Toiletter og Urinaler

 • Opdateret 15. maj 2023

Krav

EU GPP-kriterier for sanitetsarmaturer  – basis

(Ikke længere aktuelt)
Publiceret i  2013

Definition og anvendelsesområde 

Dette dokument omfatter indkøb af skylletoiletudstyr, herunder toiletter, toiletkummer og skyllesystemer til toiletter, samt udstyr til urinaler, herunder skylleurinaler, urinalkummer, vandfrie urinaler og skyllesystemer til urinaler1. I denne forbindelse gælder følgende definitioner: 

 • "udstyr til skylletoiletter": et toilet, en toiletkumme eller et skyllesystem til toiletter 
 • "toilet": et sanitetsapparat, der i én funktionel enhed kombinerer et skyllesystem og en toiletkumme til opsamling og udskylning af human urin og afføring til et afløbssystem 
 • "toiletkumme": et sanitetsapparat til opsamling og udskylning af human urin og afføring til et afløbssystem 
 • "udstyr til urinaler": et skylleurinal, en urinalkumme, et vandfrit urinal eller et skyllesystem til urinaler 
 • "udstyr til skylleurinaler": et skylleurinal, en urinalkumme eller et skyllesystem til urinaler 
 • "skylleurinal": et sanitetsapparat, der i én funktionel enhed kombinerer et skyllesystem og en urinalkumme til opsamling og udskylning af human urin til et afløbssystem 
 • "urinalkumme": et sanitetsapparat, der opsamler urin og udskylningsvand og fører det til et afløbssystem 
 • "standurinal med separat gulvafløbsrende": et sanitetsapparat med eller uden skyllesystem bestående af et gulvafløb og en plade, der opsamler urin og udskylningsvand, og som fører det til et afløbssystem
 • "vandfrit urinal": et sanitetsapparat, der opsamler og fører urin til et afløbssystem, og som fungerer uden brug af vand 
 • "skyllesystem": til såvel skylletoiletter som udstyr til skylleurinaler, enten en cisterne med integreret overløb eller en anordning, der skønnes at være mindst lige så effektiv, og indløbs-/udløbsanordninger eller en skylleventil 
 • "vandsparer": en skylleanordning, der gør det muligt at frigive en del af den fulde skyllemængde ved hjælp af enten dobbeltvirkende mekanismer (afbrydelige) eller dobbeltkontrolmekanismer (dobbeltskyl) 
 • "fuld skyllemængde": den samlede mængde vand, der afgives fra skyllesystemet under en udskylning 
 • "reduceret skyllemængde": den del af den fulde skyllemængde af vand, der afgives af en vandsparer under en udskylning, og som ikke er større end to tredjedele af den fulde skyllemængde 
 • "gennemsnitlig skyllemængde" det aritmetiske gennemsnit af én fuld skyllemængde og tre reducerede skyllemængder beregnet ved hjælp af metoden i tillæg 1 til Kommissionens afgørelse (2013/641/EU) 
 • "skylleudløser": en skylleanordning på et sanitetsapparat, der betjenes enten manuelt af brugeren ved hjælp af et håndtag, et greb, en knap, en fodpedal eller en anden lignende udløsningsmekanisme eller ved hjælp af en sensor, der registrerer brugen af sanitetsapparatet 
 • "justeringsanordning": en anordning, der gør det muligt at justere den fulde skyllemængde og i givet fald den reducerede skyllemængde i et skyllesystem. 

Kriterierne for grønne offentlige indkøb af skylletoiletter og urinaler omfatter ikke: 

 • toiletsæder og -låg, som udbydes og/eller markedsføres uafhængigt af skylletoiletter eller urinaler (dvs. som udbydes og/eller markedsføres som en selvstændig vare) 
 • toiletudstyr, der ikke bruger vand, eller som bruger kemikalier og vand til at skylle, og toiletter, der kræver energi til skylning. 

De væsentligste miljøpåvirkninger 

Den væsentligste enkeltstående miljøpåvirkning fra "skylletoiletter og urinaler" er tilsyneladende vandforbruget i anvendelsesfasen. Andre relevante miljøpåvirkninger opstår som følge af udvinding og anvendelse af råvarer til fremstilling af "skylletoiletter og urinaler", og enhver forlængelse af disse produkters holdbarhed/levetid vil derfor medføre fordele for miljøet. 
 

De væsentligste miljøpåvirkninger Strategi for grønne offentlige indkøb
 • Vandforbrug
 • Energiforbrug (som følge af produktion og distribution af vand og opsamling og behandling af spildevand)
 • Materialeudvinding/ressourceudnyttelse
 • Reduktion af vandforbruget
 • Forlængelse af produktets levetid

 

Genstand

Indkøb af vandeffektivt udstyr til skylletoiletter til nye eller renoverede bygninger

Udvælgelseskriterier (SC)

1. Tilbudsgiverens kvalifikationer – kun i forbindelse med montering 

I forbindelse med montering af udstyr til skylletoiletter skal tilbudsgiveren dokumentere, at monteringen eller udskiftningen af produkterne vil blive udført af kvalificerede og erfarne medarbejdere. Tilbudsgiveren bør særligt dokumentere, at han har et godt kendskab til de produkter, der skal monteres, især hvad angår miljøvenlige indstillinger såsom justering af skyllemængden. Tilbudsgiveren skal beskrive sammensætningen af det team, der skal udføre arbejdet, og dets kvalifikationer. 

Verifikation: 
Tilbudsgiveren skal fremlægge en liste over sammenlignelige projekter, som er udført for nylig (antallet af og tidsrammen for de projekter, der skal anføres, fastsættes af den ordregivende myndighed), certifikater for tilfredsstillende udførelse og oplysninger om medarbejdernes kvalifikationer og erfaring. 

Tekniske specifikationer (TS)

1. Vandeffektivitet 
1.1 Fuld skyllemængde 

Den fulde skyllemængde i markedsført udstyr til skylletoiletter må – uafhængigt af vandtryk – ikke overstige 6,0 l/skyl. 

Verifikation: 
Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. 
For produkter uden et sådant miljømærke skal der indsendes testresultater i henhold til testproceduren i standarden EN 997 eller tilsvarende standarder. Prøvningen skal udføres af laboratorier, som opfylder de generelle krav i EN ISO 17025 eller en tilsvarende standard. 

1.2 Vandbesparelse 

Toiletter, der afgiver en fuld skyllemængde på mere end 4,0 liter, og skyllesystemer til toiletter skal være forsynet med en vandsparer. Den reducerede skyllemængde for markedsførte produkter må – uafhængigt af vandtryk – ikke overstige 3,0 l/skyl, når vandspareren anvendes. 
Hvad angår toiletkummer, skal det være muligt at bruge en vandsparer, og den reducerede skyllemængde må – uafhængigt af vandtryk – ikke overstige 3,0 l/skyl, når vandspareren anvendes. 

Verifikation: 
Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. 
For produkter uden et sådant miljømærke skal der indsendes testresultater i henhold til testproceduren i standarden EN 997 eller tilsvarende standarder. Prøvningen skal udføres af laboratorier, som opfylder de generelle krav i EN ISO 17025 eller en tilsvarende standard. 

1.3 Justering af skyllemængde 

Skyllesystemer skal være forsynet med en justeringsanordning, således at montøren kan justere skyllemængden i forhold til de lokale forhold i afløbssystemet. Den samlede skyllemængde efter justering i henhold til monteringsvejledningen må ikke overstige 6l/skyl eller 4l/skyl, hvis toilettet ikke er udstyret med en vandsparer, og den reducerede skyllemængde efter justering i henhold til monteringsvejledningen må ikke overstige 3 l/skyl. 

Verifikation: 
Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. 
Anden relevant dokumentation vil også blive accepteret, f.eks. en erklæring fra fabrikanten/leverandøren med angivelse af den anvendte løsning og dens tekniske parametre. 

2. Produktegenskaber 
2.1 Krav til skyllesystemer 

Skyllesystemer skal opfylde kravene i de respektive EN-standarder i tabel 1. Kravene til målingen af den nominelle fulde og reducerede skyllemængde i de relevante EN-standarder i tabel 1 nedenfor er undtaget fra dette kriterium. 

Tabel 1. EN-standarder for krav til skyllesystemer til toiletter
Nummer Titel
EN 14055 Cisterner til wc'er og urinaler
EN 12541 Sanitetsarmaturer – Skylleventiler til wc'er og urinaler, PN 10, med automatisk lukning
EN 15091 Sanitetsarmaturer – Sanitetsarmaturer med elektroniske åbne-lukke-funktioner

Verifikation: 
Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. 
Foreligger et sådan miljømærke ikke, vil en testrapport blive accepteret, som dokumenterer, at produktet opfylder kravene i de respektive ovenfor anførte EN-standarder eller tilsvarende standarder. 

2.2 Skylleevne

Toiletters og toiletkummers skylleevne skal opfylde kravene i standarden EN 997. 

Verifikation: 
Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. 
Foreligger et sådan miljømærke ikke, vil en testrapport blive accepteret, som dokumenterer, at produktets skylleevne opfylder kravene i standarden EN 997 eller tilsvarende standarder. 

3. Produktlevetid 

Udstyr til skylletoiletter skal være dækket af en reparations- eller udskiftningsgaranti i mindst fire år. Garantibetingelserne skal tydeligt omfatte tæthed og eventuelle ventiler i produktet. Tilbudsgiveren skal endvidere sikre, at originale reservedele eller reservedele af tilsvarende kvalitet er tilgængelige i mindst 10 år fra købsdatoen. 

