Temagruppe: Cirkulære forretningsmodeller og møbler

Temagruppen mødtes tre gange i perioden maj - september 2021

Temagruppen har udarbejdet en guide målrettet professionelle indkøbere og udbudsansvarlige i både offentlige institutioner og private virksomheder, der ønsker at arbejde med cirkulære forretningsmodeller i deres indkøb. Guiden giver en række gode råd til, hvordan indkøbet kan tilrettelægges og prioriteres, samt 4 cases specifikt på møbler om brugen af cirkulære forretningsmodeller herved. Guiden blev udarbejdet i 2021 og kan findes her på siden. 

Guide: Cirkulære forretningsmodeller ved indkøb af møbler

Temagruppen om 'Cirkulære forretningsmodeller og møbler'

Har du idéer, viden eller konkret erfaring med cirkulære forretningsmodeller? Tilbyder din virksomhed allerede nu cirkulære løsninger? Står du overfor at skulle indfri en ambition om, at jeres indkøb i højere grad skal understøtte omstillingen til den cirkulære økonomi? Eller er du bare nysgerrig og interesseret i at netværke, videndele og drøfte løsninger og muligheder inden for den cirkulære økonomi med andre.  Var spørgsmål vi stillede forud for denne temagruppe.

Temagruppen samlede leverandører, professionelle indkøbere, konsulenter, NGO’ere og andre med interesse for cirkulære indkøb og forretningsmodeller.  For at gøre diskussionerne så konkrete som muligt tog temagruppen udgangspunkt i møbler. Møbelbranchen er nemlig for alvor ved at få øjnene op for gevinsterne ved bæredygtighed og cirkulær økonomi. Nogle leverandører bruger genanvendte materialer i deres produktion og afprøver cirkulære forretningsmodeller som fx leasing, take-back-ordninger og reparationer af produkter i stedet for nysalg.

Temagruppen satte fokus på cirkulært indkøb af møbler og nye forretningsmodeller baseret på en cirkulær tankegang inden for produktion, brug og genbrug af møbler. Møderne i temagruppen var en blanding af oplæg og diskussioner og resultatet af temagruppens arbejde blev formidlet via et kommunikationsprodukt, som gruppen selv besluttede. Det blev en pjece med cases som kan bruges af både offentlige og private indkøbere, pjecen og cases kan du finde her på siden.

Temagruppens arbejde og resultater skal bidrage til at fremme markedet for genanvendelige møbler at høj kvalitet samt genanvendte møbler og møbelmaterialer og også inspirere andre brancher til at udvikle cirkulere forretningsmodeller.

Danmark forbruger lineært, og hvis alle levede som os, skulle der fire jordkloder til. Det er derfor bydende nødvendigt, at vi bevæger os over mod en cirkulær økonomi, hvor produkter og materialer holdes i kredsløb på samme kvalitetsniveau så længe som muligt. Først og fremmest skal vi købe færre produkter. Fx ved at købeprodukter af god kvalitet med langlevetid. Produkter der kan repareres, når de går i stykker, og som kan skilles af, når de engang er udtjente, så materialerne kan genanvendes.

Kim Ankjær Nielsen fra Kolding Kommune gav til dagens temagruppemøde en indflyvning til cirkulær økonomi og cirkulære forretningsmodeller i forbindelse med offentlige indkøb. For at sikre realiseringen af en mere cirkulær økonomi er der et væsentlig behov for at samarbejde på tværs af hele værdikæden, systemtænkning, samt holde det så simpelt som muligt. Indenfor cirkulær økonomi fremhæves fem forretningsområder: Cirkulære råmaterialer, Ressource genindvinding, Forlænget levetid og cirkularitet, Deling af produkter, samt Produkt som service. I den forbindelse er det væsentligt at huske følgende punkter: holisme/system, mening/relevans, samt adfærd. Der findes i princippet ikke cirkulære produkter men produkter med et cirkulært potentiale, hvorfor adfærden spiller en væsentlig rolle (både hos forbruger og indkøber). Det første step mod en mere cirkulær økonomi er ved at ”få snakken i gang”. ”Icebreaker” er et værktøj, der kan benyttes som hjælp til dialogen med indkøberen og skabe overblik over eventuelle potentialer i opstartsfasen (se værktøjet i præsentationen).

