Salgsautomater og selvbetjeningsmaskiner

 • Opdateret 6. maj 2024

Krav

POGI

Publiceret d. 01.08.2020

Hvor det er muligt og relevant at opgøre det årlige energi- og/eller vandforbrug for blæst- og kølefrysere, skal TCO-beregninger anvendes som økonomisk tildelingskriterium i stedet for indkøbsprisen alene.

Det anbefales at medtage omkostninger til eksterne miljøpåvirkninger ved CO2-emissioner, som beregnes ud fra energiforbruget, CO2-emissionsfaktoren og en CO2-pris som fastsættes af den udbydende organisation, men anbefales at være mindst 1000 kr./ton. CO2-emissionsfaktoren baseres på nøgletal fra Energistyrelsen, og er på 212 g/kWh1

1Nøgletallene er baseret på el-produktionen i 2018, og afspejler således ikke den stigende andel af el produceret med vedvarende energikilder i det danske el-net. Nøgletallet kan bruges som sammenligningsgrundlag i forbindelse med udregninger af TCO. Tallet kan ikke indgå som basis for grønne regnskaber. Kilde: https://ens.dk/service/statistik-data-noegletal-og-kort/noegletal-og-internationale-indberetninger.

EU GPP-kriterier for salgsautomater – basis

Publiceret d. 27.09.2019

Definition og anvendelsesområde 

Produktgruppen fødevarer, cateringtjenester og salgsautomater omfatter offentlige myndigheders direkte indkøb af fødevarer og indkøb af cateringtjenester ved anvendelse af interne ressourcer eller anlæg eller ved hel eller delvis outsourcing gennem kontrakter med cateringvirksomheder.  

Fødevarer kan indkøbes direkte fra producenter, fabrikanter, grossister eller importører og kan indgå i de tjenester, der leveres af cateringvirksomheder ifølge kontrakt. 

Følgende tekniske definitioner gives som hjælp til at anvende kriterierne (den tekniske rapport indeholder flere oplysninger og yderligere tekniske definitioner):  

 • Cateringtjenester: Tilberedning, opbevaring og eventuelt levering af fødevarer og drikkevarer, der er bestemt til forbrugere/kunder/patienter på tilberedningsstedet, på en satellitenhed eller på kundens adresse/forretningssted.  
 • Cateringvirksomhed med kontrakt: En virksomhed, der bl.a. leverer en måltidstjeneste (f.eks. ved at drive en personalekantine eller levere skolemad) eller leverer drikkevarer, snacks eller salgsautomater.  
 • Konventionelt køkken: Et køkken (på forbrugsstedet), hvor alle fødevarerne eller en væsentlig del her tilberedes fra råvarer.  
 • Central produktionsenhed: Centralkøkkener eller centrale fødevarefabrikker, der leverer komplette færdigretter eller præforarbejdede ingredienser/måltider til satellitenheder. Dette kan omfatte både færdigretter og retter til anretning.  
 • Færdigretter: Tilberedning på stedet eller i et centralkøkken af et stort antal enheder, som derefter opbevares nedfrosset eller nedkølet indtil servering.  
 • Færdiglavet mad til anretning: Maden leveres præforarbejdet og tilberedt. Maden opvarmes derefter (hvis det er nødvendigt) og anrettes på stedet.  
 • Salgs- og drikkevareautomater: Automater, der altid er tilgængelige med snacks, frugt, drikkevarer og/eller sandwich osv., som er spise-/drikkeklare, eller som kan opvarmes.  
 • Vandautomater: En anordning til aftapning af drikkevand, hvor drikkevandet kan være opvarmet og/eller afkølet. 

Leveringen af cateringtjenester påvirkes i mange tilfælde af brugernes ønsker (f.eks. i kantiner). I disse tilfælde skal de ordregivende myndigheder tage hensyn til, at kontrahenten skal tilpasse udbuddet til efterspørgslen.  

De væsentligste miljøpåvirkninger  

På baggrund af de foreliggende videnskabelige data kan der drages følgende konklusioner om de væsentligste miljøpåvirkninger af produktgruppen fødevarer, cateringtjenester og salgsautomater gennem deres livscyklus:  

De væsentligste miljøpåvirkninger af indkøb af fødevarer er forbundet med deres produktion og omfatter miljøpåvirkninger som f.eks. forbrænding af fossilt brændsel og energiforbrug i forbindelse med forskellige aktiviteter, arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse, vandforbrug og vandforurening. Der er imidlertid andre miljøpåvirkninger, som er forbundet med specifikke kategorier af fødevarer. Disse omfatter:  

 • produktion og anvendelse af pesticider og kemiske gødningsmidler i forbindelse med fødevaregrupper, f.eks. kød, mælk og ost, æg, frugt og grøntsager, brød og korn, olier og fedtstoffer samt varme og kolde drikkevarer  
 • jordforringelse i forbindelse med fødevaregrupper som f.eks. frugt og grøntsager, brød og korn samt olier og fedtstoffer  
 • emissioner af methan og nitrat i forbindelse med forskellige produktgrupper  
 • udtømning af fiskebestande eller produktion af fiskefoder og brug af antifoulingmidler i fiskebure i forbindelse med fisk og skaldyr.  

Med hensyn til cateringtjenester er energi- og vandforbrug — ligesom affaldsproduktion og affaldshåndtering — vigtige bidragydere til den samlede miljøpåvirkning. Det skal bemærkes, at bekæmpelse af fødevareaffald er afgørende for at reducere cateringtjenesters samlede miljøpåvirkning. 

Væsentlige miljøpåvirkninger i produktets livscyklus EU's tilgang til grønne offentlige indkøb 
Væsentlige miljøpåvirkninger:  Udvalgte tilgange, der minimerer de væsentligste miljøpåvirkninger i 
produktets livscyklus :
Energi, der anvendes i forbindelse med landbrug, landbrugsaktiviteter, fødevareforarbejdning og anlæg  Økologiske fødevarer 
Arealanvendelse og ændringer i arealanvendelse (f.eks. ødelæggelse af naturtyper, særligt skove, og tilknyttede CO2-emissioner i forbindelse med produktionen af foder, afgrøder, frugt, vegetabilske fedtstoffer osv.)  Flere miljømæssigt ansvarlige hav- og akvakulturfødevarer 
Udtømning af fiskebestande og forringelse af biodiversiteten  Øget udbud af plantebaserede menuer 
Produktion og brug af gødningsmidler og pesticider  Flere miljømæssigt ansvarlige vegetabilske fedtstoffer 
Vandforbrug og vandforurening Forebyggelse af mad- og drikkevarespild 
Emission af forurenende stoffer som f.eks. methan eller nitrit fra landbrugsaktiviteter  Andet affald: forebyggelse, sortering og bortskaffelse 
Bortskaffelse af affald  Energi- og vandforbrug i køkkenet 

Miljøpåvirkningernes rækkefølge afspejler ikke nødvendigvis deres omfang. 

