Fødevarer

Under Miljø kan du finde Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøbs (POGI) krav samt EU's GPP kriterier til fødevarer.

 • Opdateret 18. juni 2024

Krav

Krav for Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI)

Kravene er obligatoriske at efterleve for Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøbs medlemmer og kan bruges til inspiration for andre.

Indkøbsmål 1, publiceret september 2018.

Alle medlemmer sikrer, at det primært er sæsonens frugt og grønt, der købes ind og at der efterspørges en bred vifte af sorter, således at variation og bio-diversitet styrkes i frugt- og grøntsagsproduktionen.

I fremtidige udbud stilles der desuden krav til leverandøren om et bredt sortiment af sæsonens frugt og grønt.

Definition:

Sæsonens varer vil typisk være de, som på det pågældende tidspunkt findes i rigelige mængder, og som både med hensyn til friskhed, pris og kulinarisk kvalitet vil være mest værdifulde for indkøber og slutbruger. At indkøbe eller efterspørge sæson behøver ikke at betyde, at man udelukker importerede varer, hvis man undlader at specificere, at det f.eks. er den danske sæson, der menes. Appelsiner og klementiner er i sæson i mange lande i december – februar, derfor er det oftest i denne periode de er at finde på dagligvarebutikkernes grøntsagshylder.

Se bilag 1 for eksempler på metode til efterspørgsel af sæsonens frugt og grønt i udbud.

Medlemsorganisationen forpligter sig til, at minimum 50 % af det samlede
indkøb af kaffe, te og kakao er Fair Trade og/eller økologisk.

Se bilag 2 for uddybning af begrebet Fair Trade.

Partnerskabet har en klar ambition om, at alle medlemsorganisationerne bestræber sig på at opnå en så stor økologiprocent som muligt, og det anbefales, at medlemmerne opnår målsætningen om minimum 30% økologi i hele medlemsorganisationen senest ved udgangen af 2018, og minimum 60% økologi i hele medlemsorganisationen senest i 2021.

Der opfordres til, at medlemsorganisationerne arbejder med Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri's Økologiske Spisemærke, da arbejdet herigennem bliver verificerbart.

I bilag 3 findes en markedsvurdering for det danske marked for økologiske føde- og drikkevarer. I bilag 4 kan ses en række anbefalinger til offentlige institutioner, som gerne vil arbejde målrettet med omlægning til økologi, og i bilag 5 findes cases på omlægning til økologi.

Alle medlemmer skal i udbudsmaterialet/kontrakten kræve, at leverandøren oplyser, hvorledes de minimerer deres madspild i håndterings- og transportprocessen samt i lagerstyringen af de varer, der udbydes i henhold til kontrakten. Det er op til det enkelte medlem af POGI at afgøre, hvordan leverandørens metode til mindskning af madspild skal vægtes i udbudsmaterialet.

Alle medlemmer af POGI opfordres til at sikre procedure for håndtering af madspild i alle køkkener i medlemsorganisationerne senest ved udgangen af 2018.

Se bilag 6 for inspirationsmateriale.

Fødevarekontaktmateriale:

Fødevarekontaktmateriale (emballage) fra leverandøren skal være PVC- og ftalatfrie samt fri for alle kendte uønskede stoffer jf. Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer. Leverandører skal desuden undgå overemballering som for eksempel stykvis emballering, der hvor det ikke har betydning for fx fødevarens holdbarhed.

Transportemballage:

Transportemballage til at fragte fødevarer skal være returemballage eller emballage egnet til genanvendelse.

Ved brug af plastemballage bør emballagen så vidt muligt bestå af genanvendt plast. Ved brug af papemballage bør emballagen så vidt muligt bestå af genanvendt pap.

Herudover stilles der krav til, at leverandøren sikrer korrekt affaldssortering
af brugt emballage, såfremt det ikke længere kan anvendes.

Download POGI's indkøbsmål for fødevarer

EU GPP-kriterier for fødevarer – basis

Publiceret d. 27.09.2019

Definition og anvendelsesområde

Produktgruppen fødevarer, cateringtjenester og salgsautomater omfatter offentlige myndigheders direkte indkøb af fødevarer og indkøb af cateringtjenester ved anvendelse af interne ressourcer eller anlæg eller ved hel eller delvis outsourcing gennem kontrakter med cateringvirksomheder.  

Fødevarer kan indkøbes direkte fra producenter, fabrikanter, grossister eller importører og kan indgå i de tjenester, der leveres af cateringvirksomheder ifølge kontrakt. 

Følgende tekniske definitioner gives som hjælp til at anvende kriterierne (den tekniske rapport indeholder flere oplysninger og yderligere tekniske definitioner):  

 • Cateringtjenester: Tilberedning, opbevaring og eventuelt levering af fødevarer og drikkevarer, der er bestemt til forbrugere/kunder/patienter på tilberedningsstedet, på en satellitenhed eller på kundens adresse/forretningssted.  
 • Cateringvirksomhed med kontrakt: En virksomhed, der bl.a. leverer en måltidstjeneste (f.eks. ved at drive en personalekantine eller levere skolemad) eller leverer drikkevarer, snacks eller salgsautomater.  
 • Konventionelt køkken: Et køkken (på forbrugsstedet), hvor alle fødevarerne eller en væsentlig del her tilberedes fra råvarer. 
 • Central produktionsenhed: Centralkøkkener eller centrale fødevarefabrikker, der leverer komplette færdigretter eller præforarbejdede ingredienser/måltider til satellitenheder. Dette kan omfatte både færdigretter og retter til anretning.  
 • Færdigretter: Tilberedning på stedet eller i et centralkøkken af et stort antal enheder, som derefter opbevares nedfrosset eller nedkølet indtil servering.  
 • Færdiglavet mad til anretning: Maden leveres præforarbejdet og tilberedt. Maden opvarmes derefter (hvis det er nødvendigt) og anrettes på stedet.  
 • Salgs- og drikkevareautomater: Automater, der altid er tilgængelige med snacks, frugt, drikkevarer og/eller sandwich osv., som er spise-/drikkeklare, eller som kan opvarmes.  
 • Vandautomater: En anordning til aftapning af drikkevand, hvor drikkevandet kan være opvarmet og/eller afkølet. 

Leveringen af cateringtjenester påvirkes i mange tilfælde af brugernes ønsker (f.eks. i kantiner). I disse tilfælde skal de ordregivende myndigheder tage hensyn til, at kontrahenten skal tilpasse udbuddet til efterspørgslen.  

De væsentligste miljøpåvirkninger  

På baggrund af de foreliggende videnskabelige data kan der drages følgende konklusioner om de væsentligste miljøpåvirkninger af produktgruppen fødevarer, cateringtjenester og salgsautomater gennem deres livscyklus:  

De væsentligste miljøpåvirkninger af indkøb af fødevarer er forbundet med deres produktion og omfatter miljøpåvirkninger som f.eks. forbrænding af fossilt brændsel og energiforbrug i forbindelse med forskellige aktiviteter, arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse, vandforbrug og vandforurening. Der er imidlertid andre miljøpåvirkninger, som er forbundet med specifikke kategorier af fødevarer. Disse omfatter:  

 • produktion og anvendelse af pesticider og kemiske gødningsmidler i forbindelse med fødevaregrupper, f.eks. kød, mælk og ost, æg, frugt og grøntsager, brød og korn, olier og fedtstoffer samt varme og kolde drikkevarer  
 • jordforringelse i forbindelse med fødevaregrupper som f.eks. frugt og grøntsager, brød og korn samt olier og fedtstoffer  
 • emissioner af methan og nitrat i forbindelse med forskellige produktgrupper  
 • udtømning af fiskebestande eller produktion af fiskefoder og brug af antifoulingmidler i fiskebure i forbindelse med fisk og skaldyr.  

Med hensyn til cateringtjenester er energi- og vandforbrug — ligesom affaldsproduktion og affaldshåndtering — vigtige bidragydere til den samlede miljøpåvirkning. Det skal bemærkes, at bekæmpelse af fødevareaffald er afgørende for at reducere cateringtjenesters samlede miljøpåvirkning. 

Væsentlige miljøpåvirkninger i produktets livscyklus  EU's tilgang til grønne offentlige indkøb
Væsentlige miljøpåvirkninger: Udvalgte tilgange, der minimerer de væsentligste miljøpåvirkninger i produktets livscyklus:
Energi, der anvendes i forbindelse med landbrug, landbrugsaktiviteter, fødevareforarbejdning og anlæg  Økologiske fødevarer 


 
Arealanvendelse og ændringer i arealanvendelse (f.eks. ødelæggelse af naturtyper, særligt skove, og tilknyttede CO2-emissioner i forbindelse med produktionen af foder, afgrøder, frugt, vegetabilske fedtstoffer osv.)  Flere miljømæssigt ansvarlige hav- og akvakulturfødevarer 
Udtømning af fiskebestande og forringelse af biodiversiteten  Øget udbud af plantebaserede menuer 
Produktion og brug af gødningsmidler og pesticider  Flere miljømæssigt ansvarlige vegetabilske fedtstoffer 
 
Vandforbrug og vandforurening  Forebyggelse af mad- og drikkevarespild 
 
Emission af forurenende stoffer som f.eks. methan eller nitrit fra landbrugsaktiviteter  Andet affald: forebyggelse, sortering og bortskaffelse 
 
Bortskaffelse af affald  Energi- og vandforbrug i køkkenet 

Miljøpåvirkningernes rækkefølge afspejler ikke nødvendigvis deres omfang. 

