Temagruppe: Grønne transportkrav til 'last mile'

  • Opdateret 31. januar 2023

Tre møder i temagruppen - 2022

Temagruppen mødtes tre gange i maj-juni og var for både professionelle indkøbere, leverandører, logistikvirksomheder, NGO’er og andre med interesse i temaet. Møderne var en blanding af oplæg og diskussioner, og resultatet af temagruppens arbejde er formidlet i form af et kommunikationsprodukt, som gruppen selv besluttede, og fremlægges ved Forums og POGI’s årskonference.

Tovholdere: Ida Ginsborg, Københavns Kommune og Michael Terkelsen, SKI
Facilitatorer: Rune Buchdal Nielsen, Miljøstyrelsen, og Anette Petersen, inVirke

Du kan finde guiden her på siden. 

Guiden: Anbefalinger til grønne transportkrav til 'last mile'

Hvordan kan offentlige og private indkøbere i praksis stille miljøkrav til last mile, hovedsageligt i vareaftaler? Det er hovedspørgsmålet i Forums nye temagruppemøder

Ved de fleste indkøb/udbud er det vanskeligt at stille miljø- og klimakrav til varetransport, fordi leverandørerne, som ofte er grossister, benytter store transportleverandører, som de har begrænsede muligheder for at påvirke. Desuden er der stor usikkerhed om, hvilke grønne teknologier der kommer til at dominere i fremtiden indenfor forskellige transporttyper, da mange teknologier stadig er meget umodne. Det gælder både fremtidens grønne brændstoffer og den nødvendige infrastruktur. Derfor er mange fragtoperatører fortsat i venteposition i forhold til at foretage investeringer i den grønne omstilling.

Temagruppen vil gerne bidrage til at fremme dialogen mellem indkøbere/indkøbsorganisationer og fragtoperatører/fragtbranchen og diskutere muligheden for at udarbejde nogle fælles retningslinjer for indfasning af enslydende grønne krav til last mile, mens vi venter på teknologier, investeringer og politiske beslutninger. Det handler blandt andet om at identificere de typer af køretøjer og de produktkategorier, hvor man kan gøre en forskel ved at stille ’her-og-nu’ krav og dermed finde en vej til udbudsteknisk at favne udviklingen af grøn transportteknologi mens den sker. Samtidig vil temagruppen rette blikket imod, hvordan ændring i indkøbsadfærd kan bidrage til mere miljø- og klimavenlig last mile.

Sted: Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI), Montagehallen, Pakkerivej 6, 2500 Valby

Temagruppen om grønne transportkrav til ’last mile’ har holdt sit første møde hos SKI i Valby, hvor fire gode oplægsholdere og 20 diskussionslystne deltagere bidrog til et godt og udbytterigt møde.

Rune Buchdal Nielsen fra Miljøstyrelsen indledte mødet med en introduktion til Forums inspirationspjece om grøn transport fra 2020, som gruppens arbejde gerne skal bygge videre på. Rune fortalte bl.a. om pjecens 7 gode råd, som indkøbere i både virksomheder, organisationer og offentlige institutioner kan bruge til at fremme efterspørgslen efter grøn varetransport. Han fremhævede især råd nr. 2 om at indgå markedsdialog for at få overblik over, hvad der er muligt for transportørerne i dag og i fremtiden samt råd nr. 7 om at monitorere og følge op på om kravene bliver mødt, så resultaterne kan kommunikeres til både kunder, samarbejdspartnere, leverandører og medarbejdere. Se pjecen her på siden

Rune gav ordet videre til Jesper Højte Stenbæk, som er fagchef for transport og infrastruktur i Dansk Erhverv. Jesper fortalte om hvor transportpolitikken bevæger sig hen og påpegede, at selvom man ikke er i mål med teknologierne, så er udviklingen de senere 2 år gået hurtigere end over de seneste 25 år. Han tror derfor på, at transportørerne vil kunne levere med el-lastbiler på de korte ture om et par år. Til de længere ture med tungere lastbiler peger udviklingen på brint som den mest fordelagtige teknologi men indtil brint er klar mener Jesper, at hybrid-lastbiler er en god løsning, som også er velegnet til leverancer om natten, da hybrid-lastbilerne er støjsvage. Den største udfordring pt. er dog krigen i Ukraine som gør det svært for branchen at kræve store mængder grøn energi, som bør bruges til opvarmning af huse før biler. Det betyder, at transportørerne ikke kan komme i gang med den grønne omstilling i det tempo de ønsker.