TS1. Økologiske fødevarer  

(Samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Mulighed A (lettere at kontrollere under kontraktens opfyldelse) 

Følgende føde- og drikkevarer, som skal leveres i salgsautomater, skal overholde standarderne for økologiske produkter [liste over føde- og drikkevarer indsættes af den ordregivende myndighed, se også de forklarende noter] 

Kontrol: 

Tilbudsgiveren skal fremlægge en erklæring om, at alle de føde- og drikkevarer, der er anført ovenfor, og som skal leveres under kontraktens opfyldelse, overholder forordning (EU) 2018/848 med efterfølgende ændringer. Tilbudsgiveren skal desuden fremlægge en beskrivelse af, hvordan vedkommende vil sikre, at de nævnte produkter kan fremskaffes fra økologiske kilder under kontraktens opfyldelse (f.eks. ved at identificere leverandørerne af de forskellige produkter).

Mulighed B (mere kompliceret at kontrollere under kontraktens opfyldelse)  

Mindst X % af de føde- og drikkevarer, som skal leveres i salgsautomater, skal overholde standarderne for økologiske produkter.  

Kontrol:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge oplysninger (navn og mængde) om føde- og/eller drikkevarer, som skal leveres i salgsautomater under kontraktens opfyldelse, med specifik angivelse af de produkter, der opfylder økologiske krav.  

TS2. Flere miljømæssigt ansvarlige vegetabilske fedtstoffer  

(Samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

TS2.1. Hvis der indkøbes præemballerede føde- og/eller drikkevarer, der indeholder vegetabilsk olie eller afledte produkter, skal mindst X % af de enheder af præemballerede fødevarer, der indeholder vegetabilske olier, være fremstillet af afgrøder, der overholder miljøkriterierne vedrørende jord, biodiversitet, ændring af arealanvendelse og organiske kulstoflagre ved at overholde kravene i en certificeringsordning45, der dækker disse områder, i henhold til artikel 93 i forordning (EU) nr. 1306/2013, eller på en tilsvarende måde.  

Kontrol: 

Tilbudsgiveren skal fremlægge en erklæring om, at mindst X % af alle de leverede fødevarer, der indeholder vegetabilske fedtstoffer (som enheder/præemballerede fødevarer), er i overensstemmelse med ovennævnte krav. Tilbudsgiveren skal medtage en beskrivelse af de foranstaltninger, der skal træffes for at sikre overholdelse (f.eks. forsyningskilder, der kan anvendes).  

TS3. Intelligent styring  

(Samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Dette kriterium omfatter følgende typer salgsautomater, såfremt de ikke indeholder fordærvelige fødevarer: 

 1. Køleautomater med lukket front, hvor dåser og flasker med drikkevarer opbevares stablet 
 2. Køleautomater med glasfront med dåser og flasker med drikkevarer, sukkervarer og snacks 
 3. Køleautomater med glasfront og flere temperaturzoner  
 4. Drikkeautomater med kolde drikkevarer. 

Fordærvelige fødevarer er fødevarer og drikkevarer, som kan gå i forrådnelse eller nedbrydes, og som skal opbevares på køl for at begrænse forrådnelseshastigheden og kvalitetstabet (Codex Alimentarius).  

Tilbudsgiveren skal levere salgsautomater, der er udstyret med integreret intelligent styring, også kaldet energiledelsessystemer eller -anordninger. Disse automater er programmeret til at fungere i arbejdstiden på det sted, hvor de er placeret, og skabet sættes i dvaletilstand eller energisparetilstand for føde- og drikkevarerne uden for arbejdstiden. 

Kontrol  

Tilbudsgiveren skal fremlægge teknisk dokumentation for salgsautomaten, der skal anvendes i forbindelse med tjenesten, hvis det angives, at dette krav overholdes.  

TS4. Genanvendelige kopper  

(Samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Bemærk: Dette kriterium omfatter drikkeautomater med varme og/eller kolde drikkevarer. Dette krav gælder kun, hvis hensynet til fødevarehygiejne, forbrugersikkerhed og folkesundheden tillader det. Under sådanne forhold fritages tilbudsgiveren fra ansvar, hvis den leverede drikkevare kontamineres af den genanvendte kop.

Tilbudsgiveren skal levere drikkeautomater med ikke-emballeret varme og/eller kolde drikkevarer, som gør det muligt at anvende genanvendelige kopper (f.eks. porcelænskopper eller glaskopper) i stedet for engangskopper. Hvis engangskopper ikke kan undgås af hensyn til fødevarehygiejne, forbrugersikkerhed og folkesundheden (se noten ovenfor), skal de være genanvendelige og være fremstillet af genanvendeligt plast eller komposterbart materiale. 

Kontrol  

Tilbudsgiveren skal fremlægge teknisk dokumentation for salgsautomaten, der skal anvendes i forbindelse med tjenesten, hvis dette krav er medtaget.  

AC1. Yderligere økologiske fødevarer  

(Samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Mulighed A 

Der gives forholdsmæssige point til tilbud, der omfatter mere end listen over føde- og drikkevarer, der skal leveres i salgsautomaten [anført i TS1 mulighed A], og som overholder standarderne for økologiske produkter. 

Kontrol: 

Se TS1 ovenfor Mulighed A  

Mulighed B  

Der gives forholdsmæssige point til tilbud, hvor mere end de krævede X % af de føde- og drikkevarer, der skal leveres i salgsautomaten, er fremstillet i overensstemmelse med forordning (EU) 2018/848. 

Kontrol: 

Se TS1 mulighed B ovenfor  

AC2. Produkter fra fair og etisk handel  

Mulighed A  

Der gives forholdsmæssige point til tilbud, hvor følgende føde- og drikkevarer [liste over føde-og drikkevarer indsættes af den ordregivende myndighed, se også de forklarende noter], der skal leveres i salgsautomater, er fremstillet og handlet i overensstemmelse med kravene i en certificeringsordning for fair og etisk handel. Dette er en ordning, som støttes af multiinteressentorganisationer med en bred medlemsskare, og som kræver et certificeret indhold på mindst 90 %. Ordningen tager højde for internationale standarder for fair og etisk handel, herunder arbejdsvilkår under produktionen i overensstemmelse med ILO's grundlæggende konventioner, bæredygtig handel og prisfastsættelse.  

Kontrol:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge den liste over produkter, der skal leveres i salgsautomaterne under kontraktens opfyldelse, som overholder dette kriterium.  