Verifikation: 
Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. 
Anden relevant dokumentation, f.eks. en erklæring fra fabrikanten om at ovennævnte bestemmelse er opfyldt, accepteres også. 

4. Installationsvejledning og brugeroplysninger

Følgende oplysninger skal forefindes trykt (på emballagen og/eller i den dokumentation, der følger med skylletoiletudstyret) og/eller i elektronisk format: 

 • behørig installationsvejledning, herunder oplysninger om, hvilke klasser og/eller typer, produktet er testet for, oplysninger om det specifikke driftstryk, som produktet er egnet til, oplysninger om, hvilke typer afløbssystem produktet kan fungere med, oplysninger om, hvordan skyllemængden kan justeres samt konsekvenserne (f.eks. med hensyn til spildevandsniveau og fyldningsniveau osv.), og for så vidt angår skyllesystemer, der markedsføres separat, oplysninger om, hvilke produkter de skal kombineres med for at udgøre en fuldt funktionsdygtig og vandeffektiv enhed 
 • rådgivning om, hvordan rationel brug kan minimere miljøpåvirkningen, især oplysning om korrekt brug af produktet for at minimere vandforbruget 
 • oplysninger om fulde og reducerede skyllemængder i l/skyl 
 • anbefalinger om korrekt brug og vedligeholdelse af produktet, herunder oplysninger om, hvilke reservedele der kan udskiftes, instruktion vedrørende udskiftning af pakninger, hvis produktet lækker, rengøringsvejledning osv. 
 • oplysninger om korrekt bortskaffelse, når produktet er udtjent.

Verifikation:
Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. Anden relevant dokumentation, f.eks. skriftligt materiale fra fabrikanten, accepteres også som bevis for, at ovennævnte bestemmelse er opfyldt. 

Tildelingskriterier (AC)

Der gives point for: 

1. Ekstra vandbesparelse for fuldt skyl 

Der gives ekstra point for hver 0,5 liter ekstra vandbesparelse på den fulde skyllemængde som specificeret under kriterium 1.1. 

Verifikation: 
Der skal indsendes testresultater i henhold til testproceduren i standarden EN 997 eller tilsvarende standarder. Prøvningen skal udføres af laboratorier, som opfylder de generelle krav i EN ISO 17025 eller en tilsvarende standard. 

2. Ekstra vandbesparelse for reduceret skyl 

Der gives ekstra point for hver 0,25 liter ekstra vandbesparelse på den reducerede skyllemængde som specificeret under kriterium 1.2. 

Verifikation: 
Der skal indsendes testresultater i henhold til testproceduren i standarden EN 997 eller tilsvarende standarder. Prøvningen skal udføres af laboratorier, som opfylder de generelle krav i EN ISO 17025 eller en tilsvarende standard. 

3. Hygiejne 

Der gives ekstra point for berøringsfrie (sensorbaserede) skyllestyringer, som forebygger fejludløsning og sikrer, at udskylningen kun udløses efter faktisk brug af produktet. 

Verifikation: 
Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. 
Anden relevant dokumentation vil også blive accepteret, f.eks. en erklæring fra fabrikanten/leverandøren med beskrivelse af den anvendte løsningstype og dens tekniske parametre, herunder en kort beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet i designfasen med henblik på at forebygge fejludløsning og sikre, at udskylningen kun udløses efter faktisk brug af produktet. 
 

Genstand

Indkøb af vandeffektivt udstyr til urinaler til nye eller renoverede bygninger 

Udvælgelseskriterier (SC)

1. Tilbudsgiverens kvalifikationer – kun i forbindelse med montering 

I forbindelse med montering af udstyr til urinaler skal tilbudsgiveren dokumentere, at monteringen eller udskiftningen af produkterne vil blive udført af kvalificerede og erfarne medarbejdere. Tilbudsgiveren bør særligt dokumentere, at han har et godt kendskab til de produkter, der skal monteres, især hvad angår miljøvenlige indstillinger såsom justering af skyllemængden. Tilbudsgiveren skal beskrive sammensætningen af det team, der skal udføre arbejdet, og dets kvalifikationer. 

Verifikation: 
Tilbudsgiveren skal fremlægge en liste over sammenlignelige projekter, som er udført for nylig (antallet af og tidsrammen for de projekter, der skal anføres, fastsættes af den ordregivende myndighed), certifikater for tilfredsstillende udførelse og oplysninger om medarbejdernes kvalifikationer og erfaring. 

Tekniske specifikationer (TS)

1. Vandeffektivitet for udstyr til skylleurinaler 
1.1 Fuld skyllemængde

Den nominelle skyllemængde i markedsført udstyr til skylleurinaler må – uafhængigt af vandtryk – ikke overstige 2,0 l/skyl. 

Verifikation: 
Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. 
For produkter uden et sådant miljømærke skal der indsendes testresultater i henhold til testproceduren i standarden EN 13407 eller tilsvarende standarder. Prøvningen skal udføres af laboratorier, som opfylder de generelle krav i EN ISO 17025 eller en tilsvarende standard. Hvad angår standurinaler med separat gulvafløbsrende, omfatter den fulde skyllemængde det vand, der skylles ned over en 60 cm bred fortløbende væg. 

1.2 Vandbesparelse 

Skylleurinaler og skyllesystemer til urinaler skal være forsynet med en 
separat skylleudløser. Hvad angår standurinaler med separat gulvafløbsrende, skal der være en separat skylleudløser for maksimalt hver 60 centimeter fortløbende væg i bredden. 
Hvad angår urinalkummer, skal det være muligt at bruge en separat skylleudløser. Hvad angår standurinaler med separat gulvafløbsrende uden skyllesystem, skal der være en separat skylleudløser for maksimalt hver 60 centimeter fortløbende væg i bredden. 

Verifikation: 
Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. 
Anden relevant dokumentation vil også blive accepteret, f.eks. en erklæring fra fabrikanten/leverandøren med angivelse af den anvendte løsning og dens tekniske parametre. 

1.3 Justering af skyllemængde

Skyllesystemer skal være forsynet med en justeringsanordning, således at montøren kan justere skyllemængden i forhold til de lokale forhold i afløbssystemet. Efter justering i overensstemmelse med installationsvejledningen må den fulde skyllemængde ikke overstige 2 l/skyl.
 
Verifikation: 
Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. 
Anden relevant dokumentation vil også blive accepteret, f.eks. en erklæring fra fabrikanten/leverandøren med angivelse af den anvendte løsning og dens tekniske parametre. 

2 Produktegenskaber 
2.1 Krav til skyllesystemer til urinaler 

Skyllesystemer skal opfylde kravene i de respektive EN-standarder i tabel 2. Kravene til målingen af den nominelle skyllemængde i de relevante EN-standarder i tabel 2 nedenfor er undtaget fra dette kriterium. 

Tabel 2. EN-standarder for krav til skyllesystemer til urinaler 
Nummer Titel
EN 14055 Cisterner til wc'er og urinaler
EN 12541 Sanitetsarmaturer – Skylleventiler til wc'er og urinaler, PN 10, med automatisk lukning
EN 15091 Sanitetsarmaturer – Sanitetsarmaturer med elektroniske åbne-lukke-funktioner

Verifikation: 
Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. 

Foreligger et sådan miljømærke ikke, vil en testrapport blive accepteret, som dokumenterer, at produktet opfylder kravene i de respektive ovenfor anførte EN-standarder eller tilsvarende standarder. 

2.2 Skylleegenskaber for skylleurinaler og urinaler

Skylleurinalers og urinalers skylleevne skal opfylde kravene i standarden EN 13407. 

Verifikation: 
Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. 
Foreligger et sådan miljømærke ikke, vil en testrapport blive accepteret, som dokumenterer, at produktets skylleevne opfylder kravene i standarden EN 13407 eller tilsvarende standarder. 

2.3 Egenskaber for vandfrie urinaler 

Vandfrie urinaler skal opfylde kravene i tillæg 2 til Kommissionens afgørelse (2013/641/EU). 

Verifikation: 
Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. 
Foreligger et sådan miljømærke ikke, vil en testrapport blive accepteret, som dokumenterer, at produktet opfylder ovenstående krav. 

3. Produktlevetid 

Udstyr til skylleurinaler skal være dækket af en reparations- eller udskiftningsgaranti i mindst fire år. Garantibetingelserne skal tydeligt omfatte tæthed og eventuelle ventiler i produktet. Tilbudsgiveren skal endvidere sikre, at originale reservedele eller reservedele af tilsvarende kvalitet er tilgængelige i mindst 10 år fra købsdatoen. 

Verifikation: 
Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. 
Anden relevant dokumentation, f.eks. en erklæring fra fabrikanten om at ovennævnte bestemmelse er opfyldt, accepteres også. 

4. Væskers bionedbrydelighed og vedligeholdelse af vandfrie urinaler

Vandfrie urinaler skal enten anvende en let bionedbrydelig væske eller fungere helt uden væske. Desuden skal tilbudsgiveren specificere den nødvendige vedligeholdelsesrutine for vandfrie urinaler, herunder eventuelle udskiftningsintervaller for kassetten, og levere en liste over tjenesteudbydere for regelmæssig vedligeholdelse af disse produkter. 