Dagens tredje oplæg kom fra Ida Meulengracht Ginsborg, som er chefkonsulent i Københavns Kommune. Ida fortalte om hvordan kommunen stiller grønne trappekrav til de forskellige varegrupper. Indsatsen bygger på Borgerrepræsentationens beslutning i 2019 om at indarbejde krav i relevante udbud og kontrakter om, at leverandører til kommunen skal anvende grønne køretøjer. Grønne køretøjer er defineret som biler, der kører på el, biogas eller brint, eller plug-in-hybrid, samt ikke-motoriserede transport-former som fx cykler. Kommunen stiller i dag krav til grønne køretøjer på de fleste kontrakter, som involverer mindre køretøjer og varebiler, og ser generelt de fleste udfordringer på de større køretøjer og særligt dem, hvor der er særlige krav til køretøjernes funktion. Ida påpegede også, at teknologiudviklingen går stærk, og at markedsdialog på de enkelte kontrakter er afgørende for at få overblik over markedsmodenheden, så det kan være en rettesnor for mindstekrav og trappemodeller for andelen af kørsler i grønne køretøjer.

Sidste oplægsholder var Marie Christiansen Krøyer, Chef for markedsanalyseafdelingen i SKI, som præsenterede en SKI markedsanalyse af hvilke grønne transportkrav til last mile kan man begynde at stille til nationale vareaftaler og hvornår. Markedsanalysen viser, at mange fragtoperatører og vareleverandører er i venteposition. De er først lige begyndt på omstilling mod el, og er usikre på, om de skal gå all-in på el, satse på andre grønne brændstoffer eller måske gå efter diversitet i flåden. Marie sagde, at det derfor er vigtigt at have en tæt markedsdialog om mulige nye grønne transportkrav og en dynamisk tilgang, der udforsker muligheder for udbudsteknisk at favne udviklingen af grøn transportteknologi, mens den sker. Det kan omfatte gradvis grøn optrapning frem for absolutte krav for hele kontraktperioden samt differentiering, hvor man tilbyder grønne ‘last miles’ i områder, hvor det er muligt, fx ud fra postnummer, urbaniseringsgrad, miljøzoner. Endvidere kan man sikre målbar konkurrence ved at udtænke nye tilgange til at evaluere og konkurrenceudsætte grønne investeringer.

Skriv til sekretariatet hvis du ønsker oplæggene fra 1. temagruppemøde:

Forums pjece om grøn transport fra 2020: Hvilke anbefalinger og cases vedr. last mile kan vi bygge videre på? v/ Rune Buchdal Nielsen, Miljøstyrelsen

Københavns Kommune: Hvordan stilles specifikke grønne trappekrav til de forskellige varegrupper? Og hvordan følges op på om kravene efterleves i praksis?  v/ Ida Meulengracht Ginsborg, Chefkonsulent, Københavns Kommune

SKI markedsanalyse: Hvilke grønne transportkrav til last mile kan man begynde at stille til nationale vareaftaler og hvornår? Hvilke tiltag kan SKI og kunderne gøre sammen? v/ Marie Christiansen Krøyer, Chef for markedsanalyseafdelingen i SKI

Mødet sluttede med en opsamling i grupper på de vigtigste læringspunkter fra dagens oplæg og diskussioner, som vil blive præsenteret på næste møde som afholdes onsdag den 1. juni kl. 10-14 hos Københavns Kommune.

Sted: Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) Montagehallen, Pakkerivej 6, 2500 Valby

Temagruppens 2. møde handlede om at få overblik over de forskellige løsningsmuligheder i forhold til at sikre grønnere ’last mile’ transport.