Mulighed B  

Der gives forholdsmæssige point til tilbud, hvor mere end X af de samlede indkøb af hvert af følgende produkter: [liste over føde- og drikkevarer indsættes af den ordregivende myndighed, se også de forklarende noter] er fremstillet og handlet i overensstemmelse med kravene i en certificeringsordning for fair og etisk handel. Dette er en ordning, som støttes af multiinteressentorganisationer med en bred medlemsskare, og som kræver et certificeret indhold på mindst 90 %. Ordningen tager højde for internationale standarder for fair handel, herunder arbejdsvilkår under produktionen i overensstemmelse med ILO's grundlæggende konventioner, bæredygtig handel og prisfastsættelse.  

Kontrol:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge oplysninger (navn og mængde) om alle produkter, der skal leveres i salgsautomaterne under kontraktens opfyldelse, med specifik angivelse af de produkter, der opfylder kriteriet.

AC3. Årligt energiforbrug  

(Samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Dette kriterium omfatter følgende typer salgsautomater: 

 1. Køleautomater med lukket front, hvor dåser og flasker med drikkevarer opbevares stablet  
 2. Køleautomater med glasfront med dåser og flasker med drikkevarer, sukkervarer og snacks  
 3. Køleautomater med glasfront udelukkende til fordærvelige fødevarer 
 4. Køleautomater med glasfront og flere temperaturzoner 
 5. Drikkeautomater med varme og/eller kolde drikkevarer.  

Den ordregivende myndighed skal angive den type salgsautomat, der skal leveres, og dens volumen. Dette tildelingskriterium må kun anvendes til at sammenligne salgsautomater af samme type og volumen.  

Der gives point til tilbud vedrørende salgsautomater i omvendt forhold til automaternes årlige energiforbrug.  

Kontrol:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge en liste over salgsautomater, der vil blive anvendt under kontraktens opfyldelse. Tilbudsgiveren skal også fremlægge teknisk dokumentation for disse salgsautomater sammen med kopier af testrapporterne vedrørende automaterne i overensstemmelse med EN 50597 for salgsautomat 1- 4 og i overensstemmelse med Energy Measurement Protocol Part B udviklet af European Vending Association, for drikkeautomater med varme og/eller kolde drikkevarer.  

Bestemmelser om kontraktens opfyldelse (CPC)  

CPC1. Køb af nye salgsautomater  

Hvis nye salgsautomater skal købes alene eller delvist med henblik på at levere den omhandlede tjeneste, skal kontrahenten købe udstyr, der opfylder de krav, der er fastsat i den tekniske specifikation TS3. Kontrahenten skal indberette køb af nye salgsautomater til den ordregivende myndighed. Den ordregivende myndighed kan fastsætte regler for sanktioner for manglende overholdelse.  

CPC1. Køb af nye salgsautomater  

Hvis nye salgsautomater skal købes alene eller delvist med henblik på at levere den omhandlede tjeneste, skal kontrahenten købe udstyr, der opfylder de krav, der er fastsat i den tekniske specifikation TS3. Kontrahenten skal indberette køb af nye salgsautomater til den ordregivende myndighed. Den ordregivende myndighed kan fastsætte regler for sanktioner for manglende overholdelse.  

EU GPP-kriterier for salgsautomater – udvidet

Publiceret d. 27.09.2019

Definition og anvendelsesområde 

Produktgruppen fødevarer, cateringtjenester og salgsautomater omfatter offentlige myndigheders direkte indkøb af fødevarer og indkøb af cateringtjenester ved anvendelse af interne ressourcer eller anlæg eller ved hel eller delvis outsourcing gennem kontrakter med cateringvirksomheder.  

Fødevarer kan indkøbes direkte fra producenter, fabrikanter, grossister eller importører og kan indgå i de tjenester, der leveres af cateringvirksomheder ifølge kontrakt. 

Følgende tekniske definitioner gives som hjælp til at anvende kriterierne (den tekniske rapport indeholder flere oplysninger og yderligere tekniske definitioner):  

 • Cateringtjenester: Tilberedning, opbevaring og eventuelt levering af fødevarer og drikkevarer, der er bestemt til forbrugere/kunder/patienter på tilberedningsstedet, på en satellitenhed eller på kundens adresse/forretningssted.  
 • Cateringvirksomhed med kontrakt: En virksomhed, der bl.a. leverer en måltidstjeneste (f.eks. ved at drive en personalekantine eller levere skolemad) eller leverer drikkevarer, snacks eller salgsautomater.  
 • Konventionelt køkken: Et køkken (på forbrugsstedet), hvor alle fødevarerne eller en væsentlig del her tilberedes fra råvarer.  
 • Central produktionsenhed: Centralkøkkener eller centrale fødevarefabrikker, der leverer komplette færdigretter eller præforarbejdede ingredienser/måltider til satellitenheder. Dette kan omfatte både færdigretter og retter til anretning.  
 • Færdigretter: Tilberedning på stedet eller i et centralkøkken af et stort antal enheder, som derefter opbevares nedfrosset eller nedkølet indtil servering.  
 • Færdiglavet mad til anretning: Maden leveres præforarbejdet og tilberedt. Maden opvarmes derefter (hvis det er nødvendigt) og anrettes på stedet.  
 • Salgs- og drikkevareautomater: Automater, der altid er tilgængelige med snacks, frugt, drikkevarer og/eller sandwich osv., som er spise-/drikkeklare, eller som kan opvarmes.  
 • Vandautomater: En anordning til aftapning af drikkevand, hvor drikkevandet kan være opvarmet og/eller afkølet. 

Leveringen af cateringtjenester påvirkes i mange tilfælde af brugernes ønsker (f.eks. i kantiner). I disse tilfælde skal de ordregivende myndigheder tage hensyn til, at kontrahenten skal tilpasse udbuddet til efterspørgslen.  

De væsentligste miljøpåvirkninger  

På baggrund af de foreliggende videnskabelige data kan der drages følgende konklusioner om de væsentligste miljøpåvirkninger af produktgruppen fødevarer, cateringtjenester og salgsautomater gennem deres livscyklus:  

De væsentligste miljøpåvirkninger af indkøb af fødevarer er forbundet med deres produktion og omfatter miljøpåvirkninger som f.eks. forbrænding af fossilt brændsel og energiforbrug i forbindelse med forskellige aktiviteter, arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse, vandforbrug og vandforurening. Der er imidlertid andre miljøpåvirkninger, som er forbundet med specifikke kategorier af fødevarer. Disse omfatter:  

 • produktion og anvendelse af pesticider og kemiske gødningsmidler i forbindelse med fødevaregrupper, f.eks. kød, mælk og ost, æg, frugt og grøntsager, brød og korn, olier og fedtstoffer samt varme og kolde drikkevarer  
 • jordforringelse i forbindelse med fødevaregrupper som f.eks. frugt og grøntsager, brød og korn samt olier og fedtstoffer  
 • emissioner af methan og nitrat i forbindelse med forskellige produktgrupper  
 • udtømning af fiskebestande eller produktion af fiskefoder og brug af antifoulingmidler i fiskebure i forbindelse med fisk og skaldyr.  