Steffen Max Høgh fra Holmris B8 holdt et inspirationsoplæg fra branchen. Cirkulær økonomi handler om at bevare materialernes værdi over så lang tid som muligt, herunder bedre materialeudnyttelse og begrænsning af affaldsmængden. På nuværende tidspunkt er møbelbranchen generelt en lineær økonomi.

Hvad er bæredygtighed i møbelbranchen? Bæredygtighed er komplekst. Der lyder derfor en opfordring til temagruppen om at få lavet en prioriteret liste over de mest bæredygtige typer af møbler og få klargjort, hvad bæredygtighed egentlig handler om i denne kontekst. Det kan ligeledes overvejes, om principperne kendt fra affaldshierarkiet kan overføres til anskaffelsen af nye møbler. Ifølge Steffen Max Høgh kan følgende hierarki tages i betragtning: 1) Direkte genbrug af egne møbler, 2) Istandsættelse og reparation af egne møbler, 3) Brugte møbler, genbrugsmaterialer, 4) Certificeret møbler, 5) Genanvendte materialer, 6) Møbler generelt. Derudover er der mulighed for at vurdere sine indkøb af møbler på baggrund af CO2 beregninger (se mere herom i præsentationen)

Kim Hjerrild, chef for cirkulær økonomi Lifestyle & Design Cluster, holdt ligeledes et inspirationsoplæg fra branchen. I forhold til cirkulær økonomi befinder møbelbranchen sig forskellige steder. Der er dog ingen tvivl om, at der generelt er kommet en større interesse i cirkulær økonomi fra branchens side. Der lyder derfor et klart budskab om, at branchen er klar til dialogen med de offentlige indkøbere. Der er derfor rum til at udfordre branchen.

Derudover bød dagens temagruppemøde på en workshop med mulighed for debat og vidensdeling. Det blev bl.a. belyst, hvilke udfordringer der kan være knyttet til cirkulære indkøb af møbler, samt hvilke muligheder, løsninger og aktiviteter der skal til for at overvinde disse barrierer. Her blev bl.a. vidensdeling, forandring af kultur, samarbejde og dialog med leverandører nævnt som mulige løsninger.

Program – 1. møde i temagruppen ‘Cirkulære forretningsmodeller og møbler‘
Download oplæg fra 1. temagruppemøde her:

Introduktion til temagruppe ‘Cirkulære forretningsmodeller og møbler’ v/Rikke Dreyer, chefkonsulent hos Miljømærkning Danmark og formand for Forum for Bæredygtige Indkøb.
Cirkulær økonomi i indkøb og udbud v/Kim Ankjær Nielsen, Projektleder i Cirkulær økonomoni v. Redux, Kolding Kommune.
Cirkulære forretningsmodeller og møbler v/Steffen Max Høgh, Holmris B8.

 

 

 

Se hele programmet her:

Program – 2. Temagruppe Cirkulære forretningsmodeller og møbler-1

Download oplæg fra 2. temagruppemøde her:

Cirkulære offentlige indkøb og møbler_Heidi Simone Kristensen, AAU
Cirkulære møbler i Norge, Christian Tangene, DFØ 09.06.21
Forum temagruppe, 2. møde 9.juni – Cirkulære forretningsmodeller og møbler

 

Se hele programmet her:

Program – 3. møde – Temagruppe Cirkulære forretningsmodeller og møbler

Heidi Simone Kristensen gav ved dagens temagruppemøde sit bud på, hvordan man kan sikrer cirkulær økonomi ved indkøb af møbler. Hun brugte bl.a. affaldshierarkiet som udgangspunkt for, hvordan man skal designe cirkulært med fokus på møbler. Heidi Simone Kristensen fremstillede endvidere en indkøbsstrategi med cirkularitet i fokus; her bør man først og fremmest undersøge mulighederne for direkte internt genbrug. Derefter kan man undersøge hvordan møbler, som man allerede har, kan istandsættes, modificeres eller re-designes. Og til sidst, hvis man skal købe nye møbler, bør de ind tænkes i et kredsløb eller en service, hvor der eksempelvis kan tænkes i at leje eller lease møbler.