Verifikation: 
Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte 
kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. 
Foreligger et sådant miljømærke ikke, vil et eksemplar af brugervejledningen blive accepteret, som beskriver den nødvendige vedligeholdelsesrutine, og/eller et link til en fabrikants hjemmeside, som indeholder disse oplysninger og en beskrivelse af den anvendte teknologi samt, hvis der anvendes en væske, en testrapport som dokumenterer, at væsken er let bionedbrydelig i henhold til definitionen og testmetoderne i vejledningen i anvendelse af CLP-kriterierne 2 i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008. 

5. Installationsvejledning og brugeroplysninger

Følgende oplysninger skal forefindes trykt (på emballagen og/eller i den dokumentation, der følger med skylleurinaludstyret) og/eller i elektronisk format: 

 • behørig installationsvejledning, herunder oplysninger om, hvilke klasser og/eller typer, produktet er testet for, oplysninger om det specifikke driftstryk, som produktet er egnet til, oplysninger om, hvilke typer afløbssystem produktet kan fungere med, oplysninger om, hvordan den fulde skyllemængde kan justeres samt konsekvenserne (f.eks. med hensyn til spildevandsniveau og fyldningsniveau osv.), og for så vidt angår urinaler og skylleurinaler, der markedsføres separat, oplysninger om, hvilke produkter de skal kombineres med for at udgøre en fuldt funktionsdygtig og vandeffektiv enhed 
 • rådgivning om, hvordan rationel brug kan minimere miljøpåvirkningen, især oplysninger om korrekt brug af produktet for at minimere vandforbruget 
 • oplysninger om den fulde skyllemængde i l/skyl 
 • anbefalinger om korrekt brug og vedligeholdelse af produktet, herunder rådgivning om vedligeholdelse og brug af produkterne, oplysninger om, hvilke reservedele der kan udskiftes, instruktion vedrørende udskiftning af pakninger, hvis produktet lækker, rengøringsvejledning osv. 
 • oplysninger om korrekt bortskaffelse, når produktet er udtjent. 

Verifikation: 
Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. 
Anden relevant dokumentation, f.eks. skriftligt materiale fra fabrikanten, accepteres også som bevis for, at ovennævnte bestemmelse er opfyldt. 

Tildelingskriterier (AC)

Der gives point for: 

1. Ekstra vandbesparelse for skyl 

Der gives ekstra point for hver 0,25 liter ekstra vandbesparelse på den fulde skyllemængde som specificeret under kriterium 1.1. 

Verifikation: 
Tilbudsgiveren skal indsende testresultater i henhold til testproceduren i standarden EN13407 eller tilsvarende standarder. Prøvningen skal udføres af laboratorier, som opfylder de generelle krav i EN ISO 17025 eller en tilsvarende standard. Hvad angår skylleurinaler bestående af en fortløbende væg (f.eks. standurinaler med separat gulvafløbsrende), omfatter den fulde skyllemængde det vand, der skylles ned over en 60 cm bred fortløbende væg. 

2. Hygiejne 

Der gives ekstra point for berøringsfrie (sensorbaserede) skyllestyringer, som forebygger fejludløsning og sikrer, at udskylningen kun udløses efter faktisk brug af produktet. 

Verifikation: 
Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. 
Anden relevant dokumentation vil også blive accepteret, f.eks. en erklæring fra fabrikanten/leverandøren med beskrivelse af den anvendte løsningstype og dens tekniske parametre, herunder en kort beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet i designfasen med henblik på at forebygge fejludløsning og sikre, at udskylningen kun udløses efter faktisk brug af produktet. 
 

Ved indkøb af udstyr til skylletoiletter og urinaler kan de ordregivende myndigheder indgå særskilte kontrakter (f.eks. vedrørende design, levering af udstyr og montering) med forskellige leverandører. I disse tilfælde kan flere leverandører således være ansvarlige for at sikre, at de forskellige kriterier opfyldes. 

Det skal sikres, at brugeroplysningerne sendes videre til rette person efter fuldført montering (sammen med et link til oplysninger på fabrikantens websted). 

Udstyr til skylletoiletter og urinaler kræver korrekt vedligeholdelse, for at sikre at systemet fungerer korrekt. Visse dele i udstyr til skylletoiletter og urinaler kan over tid miste deres nødvendige egenskaber, f.eks. pakninger, der ikke beskytter ordentligt mod lækager, og det kan være nødvendigt at udskifte dem. Kontrol af udstyret til skylletoiletter og urinalers tilstand og udskiftning af slidte dele bør derfor udføres efter en tidsplan. 

For udstyr til skylletoiletter skal det bemærkes, at det primære kriterium for udvælgelsen, når det fulde kriteriesæt anvendes, er den gennemsnitlige skyllemængde som fastsat i "Tekniske specifikationer – 1.4" (kravene til den nominelle fulde og reducerede skyllemængde, som er fastsat i henholdsvis 1.1 og 1.2, bør opfattes som en sikkerhedsforanstaltning). Ved anvendelse af de centrale kriterier kan tildelingskriterier vedrørende ekstra vandbesparelse for fuld skyllemængde (fastsat i "Tildelingskriterier – 1") og ekstra vandbesparelse for reduceret skyllemængde (fastsat i "Tildelingskriterier – 2") være nyttige for at opnå højere selektivitet med yderligere vandbesparelse. 

Hvad angår udstyr til skylleurinaler, skal det bemærkes, at det primære udvælgelseskriterium er den nominelle skyllemængde som fastsat i "Tekniske specifikationer – 1.1" for enten det centrale eller det fulde kriteriesæt. Tildelingskriterier vedrørende yderligere vandbesparelse for skyllet (fastsat i "Tildelingskriterier – 1") kan være nyttige for at opnå højere selektivitet med yderligere vandbesparelse. 

Før man anvender et tildelingskriterium, skal den nationale/lokale lovgivning kontrolleres for at undgå eventuelle konflikter mellem lovens krav og de foreslåede tildelingskriterier. 

I bygninger, hvor udstyr til skylletoiletter og urinaler ikke bliver brugt i længere perioder, kan den ordregivende myndighed af hygiejnemæssige hensyn medtage krav om aktivering af skyllet for at modvirke stagnation, f.eks. skylning med regelmæssige intervaller (f.eks. en gang om dagen, en gang om ugen) af det ubrugte udstyr. 

Livscyklusomkostninger omfatter produktets samlede omkostninger gennem hele dets levetid inklusive projekterings-, design-, anskaffelses- og vedligeholdelsesomkostninger og alle andre omkostninger, som direkte kan henføres til det at eje eller bruge produktet. 

I bygninger, som ikke er boliger, udgør vandforbruget til et 6/4 l toilet med dobbeltskyl over 80 % af de samlede livscyklusomkostninger. Det konkluderes derfor, at beslutninger om offentlige indkøb, hvor der tages hensyn til produktets vandforbrug, fører til de miljømæssigt og økonomisk set bedste resultater. 

Figur 1 viser en række skyllesystemer med stigende vandeffektivitet for et toilet til ikke-husholdningsbrug for at vise den indvirkning, det har på livscyklusomkostningerne. (Se figuren i GPP kriteriet)

Som det fremgår af Figur 1, falder de samlede livscyklusomkostninger for et toilet til ikke-husholdningsbrug markant, når man skifter fra et 6 l toilet med enkeltskyl til det mest effektive 3,5/2 l toilet med dobbeltskyl. Besparelserne hidrører udelukkende fra et lavere vandforbrug. Eksempelvis udgør de samlede livscyklusomkostninger for et 3,5/2l toilet med dobbeltskyl (ca. 1500 EUR i 2011-priser) lidt under halvdelen af de samlede livscyklusomkostninger for et 6l toilet med enkeltskyl (over 3100EUR). I dette eksempel falder vandforbrugets andel af de samlede livscyklusomkostninger fra 86 % (6 l toilet) til 70 % (3,5/2 l toilet). 

EU GPP-kriterier for sanitetsarmaturer  – udvidet

(Ikke længere aktuelt)
Publiceret i  2013

 

Definition og anvendelsesområde 

Dette dokument omfatter indkøb af skylletoiletudstyr, herunder toiletter, toiletkummer og skyllesystemer til toiletter, samt udstyr til urinaler, herunder skylleurinaler, urinalkummer, vandfrie urinaler og skyllesystemer til urinaler1. I denne forbindelse gælder følgende definitioner: 