Med hensyn til cateringtjenester er energi- og vandforbrug — ligesom affaldsproduktion og affaldshåndtering — vigtige bidragydere til den samlede miljøpåvirkning. Det skal bemærkes, at bekæmpelse af fødevareaffald er afgørende for at reducere cateringtjenesters samlede miljøpåvirkning.

Væsentlige miljøpåvirkninger i produktets livscyklus EU's tilgang til grønne offentlige indkøb 
Væsentlige miljøpåvirkninger:  Udvalgte tilgange, der minimerer de væsentligste miljøpåvirkninger i 
produktets livscyklus :
Energi, der anvendes i forbindelse med landbrug, landbrugsaktiviteter, fødevareforarbejdning og anlæg  Økologiske fødevarer 
Arealanvendelse og ændringer i arealanvendelse (f.eks. ødelæggelse af naturtyper, særligt skove, og tilknyttede CO2-emissioner i forbindelse med produktionen af foder, afgrøder, frugt, vegetabilske fedtstoffer osv.)  Flere miljømæssigt ansvarlige hav- og akvakulturfødevarer 
Udtømning af fiskebestande og forringelse af biodiversiteten  Øget udbud af plantebaserede menuer 
Produktion og brug af gødningsmidler og pesticider  Flere miljømæssigt ansvarlige vegetabilske fedtstoffer 
Vandforbrug og vandforurening Forebyggelse af mad- og drikkevarespild 
Emission af forurenende stoffer som f.eks. methan eller nitrit fra landbrugsaktiviteter  Andet affald: forebyggelse, sortering og bortskaffelse 
Bortskaffelse af affald  Energi- og vandforbrug i køkkenet 

Miljøpåvirkningernes rækkefølge afspejler ikke nødvendigvis deres omfang. 

TS1. Økologiske fødevarer  

(Samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Mulighed A (lettere at kontrollere under kontraktens opfyldelse) 

Følgende føde- og drikkevarer, som skal leveres i salgsautomater, skal overholde standarderne for økologiske produkter [liste over føde- og drikkevarer indsættes af den ordregivende myndighed, se også de forklarende noter] 

Kontrol: 

Tilbudsgiveren skal fremlægge en erklæring om, at alle de føde- og drikkevarer, der er anført ovenfor, og som skal leveres under kontraktens opfyldelse, overholder forordning (EU) 2018/848 med efterfølgende ændringer. Tilbudsgiveren skal desuden fremlægge en beskrivelse af, hvordan vedkommende vil sikre, at de nævnte produkter kan fremskaffes fra økologiske kilder under kontraktens opfyldelse (f.eks. ved at identificere leverandørerne af de forskellige produkter).  

Mulighed B (mere kompliceret at kontrollere under kontraktens opfyldelse)  

Mindst X % af de føde- og drikkevarer, som skal leveres i salgsautomater, skal overholde standarderne for økologiske produkter.  

Kontrol:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge oplysninger (navn og mængde) om føde- og/eller drikkevarer, som skal leveres i salgsautomater under kontraktens opfyldelse, med specifik angivelse af de produkter, der opfylder økologiske krav.  

TS2. Flere miljømæssigt ansvarlige vegetabilske fedtstoffer  

(Samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

TS2.1. Hvis der indkøbes præemballerede føde- og/eller drikkevarer, der indeholder vegetabilsk olie eller afledte produkter, skal mindst X % af de enheder af præemballerede fødevarer, der indeholder vegetabilske olier, være fremstillet af afgrøder, der overholder miljøkriterierne vedrørende jord, biodiversitet, ændring af arealanvendelse og organiske kulstoflagre ved at overholde kravene i en certificeringsordning, der dækker disse områder, i henhold til artikel 93 i forordning (EU) nr. 1306/2013, eller på en tilsvarende måde.  

Kontrol: 

Tilbudsgiveren skal fremlægge en erklæring om, at mindst X % af alle de leverede fødevarer, der indeholder vegetabilske fedtstoffer (som enheder/præemballerede fødevarer), er i overensstemmelse med ovennævnte krav. Tilbudsgiveren skal medtage en beskrivelse af de foranstaltninger, der skal træffes for at sikre overholdelse (f.eks. forsyningskilder, der kan anvendes).  

TS3. Intelligent styring  

(Samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Dette kriterium omfatter følgende typer salgsautomater, såfremt de ikke indeholder fordærvelige fødevarer: 

 1. Køleautomater med lukket front, hvor dåser og flasker med drikkevarer opbevares stablet 
 2. Køleautomater med glasfront med dåser og flasker med drikkevarer, sukkervarer og snacks 
 3. Køleautomater med glasfront og flere temperaturzoner  
 4. Drikkeautomater med kolde drikkevarer. 

Fordærvelige fødevarer er fødevarer og drikkevarer, som kan gå i forrådnelse eller nedbrydes, og som skal opbevares på køl for at begrænse forrådnelseshastigheden og kvalitetstabet (Codex Alimentarius).  

Tilbudsgiveren skal levere salgsautomater, der er udstyret med integreret intelligent styring, også kaldet energiledelsessystemer eller -anordninger. Disse automater er programmeret til at fungere i arbejdstiden på det sted, hvor de er placeret, og skabet sættes i dvaletilstand eller energisparetilstand for føde- og drikkevarerne uden for arbejdstiden. 

Kontrol  

Tilbudsgiveren skal fremlægge teknisk dokumentation for salgsautomaten, der skal anvendes i forbindelse med tjenesten, hvis det angives, at dette krav overholdes.  

TS4. Genanvendelige kopper  

(Samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Bemærk: Dette kriterium omfatter drikkeautomater med varme og/eller kolde drikkevarer. Dette krav gælder kun, hvis hensynet til fødevarehygiejne, forbrugersikkerhed og folkesundheden tillader det. Under sådanne forhold fritages tilbudsgiveren fra ansvar, hvis den leverede drikkevare kontamineres af den genanvendte kop. Tilbudsgiveren skal levere drikkeautomater med ikke-emballeret varme og/eller kolde drikkevarer, som gør det muligt at anvende genanvendelige kopper (f.eks. porcelænskopper eller glaskopper) i stedet for engangskopper. Hvis engangskopper ikke kan undgås af hensyn til fødevarehygiejne, forbrugersikkerhed og folkesundheden (se noten ovenfor), skal de være genanvendelige og være fremstillet af genanvendeligt plast eller komposterbart materiale. 