TS1 Økologiske fødevarer  

(samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Mulighed A (lettere at kontrollere under kontraktens opfyldelse) TS1.1 Følgende føde- og drikkevarer [indsættes af den ordregivende myndighed, se også de forklarende noter] skal overholde forordning (EU) 2018/8481 med senere ændringer. 

Kontrol: 

Tilbudsgiveren skal fremlægge en erklæring om, at alle de føde- og drikkevarer, der er anført ovenfor, og som skal leveres under kontraktens opfyldelse, overholder forordning (EU) 2018/848 med efterfølgende ændringer1. Tilbudsgiveren skal desuden fremlægge en beskrivelse af, hvordan vedkommende vil sikre, at de nævnte produkter kan fremskaffes fra økologiske kilder under kontraktens opfyldelse (f.eks. ved at identificere leverandørerne af de forskellige produkter).  

Mulighed B (mere kompliceret at kontrollere under kontraktens opfyldelse) TTS1.1 Mindst X % af de samlede indkøb af føde- og drikkevarer skal overholde forordning (EU) 2018/848 med senere ændringer. 

Kontrol: 

Tilbudsgiveren skal fremlægge oplysninger (navn og mængde) om føde- og drikkevarer, som skal leveres under kontraktens opfyldelse, med specifik angivelse af de produkter, der opfylder økologiske krav.  

TS2. Hav- og akvakulturfødevarer  

(samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

TS2.1.  

Der må ikke anvendes fisk eller fiskeprodukter fra arter og bestande, der er opført på en liste over "fisk, der skal undgås", som afspejler situationen for fiskebestande i forskellige regioner. 

Kontrol: 

Tilbudsgiveren skal fremlægge en erklæring om, at kun fisk og fiskeprodukter, der overholder ovennævnte krav, vil blive leveret. Tilbudsgiveren skal desuden give en beskrivelse af, hvordan vedkommende vil sikre overholdelsen under kontraktens opfyldelse (f.eks. ved at angive leverandørerne af de forskellige produkter)  

TS3. Dyrevelfærd  

(samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

TS3.1  

Ingen af de æg med skal, der kommer fra traditionelt landbrug, er mærket med kode 3 i henhold til forordning (EF) nr. 589/2008.  

Kontrol:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge en erklæring om, at ingen af de æg med skal, der kommer fra traditionelt landbrug, vil blive mærket med kode 3 i henhold til forordning (EF) nr. 589/2008 med senere ændringer. Tilbudsgiveren skal desuden give en beskrivelse af, hvordan vedkommende vil sikre overholdelsen under kontraktens opfyldelse (f.eks. ved at angive leverandører og specifikt udpege dem, der leverer æg i overensstemmelse med henholdsvis kode 1 eller 2 i bilag I, del A, til forordning (EF) nr. 589/2008).  

TS4. Flere miljømæssigt ansvarlige vegetabilske fedtstoffer  

(samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

TS4.1.  

Hvis der indkøbes præemballerede føde- og/eller drikkevarer, der indeholder vegetabilske fedtstoffer, skal mindst X % af de enheder af præemballerede fødevarer, der indeholder vegetabilske olier, være fremstillet af afgrøder, der overholder miljøkriterierne vedrørende jord, biodiversitet, ændring af arealanvendelse og organiske kulstoflagre ved at overholde kravene i en certificeringsordning, der dækker disse områder, i henhold til artikel 93 i forordning (EU) nr. 1306/2013, eller på en tilsvarende måde.  

TS4.2.  

Hvis vegetabilsk olie indkøbes, skal mindst Y % af den vegetabilske olie, der indkøbes som råvare, være fremstillet af afgrøder, der overholder miljøkriterierne vedrørende jord, biodiversitet, ændring af arealanvendelse og organiske kulstoflagre ved at overholde kravene i en certificeringsordning der dækker disse områder, i henhold til artikel 93 i forordning (EU) nr. 1306/2013, eller på en tilsvarende måde.  

Kontrol: 
TS4.1.  

Tilbudsgiveren skal fremlægge en erklæring om, at mindst X % af alle de fødevarer, der indeholder vegetabilske fedtstoffer (som enheder), som skal leveres under kontraktens opfyldelse, er i overensstemmelse med ovennævnte krav. Tilbudsgiveren skal medtage en beskrivelse af de foranstaltninger, der skal træffes for at sikre overholdelse (f.eks. forsyningskilder, der kan anvendes).  

TS4.2.  

Tilbudsgiveren skal fremlægge en erklæring om, at mindst Y % af de vegetabilske olier eller afledte produkter (som råvare eller som margarine), som vedkommende leverer, overholder ovennævnte krav. Tilbudsgiveren skal medtage en beskrivelse af de foranstaltninger, der skal træffes for at sikre overholdelse (f.eks. forsyningskilder, der kan anvendes).  

AC1. Yderligere økologiske fødevarer  

(samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Mulighed A (lettere at kontrollere under kontraktens opfyldelse) 

Der gives forholdsmæssige point til tilbud, der omfatter mere end listen over føde- og drikkevarer [anført i TS1 mulighed A] og overholder standarderne for økologiske produkter. 

Kontrol: 

Se TS1 mulighed A ovenfor  

Mulighed B (mere kompliceret at kontrollere under kontraktens opfyldelse)  

Der gives forholdsmæssige point til tilbud, hvor mere end de krævede X % af de samlede indkøb af føde- og drikkevarer er fremstillet i overensstemmelse med forordning (EU) 2018/848 med senere ændringer. 

Kontrol: 

Se TS1 mulighed B ovenfor  

AC2. Yderligere hav- og akvakulturfødevarer 

(samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Mulighed A (lettere at kontrollere under kontraktens opfyldelse) 

AC2.1. Der gives forholdsmæssige point til tilbud, der omfatter mere end listen over fisk og fiskeprodukter [anført i TS2.2. mulighed A], der er produceret i bestande inden for sikre biologiske grænser, som tager højde for miljøpåvirkninger, herunder overfiskeri eller udtømning, biodiversitet samt ansvarlig og bæredygtig ressourceudnyttelse. 

Kontrol: 

Se TS2.2. mulighed A ovenfor  

Mulighed B (mere kompliceret at kontrollere under kontraktens opfyldelse)  

AC2.1. Der gives forholdsmæssige point til tilbud, hvor mere end de krævede Y % af den mængde fisk og fiskeprodukter, der indkøbes, kommer fra bestande inden for sikre biologiske grænser. Dette betyder, at gydebiomassen ifølge den videnskabelige rådgivning med stor sandsynlighed ligger over det niveau, hvor bestanden er i fare for at bryde sammen. Dette skal baseres på vurderinger fra uafhængige videnskabelige organer, der leverer rådgivning til EU, herunder navnlig  

Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES), EU's Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri (STECF) og regionale fiskeriforvaltningsorganisationer forskellige steder i verden. 

Kontrol: 

Se TS2.2. mulighed B ovenfor  

Mulighed A (lettere at kontrollere under kontraktens opfyldelse) 

AC2.2. Der gives forholdsmæssige point til tilbud, der omfatter mere end listen over akvakulturfødevarer [anført i TS2.3. mulighed A], der er produceret i overensstemmelse med kravene i en certificeringsordning for bæredygtig produktion. Dette er en ordning, som støttes af multiinteressentorganisationer med en bred medlemsskare, og som tager højde for miljøpåvirkninger, herunder biodiversitet samt ansvarlig og bæredygtig ressourceudnyttelse. 

Kontrol: 

Se TS2.3. mulighed A ovenfor  

Mulighed B (mere kompliceret at kontrollere under kontraktens opfyldelse)  

AC2.2. Der gives forholdsmæssige point til tilbud, hvor mere end de krævede X % af de indkøbte akvakulturfødevarer, som ikke overholder kriteriet om økologisk produktion, er produceret i overensstemmelse med kravene i en certificeringsordning for bæredygtig produktion, som støttes af multiinteressentorganisationer med en bred medlemsskare, og som tager højde for miljøpåvirkninger, herunder biodiversitet samt ansvarlig og bæredygtig ressourceudnyttelse. 

Kontrol:  

Se TS2.3. mulighed B ovenfor  

AC3. Yderligere dyrevelfærd.  

(Samme krav for centrale og omfattende kriterier) 

AC3.1. Der gives forholdsmæssige point til tilbud, hvor mere end X % af æggene med skal (ekskl. økologiske æg) er mærket med kode 1 i henhold til forordning (EF) nr. 589/2008 med senere ændringer  

Kontrol:  

Se TS3 ovenfor  

AC3.2. Der gives forholdsmæssige point til tilbud, hvor mere end Y % af de samlede indkøb af kød- og mejeriprodukter (ekskl. økologiske produkter) er fremstillet i overensstemmelse med kravene i en certificeringsordning for dyrevelfærd. Dette er en ordning, som støttes af multiinteressentorganisationer med en bred medlemsskare, og som tager højde for generelle aspekter, herunder lavt stressniveau, minimal anvendelse af nødvendige antibiotika, slagtning uden bedøvelse og minimale transporttider, og særlige aspekter, herunder græsningssæson for malkekøer eller forbud mod halekupering af grise.  