 • "udstyr til skylletoiletter": et toilet, en toiletkumme eller et skyllesystem til toiletter 
 • "toilet": et sanitetsapparat, der i én funktionel enhed kombinerer et skyllesystem og en toiletkumme til opsamling og udskylning af human urin og afføring til et afløbssystem 
 • "toiletkumme": et sanitetsapparat til opsamling og udskylning af human urin og afføring til et afløbssystem 
 • "udstyr til urinaler": et skylleurinal, en urinalkumme, et vandfrit urinal eller et skyllesystem til urinaler 
 • "udstyr til skylleurinaler": et skylleurinal, en urinalkumme eller et skyllesystem til urinaler 
 • "skylleurinal": et sanitetsapparat, der i én funktionel enhed kombinerer et skyllesystem og en urinalkumme til opsamling og udskylning af human urin til et afløbssystem 
 • "urinalkumme": et sanitetsapparat, der opsamler urin og udskylningsvand og fører det til et afløbssystem 
 • "standurinal med separat gulvafløbsrende": et sanitetsapparat med eller uden skyllesystem bestående af et gulvafløb og en plade, der opsamler urin og udskylningsvand, og som fører det til et afløbssystem
 • "vandfrit urinal": et sanitetsapparat, der opsamler og fører urin til et afløbssystem, og som fungerer uden brug af vand 
 • "skyllesystem": til såvel skylletoiletter som udstyr til skylleurinaler, enten en cisterne med integreret overløb eller en anordning, der skønnes at være mindst lige så effektiv, og indløbs-/udløbsanordninger eller en skylleventil 
 • "vandsparer": en skylleanordning, der gør det muligt at frigive en del af den fulde skyllemængde ved hjælp af enten dobbeltvirkende mekanismer (afbrydelige) eller dobbeltkontrolmekanismer (dobbeltskyl) 
 • "fuld skyllemængde": den samlede mængde vand, der afgives fra skyllesystemet under en udskylning 
 • "reduceret skyllemængde": den del af den fulde skyllemængde af vand, der afgives af en vandsparer under en udskylning, og som ikke er større end to tredjedele af den fulde skyllemængde 
 • "gennemsnitlig skyllemængde" det aritmetiske gennemsnit af én fuld skyllemængde og tre reducerede skyllemængder beregnet ved hjælp af metoden i tillæg 1 til Kommissionens afgørelse (2013/641/EU) 
 • "skylleudløser": en skylleanordning på et sanitetsapparat, der betjenes enten manuelt af brugeren ved hjælp af et håndtag, et greb, en knap, en fodpedal eller en anden lignende udløsningsmekanisme eller ved hjælp af en sensor, der registrerer brugen af sanitetsapparatet 
 • "justeringsanordning": en anordning, der gør det muligt at justere den fulde skyllemængde og i givet fald den reducerede skyllemængde i et skyllesystem. 

Kriterierne for grønne offentlige indkøb af skylletoiletter og urinaler omfatter ikke: 

 • toiletsæder og -låg, som udbydes og/eller markedsføres uafhængigt af skylletoiletter eller urinaler (dvs. som udbydes og/eller markedsføres som en selvstændig vare) 
 • toiletudstyr, der ikke bruger vand, eller som bruger kemikalier og vand til at skylle, og toiletter, der kræver energi til skylning. 

De væsentligste miljøpåvirkninger 

Den væsentligste enkeltstående miljøpåvirkning fra "skylletoiletter og urinaler" er tilsyneladende vandforbruget i anvendelsesfasen. Andre relevante miljøpåvirkninger opstår som følge af udvinding og anvendelse af råvarer til fremstilling af "skylletoiletter og urinaler", og enhver forlængelse af disse produkters holdbarhed/levetid vil derfor medføre fordele for miljøet. 
 

De væsentligste miljøpåvirkninger Strategi for grønne offentlige indkøb
 • Vandforbrug
 • Energiforbrug (som følge af produktion og distribution af vand og opsamling og behandling af spildevand)
 • Materialeudvinding/ressourceudnyttelse
 • Reduktion af vandforbruget
 • Forlængelse af produktets levetid

Genstand

Indkøb af vandeffektivt udstyr til skylletoiletter til nye eller renoverede bygninger 

Udvælgelseskriterier (SC)

1. Tilbudsgiverens kvalifikationer – kun i forbindelse med montering

I forbindelse med montering af udstyr til skylletoiletter skal tilbudsgiveren dokumentere, at monteringen eller udskiftningen af produkterne vil blive udført af kvalificerede og erfarne medarbejdere. Tilbudsgiveren bør særligt dokumentere, at han har et godt kendskab til de produkter, der skal monteres, især hvad angår miljøvenlige indstillinger såsom justering af skyllemængden. Tilbudsgiveren skal beskrive sammensætningen af det team, der skal udføre arbejdet, og dets kvalifikationer. 

Verifikation: 
Tilbudsgiveren skal fremlægge en liste over sammenlignelige projekter, som er udført for nylig (antallet af og tidsrammen for de projekter, der skal anføres, fastsættes af den ordregivende myndighed), certifikater for tilfredsstillende udførelse og oplysninger om medarbejdernes kvalifikationer og erfaring. 

Tekniske specifikationer (TS)

1. Vandeffektivitet 
1.1 Fuld skyllemængde 

Den fulde skyllemængde i markedsført udstyr til skylletoiletter må – uafhængigt af vandtryk – ikke overstige 6,0 l/skyl. 

Verifikation: 
Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. 
For produkter uden et sådant miljømærke skal der indsendes testresultater i henhold til testproceduren i standarden EN 997 eller tilsvarende standarder. Prøvningen skal udføres af laboratorier, som opfylder de generelle krav i EN ISO 17025 eller en tilsvarende standard. 

1.2 Vandbesparelse 

Toiletter, der afgiver en fuld skyllemængde på mere end 4,0 liter, og skyllesystemer til toiletter skal være forsynet med en vandsparer. Den reducerede skyllemængde for markedsførte produkter må – uafhængigt af vandtryk – ikke overstige 3,0 l/skyl, når vandspareren anvendes. 

Hvad angår toiletkummer, skal det være muligt at bruge en vandsparer, og den reducerede skyllemængde må – uafhængigt af vandtryk – ikke overstige 3,0 l/skyl, når vandspareren anvendes. 

For sensorbaseret udstyr: 
Sensorbaserede skyllestyringer skal forebygge fejludløsning og sikre, at udskylningen kun udløses efter faktisk brug af produktet. 

Verifikation: 
Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. 
For produkter uden et sådant miljømærke skal der indsendes testresultater i henhold til testproceduren i standarden EN 997 eller tilsvarende standarder. Prøvningen skal udføres af laboratorier, som opfylder de generelle krav i EN ISO 17025 eller en tilsvarende standard. Hvad angår produkter med sensorbaseret skyllekontrol, skal tilbudsgiveren fremlægge en kort beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet i designfasen med henblik på at forebygge fejludløsning og sikre, at udløsningen af skylningen kun sker efter faktisk brug af produktet. 

1.3 Justering af skyllemængde

Skyllesystemer skal være forsynet med en justeringsanordning, således at montøren kan justere skyllemængden i forhold til de lokale forhold i afløbssystemet. Den samlede skyllemængde efter justering i henhold til monteringsvejledningen må ikke overstige 6l/skyl eller 4l/skyl, hvis toilettet ikke er udstyret med en vandsparer, og den reducerede skyllemængde efter justering i henhold til monteringsvejledningen må ikke overstige 3 l/skyl. 

Verifikation: 
Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. 
Anden relevant dokumentation vil også blive accepteret, f.eks. en erklæring fra fabrikanten/leverandøren med angivelse af den anvendte løsning og dens tekniske parametre. 

1.4 Gennemsnitlig skyllemængde 

Den gennemsnitlige skyllemængde i markedsført udstyr til skylletoiletter beregnes ved hjælp af metoden i tillæg 1 til Kommissionens afgørelse (2013/641/EU) og må ikke overstige 3,5 l/skyl. Toiletter, der afgiver en fuld skyllemængde på 4,0 liter eller derunder, er fritaget fra dette krav. 

Verifikation: 
Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. 
Anden relevant dokumentation vil også blive accepteret, f.eks. en erklæring fra fabrikanten/leverandøren med en angivelse af produktets beregnede gennemsnitlige skyllemængde (i l/skyl) sammen med resultaterne af prøvninger foretaget i overensstemmelse med den metode, der er angivet i tillæg 1 til Kommissionens afgørelse (2013/641/EU) eller tilsvarende standarder. Prøvningen skal udføres af laboratorier, som opfylder de generelle krav i EN ISO 17025 eller en tilsvarende standard.  

2. Produktegenskaber 
2.1 Krav til skyllesystemer 

Skyllesystemer skal opfylde kravene i de respektive EN-standarder i tabel 1. Kravene til målingen af den nominelle fulde og reducerede skyllemængde i de relevante EN-standarder i tabel 1 nedenfor er undtaget fra dette kriterium. 

Tabel 1. EN-standarder for krav til skyllesystemer til toiletter 

Nummer

Titel

EN 14055

Cisterner til wc'er og urinaler
EN 12541 Sanitetsarmaturer – Skylleventiler til wc'er og urinaler, PN 10, med automatisk lukning
EN 15091 Sanitetsarmaturer – Sanitetsarmaturer med elektroniske åbne-lukke-funktioner

Verifikation: 
Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. 
Foreligger et sådan miljømærke ikke, vil en testrapport blive accepteret, som dokumenterer, at produktet opfylder kravene i de respektive ovenfor anførte EN-standarder eller tilsvarende standarder. 

2.2 Skylleevne

Toiletters skylleevne skal opfylde kravene i standarden EN 997. 

Verifikation: 
Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. 
Foreligger et sådan miljømærke ikke, vil en testrapport blive accepteret, som dokumenterer, at produktets skylleevne opfylder kravene i standarden EN 997 eller tilsvarende standarder. 

3. Produktlevetid 
Udstyr til skylletoiletter skal være dækket af en reparations- eller udskiftningsgaranti i mindst fem år. Garantibetingelserne skal tydeligt omfatte tæthed og eventuelle ventiler i produktet. Tilbudsgiveren skal endvidere sikre, at originale reservedele eller reservedele af tilsvarende kvalitet er tilgængelige i mindst 10 år fra købsdatoen. 

Verifikation: 
Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. 
Anden relevant dokumentation, f.eks. en erklæring fra fabrikanten om at ovennævnte bestemmelse er opfyldt, accepteres også. 