Kontrol  

Tilbudsgiveren skal fremlægge teknisk dokumentation for salgsautomaten, der skal anvendes i forbindelse med tjenesten, hvis dette krav er medtaget.  

AC1. Yderligere økologiske fødevarer  

(Samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Mulighed A 

Der gives forholdsmæssige point til tilbud, der omfatter mere end listen over føde- og drikkevarer, der skal leveres i salgsautomaten [anført i TS1 mulighed A], og som overholder standarderne for økologiske produkter. 

Kontrol: 

Se TS1 ovenfor Mulighed A  

Mulighed B  

Der gives forholdsmæssige point til tilbud, hvor mere end de krævede X % af de føde- og drikkevarer, der skal leveres i salgsautomaten, er fremstillet i overensstemmelse med forordning (EU) 2018/848. 

Kontrol: 

Se TS1 mulighed B ovenfor  

AC2. Produkter fra fair og etisk handel  

Mulighed A  

Der gives forholdsmæssige point til tilbud, hvor følgende føde- og drikkevarer [liste over føde-og drikkevarer indsættes af den ordregivende myndighed, se også de forklarende noter], der skal leveres i salgsautomater, er fremstillet og handlet i overensstemmelse med kravene i en certificeringsordning for fair og etisk handel. Dette er en ordning, som støttes af multiinteressentorganisationer med en bred medlemsskare, og som kræver et certificeret indhold på mindst 90 %. Ordningen tager højde for internationale standarder for fair og etisk handel, herunder arbejdsvilkår under produktionen i overensstemmelse med ILO's grundlæggende konventioner, bæredygtig handel og prisfastsættelse.

Kontrol:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge den liste over produkter, der skal leveres i salgsautomaterne under kontraktens opfyldelse, som overholder dette kriterium.  

Mulighed B  

Der gives forholdsmæssige point til tilbud, hvor mere end X af de samlede indkøb af hvert af følgende produkter: [liste over føde- og drikkevarer indsættes af den ordregivende myndighed, se også de forklarende noter] er fremstillet og handlet i overensstemmelse med kravene i en certificeringsordning for fair og etisk handel. Dette er en ordning, som støttes af multiinteressentorganisationer med en bred medlemsskare, og som kræver et certificeret indhold på mindst 90 %. Ordningen tager højde for internationale standarder for fair handel, herunder arbejdsvilkår under produktionen i overensstemmelse med ILO's grundlæggende konventioner, bæredygtig handel og prisfastsættelse.  

Kontrol:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge oplysninger (navn og mængde) om alle produkter, der skal leveres i salgsautomaterne under kontraktens opfyldelse, med specifik angivelse af de produkter, der opfylder kriteriet.

AC3. Årligt energiforbrug  

(Samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Dette kriterium omfatter følgende typer salgsautomater: 

 1. Køleautomater med lukket front, hvor dåser og flasker med drikkevarer opbevares stablet  
 2. Køleautomater med glasfront med dåser og flasker med drikkevarer, sukkervarer og snacks  
 3. Køleautomater med glasfront udelukkende til fordærvelige fødevarer 
 4. Køleautomater med glasfront og flere temperaturzoner 
 5. Drikkeautomater med varme og/eller kolde drikkevarer.  

Den ordregivende myndighed skal angive den type salgsautomat, der skal leveres, og dens volumen. Dette tildelingskriterium må kun anvendes til at sammenligne salgsautomater af samme type og volumen. Der gives point til tilbud vedrørende salgsautomater i omvendt forhold til automaternes årlige energiforbrug.  

Kontrol:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge en liste over salgsautomater, der vil blive anvendt under kontraktens opfyldelse. Tilbudsgiveren skal også fremlægge teknisk dokumentation for disse salgsautomater sammen med kopier af testrapporterne vedrørende automaterne i overensstemmelse med EN 50597 for salgsautomat 1- 4 og i overensstemmelse med Energy Measurement Protocol Part B udviklet af European Vending Association, for drikkeautomater med varme og/eller kolde drikkevarer.  

AC4.  GWP for kølemidler  

Dette kriterium omfatter følgende typer salgsautomater: 

 1. Køleautomater med lukket front, hvor dåser og flasker med drikkevarer opbevares stablet 
 2. Køleautomater med glasfront med dåser og flasker med drikkevarer, sukkervarer og snacks  
 3. Køleautomater med glasfront udelukkende til fordærvelige fødevarer  
 4. Køleautomater med glasfront og flere temperaturzoner.  

Den ordregivende myndighed skal angive den type salgsautomat, der skal leveres. Dette tildelingskriterium må kun anvendes til at sammenligne salgsautomater af samme type.  

Der gives point til tilbud i forhold til antallet af køleautomater, der anvender kølemidler med en GWP under 150. 

Kontrol: 

Tilbudsgiveren skal fremlægge en liste over de salgsautomater, der vil blive anvendt under kontraktens opfyldelse, med specifik angivelse af, hvilke automater der overholder dette kriterium.

Tilbudsgiveren skal fremlægge kopier af den tekniske dokumentation, som viser GWP for kølemidlet.  

CPC1. Køb af nye salgsautomater  

Hvis nye salgsautomater skal købes alene eller delvist med henblik på at levere den omhandlede tjeneste, skal kontrahenten købe udstyr, der opfylder de krav, der er fastsat i den tekniske specifikation TS3. Kontrahenten skal indberette køb af nye salgsautomater til den ordregivende myndighed. Den ordregivende myndighed kan fastsætte regler for sanktioner for manglende overholdelse.  

Find alle EU's GPP kriterier

Ved at sætte krav om positive sociale resultater i offentlige udbud og kontrakter kan offentlige indkøbere fremme social inklusion og dermed beskæftigelsesmuligheder, opkvalificering omskoling, etisk handel og design m.m. Det kan også være med til at sikre menneskerettigheder eller arbejdstagerrettigheder.

En social klausul fastsætter de krav, som fremmer de ønskede sociale hensyn.

Find muligheder til specifik krav tekst  

Krav til samfundsansvar

Man kan vælge at stille overordnede krav til leverandørens samfundsansvarlighed, herunder menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og miljø. 

Disse krav kan fremgå i et særskilt ansvarlighedsbilag, som kan være del af de aftaler, der indgås med leverandørerne. Kravene bør bygge på OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder og FN’s Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv. 

Eksempelvis er et ansvarlighedsbilag altid en del af alle SKI-aftaler. Læs SKI’s ansvarlighedsbilag her.