Kontrol:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge oplysninger (navn og mængde) om de kødprodukter, som skal leveres under kontraktens opfyldelse, med specifik angivelse af de produkter, der opfylder kravene.  

AC4. Produkter fra fair og etisk handel  

(Samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Mulighed A (lettere at kontrollere under kontraktens opfyldelse) 

Der gives forholdsmæssige point til tilbud, hvori følgende føde- og drikkevarer [liste over føde- og drikkevarer] er fremstillet og handlet i overensstemmelse med kravene i en certificeringsordning for fair og etisk handel, der kræver et certificeret indhold på mindst 90%. Dette er en ordning, som støttes af multiinteressentorganisationer med en bred medlemsskare, og som tager højde for internationale standarder for fair og etisk handel, herunder arbejdsvilkår under produktionen i overensstemmelse med Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO's) grundlæggende konventioner, bæredygtig handel og prisfastsættelse.  

Kontrol:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge den liste over produkter, der skal leveres under kontraktens opfyldelse, som overholder dette kriterium.  

Mulighed B (mere kompliceret at kontrollere under kontraktens opfyldelse)  

Der gives forholdsmæssige point til tilbud, hvor mere end X % af de samlede indkøb af hvert af følgende produkter: [liste over føde- og drikkevarer] er fremstillet og handlet i overensstemmelse med kravene i en certificeringsordning for fair og etisk handel, der kræver et certificeret indhold på mindst 90 % Dette er en ordning, som støttes af multiinteressentorganisationer med en bred medlemsskare, og som tager højde for internationale standarder for fair handel, herunder arbejdsvilkår under produktionen i overensstemmelse med Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO's) grundlæggende konventioner, bæredygtig handel og prisfastsættelse.

Kontrol:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge oplysninger (navn og mængde) om alle produkter, som skal leveres under kontraktens opfyldelse, med specifik angivelse af de produkter, der opfylder kriteriet.  

CPC1. Praksis for forvaltning af offentlige indkøb  

I kontraktens løbetid skal tjenesteyderen indsamle og registrere:

 • fakturaer og andre bilag, der dokumenterer overholdelsen af kriterierne i overensstemmelse med kravene for kontrol af de relevante tekniske specifikationer og tildelingskriterier TSx-y og ACx-y.  

Disse fakturaer skal stilles til rådighed for den ordregivende myndighed med henblik på kontrol. Den ordregivende myndighed kan fastsætte regler for sanktioner for manglende overholdelse.  

I udviklingen af kriterier for grønne offentlige indkøb er et af de vigtigste aspekter, der skal tages i betragtning, en analyse af livscyklusomkostningerne for de mest miljøvenlige produkter eller tjenester i forhold til gennemsnitlige produkter eller tjenester på markedet. Omkostningshensyn (ved hjælp af et livscyklusperspektiv) er meget vigtige for offentlige organer, da dette hjælper med at begrunde de offentlige udgifter. Medlemsstaterne bør tilskyndes til at træffe valg, som giver en merværdi på lang sigt.  For at offentlige indkøbere kan vælge de produkter og tjenester, der vil være mest omkostningseffektive, bør de anvende et livscyklusperspektiv og en tilgang baseret på livscyklusomkostninger. Livscyklusomkostninger omhandler hele produktets eller tjenestens livscyklus fra start til slut. Alt efter hvilket perspektiv der anlægges i vurderingen af livscyklusomkostningerne, kan omkostningerne i forskellige faser beregnes mere eller mindre detaljeret. For køkkenudstyr og transportmidler er brugsfasen af produktets livscyklus er relevant for de offentlige indkøbere, da der opstår en yderligere omkostning. Fødevare- og cateringtjenester indkøbes af forskellige offentlige organer. Der indkøbes mange forskellige typer føde- og drikkevarer, og der indgås kontrakt om mange typer cateringtjenester.  

Ved de fleste indkøb af føde- og drikkevarer kan omkostningerne sædvanligvis opdeles i følgende kategorier:  

 • varekøb eller råvareomkostninger: dvs. omkostningerne til køb af varer, der blev tilført varebeholdningen, uanset om de sælges i løbet af året eller ej  
 • leveringsomkostninger: dvs. det beløb, en virksomhed bruger på at fremstille og levere et produkt 
 • lager- og opbevaringsomkostninger: dvs. omkostningerne til oplagring og opbevaring af varebeholdningen i en bestemt periode  
 • end-of-life-omkostninger: dvs. de anslåede omkostning til håndtering af det genererede affald.  
 • For cateringtjenester er spektret af omkostninger endnu bredere, da omkostningerne kan opdeles i endnu flere kategorier. Som eksempler kan nævnes følgende:  
 • omkostninger til køb af råvarer (fødevarer) og andre køb (f.eks. forbrugsvarer, kemikalier og andre produkter): se ovenfor  
 • lager- og opbevaringsomkostninger: se ovenfor  
 • arbejdskraftomkostninger: dvs. arbejdsgiverens samlede omkostninger til de ansatte  
 • forsyningsomkostninger: dvs. omkostningerne til anvendelse af forsyning, f.eks. elektricitet, vand og varme  
 • vedligeholdelses- og forsikringsomkostninger (forsikringsomkostninger er valgfrie) skatter  
 • finansielle omkostninger: dvs. omkostninger, renter og andre gebyrer i forbindelse med optagelse af lån til opførelse eller køb af aktiver (denne omkostning  
 • er valgfri)  
 • end-of-life-omkostninger: dvs. de anslåede omkostning til håndtering af det genererede affald.  

Ovennævnte omkostninger har også miljømæssige omkostninger, der normalt undersøges inden for rammerne af "miljømæssige eksternaliteter". Disse var imidlertid ikke medtaget i analysen.  

Når de samlede omkostninger vurderes i denne sammenhæng, er det netop ikke er tilstrækkeligt udelukkende at vurdere fødevarernes købspris eller cateringtjenestens endelige pris. I lyset af den udførte undersøgelse blev det konstateret, at faktorer som f.eks. økologisk produktion, certificerede fødevarer, bedre affaldshåndtering eller mere energieffektivt køkkenudstyr havde en stor indvirkning på livscyklusomkostningerne. Det bør imidlertid bemærkes, at det lavere forbrug eller den samlede reduktion af kødprodukter og minimeringen eller den samlede reduktion af fødevareaffald er centrale faktorer i livscyklusomkostningerne for cateringtjenester. For yderligere oplysninger om omkostningsmodellering og konklusioner henvises til den ledsagende tekniske rapport.  

Mens kvaliteten af og omkostningerne ved de indkøbte cateringtjenester var dominerende faktorer i bestemmelsen af livscyklusomkostningerne, er det vigtigt også at undersøge de faciliteter, hvor cateringtjenesterne leveres. Bedre køkkenudstyr eller mulighed for at indføre korrigerende foranstaltninger kan f.eks. reducere den samlede miljøvirkning og samtidig være omkostningseffektive foranstaltninger, der skal overvejes. Uddannede cateringmedarbejdere kan ofte opnå den tilbudte kvalitet og cateringeffektivitet, mens mindre dygtige cateringmedarbejdere vil være mindre effektive i deres ressourceudnyttelse. En omkostningsbesparelse på arbejdskraft medfører derfor ikke nødvendigvis en livscyklusbesparelse.  

Årstidsbestemte produkter  

Årstidsbestemte produkter har forskellige miljømæssige, sundhedsmæssige, økonomiske og samfundsmæssige virkninger afhængigt af de regioner, som produkterne kommer fra, og hvor de forbruges. Årstidsbestemte produkter, der dyrkes udendørs og transporteres over korte afstande, kan have mindre miljøvirkninger end produkter, der dyrkes i drivhuse eller transporteres over lange afstande. 

Årstidsbestemte grøntsager kan være kendetegnet ved bedre smag, kvalitet og priser, som kan fremme omstillingen til mere vegetariske eller plantebaserede menusammensætninger.  

De ordregivende myndigheder kan beslutte at medtage kriteriet om årstidsbestemte produkter i deres udbud på individuelt grundlag ved at angive, på hvilken årstid bestemte føde- og drikkevarer skal leveres/tilbydes.  

Integreret produktion  

Regler om integreret produktion er blevet udviklet i de fleste medlemsstater på nationalt eller regionalt plan. Der er derfor forskellige regler og retningslinjer for integreret produktion for specifikke afgrøder, frugter og grøntsager, der er udviklet under offentlige eller private ordninger. 

De ordregivende myndigheder kan beslutte at medtage et kriterium om integreret produktion i deres udbud på individuelt grundlag ved at angive den procentdel af de samlede indkøb, der ikke overholder kriteriet om økologiske fødevarer, som skal overholde de regler, der gælder det sted, hvor fødevarerne fremstilles, eller en bestemt privat ordning. Procentdelen kan beregnes efter mængde, vægt eller værdi. 

Landbrugsprodukter, der er mærket med geografiske betegnelser

Borgere og forbrugere kræver i stigende grad kvalitetsprodukter og traditionelle produkter med bestemte identificerbare karakteristika, navnlig med hensyn til deres geografiske oprindelse. Et landbrugsprodukt eller en fødevare med en geografisk betegnelse skal opfylde en række betingelser, såsom specifikke krav, der bl.a. har til formål at beskytte produktionsområdets naturlige ressourcer eller landskab eller forbedre velfærden for husdyr. Sådanne krav er fastsat i produktspecifikationen for hvert produkt med geografisk betegnelse.  