4. Installationsvejledning og brugeroplysninger 
Følgende oplysninger skal forefindes trykt (på emballagen og/eller i den dokumentation, der følger med skylletoiletudstyret) og/eller i elektronisk format: 
    • behørig installationsvejledning, herunder oplysninger om, hvilke klasser og/eller typer, produktet er testet for, oplysninger om det specifikke driftstryk, som produktet er egnet til, oplysninger om, hvilke typer afløbssystem produktet kan fungere med, oplysninger om, hvordan skyllemængden kan justeres samt konsekvenserne (f.eks. med hensyn til spildevandsniveau og fyldningsniveau osv.), og for så vidt angår skyllesystemer, der markedsføres separat, oplysninger om, hvilke produkter de skal kombineres med for at udgøre en fuldt funktionsdygtig og vandeffektiv enhed 
    • rådgivning om, hvordan rationel brug kan minimere miljøpåvirkningen, især oplysninger om korrekt brug af produktet for at minimere vandforbruget 
    • oplysninger om fulde, reducerede og gennemsnitlige skyllemængder i l/skyl 
    • anbefalinger om korrekt brug og vedligeholdelse af produktet, herunder oplysninger om, hvilke reservedele der kan udskiftes, instruktion vedrørende udskiftning af pakninger, hvis produktet lækker, rengøringsvejledning osv. 
    • oplysninger om korrekt bortskaffelse, når produktet er udtjent.
    
Verifikation: Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. 
Anden relevant dokumentation, f.eks. skriftligt materiale fra fabrikanten, accepteres også som bevis for, at ovennævnte bestemmelse er opfyldt. 

Tildelingskriterier (AC)

Der gives point for: 

1. Ekstra vandbesparelse for gennemsnitligt skyl 

Der gives ekstra point for hver 0,1 liter ekstra vandbesparelse på den gennemsnitlige skyllemængde som specificeret under kriterium 1.4. 

Verifikation: 
Der skal indsendes testresultater i henhold til testproceduren i standarden EN 997 eller tilsvarende standarder. Prøvningen skal udføres af laboratorier, som opfylder de generelle krav i EN ISO 17025 eller en tilsvarende standard. 

2. Hygiejne 

Der gives ekstra point for berøringsfrie (sensorbaserede) skyllestyringer, som forebygger fejludløsning og sikrer, at udskylningen kun udløses efter faktisk brug af produktet. 

Verifikation: 
Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. 
Anden relevant dokumentation vil også blive accepteret, f.eks. en erklæring fra fabrikanten/leverandøren med beskrivelse af den anvendte løsningstype og dens tekniske parametre, herunder en kort beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet i designfasen med henblik på at forebygge fejludløsning og sikre, at udskylningen kun udløses efter faktisk brug af produktet. 

Genstand

Indkøb af vandeffektivt udstyr til urinaler til nye eller renoverede bygninger 

Udvælgelseskriterier (SC)

1. Tilbudsgiverens kvalifikationer – kun i forbindelse med montering 

I forbindelse med montering af udstyr til urinaler skal tilbudsgiveren dokumentere, at monteringen eller udskiftningen af produkterne vil blive udført af kvalificerede og erfarne medarbejdere. Tilbudsgiveren bør særligt dokumentere, at han har et godt kendskab til de produkter, der skal monteres, især hvad angår miljøvenlige indstillinger såsom justering af skyllemængden. Tilbudsgiveren skal beskrive sammensætningen af det team, der skal udføre arbejdet, og dets kvalifikationer. 

Verifikation: 
Tilbudsgiveren skal fremlægge en liste over sammenlignelige projekter, som er udført for nylig (antallet af og tidsrammen for de projekter, der skal anføres, fastsættes af den ordregivende myndighed), certifikater for tilfredsstillende udførelse og oplysninger om medarbejdernes kvalifikationer og erfaring. 

Tekniske specifikationer (TS)

1. Vandeffektivitet for udstyr til skylleurinaler 
1.1 Fuld skyllemængde 

Den nominelle skyllemængde i markedsført udstyr til skylleurinaler må – uafhængigt af vandtryk – ikke overstige 1,0 l/skyl. 

Verifikation: 
Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. 
For produkter uden et sådant miljømærke skal der indsendes testresultater i henhold til testproceduren i standarden EN 13407 eller tilsvarende standarder. Prøvningen skal udføres af laboratorier, som opfylder de generelle krav i EN ISO 17025 eller en tilsvarende standard. Hvad angår standurinaler med separat gulvafløbsrende, omfatter den fulde skyllemængde det vand, der skylles ned over en 60 cm bred fortløbende væg. 

1.2 Vandbesparelse 

Skylleurinaler og skyllesystemer til urinaler skal være forsynet med en 
separat skylleudløser. Hvad angår standurinaler med separat gulvafløbsrende, skal der være en separat skylleudløser for maksimalt hver 60 centimeter fortløbende væg i bredden. 

Hvad angår urinalkummer, skal det være muligt at bruge en separat skylleudløser. Hvad angår standurinaler med separat gulvafløbsrende uden skyllesystem, skal der være en separat skylleudløser for maksimalt hver 60 centimeter fortløbende væg i bredden. 

For urinaler udstyret med sensorer: 
Sensorbaserede skyllestyringer skal forebygge fejludløsning og sikre, at udskylningen kun udløses efter faktisk brug af produktet. 

Verifikation: 
Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. 

Anden relevant dokumentation vil også blive accepteret, f.eks. en erklæring fra fabrikanten/leverandøren med angivelse af den anvendte løsning og dens tekniske parametre. Hvad angår produkter med sensorbaseret skyllekontrol, skal tilbudsgiveren fremlægge en kort beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet i designfasen med henblik på at forebygge fejludløsning og sikre, at udløsningen af skylningen kun sker efter faktisk brug af produktet. 

1.3 Justering af skyllemængde 

Skyllesystemer skal være forsynet med en justeringsanordning, således at montøren kan justere skyllemængden i forhold til de lokale forhold i afløbssystemet. Efter justering i overensstemmelse med installationsvejledningen må den fulde skyllemængde ikke overstige 1 l/skyl. 

Verifikation: 
Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. 
Anden relevant dokumentation vil også blive accepteret, f.eks. en erklæring fra fabrikanten/leverandøren med angivelse af den anvendte løsning og dens tekniske parametre. 

2 Produktegenskaber 
2.1 Krav til skyllesystemer til urinaler 

Skyllesystemer skal opfylde kravene i de respektive EN-standarder i tabel 2. Kravene til målingen af den nominelle skyllemængde i de relevante EN-standarder i tabel 2 nedenfor er undtaget fra dette kriterium. 

Tabel 2. EN-standarder for krav til skyllesystemer til urinaler 
Nummer Titel
EN 14055 Cisterner til wc'er og urinaler
EN 12541 Sanitetsarmaturer – Skylleventiler til wc'er og urinaler, PN 10, med automatisk lukning
EN 15091 Sanitetsarmaturer – Sanitetsarmaturer med elektroniske åbne-lukke-funktioner

Verifikation: 
Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. 

Foreligger et sådan miljømærke ikke, vil en testrapport blive accepteret, som dokumenterer, at produktet opfylder kravene i de respektive ovenfor anførte EN-standarder eller tilsvarende standarder. 

2.2 Skylleegenskaber for skylleurinaler og urinaler 

Skylleurinalers og urinalers skylleevne skal opfylde kravene i standarden EN 13407. 

Verifikation: 
Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. 
Foreligger et sådan miljømærke ikke, vil en testrapport blive accepteret, som dokumenterer, at produktets skylleevne opfylder kravene i standarden EN 13407 eller tilsvarende standarder. 

2.3 Egenskaber for vandfrie urinaler 

Vandfrie urinaler skal opfylde kravene i tillæg 2 til Kommissionens afgørelse (2013/641/EU). 

Verifikation: 
Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. 

Foreligger et sådan miljømærke ikke, vil en testrapport blive accepteret, som dokumenterer, at produktet opfylder ovenstående krav. 

3. Produktlevetid 

Udstyr til skylleurinaler skal være dækket af en reparations- eller udskiftningsgaranti i mindst fem år. Garantibetingelserne skal tydeligt omfatte tæthed og eventuelle ventiler i produktet. Tilbudsgiveren skal endvidere sikre, at originale reservedele eller reservedele af tilsvarende kvalitet er tilgængelige i mindst 10 år fra købsdatoen. 

Verifikation: 
Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. 
Anden relevant dokumentation, f.eks. en erklæring fra fabrikanten om at ovennævnte bestemmelse er opfyldt, accepteres også. 

4. Væskers bionedbrydelighed og vedligeholdelse af vandfrie urinaler 

Vandfrie urinaler skal enten anvende en let bionedbrydelig væske eller fungere helt uden væske. Desuden skal tilbudsgiveren specificere den nødvendige vedligeholdelsesrutine for vandfrie urinaler, herunder eventuelle udskiftningsintervaller for kassetten, og levere en liste over tjenesteudbydere for regelmæssig vedligeholdelse af disse produkter. 

Verifikation: 
Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. 

Foreligger et sådant miljømærke ikke, vil et eksemplar af brugervejledningen blive accepteret, som beskriver den nødvendige vedligeholdelsesrutine, og/eller et link til en fabrikants hjemmeside, som indeholder disse oplysninger og en beskrivelse af den anvendte teknologi samt, hvis der anvendes en væske, en testrapport som dokumenterer, at væsken er let bionedbrydelig i henhold til definitionen og testmetoderne i vejledningen i anvendelse af CLP-kriterierne2 i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008. 