1. Indledning

Ved opfyldelsen af Kontrakten forpligter Leverandøren sig til at vise samfundsansvar. Leverandøren viser samfundsansvar og skaber værdi for både virksomhed og samfund ved i dialog med sin interessenter at håndtere sociale, miljømæssige og etiske udfordringer i overensstemmelse med internationalt anerkendte retningslinjer og principper for ansvarlig virksomhedsadfærd. 

2. Internationalt anerkendte principper

Leverandøren anses ved opfyldelsen af Kontrakten at vise samfundsansvar ved at overholde de nedenfor i punkt 3-5 nævnte krav. Kravene baserer sig på de internationalt anerkendte retningslinjer og principper for ansvarlig virksomhedsadfærd, der er nævnt i punkt 2.1-2.3 og de konventioner, som ligger til grund for principperne. 

2.1 FN’s Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv 

FN’s Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv) blev vedtaget af FN’s Menneskerettighedsråd i juni 2011. FN’s Vejledende Principper udstikker vejledende principper for, hvordan stater og virksomheder skal agere for at sikre, at der ikke sker menneskerettighedskrænkelser i forbindelse med virksomheders aktiviteter.  

Principperne kan hentes på OHCHR’s hjemmeside

2.2 OECD Retningslinjer for Multinationale Virksomheder

OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder er en internationalt anerkendt referenceramme for virksomheders globale ansvarlighed, der indarbejder en lang rækker internationale standarder og principper, herunder FNs Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv (jf. punkt 2.1) og ILOs trepartserklæring om principper for multinationale virksomheder og socialpolitik. 

Retningslinjerne fastlægger, hvad der forventes af virksomheder globalt og nationalt uanset, hvor de opererer, hvad angår at sikre respekt for menneske- og arbejdstagerrettigheder, internationale miljøstandarder og retningslinjer for antikorruption mv. 

OECD’s Retningslinjer er ikke begrænset til kun at omfatte multinationale virksomheder, men alle virksomheder uanset størrelse.

Retningslinjerne kan hentes på OECD’s hjemmeside

2.3 OECDs due diligence vejledning for ansvarlige forsyningskæder for mineraler fra konfliktramte områder og højrisikoområder 

OECD’s due-diligence vejledning for ansvarlige forsyningskæder for mineraler fra konfliktramte områder og højrisikoområder giver detaljerede anbefalinger og hjælp til virksomheder med henblik på at respektere menneskerettighederne og undgå at bidrage til konflikt gennem deres aktiviteter.  

Vejledningen kan hentes på OECD’s hjemmeside

2.4 Mæglings- og Klageinstitutionen for Ansvarlig Virksomhedsadfærd

Mæglings- og Klageinstitutionen for Ansvarlig Virksomhedsadfærd (NCP Danmark) har til opgave at behandle sager om overtrædelser af 'OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder' (jf. punkt 2.2) og udbrede kendskabet til Retningslinjerne. Institutionen er også OECD’s kontaktpunkt i Danmark. Institutionens virksomhed er reguleret i lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. (lov nr. 546 af 18/06/2012)

NCP Danmark kan på baggrund af en klage eller af egen drift behandle sager vedrørende mulige overtrædelser af 'OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder', der enten er begået i Danmark eller vedrører en dansk virksomhed (gælder både offentlige og private virksomheder), statslige eller regionale myndigheder.

Læs mere på NCP Danmarks hjemmeside

3. Materielle krav til leverandøren

3.1 Menneskerettigheder

Leverandøren forpligter sig til ved opfyldelsen af Kontrakten at sikre overholdelsen af grundlæggende menneskerettigheder som fastlagt i FNs Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv.

Leverandøren indestår for, at Leverandøren ved opfyldelsen af Kontrakten til enhver tid overholder gældende lovgivning om forbud mod forskelsbehandling på grund af hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap og national, social eller etnisk oprindelse, hvilket blandt andet indebærer:

 • At det leverede og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om eliminering af diskrimination er respekteret, således som dette princip bl.a. har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 111 om diskrimination. 
 • At det leverede og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til ligeløn er respekteret, således som dette princip bl.a. har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 100. 

Leverandøren forpligter sig til ved opfyldelsen af Rammeaftalen at sikre overholdelsen af grundlæggende menneskerettigheder som fastlagt i 'UN Guiding Principles on Business and Human Rights'.

3.2 Arbejdstagerrettigheder

Leverandøren forpligter sig til ved opfyldelsen af Kontrakten at sikre overholdelsen af de grundlæggende arbejdstagerrettigheder som fastlagt i OECD Retningslinjer for Multinationale Virksomheder og FNs Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv og ILOs trepartserklæring om principper for multinationale virksomheder og socialpolitik, hvilket blandt andet indebærer: 

 • At de leverede Produkter og dele heraf ikke er produceret i strid med det generelle forbud imod tvangsarbejde, således som dette blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 29 og 105.
 • At de leverede Produkter og dele heraf ikke er produceret i strid med det generelle forbud imod anvendelse af børnearbejde, således som dette blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 138 og 182.
 • At de leverede Produkter er produceret under forhold, hvor de generelle principper om retten til organisationsfrihed og retten til kollektive forhandlinger er sikret, således som dette princip blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 87, 98 og 135.
 •  At de leverede Produkter og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til rimelig aflønning er overholdt, således som dette princip blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 26 og 131 og FN's Menneskerettighedserklærings artikel 23, stk. 3.
 • At de leverede Produkter og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til rimelige arbejdstider er overholdt, således som dette princip blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 1 og 30 samt FN's Menneskerettighedserklærings artikel 24.
 • At de leverede Produkter og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til et sikkert og sundt arbejdsmiljø er overholdt, således som dette princip blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 155.
3.3 Arbejdsklausul

Leverandøren skal ved udførelse af tjenesteydelser, herunder i form af eventuelle tilknyttede serviceydelser, sikre, at ansatte hos Leverandøren og eventuelle underleverandører, som medvirker til at opfylde Kontrakten, er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Ved ”medvirker til at opfylde Kontrakten” forstås arbejde udført i Danmark med henblik på Kontraktens opfyldelse.

Leverandøren og eventuelle underleverandører skal sikre, at de ansatte får oplysninger om de vilkår, der følger af arbejdsklausulen.

3.4 Miljø

Leverandøren forpligter sig ved opfyldelsen af Kontrakten til at medvirke til at værne om natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet. Der sigtes hermed særligt til, at Leverandøren ved produktion og levering af de af Rammeaftalen omfattede Produkter/Ydelser på god vis søger:

 • At forebygge og bekæmpe forurening af luft, vand, jord og undergrund samt vibrations- og støjulemper.
 • At anvende hygiejnisk begrundede processer af betydning for miljøet og for mennesker.
 • At begrænse anvendelse og spild af råstoffer og andre ressourcer, at fremme anvendelsen af renere teknologi.
 • At fremme genanvendelse og begrænse problemer i forbindelse med affaldsbortskaffelse. Der lægges herved vægt på, hvad der er opnåeligt ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik, herunder mindre forurenende råvarer, processer og anlæg og de bedst muligt forureningsbekæmpende foranstaltninger.

