Kom godt i gang med bæredygtige indkøb

Der er mange gode grunde til at købe bæredygtigt ind. Helt grundlæggende handler det om at drive en miljøbevidst, samfundsansvarlig og rentabel forretning. 

I mange organisationer udgør miljøbelastningerne fra indkøb langt den største del af organisationens samlede miljøbelastning. Ligeledes kan sociale hensyn i organisationens indkøb skabe store forbedringer blandt egne ansatte såvel som i værdikæden.

  • Opdateret 10. juli 2023

Bæredygtige indkøb vil ofte give konkrete besparelser i form af reduceret ressourceforbrug, transport, udskiftningskøb og bortskaffelsesomkostninger. Samtidig er bæredygtige indkøb god risikostyring, da de foretages ud fra et helhedsperspektiv.

På den måde opnår man både et overblik over de direkte udgifter som anskaffelsespris, driftsomkostninger, ressourceforbrug og senere bortskaffelse og de indirekte omkostninger, der kan ramme organisationen i form af forurening, dårlige arbejdsforhold, strammere lovkrav og negativ presseomtale.

Dertil vil bæredygtige indkøb ofte resultere i højere kvalitet af varer og tjenesteydelser samt tilføre ny viden og kompetencer, der kan fremme innovation og dermed bane vejen for at udvikle nye produkter og åbne nye markeder.

Her får du 5 gode råd til at komme godt i gang med bæredygtige indkøb:

1. Skab opbakning i organisationen

Det er vigtigt, at du som det første skaber opbakning internt i organisationen til arbejdet med bæredygtige indkøb.

Som på alle andre områder er ledelsesopbakning en forudsætning for fokus og fremdrift i arbejdet. Det kan derfor være en god ide at formulere nogle målsætninger for arbejdet som ledelsen er med til at formidle til organisationen. Bæredygtige indkøb kan med fordel indgå som en integreret del i jeres CSR-indsats.

2. Skyd genvej og kopier andres løsninger

Start med de lavt hængende frugter og de produktområder, hvor det er relativt let at stille miljømæssige og/eller sociale krav.

Det kan fx være områder, hvor der kan henvises til miljømærker, hvor der er udviklet miljøkriterier eller andres har udviklet gode løsninger til bæredygtige indkøb som du kan kopiere. Der er masser af genveje, som du kan bruge til at opnå resultater hurtigere og holde momentum.

Find cases og se POGIs indkøbsmål

3. Få overblik over relevante værktøjer

Der findes en række værktøjer, der kan hjælpe dig med at købe bæredygtigt ind. Hvilke værktøjer du skal bruge afhænger af hvilket produkt du skal købe eller produktområde du skal lave et udbud for.

Er du offentlig indkøber og skal lave et udbud, er siden her et godt sted at starte. Her kan du få konkrete input til hvilke krav, du kan stille til en lang række produkter og ydelser. Du får forslag til formuleringer af miljø- og etiske krav samt sociale klausuler og arbejdsklausuler, som kan kopieres direkte ind i udbudsmaterialet. 

Derudover kan du under 'viden og værktøjer' finde alt fra cases, konkrete værktøjer til markedsdialog, totalomkostningsværktøjer til indsættelse i udbud etc. Du kan søge dét frem, du har behov for.

Gå til 'Viden og værktøjer'

4. Involvér de rette internt i organisationen

Det er vigtigt fra starten at involvere de rette personer i organisationen og gå i dialog med dem om mulighederne og konsekvenserne ved at efterspørge bæredygtige produkter.

Bæredygtighed påvirkes af selve produktet eller servicen der indkøbes, men i høj grad også af adfærden i omkring det indkøbte produkt. Det kan også handle om at sikre at jeres indkøbspraksis ikke modarbejder jeres bæredygtighedskrav, f.eks. jeres krav til leveringstid.

5. Tal med branchen

Leverandørerne har tit den bedste og mest opdaterede viden om hvad der kan lade sig gøre.

Gå i dialog med leverandørerne om hvad de kan tilbyde af bæredygtige løsninger og hvilke miljømæssige og sociale kriterier de mener der bør opstilles.

Værktøjssiden – Inspiration til markedsdialog

At købe bæredygtigt ind handler om at vælge produkter og tjenesteydelser, der tager hensyn til både miljømæssige og sociale forhold. Grønne indkøb fokuserer derimod kun på de miljømæssige aspekter. Når man køber bæredygtigt eller grønt ind indregner man forholdene i hele livscyklus fra produktion til anvendelse og bortskaffelse.

Det miljømæssige aspekt kan for eksempel handle om at vælge produkter, hvor der i både produktion, brug og bortskaffelse er tænkt i lavere energiforbrug, mindre udledning af CO2, lavere vandforbrug og mindre brug af kemikalier.

