Standarder

Standarder gør det nemmere for dig som indkøber at beskrive, hvad du ønsker, og stille præcise krav til produkter eller ydelser, fx når det kommer til miljø, klima og bæredygtighed. Og samtidigt kan det også blive lettere for leverandørerne at gennemskue kravene og udarbejde tilbud.

  • Opdateret 15. juni 2023

Gør indkøb bæredygtige med standarder

Standarder er et vigtigt værktøj til at præge udbud og indkøb i en mere bæredygtig retning, fordi de

  • formulerer krav til fx kvalitet, holdbarhed, recirkulerede materialer eller reduceret ressourceforbrug,
  • skaber en højere grad af gennemsigtighed og gør det lettere at sammenligne og måle grønne effekter i udbud, fordi man benytter samme ,begrebsapparat, metoder og dokumentation,
  • hjælper med at stille præcise krav og dermed mindsker de forbundne transaktionsomkostninger.

Kom godt i gang med standarder

For at komme godt i gang med at bruge standarder i dit udbud og dermed understøtte den grønne omstilling, kan du tage udgangspunkt i Dansk Standards inspirationsguide:

'Standarder i grønne udbud og indkøb'

Som en hjælp til arbejdet kan du desuden på disse sider finde hands-on-eksempler på udvalgte standarder, der kan bruges som inspiration, inden du går I gang med at udforme dit næste grønne udbud.

 

Dansk Standard

Dansk Standard er Danmarks standardiseringsorganisation. De kan hjælpe dig med mere viden og gode råd om anvendelse af standarder.

FAQ om standarder i grønne udbud

En standard er et konkret redskab til at måle, dokumentere og stille krav til f.eks. sikkerhed, kvalitet, sundhed og bæredygtighed. Der findes mange forskellige typer standarder med forskellige formål.

Standarder bruges f.eks. til at stille krav til produkters ydeevne, anvise metoder til prøvning af produkters holdbarhed eller stille krav til implementering af et ledelsessystem. Ved at anvende standarder i udbud opnår man et ensartet grundlag, så man kan sammenligne løsninger og sikre fair konkurrence.

Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation, som både arbejder med udvikling af nye standarder, men også brug af eksisterende standarder.

Kontakt Dansk Standard for mere information om brug af standarder i udbud.

Standarder kan bruges til at måle og dokumentere, at en virksomhed eller et produkt rent faktisk gør en målbar grøn forskel. Ved at benytte en standard i et udbud, kan man fx stille krav til et konkret produkts energiforbrug.

Standarder inden for ledelsessystemer kan mere generelt være med til at systematisere og overskueliggøre den indsats, leverandøren leverer og sikre, at leverandøren arbejder med f.eks. miljø i organisationen.

Derfor kan disse også med fordel benyttes ved indkøb af en serviceydelse. Det er således ikke nødvendigvis standarden i sig selv, der indeholder et grønt krav; den kan også fungere som et værktøj til at fremme, sikre eller dokumentere en reel grøn effekt. 

Standarder kan f.eks. være med til at sikre reduktion af klimapåvirkning i form af mindre udledning af drivhusgasser eller sikre tiltag til reduktion af energiforbruget. Der findes eksempelvis standarder, der omhandler energiforbrug, nedsættelse af CO2, miljøledelse mv. 

Brug af standarder kan være med til at mindske ressourceforbrug og anvendelse og udledning af skadelige kemikalier.

Standarder kan også være med til at mindske påvirkningen af biodiversiteten, f.eks. ved at stille krav til beskyttelse og genopretning af naturen, herunder naturens økosystemer, biologisk mangfoldighed og hindring af tab af økosystemer eller ved at stille krav til genopretning med fokus på dyrearter og naturtyper samt bæredygtig arealforvaltning.

Et eksempel på dette er DS 49001:2011 Ledelsessystem for samfundsmæssigt ansvar

Standarder kan f.eks. stille krav til reduktion af affald, genbrug af materialer, forlænget levetid af produkter, reparationsmuligheder og design med henblik på fremtidig genbrug mv.

Eksempler på standarder her er:

  • DS/ISO 20887:2020 Bæredygtighed ved byggeri og anlægsarbejder – Design med henblik på afmontering og tilpasning – Principper, krav og vejledning
  • DS/EN 15343:2007 Plast – Genvundet plast – Sporbarhed af plastgenvinding og vurdering af overensstemmelse og genvundet indhold

Som udbudsgiver skal man sikre sig, at de krav, man stiller via standarder, stemmer overens med EU-reglerne i forhold til de hensyn, man søger at fremme. Krav til varer eller serviceydelser i et offentligt udbud skal overholde EU’s regler om varernes og serviceydelsernes frie bevægelighed. 
Udbudslovens §41 giver mulighed for at stille krav om leverandørens brug af standarder i forbindelse med et udbud. 

§ 41. En ordregiver skal udarbejde de tekniske specifikationer i udbudsmaterialet, jf. § 40, på en af følgende måder, medmindre der er fastsat danske tekniske forskrifter, der er forenelige med EU-retten, og som ordregiveren er forpligtet til at anvende: 

1) Ved beskrivelse af funktionskrav eller krav til funktionsdygtighed, tekniske krav eller andre krav, forudsat at beskrivelsen er så præcis, at ansøgere og tilbudsgivere kan identificere kontraktens genstand. 

2) Ved henvisning til standarder m.v. i prioriteret rækkefølge, idet hver henvisning skal efterfølges af udtrykket eller tilsvarende: a) Nationale standarder til gennemførelse af europæiske standarder. b) Europæiske tekniske vurderinger. c) Fælles tekniske specifikationer. d) Internationale standarder. e) Andre tekniske referencer udarbejdet af europæiske standardiseringsorganer. f) Nationale standarder. g) Nationale tekniske godkendelser. h) Nationale tekniske specifikationer for projektering, beregning og udførelse af arbejderne og anvendelse af varerne. 

3) Som en kombination af beskrivelse i henhold til nr. 1 og henvisning i henhold til nr. 2. Stk. 

2. Stk. 1, nr. 2, litra f-h, kan kun anvendes, når der ikke findes standarder m.v. som nævnt i stk. 1, nr. 2, litra ae

Hvert år foretages der offentlige indkøb for ca. 420 mia. kr.. Det offentlige har derfor med sin volumen af indkøb stor mulighed for at præge den grønne omstilling med mere bæredygtige og socialt ansvarlige indkøb. 

Både erhvervsliv og politikere har øget fokus på, hvordan grønne udbud og indkøb kan understøtte klimalovens krav om 70 % reduktion af drivhusgasudledninger i 2030.

Regeringens strategi for grønne offentlige indkøb fra oktober 2020 har som mål, at den offentlige sektor skal være i front og sætte en ambitiøs grøn retning for offentlige indkøb. Strategien peger bl.a. på standarder som redskaber til at fremme grønne indkøb.

Både kommuner og regioner har i disse ord stort fokus på at fremme flere grønne udbud.

Standard for bæredygtige indkøb

Find standarden for bæredygtige indkøb, ISO 20400 på Dansk Standards hjemmeside

Læs mere om miljømærker