Leverandøren forpligter sig således til ved opfyldelsen af Kontrakten at medvirke til at værne natur og miljø, som fastlagt i 'OECD Guidelines for Multinational Enterprises'.

3.5 Antikorruption

Leverandøren forpligter sig ved opfyldelsen af Kontrakten til at afholde sig fra at bestikke eller på anden måde uretmæssigt påvirke offentlige embedsmænd, domstole og/eller private parter.

Leverandøren forpligter sig således ved opfyldelsen af Kontrakten til at afholde sig fra alle former for korruption. 

Ved korruption forstås aktiv bestikkelse som defineret i artikel 3 i Konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater, og artikel 2, stk. 1 i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EU-Tidende 2003, nr. L 192, side 54) og bestikkelse som defineret i den nationale ret i Leverandørens medlemsstat eller hjemland eller i det land, hvor Leverandøren er etableret.

4. Krav om risikobaseret due diligence

4.1 Indledning

Kravene om risikobaseret due diligence baserer sig navnlig på FNs Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv og OECDs retningslinjer for Multinationale Virksomheder  

Risikobaseret due diligence indebærer, at virksomheden aktivt og systematisk undersøger risikoen for overtrædelser af de internationalt anerkendte retningslinjer i forbindelse med virksomhedens forretningsaktiviteter, både hos virksomheden selv og hos andre virksomheder, som den har indflydelse på, fx leverandører. Endvidere omfatter begrebet due diligence, at virksomheden træffer foranstaltninger til at forebygge risikoen for sådanne overtrædelser. 

Virksomhederne skal ifølge retningslinjerne konkret identificere, forebygge, afbøde og redegøre for aktuelle og potentielle overtrædelser og negative påvirkninger på mennesker, miljø og samfund. 

Retningslinjerne omfatter både overtrædelser, som virksomheden forårsager eller medvirker til, eller som er direkte forbundet med virksomhedens operationelle aktiviteter, Produkter eller serviceydelser

4.2 Generelt

Leverandøren forpligter sig ved opfyldelse af Kontrakten til at udvise risikobaseret due diligence i relation til kravene i punkt 3. Leverandøren skal således undersøge risikoen for overtrædelse af kravene i punkt 3 i forbindelse med Leverandørens forretningsaktiviteter, både hos Leverandøren selv og hos andre virksomheder, som den har indflydelse på, f.eks. underleverandører, og træffe foranstaltninger til at forebygge risikoen for sådanne overtrædelser ved opfyldelse af Kontrakten.

Ansvaret for at respektere menneskerettighederne gælder for alle virksomheder uanset deres størrelse, sektor, operationel kontekst, ejerskab og struktur. Imidlertid kan virksomhederne have varierende mulighed for at arbejde med menneskerettighederne som følge af ovenfornævnte faktorer.  

Leverandørens indsats skal derfor være proportional med blandt andet faktorer som virksomhedens størrelse. Små og mellemstore virksomheder kan have mindre kapacitet såvel som flere uformelle processer og ledelsesstrukturer end større virksomheder. Men nogle små og mellemstore virksomheder vil kunne forårsage stor indvirkning på menneskerettighederne, der vil kunne kræve dertil svarende forholdsregler. Alvoren af en negativ indvirkning skal bedømmes ud fra dens omfang, rækkevidde og ubodelige karakter. 

Leverandører, der er større virksomheder, anses under alle omstændigheder for at udvise nødvendig omhu, hvis Leverandøren sikrer følgende fire grundlæggende tiltag i relation til de af Kontrakten omfattede produkter eller dele heraf:

 1. Politik, der overordnet beskriver Leverandørens holdning til ansvarlig leverandørstyring.
 2. Risikovurdering, der omfatter løbende vurdering af aktuelle og potentielle indvirkninger relateret til Leverandørens aktiviteter og relationer til det under Kontrakten leverede.
 3. Implementering af politik for ansvarlig leverandørstyring, der bl.a. med udgangspunkt i risikovurderingen omfatter monitorering af udvalgte underleverandørers aktiviteter og løbende forbedringer. Leverandøren bør skride til øjeblikkelig handling, hvis der konstateres grove krænkelser af grundlæggende rettigheder og internationale miljøstandarder.
 4. Rapportering om indsatsen og dens resultater.

Leverandøren kan udvise nødvendig omhu på anden vis, som er tilpasset Leverandørens indsats set ud fra en pragmatisk tilgang og under hensyntagen til de konkrete forhold og Leverandørens ressourcer.

4.3 Mineraler og metaller fra konfliktramte og højrisikoområder

Leverandørens indsats skal derfor være proportional med blandt andet faktorer som virksomhedens størrelse. Små og mellemstore virksomheder kan have mindre kapacitet såvel som flere uformelle processer og ledelsesstrukturer end større virksomheder. Men nogle små og mellemstore virksomheder vil kunne forårsage stor indvirkning på menneskerettighederne, der vil kunne kræve dertil svarende forholdsregler. Alvoren af en negativ indvirkning skal bedømmes ud fra dens omfang, rækkevidde og ubodelige karakter. 

Leverandøren forpligter sig ved opfyldelsen af Kontrakten til i sine forretningsmæssige systemer at integrere OECDs due diligence-retningslinjer for ansvarlige forsyningskæder for mineraler fra konfliktramte områder og højrisikoområde i form af den i guiden nævnte "Five-Step Framework for Risk-Based Due Diligence in the Mineral Supply Chain", jf. annex I til guiden. 

Disse forpligtelser medfører, at Leverandøren for de af Kontrakten omfattede Produkter eller dele heraf i overensstemmelse med OECDs due diligence-retningslinjer for ansvarlige forsyningskæder for mineraler fra konfliktramte områder og højrisikoområde skal: 

 1. Etablere stærke forretningsmæssige systemer, som understøtter retningslinjerne,
 2. Identificere og håndtere risici i leverandørkæden,
 3. Udarbejde og implementere en strategi som svar på identificerede risici,
 4. Understøtte uafhængige tredjeparts audits i leverandørkæden, og
 5. Foretage offentlig rapportering om Leverandørens due diligence
 6. Dokumentation

Ud over dokumentation for opfyldelse af de i Kontraktens fastlagte specifikke krav til Produktets egenskaber vil [jeres organisation] som hovedregel ikke anmode om nærmere dokumentation for, at Leverandøren ved opfyldelsen af Rammeaftalen lever op til kravene i dette bilag.