Christian Tangene fra DFO Norge præsenterede forskellige tiltag fra norske kommuner og styrelser, hvor der bl.a. var lavet apps som kunne registrere og udlåne møbler til det offentlige. Christian Tangene beskrev endvidere at det stadig er svært at lave en stor cirkulær forsyningskæde med møbler og at det derfor er vigtigt, at der igennem det offentlige bliver skabt efterspørgsel og et velfungerende marked for leverandører. På den måde ændrer markedet sig og han fortalte bl.a. om en leverandør, der havde ændret forretningsmodel fra at være ’møbelsælger’ til at være ’møbelmanager’. Christian Tangene opfordrede endvidere til, at man i første omgang går efter de lavt hængende frugter, såsom direkte genbrug af egne møbler, frem for større systemiske forandringer, der kan virke uoverskuelige for den offentlige indkøber.

Jan Bertelsen fra ScanOffice præsenterede, hvordan man via SKI aftalen kan lave punch-outs i indkøbssystemerne, så det bliver nemmere for den enkelte indkøber at vælge bæredygtige møbler. Derudover fortalte han, hvordan ScanOffice de senere år har arbejdet strategisk med at skabe mere bæredygtige møbler ved hjælp af forskellige tiltag og mærkningsordninger. Ifølge Jan Bertelsen kan det være både dyrt og svært at producere bæredygtige møbler, men det er det eneste rigtige og det hjælper især, når de kan mærke at efterspørgslen stiger.

Foruden de tre oplæg blev der lavet en afstemning om hvad temagruppens output skal være. Det blev besluttet at der skal indsamles cases omkring det gode cirkulære indkøb af møbler. Der blev også udtrykt ønske om forslag til konkrete strategier for cirkulære indkøb af møbler. Tovholderen for temagruppen og Sekretariat for Grønne Indkøb vil arbejde videre med dette og række ud til deltagerne i temagruppen når nødvendigt.

På tredje temagruppemøde gav Mark Sabro Gregersen fra Randers Kommune et inspirationsoplæg omhandlende kommunens koncept ’Møbelcirklen’. Møbelcirklen er et bæredygtighedsinitiativ med gevinster inden for det sociale, økonomiske og klimamæssige. Det primære formål er at cirkulere og upcycle brugte møbler fra kommunens arbejdspladser og dermed forlænge møblernes levetid. Derudover skaber projektet jobs til folk på kanten af arbejdsmarkedet, hvorfor der som nævnt er flere gevinster forbundet med dette projekt. Der sættes fokus på at skabe et godt og trygt miljø for Møbelcirklens medarbejdere, hvor der tages hensyn til eventuelle skånebehov. Projektet er et af de første af sin art i Danmark inden for kommunalt regi, hvorfor det allerede har vakt interesse blandt flere.

Jakob Aaen, medstifter af firmaet Målbar, gav et inspirationsoplæg om Målbars klimascreeningsværktøj, hvilket i grove træk foretager klimascreeninger af møbler. Klimascreening er ikke et nyt koncept. Dog har det længe været en omkostningstung og langsomlig proces, hvilket har været en udfordring for en branche, som er i konstant forandring. Målbars klimascreening tager et livscyklus perspektiv (LCA) og arbejder med CO2-ækvivalenter, hvormed der ses på alle klimagasarter og ikke blot CO2. Med værktøjet kan branchen nu begynde at rapportere sit klimaaftryk. Desuden giver værktøjet et bedre kendskab til, hvor der bør sættes ind, når klimaaftrykket skal reduceres og bidrager samtidig til kontrol i forhold til at kunne sætte specifikke indkøbskrav mm. Det er dog væsentligt at pointere, at klimascreening eller CO2-tal ikke er hele sandheden men blot en del af billedet. Det er et nedslagspunkt i, hvordan verden ser ud ’her og nu’. For at sikre gennemsigtighed kan resultatet herfra derfor ikke stå alene.

Derudover gik dagens temagruppemøde med at drøfte indholdet til den casesamling, som skal udarbejdes på baggrund af temagruppen. Denne vil blive præsenteret til Forums og POGIs årskonference den 28. oktober 2021.

Præsentationer

Skriv til sekretariatet hvis du ønsker at se præsentationer fra møderne

Kontakt sekretariatet