Teksteksempel til Indkøbspolitik - Egedal kommune

Med afsæt i temaer som miljømærker, cirkulær økonomi, verdensmål, TCO, biodiversitet og klimatilpasning præsenteres tekstforslag til strategi for grønne indkøb. Temaerne er udledt af Egedal Kommunes planstrategi.

Eksemplet er udarbejdet i forbindelse med Miljøstyrelsens rejsehold for grønne og cirkulære indkøb i 2020

  • Opdateret 9. oktober 2023
Tema Policy-ophæng Tekstforslag Alternativ Afledt effekt Note
Miljømærker

Miljømærker kan bidrage til cirkulær økonomi (CØ), da mærkerne b.la. stiller krav til kvalitet, levetid, rene materialer, der bidrager til CØ. Krav til miljømærker kan således bidrage til realisering af følgende mål i Egedals Planstrategi:

"Tænke cirkulært, så der i projekter, planer og i driften er et bæredygtigt samspil mellem miljø, økonomi og ressourcer." (s. 18).

Egedal Kommune stiller krav til miljømærkerne Svanemærket og EU-blomsten på de indkøbsområder, hvor markedet er stort nok til, at der kan opnås tilstrækkelig konkurrence i udbuddet.

Egedal Kommune stiller krav til miljømærkerne, Svanemærket og EU-blomsten, når det ikke fordyrende.

Kan for visse indkøbsområder være fordyrende at stille krav til Svanemærket og EU-Blomsten.

At stille krav til miljømærker tilgodeser ikke mindre og mere innovative leverandører, der ikke har råd til at bliver certificeret, eller som præsterer bedre miljømæssigt.

Københavns Kommune har i deres miljømærkepolitik kategoriseret alle indkøbsområder ift., hvor udbredte miljømærkerne er.

Ny politik for miljømærkede indkøb i Københavns Kommune

Cirkulær økonomi

Cirkulære indkøb bidrager til følgende to mål i planstategien

1: "Tænke cirkulært, så der i projekter, planer og i driften er et bæredygtigt samspil mellem miljø, økonomi og ressourcer."

2: "Arbejde med recirkulering og genanvendelse, så vi bidrager til at mindske forbruget af jordens ressourcer."

Egedal Kommune har et mål om at understøtte cirkulær økonomi gennem indkøb og udbud. Egedal stiller derfor krav til:

At produkter indkøbes som services for at sikre lang levetid gennem løbende reparation og vedligehold.

At emballage og produkter er baseret på genbrugt og/eller genanvendt materiale i så vidt muligt.

At leverandører tilbagetager produkter mhp genbrug og/eller genanvendelse

Egedal Kommune stiller krav til cirkulær økonomi, når det er meningsfuldt og ikke er fordyrende.

Cirkulær økonomi kan i visse tilfælde kræver brugerændringer - fx øget sortering af affald.

Det er derfor væsentligt at overveje hele 'værdikæden' og gå i brugerdialog, før for kravspecifikationen fastlægges.

Forum for Bæredygtige Indkøb har udviklet en vejledning til cirkulære indkøb.

Århus Kommune skriver i deres indkøbspolitik:

"For at optimere værdi, og forlænge produkters livscyklus, har vi i Aarhus Kommune fokus på cirkulær økonomi. Blandt andet gennem: Miljøvenlig fremstilling, distribution, brug, genanvendelse og bortskaffelse af produkter. Genbrug og deleøkonomi. Klimavenlig transport og levering. Teknologiske løsninger."

Århus Kommune indkøbs- og udbudspolitik.

Verdensmål

Egedal har anvendt verdensmålene som overligger i deres Planstrategi. Kommunen har valgt ni verdensmål heriblandt Verdensmål 12 om ansvarligt forbrug og produktion.

Egedal Kommune evaluerer leverandører med afsæt i verdensmålene. Leverandører skal vedlægge et notat om, hvordan de påvirker relevante verdensmål, hvad indgår i vurderingen.