5. Installationsvejledning og brugeroplysninger 

Følgende oplysninger skal forefindes trykt (på emballagen og/eller i den dokumentation, der følger med skylleurinaludstyret) og/eller i elektronisk format: 

 • behørig installationsvejledning, herunder oplysninger om, hvilke klasser og/eller typer, produktet er testet for, oplysninger om det specifikke driftstryk, som produktet er egnet til, oplysninger om, hvilke typer afløbssystem produktet kan fungere med, oplysninger om, hvordan den fulde skyllemængde kan justeres samt konsekvenserne (f.eks. med hensyn til spildevandsniveau og fyldningsniveau osv.), og for så vidt angår urinaler og skylleurinaler, der markedsføres separat, oplysninger om, hvilke produkter de skal kombineres med for at udgøre en fuldt funktionsdygtig og vandeffektiv enhed 
 • rådgivning om, hvordan rationel brug kan minimere miljøpåvirkningen, især oplysninger om korrekt brug af produktet for at minimere vandforbruget 
 • oplysninger om den fulde skyllemængde i l/skyl 
 • anbefalinger om korrekt brug og vedligeholdelse af produktet, herunder rådgivning om vedligeholdelse og brug af produkterne, oplysninger om, hvilke reservedele der kan udskiftes, instruktion vedrørende udskiftning af pakninger, hvis produktet lækker, rengøringsvejledning osv. 
 • oplysninger om korrekt bortskaffelse, når produktet er udtjent. 

Verifikation:  
Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. 
Anden relevant dokumentation, f.eks. skriftligt materiale fra fabrikanten, accepteres også som bevis for, at ovennævnte bestemmelse er opfyldt. 

Tildelingskriterier (AC)

Der gives point for: 

1. Ekstra vandbesparelse for skyl 

Der gives ekstra point for hver 0,25 liter ekstra vandbesparelse på den fulde skyllemængde som specificeret under kriterium 1.1. 

Verifikation: 
Tilbudsgiveren skal indsende testresultater i henhold til testproceduren i standarden EN13407 eller tilsvarende standarder. Prøvningen skal udføres af laboratorier, som opfylder de generelle krav i EN ISO 17025 eller en tilsvarende standard. Hvad angår skylleurinaler bestående af en fortløbende væg (f.eks. standurinaler med separat gulvafløbsrende), omfatter den fulde skyllemængde det vand, der skylles ned over en 60 cm bred fortløbende væg. 

2. Hygiejne 

Der gives ekstra point for berøringsfrie (sensorbaserede) skyllestyringer, som forebygger fejludløsning og sikrer, at udskylningen kun udløses efter faktisk brug af produktet. 

Verifikation: 
Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. 
Anden relevant dokumentation vil også blive accepteret, f.eks. en erklæring fra fabrikanten/leverandøren med beskrivelse af den anvendte løsningstype og dens tekniske parametre, herunder en kort beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet i designfasen med henblik på at forebygge fejludløsning og sikre, at udskylningen kun udløses efter faktisk brug af produktet. 

Ved indkøb af udstyr til skylletoiletter og urinaler kan de ordregivende myndigheder indgå særskilte kontrakter (f.eks. vedrørende design, levering af udstyr og montering) med forskellige leverandører. I disse tilfælde kan flere leverandører således være ansvarlige for at sikre, at de forskellige kriterier opfyldes. 

Det skal sikres, at brugeroplysningerne sendes videre til rette person efter fuldført montering (sammen med et link til oplysninger på fabrikantens websted). 

Udstyr til skylletoiletter og urinaler kræver korrekt vedligeholdelse, for at sikre at systemet fungerer korrekt. Visse dele i udstyr til skylletoiletter og urinaler kan over tid miste deres nødvendige egenskaber, f.eks. pakninger, der ikke beskytter ordentligt mod lækager, og det kan være nødvendigt at udskifte dem. Kontrol af udstyret til skylletoiletter og urinalers tilstand og udskiftning af slidte dele bør derfor udføres efter en tidsplan. 

For udstyr til skylletoiletter skal det bemærkes, at det primære kriterium for udvælgelsen, når det fulde kriteriesæt anvendes, er den gennemsnitlige skyllemængde som fastsat i "Tekniske specifikationer – 1.4" (kravene til den nominelle fulde og reducerede skyllemængde, som er fastsat i henholdsvis 1.1 og 1.2, bør opfattes som en sikkerhedsforanstaltning). Ved anvendelse af de centrale kriterier kan tildelingskriterier vedrørende ekstra vandbesparelse for fuld skyllemængde (fastsat i "Tildelingskriterier – 1") og ekstra vandbesparelse for reduceret skyllemængde (fastsat i "Tildelingskriterier – 2") være nyttige for at opnå højere selektivitet med yderligere vandbesparelse. 

Hvad angår udstyr til skylleurinaler, skal det bemærkes, at det primære udvælgelseskriterium er den nominelle skyllemængde som fastsat i "Tekniske specifikationer – 1.1" for enten det centrale eller det fulde kriteriesæt. Tildelingskriterier vedrørende yderligere vandbesparelse for skyllet (fastsat i "Tildelingskriterier – 1") kan være nyttige for at opnå højere selektivitet med yderligere vandbesparelse. 

Før man anvender et tildelingskriterium, skal den nationale/lokale lovgivning kontrolleres for at undgå eventuelle konflikter mellem lovens krav og de foreslåede tildelingskriterier. 

I bygninger, hvor udstyr til skylletoiletter og urinaler ikke bliver brugt i længere perioder, kan den ordregivende myndighed af hygiejnemæssige hensyn medtage krav om aktivering af skyllet for at modvirke stagnation, f.eks. skylning med regelmæssige intervaller (f.eks. en gang om dagen, en gang om ugen) af det ubrugte udstyr. 

Livscyklusomkostninger omfatter produktets samlede omkostninger gennem hele dets levetid inklusive projekterings-, design-, anskaffelses- og vedligeholdelsesomkostninger og alle andre omkostninger, som direkte kan henføres til det at eje eller bruge produktet. 

I bygninger, som ikke er boliger, udgør vandforbruget til et 6/4 l toilet med dobbeltskyl over 80 % af de samlede livscyklusomkostninger. Det konkluderes derfor, at beslutninger om offentlige indkøb, hvor der tages hensyn til produktets vandforbrug, fører til de miljømæssigt og økonomisk set bedste resultater. 

Figur 1 viser en række skyllesystemer med stigende vandeffektivitet for et toilet til ikke-husholdningsbrug for at vise den indvirkning, det har på livscyklusomkostningerne. (Se figuren i GPP kriteriet)

Som det fremgår af Figur 1, falder de samlede livscyklusomkostninger for et toilet til ikke-husholdningsbrug markant, når man skifter fra et 6 l toilet med enkeltskyl til det mest effektive 3,5/2 l toilet med dobbeltskyl. Besparelserne hidrører udelukkende fra et lavere vandforbrug. Eksempelvis udgør de samlede livscyklusomkostninger for et 3,5/2l toilet med dobbeltskyl (ca. 1500 EUR i 2011-priser) lidt under halvdelen af de samlede livscyklusomkostninger for et 6l toilet med enkeltskyl (over 3100EUR). I dette eksempel falder vandforbrugets andel af de samlede livscyklusomkostninger fra 86 % (6 l toilet) til 70 % (3,5/2 l toilet). 

Find alle EU's GPP kriterier

Ved at sætte krav om positive sociale resultater i offentlige udbud og kontrakter kan offentlige indkøbere fremme social inklusion og dermed beskæftigelsesmuligheder, opkvalificering omskoling, etisk handel og design m.m. Det kan også være med til at sikre menneskerettigheder eller arbejdstagerrettigheder.

En social klausul fastsætter de krav, som fremmer de ønskede sociale hensyn.

Find muligheder til specifik krav tekst 

Krav til samfundsansvar

Man kan vælge at stille overordnede krav til leverandørens samfundsansvarlighed, herunder menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og miljø. 

Disse krav kan fremgå i et særskilt ansvarlighedsbilag, som kan være del af de aftaler, der indgås med leverandørerne. Kravene bør bygge på OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder og FN’s Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv. 

Eksempelvis er et ansvarlighedsbilag altid en del af alle SKI-aftaler. Læs SKI’s ansvarlighedsbilag her.

1. Indledning

Ved opfyldelsen af Kontrakten forpligter Leverandøren sig til at vise samfundsansvar. Leverandøren viser samfundsansvar og skaber værdi for både virksomhed og samfund ved i dialog med sin interessenter at håndtere sociale, miljømæssige og etiske udfordringer i overensstemmelse med internationalt anerkendte retningslinjer og principper for ansvarlig virksomhedsadfærd. 

2. Internationalt anerkendte principper

Leverandøren anses ved opfyldelsen af Kontrakten at vise samfundsansvar ved at overholde de nedenfor i punkt 3-5 nævnte krav. Kravene baserer sig på de internationalt anerkendte retningslinjer og principper for ansvarlig virksomhedsadfærd, der er nævnt i punkt 2.1-2.3 og de konventioner, som ligger til grund for principperne. 

2.1 FN’s Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv 

FN’s Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv) blev vedtaget af FN’s Menneskerettighedsråd i juni 2011. FN’s Vejledende Principper udstikker vejledende principper for, hvordan stater og virksomheder skal agere for at sikre, at der ikke sker menneskerettighedskrænkelser i forbindelse med virksomheders aktiviteter.  