De ordregivende myndigheder kan beslutte at medtage kriteriet om landbrugsprodukter og fødevarer mærket med geografisk betegnelse i deres udbud på individuelt grundlag ved at angive en liste over sådanne produkter med geografisk betegnelse, der kan leveres/tilbydes.  

EU GPP-kriterier for fødevarer – udvidet

Publiceret d. 27.09.2019 

Definition og anvendelsesområde 

Produktgruppen fødevarer, cateringtjenester og salgsautomater omfatter offentlige myndigheders direkte indkøb af fødevarer og indkøb af cateringtjenester ved anvendelse af interne ressourcer eller anlæg eller ved hel eller delvis outsourcing gennem kontrakter med cateringvirksomheder.

Fødevarer kan indkøbes direkte fra producenter, fabrikanter, grossister eller importører og kan indgå i de tjenester, der leveres af cateringvirksomheder ifølge kontrakt.

Følgende tekniske definitioner gives som hjælp til at anvende kriterierne (den tekniske rapport indeholder flere oplysninger og yderligere tekniske definitioner):  

 • Cateringtjenester: Tilberedning, opbevaring og eventuelt levering af fødevarer og drikkevarer, der er bestemt til forbrugere/kunder/patienter på tilberedningsstedet, på en satellitenhed eller på kundens adresse/forretningssted.  
 • Cateringvirksomhed med kontrakt: En virksomhed, der bl.a. leverer en måltidstjeneste (f.eks. ved at drive en personalekantine eller levere skolemad) eller leverer drikkevarer, snacks eller salgsautomater.  
 • Konventionelt køkken: Et køkken (på forbrugsstedet), hvor alle fødevarerne eller en væsentlig del her tilberedes fra råvarer.  
 • Central produktionsenhed: Centralkøkkener eller centrale fødevarefabrikker, der leverer komplette færdigretter eller præforarbejdede ingredienser/måltider til satellitenheder. Dette kan omfatte både færdigretter og retter til anretning.  
 • Færdigretter: Tilberedning på stedet eller i et centralkøkken af et stort antal enheder, som derefter opbevares nedfrosset eller nedkølet indtil servering.  
 • Færdiglavet mad til anretning: Maden leveres præforarbejdet og tilberedt. Maden opvarmes derefter (hvis det er nødvendigt) og anrettes på stedet.  
 • Salgs- og drikkevareautomater: Automater, der altid er tilgængelige med snacks, frugt, drikkevarer og/eller sandwich osv., som er spise-/drikkeklare, eller som kan opvarmes.  
 • Vandautomater: En anordning til aftapning af drikkevand, hvor drikkevandet kan være opvarmet og/eller afkølet. 

Leveringen af cateringtjenester påvirkes i mange tilfælde af brugernes ønsker (f.eks. i kantiner). I disse tilfælde skal de ordregivende myndigheder tage hensyn til, at kontrahenten skal tilpasse udbuddet til efterspørgslen.  

De væsentligste miljøpåvirkninger  

På baggrund af de foreliggende videnskabelige data kan der drages følgende konklusioner om de væsentligste miljøpåvirkninger af produktgruppen fødevarer, cateringtjenester og salgsautomater gennem deres livscyklus:  

De væsentligste miljøpåvirkninger af indkøb af fødevarer er forbundet med deres produktion og omfatter miljøpåvirkninger som f.eks. forbrænding af fossilt brændsel og energiforbrug i forbindelse med forskellige aktiviteter, arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse, vandforbrug og vandforurening. Der er imidlertid andre miljøpåvirkninger, som er forbundet med specifikke kategorier af fødevarer. Disse omfatter:  

 • produktion og anvendelse af pesticider og kemiske gødningsmidler i forbindelse med fødevaregrupper, f.eks. kød, mælk og ost, æg, frugt og grøntsager, brød og korn, olier og fedtstoffer samt varme og kolde drikkevarer  
 • jordforringelse i forbindelse med fødevaregrupper som f.eks. frugt og grøntsager, brød og korn samt olier og fedtstoffer  
 • emissioner af methan og nitrat i forbindelse med forskellige produktgrupper  
 • udtømning af fiskebestande eller produktion af fiskefoder og brug af antifoulingmidler i fiskebure i forbindelse med fisk og skaldyr.  

Med hensyn til cateringtjenester er energi- og vandforbrug — ligesom affaldsproduktion og affaldshåndtering — vigtige bidragydere til den samlede miljøpåvirkning. Det skal bemærkes, at bekæmpelse af fødevareaffald er afgørende for at reducere cateringtjenesters samlede miljøpåvirkning. 

Væsentlige miljøpåvirkninger i produktets livscyklus  EU's tilgang til grønne offentlige indkøb
Væsentlige miljøpåvirkninger: Udvalgte tilgange, der minimerer de væsentligste miljøpåvirkninger i produktets livscyklus:
Energi, der anvendes i forbindelse med landbrug, landbrugsaktiviteter, fødevareforarbejdning og anlæg  Økologiske fødevarer 


 
Arealanvendelse og ændringer i arealanvendelse (f.eks. ødelæggelse af naturtyper, særligt skove, og tilknyttede CO2-emissioner i forbindelse med produktionen af foder, afgrøder, frugt, vegetabilske fedtstoffer osv.)  Flere miljømæssigt ansvarlige hav- og akvakulturfødevarer 
Udtømning af fiskebestande og forringelse af biodiversiteten  Øget udbud af plantebaserede menuer 
Produktion og brug af gødningsmidler og pesticider  Flere miljømæssigt ansvarlige vegetabilske fedtstoffer 
 
Vandforbrug og vandforurening  Forebyggelse af mad- og drikkevarespild 
 
Emission af forurenende stoffer som f.eks. methan eller nitrit fra landbrugsaktiviteter  Andet affald: forebyggelse, sortering og bortskaffelse 
 
Bortskaffelse af affald  Energi- og vandforbrug i køkkenet 

Miljøpåvirkningernes rækkefølge afspejler ikke nødvendigvis deres omfang. 

TS1 Økologiske fødevarer

(samme krav for centrale og omfattende kriterier)

Mulighed A (lettere at kontrollere under kontraktens opfyldelse) 

TS1.1 Følgende føde- og drikkevarer [indsættes af den ordregivende myndighed, se også de forklarende noter] skal overholde forordning (EU) 2018/848 med senere ændringer. 
Kontrol:

Tilbudsgiveren skal fremlægge en erklæring om, at alle de føde- og drikkevarer, der er anført ovenfor, og som skal leveres under kontraktens opfyldelse, overholder forordning (EU) 2018/848 med efterfølgende ændringer. Tilbudsgiveren skal desuden fremlægge en beskrivelse af, hvordan vedkommende vil sikre, at de nævnte produkter kan fremskaffes fra økologiske kilder under kontraktens opfyldelse (f.eks. ved at identificere leverandørerne af de forskellige produkter).

Mulighed B (mere kompliceret at kontrollere under kontraktens opfyldelse) 

TTS1.1 Mindst X % af de samlede indkøb af føde- og drikkevarer skal overholde forordning (EU) 2018/848 med senere ændringer.

Kontrol: 

Tilbudsgiveren skal fremlægge oplysninger (navn og mængde) om føde- og drikkevarer, som skal leveres under kontraktens opfyldelse, med specifik angivelse af de produkter, der opfylder økologiske krav.  

TS2. Hav- og akvakulturfødevarer  

(samme krav for centrale og omfattende kriterier)

TS2.1.  

Der må ikke anvendes fisk eller fiskeprodukter fra arter og bestande, der er opført på en liste over "fisk, der skal undgås", som afspejler situationen for fiskebestande i forskellige regioner

Kontrol: 

Tilbudsgiveren skal fremlægge en erklæring om, at kun fisk og fiskeprodukter, der overholder ovennævnte krav, vil blive leveret. Tilbudsgiveren skal desuden give en beskrivelse af, hvordan vedkommende vil sikre overholdelsen under kontraktens opfyldelse (f.eks. ved at angive leverandørerne af de forskellige produkter)

TS3. Dyrevelfærd  

(samme krav for centrale og omfattende kriterier)

TS3.1  

Ingen af de æg med skal, der kommer fra traditionelt landbrug, er mærket med kode 3 i henhold til forordning (EF) nr. 589/2008.  

Kontrol:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge en erklæring om, at ingen af de æg med skal, der kommer fra traditionelt landbrug, vil blive mærket med kode 3 i henhold til forordning (EF) nr. 589/2008 med senere ændringer. Tilbudsgiveren skal desuden give en beskrivelse af, hvordan vedkommende vil sikre overholdelsen under kontraktens opfyldelse (f.eks. ved at angive leverandører og specifikt udpege dem, der leverer æg i overensstemmelse med henholdsvis kode 1 eller 2 i bilag I, del A, til forordning (EF) nr. 589/2008).  

TS4. Flere miljømæssigt ansvarlige vegetabilske fedtstoffer

(samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

TS4.1.  