5. Dokumentation

5.1 Dokumentation – særligt om arbejdsklausuler

[Jeres organisation] kan til enhver tid udbede sig relevant dokumentation for, at løn- og arbejdsvilkår for arbejdstagerne lever op til den forpligtelse, som arbejdsklausulen i punkt 3.3. fastsætter.

[Jeres organisation] kan kræve, at Leverandøren – efter skriftligt påkrav herom – inden for 10 arbejdsdage fremskaffer relevant dokumentation såsom løn- og timesedler, lønregnskab og ansættelseskontrakter fra såvel egne som eventuelle underleverandørers arbejdstagere.

[Jeres organisation] kan til brug for sin vurdering af, om Leverandøren eller underleverandører har overholdt klausulen søge rådgivning hos relevante arbejdsgiver- og/eller arbejdstagerorganisationer.

5.2 Dokumentation – i øvrigt

Leverandøren skal til hver en tid, og senest 30 Dage efter [jeres organisation]’s skriftlige anmodning herom, opfylde dokumentationskravene jf. punkt 5.2.1-5.2.3.

5.2.1 Erklæring fra Leverandørens ledelse

Heri erklæres det, at Leverandøren ved opfyldelse af Kontrakten løbende sikrer overholdelsen af ovennævnte krav til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø, antikorruption og due diligence.

5.2.2 Beskrivelse af praktiske tiltag

Heri beskrives de tiltag, som Leverandøren har gennemført med henblik på at sikre overholdelsen af de nævnte krav. Denne beskrivelse kan omfatte en beskrivelse af påtagne forpligtelser, implementerede systemer og andre iværksatte tiltag.

5.2.3 Beskrivelse af resultatmålinger

Heri beskrives, hvorledes resultatet af iværksatte tiltag måles. Dette kan ske ved brug af standarder så som Global Reporting Initiative's standarder for rapportering eller de standarder, der er fastlagt i EU’s Non-Financial Reporting Directive (NFRD), som forventeligt snart bliver erstattet af Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).  

[Jeres organisation] accepterer naturligvis også andre bevistyper, der opfylder de i nærværende punkt 5 fastlagte dokumentationskrav.

6. Leverandørens ansvar

Som anført ovenfor er Leverandøren efter Kontrakten alene forpligtet til at sikre overholdelsen af de i punkt 3, 4 og 5 nævnte krav "ved opfyldelsen af Kontrakten". Leverandørens ansvar angår således alene det under Kontrakten leverede.

Ved vurderingen af, hvorvidt en Leverandør kan holdes ansvarlig for en opfyldelse af Kontrakten, som strider mod de nævnte krav, lægges der bl.a. vægt på, om Leverandøren har udvist ”due diligence” i forhold til, hvad der med rimelighed kan forventes af Leverandøren ud fra den kontekst, Leverandøren opererer i. Due diligence afhænger af den pågældende Leverandørs størrelse, forretningsmæssige sammenhæng og kompleksitet, overtrædelsens alvor, om årsagen til overtrædelsen er uden for evt. kontrol og indflydelse, om der består en afhængighed af de pågældende varer eller tjenesteydelser og endelig perspektivet i forhold til den pågældende overtrædelse ved afbrydelse af et samarbejde eller indkøb, dvs. om en afbrydelse af samarbejdet forværrer eller forbedrer situationen. 

7. Procedure ved konkret begrundet mistanke

Såfremt der opstår konkret begrundet mistanke om, at Leverandørens opfyldelse af Kontrakten strider mod de i punkt 3 og 4 nævnte krav, skal Leverandøren straks efter [jeres organisation]’s anmodning herom fremsende en skriftlig redegørelse indeholdende følgende punkter:

 1. Afvisning eller bekræftelse af den konkret begrundede mistanke.
 2. Redegørelse for de omhandlede forhold samt ved bekræftelse af mistanken en handlingsplan for, hvorledes der kan rettes op på situationen, herunder hvilke foranstaltninger Leverandøren sætter i værk for at påvirke forholdet, herunder at mindske risikoen for, at tilsvarende situationer opstår.

Redegørelsen kan i relevant omfang omfatte dokumentation for, under hvilke produktionsprocesser og/eller -metoder de varer og/eller tjenesteydelser, der indgår til opfyldelsen af Kontrakten, er tilvirket, samt fornøden dokumentation for hvilke materialer, der indgår i Produkterne .Derudover skal der være en angivelse af hvorledes en part har mulighed for at søge genoprejsning og udbedring af eventuelle skader, såfremt en sag om negativ indvirkning af menneskerettighederne måtte opstå (jf. FNs Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv nr. 29). Endvidere skal Leverandøren redegøre for, hvorvidt årsagen til mistanken er uden for evt. kontrol og indflydelse, om der består en afhængighed af de pågældende varer eller tjenesteydelser og endelig perspektivet i forhold til den pågældende overtrædelse ved afbrydelse af et samarbejde eller indkøb, dvs. om en afbrydelse af samarbejdet forværrer eller forbedrer situationen. 

Konkret begrundet mistanke kan bl.a. anses at foreligge, såfremt Leverandøren indbringes for Mæglings- og Klageinstitutionen for Ansvarlig Virksomhedsadfærd (NCP Danmark), jf. lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd, eller et andet nationalt kontaktpunkt i et andet land, eller i øvrigt gøres til genstand for retsforfølgning for overtrædelser af de i punkt 3 og 4 nævnte krav ved Leverandørens opfyldelse af Kontrakten, uanset i hvilket land retsforfølgelsen finder sted. 

Leverandøren skal derfor af egen drift straks kontakte [jeres organisation], hvis Leverandøren bliver opmærksom på, at der foreligger overtrædelse af punkt 3 og 4, eller hvis Leverandøren indbringes for NCP Danmark, jf. lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd, eller et andet nationalt kontaktpunkt i et andet land, eller i øvrigt gøres til genstand for retsforfølgning for overtrædelser af de i punkt 3 og 4 nævnte krav ved Leverandørens opfyldelse af Kontrakten og i den forbindelse af egen drift fremsende redegørelse og dokumentation som ovenfor anført. 

[Jeres organisation] vil på baggrund af overnævnte skriftlige redegørelse og dokumentation mv. foretage en konkret vurdering af den enkelte sag, hvorunder alle relevante forhold vil blive taget i betragtning.

Fandt du ikke hvad du ledte efter? 

Send os ønsker til krav og kriterier som du ønsker produktsiden skal indeholde. Du har også mulighed for at ønske en temagruppe, som Forum for Bæredygtige Indkøb kan arbejde med.

Giv os feedback