Principperne kan hentes på OHCHR’s hjemmeside

2.2 OECD Retningslinjer for Multinationale Virksomheder

OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder er en internationalt anerkendt referenceramme for virksomheders globale ansvarlighed, der indarbejder en lang rækker internationale standarder og principper, herunder FNs Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv (jf. punkt 2.1) og ILOs trepartserklæring om principper for multinationale virksomheder og socialpolitik. 

Retningslinjerne fastlægger, hvad der forventes af virksomheder globalt og nationalt uanset, hvor de opererer, hvad angår at sikre respekt for menneske- og arbejdstagerrettigheder, internationale miljøstandarder og retningslinjer for antikorruption mv. 

OECD’s Retningslinjer er ikke begrænset til kun at omfatte multinationale virksomheder, men alle virksomheder uanset størrelse.

Retningslinjerne kan hentes på OECD’s hjemmeside

2.3 OECDs due diligence vejledning for ansvarlige forsyningskæder for mineraler fra konfliktramte områder og højrisikoområder 

OECD’s due-diligence vejledning for ansvarlige forsyningskæder for mineraler fra konfliktramte områder og højrisikoområder giver detaljerede anbefalinger og hjælp til virksomheder med henblik på at respektere menneskerettighederne og undgå at bidrage til konflikt gennem deres aktiviteter.  

Vejledningen kan hentes på OECD’s hjemmeside

2.4 Mæglings- og Klageinstitutionen for Ansvarlig Virksomhedsadfærd

Mæglings- og Klageinstitutionen for Ansvarlig Virksomhedsadfærd (NCP Danmark) har til opgave at behandle sager om overtrædelser af 'OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder' (jf. punkt 2.2) og udbrede kendskabet til Retningslinjerne. Institutionen er også OECD’s kontaktpunkt i Danmark. Institutionens virksomhed er reguleret i lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. (lov nr. 546 af 18/06/2012)

NCP Danmark kan på baggrund af en klage eller af egen drift behandle sager vedrørende mulige overtrædelser af 'OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder', der enten er begået i Danmark eller vedrører en dansk virksomhed (gælder både offentlige og private virksomheder), statslige eller regionale myndigheder.

Læs mere på NCP Danmarks hjemmeside

3. Materielle krav til leverandøren

3.1 Menneskerettigheder

Leverandøren forpligter sig til ved opfyldelsen af Kontrakten at sikre overholdelsen af grundlæggende menneskerettigheder som fastlagt i FNs Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv.

Leverandøren indestår for, at Leverandøren ved opfyldelsen af Kontrakten til enhver tid overholder gældende lovgivning om forbud mod forskelsbehandling på grund af hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap og national, social eller etnisk oprindelse, hvilket blandt andet indebærer:

 • At det leverede og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om eliminering af diskrimination er respekteret, således som dette princip bl.a. har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 111 om diskrimination. 
 • At det leverede og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til ligeløn er respekteret, således som dette princip bl.a. har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 100. 

Leverandøren forpligter sig til ved opfyldelsen af Rammeaftalen at sikre overholdelsen af grundlæggende menneskerettigheder som fastlagt i 'UN Guiding Principles on Business and Human Rights'.

3.2 Arbejdstagerrettigheder

Leverandøren forpligter sig til ved opfyldelsen af Kontrakten at sikre overholdelsen af de grundlæggende arbejdstagerrettigheder som fastlagt i OECD Retningslinjer for Multinationale Virksomheder og FNs Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv og ILOs trepartserklæring om principper for multinationale virksomheder og socialpolitik, hvilket blandt andet indebærer: 

 • At de leverede Produkter og dele heraf ikke er produceret i strid med det generelle forbud imod tvangsarbejde, således som dette blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 29 og 105.
 • At de leverede Produkter og dele heraf ikke er produceret i strid med det generelle forbud imod anvendelse af børnearbejde, således som dette blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 138 og 182.
 • At de leverede Produkter er produceret under forhold, hvor de generelle principper om retten til organisationsfrihed og retten til kollektive forhandlinger er sikret, således som dette princip blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 87, 98 og 135.
 •  At de leverede Produkter og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til rimelig aflønning er overholdt, således som dette princip blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 26 og 131 og FN's Menneskerettighedserklærings artikel 23, stk. 3.
 • At de leverede Produkter og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til rimelige arbejdstider er overholdt, således som dette princip blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 1 og 30 samt FN's Menneskerettighedserklærings artikel 24.
 • At de leverede Produkter og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til et sikkert og sundt arbejdsmiljø er overholdt, således som dette princip blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 155.
3.3 Arbejdsklausul

Leverandøren skal ved udførelse af tjenesteydelser, herunder i form af eventuelle tilknyttede serviceydelser, sikre, at ansatte hos Leverandøren og eventuelle underleverandører, som medvirker til at opfylde Kontrakten, er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Ved ”medvirker til at opfylde Kontrakten” forstås arbejde udført i Danmark med henblik på Kontraktens opfyldelse.

Leverandøren og eventuelle underleverandører skal sikre, at de ansatte får oplysninger om de vilkår, der følger af arbejdsklausulen.

3.4 Miljø

Leverandøren forpligter sig ved opfyldelsen af Kontrakten til at medvirke til at værne om natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet. Der sigtes hermed særligt til, at Leverandøren ved produktion og levering af de af Rammeaftalen omfattede Produkter/Ydelser på god vis søger:

 • At forebygge og bekæmpe forurening af luft, vand, jord og undergrund samt vibrations- og støjulemper.
 • At anvende hygiejnisk begrundede processer af betydning for miljøet og for mennesker.
 • At begrænse anvendelse og spild af råstoffer og andre ressourcer, at fremme anvendelsen af renere teknologi.
 • At fremme genanvendelse og begrænse problemer i forbindelse med affaldsbortskaffelse. Der lægges herved vægt på, hvad der er opnåeligt ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik, herunder mindre forurenende råvarer, processer og anlæg og de bedst muligt forureningsbekæmpende foranstaltninger.

Leverandøren forpligter sig således til ved opfyldelsen af Kontrakten at medvirke til at værne natur og miljø, som fastlagt i 'OECD Guidelines for Multinational Enterprises'.

3.5 Antikorruption

Leverandøren forpligter sig ved opfyldelsen af Kontrakten til at afholde sig fra at bestikke eller på anden måde uretmæssigt påvirke offentlige embedsmænd, domstole og/eller private parter.

Leverandøren forpligter sig således ved opfyldelsen af Kontrakten til at afholde sig fra alle former for korruption. 

Ved korruption forstås aktiv bestikkelse som defineret i artikel 3 i Konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater, og artikel 2, stk. 1 i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EU-Tidende 2003, nr. L 192, side 54) og bestikkelse som defineret i den nationale ret i Leverandørens medlemsstat eller hjemland eller i det land, hvor Leverandøren er etableret.

4. Krav om risikobaseret due diligence

4.1 Indledning

Kravene om risikobaseret due diligence baserer sig navnlig på FNs Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv og OECDs retningslinjer for Multinationale Virksomheder  

Risikobaseret due diligence indebærer, at virksomheden aktivt og systematisk undersøger risikoen for overtrædelser af de internationalt anerkendte retningslinjer i forbindelse med virksomhedens forretningsaktiviteter, både hos virksomheden selv og hos andre virksomheder, som den har indflydelse på, fx leverandører. Endvidere omfatter begrebet due diligence, at virksomheden træffer foranstaltninger til at forebygge risikoen for sådanne overtrædelser. 

Virksomhederne skal ifølge retningslinjerne konkret identificere, forebygge, afbøde og redegøre for aktuelle og potentielle overtrædelser og negative påvirkninger på mennesker, miljø og samfund. 

Retningslinjerne omfatter både overtrædelser, som virksomheden forårsager eller medvirker til, eller som er direkte forbundet med virksomhedens operationelle aktiviteter, Produkter eller serviceydelser

4.2 Generelt

Leverandøren forpligter sig ved opfyldelse af Kontrakten til at udvise risikobaseret due diligence i relation til kravene i punkt 3. Leverandøren skal således undersøge risikoen for overtrædelse af kravene i punkt 3 i forbindelse med Leverandørens forretningsaktiviteter, både hos Leverandøren selv og hos andre virksomheder, som den har indflydelse på, f.eks. underleverandører, og træffe foranstaltninger til at forebygge risikoen for sådanne overtrædelser ved opfyldelse af Kontrakten.

Ansvaret for at respektere menneskerettighederne gælder for alle virksomheder uanset deres størrelse, sektor, operationel kontekst, ejerskab og struktur. Imidlertid kan virksomhederne have varierende mulighed for at arbejde med menneskerettighederne som følge af ovenfornævnte faktorer.  

Leverandørens indsats skal derfor være proportional med blandt andet faktorer som virksomhedens størrelse. Små og mellemstore virksomheder kan have mindre kapacitet såvel som flere uformelle processer og ledelsesstrukturer end større virksomheder. Men nogle små og mellemstore virksomheder vil kunne forårsage stor indvirkning på menneskerettighederne, der vil kunne kræve dertil svarende forholdsregler. Alvoren af en negativ indvirkning skal bedømmes ud fra dens omfang, rækkevidde og ubodelige karakter. 

