Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb

Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI) er for alle offentlige organisationer, der ønsker at gøre en indsats for miljøet gennem grønne indkøb. Gennem POGI bruger medlemmerne deres indkøb til at trække i samme retning og drive markedet mod mindre miljøbelastende produkter og løsninger. I praksis sker det ved, at Partnerskabet udvikler fælles indkøbsmål, som medlemmerne forpligter sig til at implementere .

POGI's Indkøbsmål

Fælles forpligtende grønne indkøbsmål, som værktøj til at stille miljøkrav til indkøb, og dermed påvirke markedet og sikre positiv miljøeffekt. 

 

Gå til indkøbsmål

Arbejdsgrupper

Aktuelle revidering af indkøbsmål. Hvert år nedsættes 2-3 arbejdsgrupper under POGI, som hver reviderer målene. Se status for revidering her. 

 

Gå til arbejdsgrupper

Revidering af indkøbsmål

Læs om processen for revidering af indkøbsmål.

 

 

 

Gå til proces 

Medlemmer

POGI består af +20 medlemsorganisationer og der kommer løbende nye til. 

 

 

 

Mød vores medlemmer

Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb er et fællesskab af kommuner, regioner og offentlige organisationer, der vil fremme bæredygtige løsninger og købe grønt ind. Gennem Partnerskabet bruger medlemmerne deres indkøb til at trække i samme retning og drive markedet mod mindre miljøbelastende produkter og løsninger. I praksis sker det ved, at Partnerskabet udvikler fælles indkøbsmål, som danner grund for medlemmernes individuelle indkøbspolitik og indkøbsaftaler.

For kommuner og regioner
Partnerskabet er åbent for alle regioner og kommuner, hvorfor der ikke behøves nogen egentlig godkendelse fra styregruppen forud for indmeldelsen. De eneste formelle krav POGI stiller til nye medlemmer er, at de skal have en offentligt tilgængelig indkøbspolitik eller –strategi, og at borgmesteren eller regionsrådsformanden skriver under på en indmeldingsblanket. Det forventes ikke, at et nyt medlem allerede ved indmeldelse kan overholde alle POGIs indkøbsmål. Efter indmeldelsen udfærdiger det nye medlem i samarbejde med Miljøstyrelsen en implementeringsplan, for at skabe overblik over hvornår det nye medlem vil kunne leve op til alle indkøbsmålene.

For andre offentlige organisationer
Andre offentlige institutioner end kommuner og regioner kan også blive medlem af POGI, efter en konkret vurdering af styregruppen. Det styregruppen lægger vægt på er, om det potentielle nye medlems indkøbsportefølje favner bredt, og ikke blot er fokuseret på produkter inden for få afgrænsede produktområder. Er du i tvivl om din organisation kan blive medlem, er du altid velkommen til at skrive til Miljøstyrelsen: ansvarligeindkob@mst.dk

Medlemmer af Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb forpligter sig til en række konkrete punkter, når de vælger at træde ind i ordningen, nemlig at:

  • Følge de fælles konkrete indkøbsmål
  • Have en offentlig tilgængelig indkøbspolitik, hvoraf det fremgår at miljøhensyn er en væsentlig parameter i forbindelse med indkøb
  • Deltage i styregruppemøder (to møder om året)
  • Bidrage med erfaringsudveksling og input til indkøbsmål
  • Deltage aktivt i arbejdsgrupper
  • Besvare den årlige målopfølgning - læs mere under fanen "Målopfølgning"

Som nyt medlem er det ikke altid realistisk at kunne efterleve Partnerskabets mål med det samme. Nye medlemmer får derfor en overgangsperiode, hvor de får mulighed for at implementere og leve op til de fastsatte indkøbsmål. I samarbejde med Sekretariatet og Miljøstyrelsen, vil det nye medlem udarbejde en implementeringsplan for de enkelte mål.

Man skal ikke betale for at blive medlem af POGI. Alle medlemmer skal udpege en fra deres organisation, der deltager i de to årlige styregruppemøder – det er typisk en indkøbs- eller miljøchef. Derudover deltager POGI’s medlemmer i udvikling af indkøbsmål, hvilket betyder at i gerne skal kunne deltage med en person der har en form for specialviden på det område indkøbsmålet favner. Det kan både være en miljø- og indkøbsfaglig medarbejder i kan vælge at tilmelde. Vi forventer ikke at alle medlemmer kan deltage i alle måludviklingsforløb, men hvis man har en relevant fagperson i sin organisation, vil det være oplagt at denne får lov til at påvirke udformningen af det nye indkøbsmål.

POGIs medlemmer skal have en offentligt tilgængelig indkøbspolitik, der beskriver hvorledes de arbejder med grønne indkøb. På denne måde støtter POGI op om særligt delmål 12.7. Derudover er der krav under flere af indkøbsmålene der fokuserer på emner, som også adresseres i nogle af delmålene. For eksempel er det et krav, at det træ og papir POGIs medlemmer skal være FSC- eller PEFC-mærket, hvilket kan være medvirkende til opfyldelse af delmål 15.2.

Flere af de krav POGI stiller handler om holdbarhed, levetidsforlængelse, rene produkter og ren produktion. Disse fokusområder udgør en del af fundamentet for CØ, men der er endnu ingen indkøbsmål der stiller direkte krav til fx tilbagetagningsordninger eller lukkede produktkredsløb. Dog er CØ på dagsordenen blandt mange af POGIs medlemmer, og da det er medlemmerne selv der sætter retningen for udvikling af nye kriterier, er det sandsynligt at der fremover vil komme øget fokus på at adressere omstillingen til CØ gennem POGIs indkøbsmål.

Sekretariatet udarbejder årligt en målopfølgningsrapport, med henblik på at afdække hvilke indkøbsmål medlemmerne (ikke) efterlever. Hensigten er at skabe overblik over styrker og svagheder ved de forskellige indkøbsmål og give indblik i de udfordringer som medlemmerne oplever i forhold til at implementere de forskellige kriteriesæt. På baggrund af resultatoversigten identificeres en række problemområder, som Sekretariatet vil tage hånd om i planlægningen af fremtidige initiativer i POGI. Rapporteringen vil som udgangspunkt indeholde et estimat for POGIs samlede indkøbsvolumen, samt en gennemgang af hvert indkøbsmål med opgørelser over medlemmernes anvendelse af POGI-kriterier ved gennemførte udbud.

Rapporten udarbejdes på baggrund af medlemmernes besvarelser af et målopfølgningsskema. Formålet med målopfølgningen er ikke at kontrollere, hvorvidt de enkelte medlemsorganisationer lever op til deres POGI forpligtelser. Tværtimod skal målopfølgningen forstås som et værktøj til at skabe bedre forankring af indkøbsmålene i medlemsorganisationerne, og for at sekretariatet får indsigt i eventuelle udfordringer med indkøbsmålene. Resultaterne fra målopfølgningen benyttes primært i den interne kommunikation – bl.a. i forbindelse med årsevaluering og planlægning af konkrete initiativer, der kan hjælpe medlemmer med at få implementeret POGI-kriterierne i udbud.