Hvis der indkøbes præemballerede føde- og/eller drikkevarer, der indeholder vegetabilske fedtstoffer, skal mindst X % af de enheder af præemballerede fødevarer, der indeholder vegetabilske olier, være fremstillet af afgrøder, der overholder miljøkriterierne vedrørende jord, biodiversitet, ændring af arealanvendelse og organiske kulstoflagre ved at overholde kravene i en certificeringsordning, der dækker disse områder, i henhold til artikel 93 i forordning (EU) nr. 1306/2013, eller på en tilsvarende måde.  

TS4.2.  

Hvis vegetabilsk olie indkøbes, skal mindst Y % af den vegetabilske olie, der indkøbes som råvare, være fremstillet af afgrøder, der overholder miljøkriterierne vedrørende jord, biodiversitet, ændring af arealanvendelse og organiske kulstoflagre ved at overholde kravene i en certificeringsordning, der dækker disse områder, i henhold til artikel 93 i forordning (EU) nr. 1306/2013, eller på en tilsvarende måde.  

Kontrol: 

TS4.1.  

Tilbudsgiveren skal fremlægge en erklæring om, at mindst X % af alle de fødevarer, der indeholder vegetabilske fedtstoffer (som enheder), som skal leveres under kontraktens opfyldelse, er i overensstemmelse med ovennævnte krav. Tilbudsgiveren skal medtage en beskrivelse af de foranstaltninger, der skal træffes for at sikre overholdelse (f.eks. forsyningskilder, der kan anvendes).  

TS4.2.  

Tilbudsgiveren skal fremlægge en erklæring om, at mindst Y % af de vegetabilske olier eller afledte produkter (som råvare eller som margarine), som vedkommende leverer, overholder ovennævnte krav. Tilbudsgiveren skal medtage en beskrivelse af de foranstaltninger, der skal træffes for at sikre overholdelse (f.eks. forsyningskilder, der kan anvendes).  

AC1. Yderligere økologiske fødevarer  

(samme krav for centrale og omfattende kriterier)

Mulighed A (lettere at kontrollere under kontraktens opfyldelse) 

Der gives forholdsmæssige point til tilbud, der omfatter mere end listen over føde- og drikkevarer [anført i TS1 mulighed A] og overholder standarderne for økologiske produkter. 

Kontrol: 

Se TS1 mulighed A ovenfor  

Mulighed B (mere kompliceret at kontrollere under kontraktens opfyldelse)  

Der gives forholdsmæssige point til tilbud, hvor mere end de krævede X % af de samlede indkøb af føde- og drikkevarer er fremstillet i overensstemmelse med forordning (EU) 2018/848 med senere ændringer. 

Kontrol: 

Se TS1 mulighed B ovenfor

AC2. Yderligere hav- og akvakulturfødevarer 

(samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Mulighed A (lettere at kontrollere under kontraktens opfyldelse) 

AC2.1. Der gives forholdsmæssige point til tilbud, der omfatter mere end listen over fisk og fiskeprodukter [anført i TS2.2. mulighed A], der er produceret i bestande inden for sikre biologiske grænser, som tager højde for miljøpåvirkninger, herunder overfiskeri eller udtømning, biodiversitet samt ansvarlig og bæredygtig ressourceudnyttelse. 

Kontrol: 

Se TS2.2. mulighed A ovenfor  

Mulighed B (mere kompliceret at kontrollere under kontraktens opfyldelse)  

AC2.1. Der gives forholdsmæssige point til tilbud, hvor mere end de krævede Y % af den mængde fisk og fiskeprodukter, der indkøbes, kommer fra bestande inden for sikre biologiske grænser. Dette betyder, at gydebiomassen ifølge den videnskabelige rådgivning med stor sandsynlighed ligger over det niveau, hvor bestanden er i fare for at bryde sammen. Dette skal baseres på vurderinger fra uafhængige videnskabelige organer, der leverer rådgivning til EU, herunder navnlig Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES), EU's Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri (STECF) og regionale fiskeriforvaltningsorganisationer forskellige steder i verden. 

Kontrol: 

Se TS2.2. mulighed B ovenfor  

Mulighed A (lettere at kontrollere under kontraktens opfyldelse) 

AC2.2. Der gives forholdsmæssige point til tilbud, der omfatter mere end listen over akvakulturfødevarer [anført i TS2.3. mulighed A], der er produceret i overensstemmelse med kravene i en certificeringsordning for bæredygtig produktion. Dette er en ordning, som støttes af multiinteressentorganisationer med en bred medlemsskare, og som tager højde for miljøpåvirkninger, herunder biodiversitet samt ansvarlig og bæredygtig ressourceudnyttelse. 

Kontrol: 

Se TS2.3. mulighed A ovenfor  

Mulighed B (mere kompliceret at kontrollere under kontraktens opfyldelse)  

AC2.2. Der gives forholdsmæssige point til tilbud, hvor mere end de krævede X % af de indkøbte akvakulturfødevarer, som ikke overholder kriteriet om økologisk produktion, er produceret i overensstemmelse med kravene i en certificeringsordning for bæredygtig produktion, som støttes af multiinteressentorganisationer med en bred medlemsskare, og som tager højde for miljøpåvirkninger, herunder biodiversitet samt ansvarlig og bæredygtig ressourceudnyttelse. 

Kontrol:  

Se TS2.3. mulighed B ovenfor  

AC3. Yderligere dyrevelfærd.  

(Samme krav for centrale og omfattende kriterier) 

AC3.1. Der gives forholdsmæssige point til tilbud, hvor mere end X % af æggene med skal (ekskl. økologiske æg) er mærket med kode 1 i henhold til forordning (EF) nr. 589/2008 med senere ændringer  

Kontrol:  

Se TS3 ovenfor  

AC3.2. Der gives forholdsmæssige point til tilbud, hvor mere end Y % af de samlede indkøb af kød- og mejeriprodukter (ekskl. økologiske produkter) er fremstillet i overensstemmelse med kravene i en certificeringsordning for dyrevelfærd. Dette er en ordning, som støttes af multiinteressentorganisationer med en bred medlemsskare, og som tager højde for generelle aspekter, herunder lavt stressniveau, minimal anvendelse af nødvendige antibiotika, slagtning uden bedøvelse og minimale transporttider, og særlige aspekter, herunder græsningssæson for malkekøer eller forbud mod halekupering af grise.  

Kontrol:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge oplysninger (navn og mængde) om de kødprodukter, som skal leveres under kontraktens opfyldelse, med specifik angivelse af de produkter, der opfylder kravene.  

AC4. Produkter fra fair og etisk handel  

(Samme krav for centrale og omfattende kriterier)  

Mulighed A (lettere at kontrollere under kontraktens opfyldelse) 

Der gives forholdsmæssige point til tilbud, hvori følgende føde- og drikkevarer [liste over føde- og drikkevarer] er fremstillet og handlet i overensstemmelse med kravene i en certificeringsordning for fair og etisk handel, der kræver et certificeret indhold på mindst 90%. Dette er en ordning, som støttes af multiinteressentorganisationer med en bred medlemsskare, og som tager højde for internationale standarder for fair og etisk handel, herunder arbejdsvilkår under produktionen i overensstemmelse med Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO's) grundlæggende konventioner, bæredygtig handel og prisfastsættelse.  

Kontrol:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge den liste over produkter, der skal leveres under kontraktens opfyldelse, som overholder dette kriterium.  

Mulighed B (mere kompliceret at kontrollere under kontraktens opfyldelse)  

Der gives forholdsmæssige point til tilbud, hvor mere end X af de samlede indkøb af hvert af følgende produkter: [liste over føde- og drikkevarer] er fremstillet og handlet i overensstemmelse med kravene i en certificeringsordning for fair og etisk handel, der kræver et certificeret indhold på mindst 90 % Dette er en ordning, som støttes af multiinteressentorganisationer med en bred medlemsskare, og som tager højde for internationale standarder for fair handel, herunder arbejdsvilkår under produktionen i overensstemmelse med Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO's) grundlæggende konventioner, bæredygtig handel og prisfastsættelse.  

Kontrol:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge oplysninger (navn og mængde) om alle produkter, som skal leveres under kontraktens opfyldelse, med specifik angivelse af de produkter, der opfylder kriteriet.  

CPC1. Praksis for forvaltning af offentlige indkøb  

I kontraktens løbetid skal tjenesteyderen indsamle og registrere: 

 • fakturaer og andre bilag, der dokumenterer overholdelsen af kriterierne i overensstemmelse med kravene for kontrol af de relevante tekniske specifikationer og tildelingskriterier TSx-y og ACx-y.  

Disse fakturaer skal stilles til rådighed for den ordregivende myndighed med henblik på kontrol. Den ordregivende myndighed kan fastsætte regler for sanktioner for manglende overholdelse.  