Egedal Kommune overvejer, hvordan de gennem hvert indkøb kan reducere deres negativ indvirkning på verdensmålene og forbedre deres positive indvirkning.

Verdensmålene er holistiske og indbefatter alt. Derfor skal man være opmærksom på ikke at "rainbowe" og alene rapportere på de positive bidrag, men også være opmærksom på de negative indvirkninger.

Forum for Ansvarlige Indkøb har udviklet en vejledning til at arbejde med verdensmålene i indkøb - heri også case fra Odense, der stiller krav til, at leverandørerne dokumenterer, hvordan de arbejder med verdensmål, der er relevante for det givne indkøbsområde.

TCO

TCO bidrager til cirkulær økonomi, da TCO bidrager til at understøtte lang levetid. Anvendelse af TCO-beregninger i udbud bidrager til følgende mål i Planstrategien:

"Tænke cirkulært, så der i projekter, planer og i driften er et bæredygtigt samspil mellem miljø, økonomi og ressourcer." (s. 18)

Egedal Kommune stiller krav til, at totalomkostninger (TCO) er en del af tildelingskriteriet for alle energiforbrugende indkøb

Egedal Kommune stiller krav til, at leverandører vedlægger TCO-beregninger for energiforbrugende produkter.

Honorering af TCO kræver at indkøb og drifts budgetter er kompatible

TCO-beregninger kan i visse tilfælde være omstændige at udvikle og bygger ofte på en række antagelser.

Derfor kan det være en god ide at vende den anvendte TCO-beregner med markedet via markedsdialog.

Find TCO værktøjer her på siden.

Mobilitet

Planstrategien medtager et mål om øget kollektiv transport

"Arbejde med mobilitet, så der er fokus på at skabe et sammenhængende Egedal, hvor der er let adgang til arbejde, S-togsstationer og fritidsaktiviteter og bedre forbindelser mellem transportformer som bil, cykel, bus og tog."

Egedal vil fremme mobilitet gennem indkøb ved at udbyde mobilitetsløsninger fremfor transportmidler.

Egedal understøtter mobilitetsløsninger i udbud og indkøb.

Egedal køber ikke kollektiv transport, men snarere befordring og biler til egen flåde. Der kan dog være en fordel at udføre funktionsudbud, hvor leverandører kan byde ind med løsninger. Mobilitetsområdet er under hastig udvikling.

Indkøb kan være en værktøj til forbedret mobilitet.

"Københavns Kommune afdækker kørselsbehov, betydning for indkøb og økonomi. Der gennemføres pilotforsøg og herefter udarbejdes plan for mulig implementering."

Købehavns kommune strategi for delebiler

Biodiversitet

Planstrategien medtager et mål om at

"Spille en aktiv rolle for at stoppe tabet af biologisk mangfoldighed ved at beskytte eksisterende natur- områder og ved gøre en særlig indsats for at fremme levevilkår for ’almindelige insekter’ på vores grønne arealer. "

Egedal stiller krav til, at leverandører (indenfor byggeri og grønne områder) fremmer biodiversitet. Leverandøren skal dokumentere, hvordan de fremmer biodiversiteten.

Egedal fremmer biodiversiteten gennem relevante indkøb og udbud.

Udvalgte indkøbsområder, hvor det giver mening heriblandt byggeri og grønne områder

Indkøb kan være et værktøj til at forbedre biodiversitet, som en sidegevinst. Det kan være relevant at overveje om, der kan stilles krav til leverandører af udendørs services og anlægsprojekter.

Klimatilpasning

Planstrategi har et mål om at "Skabe merværdi, når vi klimatilpasser vores nye og eksisterende byområder, så de i højere grad er rustet til klimaforandringerne og samtidig bruger vandet rekreativt."

Egedal stiller krav til, at leverandører fremmer klimatilpasning i de udbud og indkøb, hvor det er relevant.

Egedal overvejer altid om, der kan stilles krav til, at bygge- og anlægsprojekt indbygger klimatilpasning.

Kan være fordyrende

Kræver dialog med byplanlæggere mv., og skal selvsagt være værdiskabende.