelse af den konkret begrundede mistanke.
 2. Redegørelse for de omhandlede forhold samt ved bekræftelse af mistanken en handlingsplan for, hvorledes der kan rettes op på situationen, herunder hvilke foranstaltninger Leverandøren sætter i værk for at påvirke forholdet, herunder at mindske risikoen for, at tilsvarende situationer opstår.

Redegørelsen kan i relevant omfang omfatte dokumentation for, under hvilke produktionsprocesser og/eller -metoder de varer og/eller tjenesteydelser, der indgår til opfyldelsen af Kontrakten, er tilvirket, samt fornøden dokumentation for hvilke materialer, der indgår i Produkterne .Derudover skal der være en angivelse af hvorledes en part har mulighed for at søge genoprejsning og udbedring af eventuelle skader, såfremt en sag om negativ indvirkning af menneskerettighederne måtte opstå (jf. FNs Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv nr. 29). Endvidere skal Leverandøren redegøre for, hvorvidt årsagen til mistanken er uden for evt. kontrol og indflydelse, om der består en afhængighed af de pågældende varer eller tjenesteydelser og endelig perspektivet i forhold til den pågældende overtrædelse ved afbrydelse af et samarbejde eller indkøb, dvs. om en afbrydelse af samarbejdet forværrer eller forbedrer situationen. 

Konkret begrundet mistanke kan bl.a. anses at foreligge, såfremt Leverandøren indbringes for Mæglings- og Klageinstitutionen for Ansvarlig Virksomhedsadfærd (NCP Danmark), jf. lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd, eller et andet nationalt kontaktpunkt i et andet land, eller i øvrigt gøres til genstand for retsforfølgning for overtrædelser af de i punkt 3 og 4 nævnte krav ved Leverandørens opfyldelse af Kontrakten, uanset i hvilket land retsforfølgelsen finder sted. 

Leverandøren skal derfor af egen drift straks kontakte [jeres organisation], hvis Leverandøren bliver opmærksom på, at der foreligger overtrædelse af punkt 3 og 4, eller hvis Leverandøren indbringes for NCP Danmark, jf. lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd, eller et andet nationalt kontaktpunkt i et andet land, eller i øvrigt gøres til genstand for retsforfølgning for overtrædelser af de i punkt 3 og 4 nævnte krav ved Leverandørens opfyldelse af Kontrakten og i den forbindelse af egen drift fremsende redegørelse og dokumentation som ovenfor anført. 

[Jeres organisation] vil på baggrund af overnævnte skriftlige redegørelse og dokumentation mv. foretage en konkret vurdering af den enkelte sag, hvorunder alle relevante forhold vil blive taget i betragtning.

Fandt du ikke hvad du ledte efter?

Send os ønsker til krav og kriterier som du ønsker produktsiden skal indeholde. Du har også mulighed for at ønske en temagruppe, som Forum for Bæredygtige Indkøb kan arbejde med.
 

Giv os feedback