I udviklingen af kriterier for grønne offentlige indkøb er et af de vigtigste aspekter, der skal tages i betragtning, en analyse af livscyklusomkostningerne for de mest miljøvenlige produkter eller tjenester i forhold til gennemsnitlige produkter eller tjenester på markedet. Omkostningshensyn (ved hjælp af et livscyklusperspektiv) er meget vigtige for offentlige organer, da dette hjælper med at begrunde de offentlige udgifter. Medlemsstaterne bør tilskyndes til at træffe valg, som giver en merværdi på lang sigt. For at offentlige indkøbere kan vælge de produkter og tjenester, der vil være mest omkostningseffektive, bør de anvende et livscyklusperspektiv og en tilgang baseret på livscyklusomkostninger. Livscyklusomkostninger omhandler hele produktets eller tjenestens livscyklus fra start til slut. Alt efter hvilket perspektiv der anlægges i vurderingen af livscyklusomkostningerne, kan omkostningerne i forskellige faser beregnes mere eller mindre detaljeret. For køkkenudstyr og transportmidler er brugsfasen af produktets livscyklus er relevant for de offentlige indkøbere, da der opstår en yderligere omkostning. Fødevare- og cateringtjenester indkøbes af forskellige offentlige organer. Der indkøbes mange forskellige typer føde- og drikkevarer, og der indgås kontrakt om mange typer cateringtjenester.  

Ved de fleste indkøb af føde- og drikkevarer kan omkostningerne sædvanligvis opdeles i følgende kategorier: 

 • varekøb eller råvareomkostninger: dvs. omkostningerne til køb af varer, der blev tilført varebeholdningen, uanset om de sælges i løbet af året eller ej  
 • leveringsomkostninger: dvs. det beløb, en virksomhed bruger på at fremstille og levere et produkt 
 • lager- og opbevaringsomkostninger: dvs. omkostningerne til oplagring og opbevaring af varebeholdningen i en bestemt periode  
 • end-of-life-omkostninger: dvs. de anslåede omkostning til håndtering af det genererede affald.  
 • For cateringtjenester er spektret af omkostninger endnu bredere, da omkostningerne kan opdeles i endnu flere kategorier. Som eksempler kan nævnes følgende:  
 • omkostninger til køb af råvarer (fødevarer) og andre køb (f.eks. forbrugsvarer, kemikalier og andre produkter): se ovenfor  
 • lager- og opbevaringsomkostninger: se ovenfor  
 • arbejdskraftomkostninger: dvs. arbejdsgiverens samlede omkostninger til de ansatte
 • forsyningsomkostninger: dvs. omkostningerne til anvendelse af forsyning, f.eks. elektricitet, vand og varme  
 • vedligeholdelses- og forsikringsomkostninger (forsikringsomkostninger er valgfrie)  
 • skatter  
 • finansielle omkostninger: dvs. omkostninger, renter og andre gebyrer i forbindelse med optagelse af lån til opførelse eller køb af aktiver (denne omkostning er valgfri)  
 • end-of-life-omkostninger: dvs. de anslåede omkostning til håndtering af det genererede affald.  

Ovennævnte omkostninger har også miljømæssige omkostninger, der normalt undersøges inden for rammerne af "miljømæssige eksternaliteter". Disse var imidlertid ikke medtaget i analysen. Når de samlede omkostninger vurderes i denne sammenhæng, er det netop ikke er tilstrækkeligt udelukkende at vurdere fødevarernes købspris eller cateringtjenestens endelige pris. I lyset af den udførte undersøgelse blev det konstateret, at faktorer som f.eks. økologisk produktion, certificerede fødevarer, bedre affaldshåndtering eller mere energieffektivt køkkenudstyr havde en stor indvirkning på livscyklusomkostningerne. Det bør imidlertid bemærkes, at det lavere forbrug eller den samlede reduktion af kødprodukter og minimeringen eller den samlede reduktion af fødevareaffald er centrale faktorer i livscyklusomkostningerne for cateringtjenester. For yderligere oplysninger om omkostningsmodellering og konklusioner henvises til den ledsagende tekniske rapport.  

Mens kvaliteten af og omkostningerne ved de indkøbte cateringtjenester var dominerende faktorer i bestemmelsen af livscyklusomkostningerne, er det vigtigt også at undersøge de faciliteter, hvor cateringtjenesterne leveres. Bedre køkkenudstyr eller mulighed for at indføre korrigerende foranstaltninger kan f.eks. reducere den samlede miljøvirkning og samtidig være omkostningseffektive foranstaltninger, der skal overvejes. Uddannede cateringmedarbejdere kan ofte opnå den tilbudte kvalitet og cateringeffektivitet, mens mindre dygtige cateringmedarbejdere vil være mindre effektive i deres ressourceudnyttelse. En omkostningsbesparelse på arbejdskraft medfører derfor ikke nødvendigvis en livscyklusbesparelse.  

Årstidsbestemte produkter  

Årstidsbestemte produkter har forskellige miljømæssige, sundhedsmæssige, økonomiske og samfundsmæssige virkninger afhængigt af de regioner, som produkterne kommer fra, og hvor de forbruges. Årstidsbestemte produkter, der dyrkes udendørs og transporteres over korte afstande, kan have mindre miljøvirkninger end produkter, der dyrkes i drivhuse eller transporteres over lange afstande. Årstidsbestemte grøntsager kan være kendetegnet ved bedre smag, kvalitet og priser, som kan fremme omstillingen til mere vegetariske eller plantebaserede menusammensætninger.

De ordregivende myndigheder kan beslutte at medtage kriteriet om årstidsbestemte produkter i deres udbud på individuelt grundlag ved at angive, på hvilken årstid bestemte føde- og drikkevarer skal leveres/tilbydes.  

Integreret produktion  

Regler om integreret produktion er blevet udviklet i de fleste medlemsstater på nationalt eller regionalt plan. Der er derfor forskellige regler og retningslinjer for integreret produktion for specifikke afgrøder, frugter og grøntsager, der er udviklet under offentlige eller private ordninger. 

De ordregivende myndigheder kan beslutte at medtage et kriterium om integreret produktion i deres udbud på individuelt grundlag ved at angive den procentdel af de samlede indkøb, der ikke overholder kriteriet om økologiske fødevarer, som skal overholde de regler, der gælder det sted, hvor fødevarerne fremstilles, eller en bestemt privat ordning. Procentdelen kan beregnes efter mængde, vægt eller værdi. 

Landbrugsprodukter, der er mærket med geografiske betegnelser

Borgere og forbrugere kræver i stigende grad kvalitetsprodukter og traditionelle produkter med bestemte identificerbare karakteristika, navnlig med hensyn til deres geografiske oprindelse. Et landbrugsprodukt eller en fødevare med en geografisk betegnelse skal opfylde en række betingelser, såsom specifikke krav, der bl.a. har til formål at beskytte produktionsområdets naturlige ressourcer eller landskab eller forbedre velfærden for husdyr. Sådanne krav er fastsat i produktspecifikationen for hvert produkt med geografisk betegnelse.  

De ordregivende myndigheder kan beslutte at medtage kriteriet om landbrugsprodukter og fødevarer mærket med geografisk betegnelse i deres udbud på individuelt grundlag ved at angive en liste over sådanne produkter med geografisk betegnelse, der kan leveres/tilbydes.  

Find alle EU's GPP kriterier

Ved at sætte krav om positive sociale resultater i offentlige udbud og kontrakter kan offentlige indkøbere fremme social inklusion og dermed beskæftigelsesmuligheder, opkvalificering omskoling, etisk handel og design m.m. Det kan også være med til at sikre menneskerettigheder eller arbejdstagerrettigheder.

En social klausul fastsætter de krav, som fremmer de ønskede sociale hensyn.

Find muligheder til specifik krav tekst  

Krav til samfundsansvar

Man kan vælge at stille overordnede krav til leverandørens samfundsansvarlighed, herunder menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og miljø. 

Disse krav kan fremgå i et særskilt ansvarlighedsbilag, som kan være del af de aftaler, der indgås med leverandørerne. Kravene bør bygge på OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder og FN’s Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv. 

Eksempelvis er et ansvarlighedsbilag altid en del af alle SKI-aftaler. Læs SKI’s ansvarlighedsbilag her.

1. Indledning

Ved opfyldelsen af Kontrakten forpligter Leverandøren sig til at vise samfundsansvar. Leverandøren viser samfundsansvar og skaber værdi for både virksomhed og samfund ved i dialog med sin interessenter at håndtere sociale, miljømæssige og etiske udfordringer i overensstemmelse med internationalt anerkendte retningslinjer og principper for ansvarlig virksomhedsadfærd. 

2. Internationalt anerkendte principper

Leverandøren anses ved opfyldelsen af Kontrakten at vise samfundsansvar ved at overholde de nedenfor i punkt 3-5 nævnte krav. Kravene baserer sig på de internationalt anerkendte retningslinjer og principper for ansvarlig virksomhedsadfærd, der er nævnt i punkt 2.1-2.3 og de konventioner, som ligger til grund for principperne. 

2.1 FN’s Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv 

FN’s Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv) blev vedtaget af FN’s Menneskerettighedsråd i juni 2011. FN’s Vejledende Principper udstikker vejledende principper for, hvordan stater og virksomheder skal agere for at sikre, at der ikke sker menneskerettighedskrænkelser i forbindelse med virksomheders aktiviteter.  

Principperne kan hentes på OHCHR’s hjemmeside

2.2 OECD Retningslinjer for Multinationale Virksomheder

OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder er en internationalt anerkendt referenceramme for virksomheders globale ansvarlighed, der indarbejder en lang rækker internationale standarder og principper, herunder FNs Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv (jf. punkt 2.1) og ILOs trepartserklæring om principper for multinationale virksomheder og socialpolitik. 