Leverandører, der er større virksomheder, anses under alle omstændigheder for at udvise nødvendig omhu, hvis Leverandøren sikrer følgende fire grundlæggende tiltag i relation til de af Kontrakten omfattede produkter eller dele heraf:

 1. Politik, der overordnet beskriver Leverandørens holdning til ansvarlig leverandørstyring.
 2. Risikovurdering, der omfatter løbende vurdering af aktuelle og potentielle indvirkninger relateret til Leverandørens aktiviteter og relationer til det under Kontrakten leverede.
 3. Implementering af politik for ansvarlig leverandørstyring, der bl.a. med udgangspunkt i risikovurderingen omfatter monitorering af udvalgte underleverandørers aktiviteter og løbende forbedringer. Leverandøren bør skride til øjeblikkelig handling, hvis der konstateres grove krænkelser af grundlæggende rettigheder og internationale miljøstandarder.
 4. Rapportering om indsatsen og dens resultater.

Leverandøren kan udvise nødvendig omhu på anden vis, som er tilpasset Leverandørens indsats set ud fra en pragmatisk tilgang og under hensyntagen til de konkrete forhold og Leverandørens ressourcer.

4.3 Mineraler og metaller fra konfliktramte og højrisikoområder

Leverandørens indsats skal derfor være proportional med blandt andet faktorer som virksomhedens størrelse. Små og mellemstore virksomheder kan have mindre kapacitet såvel som flere uformelle processer og ledelsesstrukturer end større virksomheder. Men nogle små og mellemstore virksomheder vil kunne forårsage stor indvirkning på menneskerettighederne, der vil kunne kræve dertil svarende forholdsregler. Alvoren af en negativ indvirkning skal bedømmes ud fra dens omfang, rækkevidde og ubodelige karakter. 

Leverandøren forpligter sig ved opfyldelsen af Kontrakten til i sine forretningsmæssige systemer at integrere OECDs due diligence-retningslinjer for ansvarlige forsyningskæder for mineraler fra konfliktramte områder og højrisikoområde i form af den i guiden nævnte "Five-Step Framework for Risk-Based Due Diligence in the Mineral Supply Chain", jf. annex I til guiden. 

Disse forpligtelser medfører, at Leverandøren for de af Kontrakten omfattede Produkter eller dele heraf i overensstemmelse med OECDs due diligence-retningslinjer for ansvarlige forsyningskæder for mineraler fra konfliktramte områder og højrisikoområde skal: 

 1. Etablere stærke forretningsmæssige systemer, som understøtter retningslinjerne,
 2. Identificere og håndtere risici i leverandørkæden,
 3. Udarbejde og implementere en strategi som svar på identificerede risici,
 4. Understøtte uafhængige tredjeparts audits i leverandørkæden, og
 5. Foretage offentlig rapportering om Leverandørens due diligence
 6. Dokumentation

Ud over dokumentation for opfyldelse af de i Kontraktens fastlagte specifikke krav til Produktets egenskaber vil [jeres organisation] som hovedregel ikke anmode om nærmere dokumentation for, at Leverandøren ved opfyldelsen af Rammeaftalen lever op til kravene i dette bilag.

5. Dokumentation

5.1 Dokumentation – særligt om arbejdsklausuler

[Jeres organisation] kan til enhver tid udbede sig relevant dokumentation for, at løn- og arbejdsvilkår for arbejdstagerne lever op til den forpligtelse, som arbejdsklausulen i punkt 3.3. fastsætter.

[Jeres organisation] kan kræve, at Leverandøren – efter skriftligt påkrav herom – inden for 10 arbejdsdage fremskaffer relevant dokumentation såsom løn- og timesedler, lønregnskab og ansættelseskontrakter fra såvel egne som eventuelle underleverandørers arbejdstagere.

[Jeres organisation] kan til brug for sin vurdering af, om Leverandøren eller underleverandører har overholdt klausulen søge rådgivning hos relevante arbejdsgiver- og/eller arbejdstagerorganisationer.

5.2 Dokumentation – i øvrigt

Leverandøren skal til hver en tid, og senest 30 Dage efter [jeres organisation]’s skriftlige anmodning herom, opfylde dokumentationskravene jf. punkt 5.2.1-5.2.3.

5.2.1 Erklæring fra Leverandørens ledelse

Heri erklæres det, at Leverandøren ved opfyldelse af Kontrakten løbende sikrer overholdelsen af ovennævnte krav til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø, antikorruption og due diligence.

5.2.2 Beskrivelse af praktiske tiltag

Heri beskrives de tiltag, som Leverandøren har gennemført med henblik på at sikre overholdelsen af de nævnte krav. Denne beskrivelse kan omfatte en beskrivelse af påtagne forpligtelser, implementerede systemer og andre iværksatte tiltag.

5.2.3 Beskrivelse af resultatmålinger

Heri beskrives, hvorledes resultatet af iværksatte tiltag måles. Dette kan ske ved brug af standarder så som Global Reporting Initiative's standarder for rapportering eller de standarder, der er fastlagt i EU’s Non-Financial Reporting Directive (NFRD), som forventeligt snart bliver erstattet af Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).  

[Jeres organisation] accepterer naturligvis også andre bevistyper, der opfylder de i nærværende punkt 5 fastlagte dokumentationskrav.

6. Leverandørens ansvar

Som anført ovenfor er Leverandøren efter Kontrakten alene forpligtet til at sikre overholdelsen af de i punkt 3, 4 og 5 nævnte krav "ved opfyldelsen af Kontrakten". Leverandørens ansvar angår således alene det under Kontrakten leverede.

Ved vurderingen af, hvorvidt en Leverandør kan holdes ansvarlig for en opfyldelse af Kontrakten, som strider mod de nævnte krav, lægges der bl.a. vægt på, om Leverandøren har udvist ”due diligence” i forhold til, hvad der med rimelighed kan forventes af Leverandøren ud fra den kontekst, Leverandøren opererer i. Due diligence afhænger af den pågældende Leverandørs størrelse, forretningsmæssige sammenhæng og kompleksitet, overtrædelsens alvor, om årsagen til overtrædelsen er uden for evt. kontrol og indflydelse, om der består en afhængighed af de pågældende varer eller tjenesteydelser og endelig perspektivet i forhold til den pågældende overtrædelse ved afbrydelse af et samarbejde eller indkøb, dvs. om en afbrydelse af samarbejdet forværrer eller forbedrer situationen. 

7. Procedure ved konkret begrundet mistanke

Såfremt der opstår konkret begrundet mistanke om, at Leverandørens opfyldelse af Kontrakten strider mod de i punkt 3 og 4 nævnte krav, skal Leverandøren straks efter [jeres organisation]’s anmodning herom fremsende en skriftlig redegørelse indeholdende følgende punkter:

 1. Afvisning eller bekræftelse af den konkret begrundede mistanke.
 2. Redegørelse for de omhandlede forhold samt ved bekræftelse af mistanken en handlingsplan for, hvorledes der kan rettes op på situationen, herunder hvilke foranstaltninger Leverandøren sætter i værk for at påvirke forholdet, herunder at mindske risikoen for, at tilsvarende situationer opstår.

Redegørelsen kan i relevant omfang omfatte dokumentation for, under hvilke produktionsprocesser og/eller -metoder de varer og/eller tjenesteydelser, der indgår til opfyldelsen af Kontrakten, er tilvirket, samt fornøden dokumentation for hvilke materialer, der indgår i Produkterne .Derudover skal der være en angivelse af hvorledes en part har mulighed for at søge genoprejsning og udbedring af eventuelle skader, såfremt en sag om negativ indvirkning af menneskerettighederne måtte opstå (jf. FNs Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv nr. 29). Endvidere skal Leverandøren redegøre for, hvorvidt årsagen til mistanken er uden for evt. kontrol og indflydelse, om der består en afhængighed af de pågældende varer eller tjenesteydelser og endelig perspektivet i forhold til den pågældende overtrædelse ved afbrydelse af et samarbejde eller indkøb, dvs. om en afbrydelse af samarbejdet forværrer eller forbedrer situationen. 

Konkret begrundet mistanke kan bl.a. anses at foreligge, såfremt Leverandøren indbringes for Mæglings- og Klageinstitutionen for Ansvarlig Virksomhedsadfærd (NCP Danmark), jf. lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd, eller et andet nationalt kontaktpunkt i et andet land, eller i øvrigt gøres til genstand for retsforfølgning for overtrædelser af de i punkt 3 og 4 nævnte krav ved Leverandørens opfyldelse af Kontrakten, uanset i hvilket land retsforfølgelsen finder sted. 

Leverandøren skal derfor af egen drift straks kontakte [jeres organisation], hvis Leverandøren bliver opmærksom på, at der foreligger overtrædelse af punkt 3 og 4, eller hvis Leverandøren indbringes for NCP Danmark, jf. lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd, eller et andet nationalt kontaktpunkt i et andet land, eller i øvrigt gøres til genstand for retsforfølgning for overtrædelser af de i punkt 3 og 4 nævnte krav ved Leverandørens opfyldelse af Kontrakten og i den forbindelse af egen drift fremsende redegørelse og dokumentation som ovenfor anført. 

[Jeres organisation] vil på baggrund af overnævnte skriftlige redegørelse og dokumentation mv. foretage en konkret vurdering af den enkelte sag, hvorunder alle relevante forhold vil blive taget i betragtning.

Fandt du ikke hvad du ledte efter?

Send os ønsker til krav og kriterier som du ønsker produktsiden skal indeholde. Du har også mulighed for at ønske en temagruppe, som Forum for Bæredygtige Indkøb kan arbejde med.
 

Giv os feedback