De sociale forhold handler blandt andet om at skabe gode arbejds- og levevilkår, udrydde fattigdom og overholde menneskerettigheder. Endelig skal der være god økonomi i at beskæftige sig med bæredygtighed i hele værdikæden – fra kaffebonden i Kenya til kaffedrikkeren i Korsør.

Princippet i cirkulære indkøb består i at holde produkter og materialer i kredsløb på samme kvalitetsniveau så længe som muligt. Først og fremmest skal vi købe færre produkter, f.eks. ved at købe produkter af god kvalitet med lang levetid. Desuden skal vi købe produkter, der kan repareres, når de går i stykker, og som kan skilles af, når de engang er udtjente, så materialerne kan genanvendes Det bedste indkøb din organisation kan foretage for at mindske ressourceforbruget, er at undgå at købe nyt, men i stedet levetidsforlænge det I allerede har. Cirkulære krav der kan stilles i indkøb og udbudsaftaler kan blandt andre være:

  • Serviceydelser til levetidsforlængelse fx reparation,
  • Muligheden for at købe brugt
  • Cirkulært designede produkter med fokus på lang levetid, designet til adskillelse
  • Funktionalitet og cirkularitet - overvej det reelle behov.
  • Cirkulære forretningsmodeller - leje/leasing ordninger mv.
  • at man kræver, at leverandøren tager produkterne retur og sikrer, at de bliver genanvendt efter endt brug Her handler det om at efterspørge og tænke i forretningsmodeller, der understøtter en cirkulær økonomi. Tag evt. udgangspunkt i indkøbshierarkiet.

Indkøbshierarki: 


Forebyggelse

hvad er vores reelle behov?


Reparation

Kan vores behov dækkes af reparation af eksisterende?


Genbrug

Kan vores behov dækkes af genbrug af elementer, der allerede findes i organisationen? 


Istandsættelse

Kan behovet dækkes ved at istandsætte og opgradere?


Køb brugt

Køb brugte produkter fra leverandører der sælger brugt.


Indkøb af nyt

Køb nye produkter, der egner sig til at indgå i cirkulære kredsløb.


Indkøb af nyt

Sidste udvej: Køb nyt uden cirkulære overvejelser


 

Læs mere om, hvad det vil sige at købe cirkulært ind, og hvordan du kan arbejde med cirkulære indkøb ved at downloade Cirkulær Indkøbsguide

FN’s Verdensmål definerer ambition og prioriteter for global bæredygtig udvikling frem mod 2030. Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. Målene fokuserer også på at skabe fred og sikkerhed og stærke institutioner, og på at styrke internationale partnerskaber.

Bæredygtige indkøb kan bidrage positivt til næsten alle 17 verdensmål – både i Danmark og i de lande, hvor de indkøbte produkter produceres, for eksempel gennem krav til arbejdsmiljø, arbejdstagerrettigheder, produktionsmetoder og indhold af skadelig kemikalier.

Det skyldes hovedsageligt, at mange af de lande, hvorfra vi køber tekstiler, kaffe, elektronik osv. er meget langt fra at nå målene. Derfor kan det give stor effekt, hvis både offentlige og private virksomheder inddrager indkøb som et centralt indsatsområde i deres strategier for at bidrage til verdensmålene.

Danmark er nået relativt langt med at imødekomme verdensmålene, men på mål 12, der handler om ansvarligt forbrug og produktion, har vi stadig et stykke vej tilbage. Det gælder særligt delmål 12.7: Fremme bæredygtige offentlige indkøbspraksis, der er i overensstemmelse med nationale politikker og prioriteter.

Læs alle mål og delmål her

Hent Pjecen om verdensmål og indkøb udviklet i regi af Forum for Bæredygtige Indkøbs temagruppe

Indkøb og verdensmål 

 

Inden man foretager indkøbet, kan man med fordel se på ens behov og vende affaldshierarkiet til indkøbshierarki: 


Forebyggelse

hvad er vores reelle behov?


Reparation

Kan vores behov dækkes af reparation af eksisterende?


Genbrug

Kan vores behov dækkes af genbrug af elementer, der allerede findes i organisationen? 


Istandsættelse

Kan behovet dækkes ved at istandsætte og opgradere?


Køb brugt

Køb brugte produkter fra leverandører der sælger brugt.


Indkøb af nyt

Køb nye produkter, der egner sig til at indgå i cirkulære kredsløb.


Indkøb af nyt

Sidste udvej: Køb nyt uden cirkulære overvejelser


Udviklet af adjunkt Heidi Simone Kristensen, Institut for Planlægning, Aalborg Universitet