Retningslinjerne fastlægger, hvad der forventes af virksomheder globalt og nationalt uanset, hvor de opererer, hvad angår at sikre respekt for menneske- og arbejdstagerrettigheder, internationale miljøstandarder og retningslinjer for antikorruption mv. 

OECD’s Retningslinjer er ikke begrænset til kun at omfatte multinationale virksomheder, men alle virksomheder uanset størrelse.

Retningslinjerne kan hentes på OECD’s hjemmeside

2.3 OECDs due diligence vejledning for ansvarlige forsyningskæder for mineraler fra konfliktramte områder og højrisikoområder 

OECD’s due-diligence vejledning for ansvarlige forsyningskæder for mineraler fra konfliktramte områder og højrisikoområder giver detaljerede anbefalinger og hjælp til virksomheder med henblik på at respektere menneskerettighederne og undgå at bidrage til konflikt gennem deres aktiviteter.  

Vejledningen kan hentes på OECD’s hjemmeside

2.4 Mæglings- og Klageinstitutionen for Ansvarlig Virksomhedsadfærd

Mæglings- og Klageinstitutionen for Ansvarlig Virksomhedsadfærd (NCP Danmark) har til opgave at behandle sager om overtrædelser af 'OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder' (jf. punkt 2.2) og udbrede kendskabet til Retningslinjerne. Institutionen er også OECD’s kontaktpunkt i Danmark. Institutionens virksomhed er reguleret i lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. (lov nr. 546 af 18/06/2012)

NCP Danmark kan på baggrund af en klage eller af egen drift behandle sager vedrørende mulige overtrædelser af 'OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder', der enten er begået i Danmark eller vedrører en dansk virksomhed (gælder både offentlige og private virksomheder), statslige eller regionale myndigheder.

Læs mere på NCP Danmarks hjemmeside

3. Materielle krav til leverandøren

3.1 Menneskerettigheder

Leverandøren forpligter sig til ved opfyldelsen af Kontrakten at sikre overholdelsen af grundlæggende menneskerettigheder som fastlagt i FNs Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv.

Leverandøren indestår for, at Leverandøren ved opfyldelsen af Kontrakten til enhver tid overholder gældende lovgivning om forbud mod forskelsbehandling på grund af hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap og national, social eller etnisk oprindelse, hvilket blandt andet indebærer:

 • At det leverede og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om eliminering af diskrimination er respekteret, således som dette princip bl.a. har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 111 om diskrimination. 
 • At det leverede og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til ligeløn er respekteret, således som dette princip bl.a. har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 100. 

Leverandøren forpligter sig til ved opfyldelsen af Rammeaftalen at sikre overholdelsen af grundlæggende menneskerettigheder som fastlagt i 'UN Guiding Principles on Business and Human Rights'.

3.2 Arbejdstagerrettigheder

Leverandøren forpligter sig til ved opfyldelsen af Kontrakten at sikre overholdelsen af de grundlæggende arbejdstagerrettigheder som fastlagt i OECD Retningslinjer for Multinationale Virksomheder og FNs Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv og ILOs trepartserklæring om principper for multinationale virksomheder og socialpolitik, hvilket blandt andet indebærer: 

 • At de leverede Produkter og dele heraf ikke er produceret i strid med det generelle forbud imod tvangsarbejde, således som dette blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 29 og 105.
 • At de leverede Produkter og dele heraf ikke er produceret i strid med det generelle forbud imod anvendelse af børnearbejde, således som dette blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 138 og 182.
 • At de leverede Produkter er produceret under forhold, hvor de generelle principper om retten til organisationsfrihed og retten til kollektive forhandlinger er sikret, således som dette princip blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 87, 98 og 135.
 •  At de leverede Produkter og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til rimelig aflønning er overholdt, således som dette princip blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 26 og 131 og FN's Menneskerettighedserklærings artikel 23, stk. 3.
 • At de leverede Produkter og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til rimelige arbejdstider er overholdt, således som dette princip blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 1 og 30 samt FN's Menneskerettighedserklærings artikel 24.
 • At de leverede Produkter og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til et sikkert og sundt arbejdsmiljø er overholdt, således som dette princip blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 155.
3.3 Arbejdsklausul

Leverandøren skal ved udførelse af tjenesteydelser, herunder i form af eventuelle tilknyttede serviceydelser, sikre, at ansatte hos Leverandøren og eventuelle underleverandører, som medvirker til at opfylde Kontrakten, er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Ved ”medvirker til at opfylde Kontrakten” forstås arbejde udført i Danmark med henblik på Kontraktens opfyldelse.

Leverandøren og eventuelle underleverandører skal sikre, at de ansatte får oplysninger om de vilkår, der følger af arbejdsklausulen.

3.4 Miljø

Leverandøren forpligter sig ved opfyldelsen af Kontrakten til at medvirke til at værne om natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet. Der sigtes hermed særligt til, at Leverandøren ved produktion og levering af de af Rammeaftalen omfattede Produkter/Ydelser på god vis søger:

 • At forebygge og bekæmpe forurening af luft, vand, jord og undergrund samt vibrations- og støjulemper.
 • At anvende hygiejnisk begrundede processer af betydning for miljøet og for mennesker.
 • At begrænse anvendelse og spild af råstoffer og andre ressourcer, at fremme anvendelsen af renere teknologi.
 • At fremme genanvendelse og begrænse problemer i forbindelse med affaldsbortskaffelse. Der lægges herved vægt på, hvad der er opnåeligt ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik, herunder mindre forurenende råvarer, processer og anlæg og de bedst muligt forureningsbekæmpende foranstaltninger.

Leverandøren forpligter sig således til ved opfyldelsen af Kontrakten at medvirke til at værne natur og miljø, som fastlagt i 'OECD Guidelines for Multinational Enterprises'.

3.5 Antikorruption

Leverandøren forpligter sig ved opfyldelsen af Kontrakten til at afholde sig fra at bestikke eller på anden måde uretmæssigt påvirke offentlige embedsmænd, domstole og/eller private parter.

Leverandøren forpligter sig således ved opfyldelsen af Kontrakten til at afholde sig fra alle former for korruption. 

Ved korruption forstås aktiv bestikkelse som defineret i artikel 3 i Konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater, og artikel 2, stk. 1 i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EU-Tidende 2003, nr. L 192, side 54) og bestikkelse som defineret i den nationale ret i Leverandørens medlemsstat eller hjemland eller i det land, hvor Leverandøren er etableret.

4. Krav om risikobaseret due diligence

4.1 Indledning

Kravene om risikobaseret due diligence baserer sig navnlig på FNs Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv og OECDs retningslinjer for Multinationale Virksomheder  

Risikobaseret due diligence indebærer, at virksomheden aktivt og systematisk undersøger risikoen for overtrædelser af de internationalt anerkendte retningslinjer i forbindelse med virksomhedens forretningsaktiviteter, både hos virksomheden selv og hos andre virksomheder, som den har indflydelse på, fx leverandører. Endvidere omfatter begrebet due diligence, at virksomheden træffer foranstaltninger til at forebygge risikoen for sådanne overtrædelser. 

Virksomhederne skal ifølge retningslinjerne konkret identificere, forebygge, afbøde og redegøre for aktuelle og potentielle overtrædelser og negative påvirkninger på mennesker, miljø og samfund. 

Retningslinjerne omfatter både overtrædelser, som virksomheden forårsager eller medvirker til, eller som er direkte forbundet med virksomhedens operationelle aktiviteter, Produkter eller serviceydelser

4.2 Generelt

Leverandøren forpligter sig ved opfyldelse af Kontrakten til at udvise risikobaseret due diligence i relation til kravene i punkt 3. Leverandøren skal således undersøge risikoen for overtrædelse af kravene i punkt 3 i forbindelse med Leverandørens forretningsaktiviteter, både hos Leverandøren selv og hos andre virksomheder, som den har indflydelse på, f.eks. underleverandører, og træffe foranstaltninger til at forebygge risikoen for sådanne overtrædelser ved opfyldelse af Kontrakten.

Ansvaret for at respektere menneskerettighederne gælder for alle virksomheder uanset deres størrelse, sektor, operationel kontekst, ejerskab og struktur. Imidlertid kan virksomhederne have varierende mulighed for at arbejde med menneskerettighederne som følge af ovenfornævnte faktorer.  

Leverandørens indsats skal derfor være proportional med blandt andet faktorer som virksomhedens størrelse. Små og mellemstore virksomheder kan have mindre kapacitet såvel som flere uformelle processer og ledelsesstrukturer end større virksomheder. Men nogle små og mellemstore virksomheder vil kunne forårsage stor indvirkning på menneskerettighederne, der vil kunne kræve dertil svarende forholdsregler. Alvoren af en negativ indvirkning skal bedømmes ud fra dens omfang, rækkevidde og ubodelige karakter. 

Leverandører, der er større virksomheder, anses under alle omstændigheder for at udvise nødvendig omhu, hvis Leverandøren sikrer følgende fire grundlæggende tiltag i relation til de af Kontrakten omfattede produkter eller dele heraf:

 1. Politik, der overordnet beskriver Leverandørens holdning til ansvarlig leverandørstyring.
 2. Risikovurdering, der omfatter løbende vurdering af aktuelle og potentielle indvirkninger relateret til Leverandørens aktiviteter og relationer til det under Kontrakten leverede.
 3. Implementering af politik for ansvarlig leverandørstyring, der bl.a. med udgangspunkt i risikovurderingen omfatter monitorering af udvalgte underleverandørers aktiviteter og løbende forbedringer. Leverandøren bør skride til øjeblikkelig handling, hvis der konstateres grove krænkelser af grundlæggende rettigheder og internationale miljøstandarder.
 4. Rapportering om indsatsen og dens resultater.