I dagens første oplæg fortalte seniorrådgiver i DFØ, Odd Olaf Schei, om erfaringerne fra det fælles nordiske Zero Emission Delivery projekt, som Københavns Kommune, Aalborg Kommune og SKI deltager i sammen med en række større byer i Norden. Et væsentligt resultat er et fælles statement, som projektets partnere udgav i november 2020. Her forpligter de sig til at reducere emissioner fra transportsektoren gennem kontraktlige krav og faktiske indkøb af varer som bidrager til at fremme produktion og brug af nul-emission køretøjer og andre innovative løsninger. Læs ‘Joint statement call for zero emission delivery of goods’ her

I 2021 inviterede de deltagende kommuner i fællesskab til markedsdialog, hvor de præsenterede deres behov og kommende indkøb, og gav transportleverandørerne mulighed for at pitche deres grønne løsninger for de offentlige indkøbere. I projektets næste fase vil kommunerne først og fremmest samarbejde om at gennemføre flere udbud med harmoniserede krav til last mile. Herunder vil der være fokus på muligheder for smartere city logistik, ruteoptimering og alternative leveringstider. Endelig vil projektet se på hvordan kommunerne bedst kan bruge de data, som leverandørerne kan levere, og hvordan indkøberne bliver bedre til at følge systematisk op på kontrakter.

Dagens andet oplæg kom fra Jakob Jespersen og Katrine Brommann fra Lyngby-Taarbæk Kommune, som fortalte om deres erfaringer med samordnet varedistribution. Kommunen har i 2 år kørt et forsøgsprojekt sammen med City Logistic, hvor alle non-food leverancer håndteres på et centrallager uden for Lyngby bymidte og samlet leveres i eldrevne køretøjer til rådhus og plejecentre 2 gange om ugen. Formålet har været at reducere tung trafik i midtbyen, optimere post- og pakkehåndteringen på rådhuset, reducere CO2-udledningen og ikke mindst være frontløber for erhvervslivet i Lyngby. Resultatet er, at antal varekørsler til hver lokation er mere end halveret. Det reducerede antal kørsler ind i midtbyen er foretaget i mindre elbiler eller med elcykler og det har reduceret CO2-udledningen med 98%. Desuden oplever de kommunale institutioner, at det har lettet administrationen af varemodtagelse, og at de dermed sparer værdifuld tid. Kommunen vil på sigt gerne udvide konceptet til alle kommunens 75 lokationer, og Jakob opfodrede til at ekstraomkostninger til grøn varelevering indarbejdes i SKI-aftaler, så man ikke betaler dobbelt. En række virksomheder og butikker i byen har tilmeldt sig City Logistic’s koncept i løbet af forsøgsperioden, og visionen er at Lyngby-Taarbæk Kommune bliver den første kommune i Europa, der tester grøn varedistribution i en hel bymidte.

Efter frokost havde vi inviteret fire transportleverandører til at deltage i et distributørpanel, hvor vi fik præsenteret forskellige løsningsmuligheder som inspiration til arbejdet med at formulere fælles retningslinjer for grønne krav til last mile.

Første panelist var Kasper Lundsgaard, Manager Corporate Development hos GLS Denmark. Kasper fortalte, at GLS arbejder med at reducere CO2-udledningen fra alle aktiviteter i hele kæden, ikke kun last-mile. Alle nye køretøjer er enten elbiler, ladcykler eller overholder Euronorm 6. Han mener, at både el og biobrændstoffer er del af fremtidens løsninger. Desuden peger han på forsyningssikkerhed som en af udfordringerne ved den grønne omstilling af transport: Er der nok grøn el? Er der nok ladestandere, kan man få lokationer til hubs? Han ser også betalingsvillig efterspørgsel som en udfordring, da GLS oplever at kunderne ikke vil betale for grøn transport. I forhold til indkøberens rolle i omstillingen, så opfordrede Kasper til at stille grønne krav men også til at være realistisk og holistisk. F.eks. se på hvad der kan lade sig gøre i det pågældende lokalområde og afklare hvad det må koste. Kasper sluttede med at slå fast, at dialog er alfa og omega for at flytte markedet i den rigtige retning.