Leverandøren kan udvise nødvendig omhu på anden vis, som er tilpasset Leverandørens indsats set ud fra en pragmatisk tilgang og under hensyntagen til de konkrete forhold og Leverandørens ressourcer.

4.3 Mineraler og metaller fra konfliktramte og højrisikoområder

Leverandørens indsats skal derfor være proportional med blandt andet faktorer som virksomhedens størrelse. Små og mellemstore virksomheder kan have mindre kapacitet såvel som flere uformelle processer og ledelsesstrukturer end større virksomheder. Men nogle små og mellemstore virksomheder vil kunne forårsage stor indvirkning på menneskerettighederne, der vil kunne kræve dertil svarende forholdsregler. Alvoren af en negativ indvirkning skal bedømmes ud fra dens omfang, rækkevidde og ubodelige karakter. 

Leverandøren forpligter sig ved opfyldelsen af Kontrakten til i sine forretningsmæssige systemer at integrere OECDs due diligence-retningslinjer for ansvarlige forsyningskæder for mineraler fra konfliktramte områder og højrisikoområde i form af den i guiden nævnte "Five-Step Framework for Risk-Based Due Diligence in the Mineral Supply Chain", jf. annex I til guiden. 

Disse forpligtelser medfører, at Leverandøren for de af Kontrakten omfattede Produkter eller dele heraf i overensstemmelse med OECDs due diligence-retningslinjer for ansvarlige forsyningskæder for mineraler fra konfliktramte områder og højrisikoområde skal: 

 1. Etablere stærke forretningsmæssige systemer, som understøtter retningslinjerne,
 2. Identificere og håndtere risici i leverandørkæden,
 3. Udarbejde og implementere en strategi som svar på identificerede risici,
 4. Understøtte uafhængige tredjeparts audits i leverandørkæden, og
 5. Foretage offentlig rapportering om Leverandørens due diligence
 6. Dokumentation

Ud over dokumentation for opfyldelse af de i Kontraktens fastlagte specifikke krav til Produktets egenskaber vil [jeres organisation] som hovedregel ikke anmode om nærmere dokumentation for, at Leverandøren ved opfyldelsen af Rammeaftalen lever op til kravene i dette bilag.

5. Dokumentation

5.1 Dokumentation – særligt om arbejdsklausuler

[Jeres organisation] kan til enhver tid udbede sig relevant dokumentation for, at løn- og arbejdsvilkår for arbejdstagerne lever op til den forpligtelse, som arbejdsklausulen i punkt 3.3. fastsætter.

[Jeres organisation] kan kræve, at Leverandøren – efter skriftligt påkrav herom – inden for 10 arbejdsdage fremskaffer relevant dokumentation såsom løn- og timesedler, lønregnskab og ansættelseskontrakter fra såvel egne som eventuelle underleverandørers arbejdstagere.

[Jeres organisation] kan til brug for sin vurdering af, om Leverandøren eller underleverandører har overholdt klausulen søge rådgivning hos relevante arbejdsgiver- og/eller arbejdstagerorganisationer.

5.2 Dokumentation – i øvrigt

Leverandøren skal til hver en tid, og senest 30 Dage efter [jeres organisation]’s skriftlige anmodning herom, opfylde dokumentationskravene jf. punkt 5.2.1-5.2.3.

5.2.1 Erklæring fra Leverandørens ledelse

Heri erklæres det, at Leverandøren ved opfyldelse af Kontrakten løbende sikrer overholdelsen af ovennævnte krav til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø, antikorruption og due diligence.

5.2.2 Beskrivelse af praktiske tiltag

Heri beskrives de tiltag, som Leverandøren har gennemført med henblik på at sikre overholdelsen af de nævnte krav. Denne beskrivelse kan omfatte en beskrivelse af påtagne forpligtelser, implementerede systemer og andre iværksatte tiltag.

5.2.3 Beskrivelse af resultatmålinger

Heri beskrives, hvorledes resultatet af iværksatte tiltag måles. Dette kan ske ved brug af standarder så som Global Reporting Initiative's standarder for rapportering eller de standarder, der er fastlagt i EU’s Non-Financial Reporting Directive (NFRD), som forventeligt snart bliver erstattet af Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).  

[Jeres organisation] accepterer naturligvis også andre bevistyper, der opfylder de i nærværende punkt 5 fastlagte dokumentationskrav.

6. Leverandørens ansvar

Som anført ovenfor er Leverandøren efter Kontrakten alene forpligtet til at sikre overholdelsen af de i punkt 3, 4 og 5 nævnte krav "ved opfyldelsen af Kontrakten". Leverandørens ansvar angår således alene det under Kontrakten leverede.

Ved vurderingen af, hvorvidt en Leverandør kan holdes ansvarlig for en opfyldelse af Kontrakten, som strider mod de nævnte krav, lægges der bl.a. vægt på, om Leverandøren har udvist ”due diligence” i forhold til, hvad der med rimelighed kan forventes af Leverandøren ud fra den kontekst, Leverandøren opererer i. Due diligence afhænger af den pågældende Leverandørs størrelse, forretningsmæssige sammenhæng og kompleksitet, overtrædelsens alvor, om årsagen til overtrædelsen er uden for evt. kontrol og indflydelse, om der består en afhængighed af de pågældende varer eller tjenesteydelser og endelig perspektivet i forhold til den pågældende overtrædelse ved afbrydelse af et samarbejde eller indkøb, dvs. om en afbrydelse af samarbejdet forværrer eller forbedrer situationen. 

7. Procedure ved konkret begrundet mistanke

Såfremt der opstår konkret begrundet mistanke om, at Leverandørens opfyldelse af Kontrakten strider mod de i punkt 3 og 4 nævnte krav, skal Leverandøren straks efter [jeres organisation]’s anmodning herom fremsende en skriftlig redegørelse indeholdende følgende punkter:

 1. Afvisning eller bekræftelse af den konkret begrundede mistanke.
 2. Redegørelse for de omhandlede forhold samt ved bekræftelse af mistanken en handlingsplan for, hvorledes der kan rettes op på situationen, herunder hvilke foranstaltninger Leverandøren sætter i værk for at påvirke forholdet, herunder at mindske risikoen for, at tilsvarende situationer opstår.

Redegørelsen kan i relevant omfang omfatte dokumentation for, under hvilke produktionsprocesser og/eller -metoder de varer og/eller tjenesteydelser, der indgår til opfyldelsen af Kontrakten, er tilvirket, samt fornøden dokumentation for hvilke materialer, der indgår i Produkterne .Derudover skal der være en angivelse af hvorledes en part har mulighed for at søge genoprejsning og udbedring af eventuelle skader, såfremt en sag om negativ indvirkning af menneskerettighederne måtte opstå (jf. FNs Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv nr. 29). Endvidere skal Leverandøren redegøre for, hvorvidt årsagen til mistanken er uden for evt. kontrol og indflydelse, om der består en afhængighed af de pågældende varer eller tjenesteydelser og endelig perspektivet i forhold til den pågældende overtrædelse ved afbrydelse af et samarbejde eller indkøb, dvs. om en afbrydelse af samarbejdet forværrer eller forbedrer situationen. 

Konkret begrundet mistanke kan bl.a. anses at foreligge, såfremt Leverandøren indbringes for Mæglings- og Klageinstitutionen for Ansvarlig Virksomhedsadfærd (NCP Danmark), jf. lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd, eller et andet nationalt kontaktpunkt i et andet land, eller i øvrigt gøres til genstand for retsforfølgning for overtrædelser af de i punkt 3 og 4 nævnte krav ved Leverandørens opfyldelse af Kontrakten, uanset i hvilket land retsforfølgelsen finder sted. 

Leverandøren skal derfor af egen drift straks kontakte [jeres organisation], hvis Leverandøren bliver opmærksom på, at der foreligger overtrædelse af punkt 3 og 4, eller hvis Leverandøren indbringes for NCP Danmark, jf. lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd, eller et andet nationalt kontaktpunkt i et andet land, eller i øvrigt gøres til genstand for retsforfølgning for overtrædelser af de i punkt 3 og 4 nævnte krav ved Leverandørens opfyldelse af Kontrakten og i den forbindelse af egen drift fremsende redegørelse og dokumentation som ovenfor anført. 

[Jeres organisation] vil på baggrund af overnævnte skriftlige redegørelse og dokumentation mv. foretage en konkret vurdering af den enkelte sag, hvorunder alle relevante forhold vil blive taget i betragtning.

Øvrig information og viden

Københavns Kommune har fået udarbejdet et katalog på sunde og klimavenlige opskrifter differentieret til børn, ældre, småtspisende mv. Et inspirationskatalog til indkøbere i køkkener. 

Fandt du ikke hvad du ledte efter?

Send os ønsker til krav og kriterier som du ønsker produktsiden skal indeholde. Du har også mulighed for at ønske en temagruppe, som Forum for Bæredygtige Indkøb kan arbejde med.

Giv os feedback