Anden paneloplæg kom fra Christian Nordling, som er Director HSSE hos PostNord Denmark. PostNord vil være fri for fossile brændstoffer i 2030 og emissionsfri på last mile senest i 2027. Christian fortalte, at de i øjeblikket er afhængige af køretøjer på biobrændstof, men vil gå over til eldrevne køretøjer efterhånden som teknologien modnes. Dvs. i stedet for at skifte til køretøjer, der overholder Euronorm 6, bruges biobrændstoffer (HVO) til Euronorm 5 biler, hvilket har vist sig at resultere i lavere emissioner end fra Euronorm 6 biler. Christian fremhævede også tilgængelighed af eldrevne køretøjer med tilstrækkelige ydelsesvurderinger og overkommelige priser samt ladeinfrastrukturen, der kræver aftaler med udlejere og i visse tilfælde kapacitet hos el-netoperatører, som kritiske succesfaktorer for last mile elektrificering. Christian opfordrede indkøbere til at stille krav til andelen af flåden, som skal være grøn, som milepæle over tid.

Sourcing Developer hos IKEA Group, Ralf Jensen gav det tredje oplæg. IKEA’s mål er, at alle last mile leverancer benytter elektriske køretøjer eller andre nul-emissionsløsninger inden 2025. Målet er allerede nået i Shanghai, Guangzhou og Tianjin, og IKEA er ved at udrulle nul-emissionsløsninger i hele Kina. Elbiler benyttes i dag på i alt 19 markeder, som også omfatter Indien, Storbritannien, Australien og Frankrig.
IKEA oplever et regulært paradigmeskifte med kraftigt stigende behov for leveringsservice og har valgt at insource både planlægningen og dele af transporten for at få erfaringer, som kan bruges i dialogen med andre transportleverandører. Indsigt i både kundebehov og distribution er nemlig et godt afsæt for at udvikle nye løsninger. Ligesom de to forrige oplægsholdere fremhævede Ralf, at grøn last mile levering forudsætter en flåde af elektriske lastbiler med den rigtige rækkevidde og nyttelast samt en effektiv opladningsinfrastruktur og et net, der kan levere grøn strøm.

Sidste oplæg i panelet var Casper Svensson, Chief Visionary hos LeadCity Logistic. City Logistic’s forretningsmodel er at facilitere last mile levering med et fuldstændigt økosystem. Transportører og virksomheder leverer til City Logistic hub, hvorfra de håndterer last mile levering af varer til modtagerne i indre by. Desuden varetager de alle former for omvendt logistik i byen, f.eks. emballage, returnering, affald, som samles til afhentning på deres hubs. Det reducerer antallet af køretøjer og emissionerne i byerne, som beskrevet i pilotprojektet i Lyngby-Taarbæk Kommune. City Logistic’s flåde er 100% elektrisk, og med den stigende e-handel tror Casper på, at fremtidens flåde stadig vil være et mix af transportmidler fra cargocykler til lastbiler. Hans vigtigste opfordring til de kommunale indkøbere er at flytte leveringerne til dagens yderpunkter, da det giver grobund for at andre aktører kan planlægge bedre.

Efter oplæggene fulgte en god diskussion, hvor det bl.a. blev konkluderet, at leverandørerne vil foretrække, at offentlige indkøbere stiller krav til ambitionen/det overordnede mål f.eks. om CO2-reduktion og lader det være op til leverandørerne selv at vælge, hvordan de vil opfylde målet. Desuden blev det fremhævet, at der er brug for retningslinjer for krav til dokumentationen, og at det skal ovevejes at benytte den europæiske standard for transport: EN16258 standard for CO2 beregning for transport.

Program for temamøde 3
Dag: Onsdag den 22. juni kl. 9.30-13
Sted: Dansk Erhverv, Børsen, København

9.30-9.45    Velkommen
Input fra de forrige møder og introduktion til mødets fokus: At udarbejde fælles retningslinjer for indfasning af grønne krav til last mile

v/ Anette Petersen, inVirke

9.45-10.15    Oplæg og spørgsmål
Beregning af klimaaftryk fra de forskellige transportløsninger – Standard EN16258

v/ Jakob Størling, Relation- og uddannelseschef hos Danske Speditører

10.15-12.45    Workshop
Gruppearbejde med videndeling mellem grupper

12.45-13.00    Tak for i dag
Kort afrunding om proces for færdiggørelse af retningslinjer og lancering på årskonferencen samt videre udbredelse i Norden nordisk og EU

v/ Rune Buchdal Nielsen, Miljø

Præsentationer

Skriv til sekretariatet hvis du ønsker at se præsentationer fra møderne

Kontakt sekretariatet